Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Transkrypt

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Szkolenie rozwija praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej dla osób dorosłych i dzieci
doświadczających przemocy oraz profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów w rodzinach.
Zapraszamy absolwentów podstawowego kursu Studium Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz absolwentów innych szkoleń w tym obszarze. Szkolenie w małych grupach
obejmuje 160 godzin zajęć warsztatowych oraz superwizji. Tworzy także okazje do rozwijania
pracy interdyscyplinarnej, o której mowa w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie oraz przygotowuje do certyfikatu Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w
Rodzinie,
W programie szkolenia przewidziane są warsztaty, ćwiczenia, wykłady, seminaria oraz praca z
materiałem filmowym, łącznie 160 godzin. W czasie trwania studium każdy uczestnik grupy
warsztatowej będzie miał obowiązek superwizowania pracy z wybranym przez siebie
klientem/klientką. Taki system pracy pozwoli w przyszłości naszym absolwentom starać się o
potwierdzenie ich kompetencji stosownymi certyfikatami. PRZEBIEG SZKOLENIA
Pełny kurs obejmuje cztery sesje czterodniowych (jedna sesja w miesiącu).
W programie czterech sesji szkolenia m.in.:
- diagnoza oraz planowanie pomocy dla rodziny z problemem przemocy, kontrakt z
rodziną, specyfika reakcji na przemoc,
- diagnoza i praca terapeutyczna z objawami PTSD,
- diagnoza, terapia dzieci - ofiar krzywdzenia, terapia więzi, odległe skutki przemocy w
dzieciństwie,
- procedury dotyczące udzielania pomocy, zasady pracy interdyscyplinarnej - kompetencje
służb, algorytmy postępowania, koordynacja programów przeciwdziałania przemocy,
uregulowania prawne,
- tworzenie, prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy, zadania terapeutów
grupowych, proces grupowy,
- profilaktyka wypalenia zawodowego oraz superwizja pracy uczestników szkolenia.
1/3
Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
ZADANIE ZALICZAJĄCE STUDIUM
- Każdy uczestnik szkolenia poddaje superwizji w grupie warsztatowej swoją pracę z osobą
z problemem przemocy w rodzinie,
- Każdy uczestnik szkolenia na ostatnią sesję powinien przynieść studium przypadku
opisujące pracę z osobą z problemem przemocy w rodzinie (będzie to podsumowanie pracy z
grup superwizyjnych odbywających się podczas każdej sesji).
Każda grupa warsztatowa w czasie trwania kursu z wyjątkiem III sesji pracuje z tym samym
trenerem. Wykłady będą prowadzone na forum dla wszystkich uczestników danego turnusu.
Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy Instytutu
Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia
ministra edukacji i nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
Nieobecności na sesjach można uzupełniać z kolejnymi edycjami. Kandydaci do szkolenia
wypełniają ankietę kwalifikacyjną dostępną na naszej stronie internetowej. Formularz
zgłoszenia na stronie Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” IPZ PTP www.niebieskalinia.pl Tel. (22) 824-25-01;
823-96-64
Wypełniony formularz zgłoszenia można wysłać mailem [email protected] , pocztą
lub faksem do sekretariatu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”: IPZ PTP, ul. Korotyńskiego 13, 02 - 121 Warszawa, fax. (22) 824-25-01;
823-96-64. Kwalifikacji dokonuje kierownik szkolenia w porozumieniu z osobami z zespołu
dydaktycznego.
Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul.
Mszczonowskiej 6. Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" ( http://ww
w.etoh.edu.pl/
, +22 836 80 81).
W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Anną Ulatowską w godzinach
9.00-16.00, tel. 0667902455 lub przez sekretariat Pogotowia (22) 824-25-01; 823-96-64. W
sprawach merytorycznych informacji udziela Kierownik szkolenia Piotr Antoniak (kontakt
2/3
Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
telefoniczny przez sekretariat Pogotowia).
Serdecznie zapraszamy!
Trenerzy studium:
Piotr Antoniak – kierownik studium, Renata Durda, Katarzyna Fenik, Renata Kałucka oraz
zaproszeni współpracownicy
Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za SPOPR:
32 1090 1056 0000 0001 0128 5123
Bank Zachodni WBK S.A.
Pełna informacja o szkoleniu oraz sposobie rekrutacji i kosztach dostępna pod adresem:
http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=spopr
3/3