Seminarium dyplomowe - Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

Transkrypt

Seminarium dyplomowe - Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
RAMOWY PROGRAM PRZEDMIOTU
Kod
L
Punkty ECTS
0 5 2
1
PRZEDMIOT: SEMINARIUM DYPLOMOWE
WYDZIAŁ:
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Nazwa kierunku i rodzaj
studiów
LEŚNICTWO
Studia I stopnia (inżynierskie) NIESTACJONARNE
Przedmioty wprowadzające
i wymagania wstępne
Liczba godz.:
Założenia i cele przedmiotu:
W–
Ć–
L–
P–
Ps –
S – 20
Celem seminarium jest organizacja procesu dyplomowania oraz ogólne przygotowanie
studentów do wykonania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Metody dydaktyczne: seminarium
Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
seminarium – zaliczenie
Treści programowe:
Zasady postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB
Struktura pracy dyplomowej (strona tytułowa, spis treści, wstęp, podział pracy na rozdziały,
podrozdziały, zakończenie pracy: wnioski końcowe, wykaz literatury – bibliografia, spisy tabel,
rysunków, załączniki).
Metodyka pisania pracy dyplomowej, wyszukiwanie i analiza literatury – przegląd literatury.
Przygotowanie prezentacji przedstawianej przez studentów podczas seminarium
dyplomowego.
Wykaz literatury podstawowej (3-4 pozycje)
1. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited, Wrocław 1994 r.
2. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Komiczna we
Wrocławiu, Wrocław, 2001.
3. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 1997
Wykaz literatury uzupełniającej:
1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński,
Kraków. 1992
2. Koch M. Przewodnik do pisania pracy magisterskiej. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły
Administracji i Businessu i Administracji, 1994
Nazwisko osoby (osób) prowadzącej (prowadzących): dr Elżbieta Oksiejczuk
Rok akademicki 2010/2011
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEDMIOTU
Kod
L
0
5
Punkty ECTS
2
1
PRZEDMIOT: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek:
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
LEŚNICTWO
Studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne
Nazwa kierunku i rodzaj studiów
Liczba godz.:
W–
Ć–
L–
P–
Ps –
S –20
Treści programowe:
Zasady postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.
Wyszukiwanie i przegląd literatury - omówienia zasad korzystania z literatury oraz cytowania
prac osób trzecich. Bazy danych on-line.
Omówienie konsekwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich.
Wytyczne do pracy dyplomowej – omówienie poszczególnych rozdziałów
- strona tytułowa
- spis treści – z podanymi stronami rozdziałów
- wstęp
- przegląd literatury
- cel pracy
-materiał i metody (opis terenu badań, zastosowane techniki badawcze, obliczenia
statystyczne)
- wyniki badań ( obliczenia, rysunki wyniki badań, analiza)
- dyskusja – porównanie własnych wyników z dostępną literaturą, podsumowanie badań,
sugestie związane z możliwościami dalszych doświadczeń itp.
- wnioski - 2 - 3 szczegółowe wnioski wynikające z pracy.
- literatura
- dokumentacja/Załączniki ( tabele, rysunki, fotografie i
Omówienie prezentacji przedstawionych przez studentów zgodnie z wytycznymi.
Forma i warunki zaliczania:
seminarium – zaliczenie
Wykaz literatury podstawowej (3-4 pozycje)
1. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited, Wrocław 1994 r.
2. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Komiczna we
Wrocławiu, Wrocław, 2001.
3. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 1997
Wykaz literatury uzupełniającej:
1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński,
Kraków. 1992
2. Koch M. Przewodnik do pisania pracy magisterskiej. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły
Administracji i Businessu i Administracji, 1994
Nazwisko osoby (osób) prowadzącej (prowadzących): dr Elżbieta Oksiejczuk
Rok akademicki 2010/2011