IKEF - Gospodarka wciąż w fazie ożywienia

Transkrypt

IKEF - Gospodarka wciąż w fazie ożywienia
IKEF - Gospodarka wciąż w fazie ożywienia
Indeks Koniunktury Ekspertów Finansowych, obliczany na podstawie ankiety skierowanej wyłącznie
do ekspertów i menedżerów zatrudnionych w działających w Polsce instytucjach finansowych wzrósł
we wrześniu i ponownie znalazł się powyżej zera. Jeszcze nie dalej jak miesiąc temu na całym
świecie powszechne były obawy o zagrożenie drugim dnem recesji. Te negatywne nastroje odbiły się
też wtedy na zwiększonym pesymizmie także wśród krajowych finansistów. Doprowadziło to do
tąpnięcia wskaźnika IKEF o niemal 22 punkty w sierpniu. Kilka lepszych niż oczekiwano danych
makro, które zostały opublikowane od tamtego czasu oraz rosnące we wrześniu rynki akcji bardzo
szybko doprowadziły jednak do poprawy nastrojów wśród osób oceniających stan przyszłej
koniunktury.
IKEF odrobił część strat i wzrósł do poziomu 10,4 punktu, co oznacza lekką przewagę optymistów
nad pesymistami. Niezbyt duża to przewaga, ale na większy optymizm pozwala bliższe przyjrzenie
się danym ankiety. IKEF przypomina trochę niedawne odczyty indeks ZEW, który zresztą był
inspiracją do stworzenia obliczanego przez firmę Expander wskaźnika. Opublikowany w połowie
września ZEW spadł po raz piąty z rzędu i zanotował wartość ujemną po raz pierwszy od marca
2009. Na pierwszy rzut oka są to więc niezbyt dobre informacje. Po bliższym przyjrzeniu się danym
okazuje się jednak, że 22.5% ankietowanych spodziewa się poprawy, a aż 50,7% nie spodziewa się
żadnych zmian. Jeżeli teraz zestawimy to z wynikami badań obecnego stanu koniunktury, gdzie aż
97,8% ankietowanych uważa, że gospodarka jest w dobrej lub przynajmniej normalnej kondycji, to z
analizy tej można wywnioskować, że szansa na utrzymanie obecnej, nienajgorszej sytuacji
gospodarczej w Niemczech wynosi ok. 72%. W przypadku polskiego IKEF tak obliczona proporcja
wynosi niemal 78%, co pozwala na stwierdzenie, że nasza gospodarka wciąż znajduje się w fazie
ożywienia cyklu koniunkturalnego.
Jeżeli chodzi o sytuację na giełdach, to od początku roku inwestorzy na całym świecie trapieni są
obawami o kondycję największych światowych gospodarek. W momencie gdy wygasają obawy o
rezultaty chłodzenia potencjalnie przegrzanej koniunktury w Chinach, natychmiast pojawiają się
alarmujące informacje o powrocie dekoniunktury w Japonii, o możliwym podwójnym dnie recesji w
USA, czy też o kondycji finansów publicznych państw strefy euro. Mimo to wiele rynków akcji na
świecie pozostaje w trendzie, który można uznać za wzrostowy lub przynajmniej horyzontalny. Cała
ta sytuacja przypomina wspinaczkę po ścianie strachu, która na giełdach akcji z reguły nie
zapowiada rychłych spadków. Warto zwrócić uwagę, że o ile trudno zaobserwować jednoznacznie
dobrą koniunkturę na parkietach większości rynków rozwiniętych, to wiele indeksów akcji rynków
wschodzących wciąż ustanawia nowe wyraźne rekordy. Niektóre z nich są już nawet powyżej
poziomów sprzed rozpoczęcia kryzysowej bessy. To wróży dobrze także warszawskiej giełdzie.
Opublikowany w ubiegłym miesiącu sierpniowy wskaźnik inflacji nie przyśpieszył, mimo to wciąż
znacząca większość ekspertów spodziewa się większej dynamiki wzrostu cen w najbliższych sześciu
miesiącach. Zahamowanie tendencji spadkowej inflacji także wpisuje się w scenariusz
kontynuowania umiarkowanego ożywienia w polskiej gospodarce. Największy, od momentu
rozpoczęcia publikacji IKEF, jest też odsetek finansistów, którzy oczekują zaostrzenia polityki
pieniężnej w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy. Takim opiniom sprzyjała publikacja notatek
z sierpniowego posiedzeniu RPP. Decydenci polityki pieniężnej głosowali nie tylko nad podwyżką
stóp procentowych, ale także nad podwyżką wysokości rezerwy obowiązkowej. Wnioski co prawda
nie przeszły. RPP nie podniosła też stóp na wrześniowym posiedzeniu decyzyjnym. Obóz jastrzębi
wydaje się jednak systematycznie powiększać.
