Lublin: Prowadzenie uroczystej Gali nadania Honorowych Tytułów

Transkrypt

Lublin: Prowadzenie uroczystej Gali nadania Honorowych Tytułów
Strona 1 z 2
Lublin: Prowadzenie uroczystej Gali nadania Honorowych Tytułów
Ambasador Województwa Lubelskiego 2015 i Marka Lubelskie przez
Piotra Bałtroczyka
Numer ogłoszenia: 86514 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, woj. lubelskie, tel.
81 44 16 636, faks 81 44 16 535 , strona internetowa www.lubelskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie uroczystej Gali nadania
Honorowych Tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego 2015 i Marka Lubelskie przez Piotra
Bałtroczyka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Artystyczne, autorskie
prowadzenie Gali Ambasador Województwa Lubelskiego 2015 i Marka Lubelskie, przez Piotra
Bałtroczyka według scenariusza przygotowanego na powyższą Galę. W celu wykonania powyższego
koncertu Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do poprowadzenia Gali od godziny 19.00
do 24.00.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Przedmiotem zamówienia jest działalność artystyczna. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=86514&rok=201...
2016-04-13
Strona 2 z 2
przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Do przedmiotu
działalności twórczej zatem zalicza się zamówienia, w wyniku których powstają dzieła mające
charakter utworów, z którymi wiąże się prawa autorskie wykonawcy. O zastosowaniu art. 67 ust. 1
pkt 1 lit. c) Pzp zdecydowały cechy artysty oraz wysoki stopień zindywidualizowania i
niepowtarzalny charakter działalności artystycznej, a przede wszystkim wyjątkowość
zaproponowanego projektu (repertuar artysty dostosowany zarówno do młodego jak i starszego
widza oraz ciekawa oprawa sceniczna). Dodatkowo o wyborze tego wykonawcy zadecydowała jego
pozycja na rynku, profesjonalizm, bogate doświadczenie w zakresie występów scenicznych na
imprezach/wydarzeniach oraz renoma.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Art. Media Korgul Zalewski Sp.j., ul. Siewna 12 a, 20-617 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=86514&rok=201...
2016-04-13