Rafał Lerski, CFA
Doradca inwestycyjny firmy Expander
Wyniki ankiety IKEF w poszczególnych miesiącach:
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
Dobrze
36,0%
44,0%
57,3%
42,5%
48,1%
Neutralnie
61,0%
53,0%
42,7%
54,7%
49,1%
3,0%
3,0%
0,0%
2,8%
2,8%
Nastąpi poprawa
38,0%
31,0%
36,5%
20,8%
30,2%
Bez zmian
Nastąpi
pogorszenie
45,0%
52,0%
47,9%
57,5%
50,0%
17,0%
17,0%
15,6%
21,7%
19,8%
Spadnie
Jak zmieni się inflacja w
Bez zmian
Polsce w perspektywie
najbliższych 6 miesięcy? Wzrośnie
20,0%
15,0%
7,3%
1,9%
6,6%
49,0%
55,0%
38,5%
31,1%
23,6%
31,0%
30,0%
54,2%
67,0%
69,8%
Jak zmieni się polityka Będzie zaostrzana
pieniężna w
Nie zmieni się
perspektywie
najbliższych 6 miesięcy? Będzie łagodzona
15,0%
25,0%
44,8%
53,8%
63,2%
82,0%
73,0%
53,1%
44,3%
35,8%
3,0%
2,0%
2,1%
1,9%
0,9%
21,0
14,0
20,8
-0,9
10,4
Jak oceniasz obecną
koniunkturę
gospodarczą w Polsce?
Jak oceniasz
koniunkturę
gospodarczą w Polsce w
perspektywie
najbliższych 6 miesięcy?
Żle
IKEF
IKEF obliczany jest na podstawie opinii zatrudnionych w instytucjach finansowych ekspertów oraz menedżerów średniego i
wyższego szczebla, zajmujących się bezpośrednio analizami ekonomicznymi i inwestycyjnymi, zarządzaniem aktywami lub
strategicznym zarządzaniem firmą. Ankietowani odpowiadają na cztery pytania, obrazujące pogląd tej grupy na bieżący i oczekiwany
stan koniunktury gospodarczej oraz oczekiwane kierunki zmian inflacji i polityki pieniężnej. Bazą do obliczania głównego wskaźnika
jest pytanie dotyczące kierunków koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Pozostałe trzy pytania
mają charakter pomocniczy i służą do oceny, w której fazie cyklu koniunkturalnego gospodarka może się znajdować. Główny indeks
(IKEF) obliczany jest jako różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi pozytywnych a odsetkiem odpowiedzi negatywnych. Maksymalny
zakres wahań indeksu wynosi więc teoretycznie od -100 do 100 co oznaczałoby stuprocentową zgodność ankietowanych. Ujemne
wartości wskaźnika wskazują na możliwe pogorszenie się koniunktury gospodarczej, dodatnie wartości powinny zwiastować
poprawę sytuacji w gospodarce.
Odpowiedzi na ankiety zbierane są w ciągu ostatnich 3-4 dni roboczych każdego miesiąca, a ich rezultaty publikowane są
pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. 181 specjalistów z 69 instytucji finansowych wyraziło gotowość do wzięcia udziału
w badaniu. We wrześniu uzyskaliśmy 106 prawidłowo wypełnionych ankiet. Instytucje, których pracownicy zgodzili się na wzięcie
udziału w badaniu to: 3TS, Aegon TU, AIG Credit, Alior Bank, Allianz TFI, Amplico PTE, Amplico TFI, Analizy Online, Aviva Investors,
AXA Direct, AXA PTE/TFI, , A-Z Finanse, Bank BPS, Bank Pocztowy, BBI Capital, BGŻ, BIK, BM BPH, BNP Paribas, BPH, BPH TFI,
BRE Leasing, BTFG Advisory, BZ WBK, CALIE, CC Group, CDM Pekao, Citi Bank, Credit Agricole, Credit Life, Deutsche Bank,
Eurobank, Europ Assistance Polska, Expander Advisors, Getin Bank, HSBC Bank Polska, IDM, Idea TFI, ING Bank Śląski, ING PTE,
ING Securities, Innova Capital, Investors TFI, KBC Securities, KBC TFI , Lukas Bank, Meritum Bank, MetLife, Metrohouse, Noble
TFI, Nordea, Open Finance, Pekao, Pekao Hipoteczny, PKO BP, PZU, PZU PTE, PZU TFI, Quercus TFI, Rabobank Polska,
Raiffeisen Bank Polska, Skarbiec TFI, Superfund, TU Europa, Trigon DM, Union Investment, Wealth Solutions, Ankiety są
anonimowe.