spis treści - Ksiegarnia Beck

Komentarze

Transkrypt

spis treści - Ksiegarnia Beck
SPIS TREŚCI
Przedmowa ................................................................................................................... XV
Wykaz skrótów ............................................................................................................ XVII
Wykaz literatury ......................................................................................................... XXI
Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego
Rozdział I. Zagadnienia ogólne . ................................................................................
3
§ 1.Pojęcie prawa karnego .......................................................................................
4
I. Definicja prawa karnego ...........................................................................
4
II. Cechy prawa karnego ................................................................................5
§ 2.Rodzaje prawa karnego ......................................................................................
9
§ 3.Funkcje prawa karnego ......................................................................................
12
I. Funkcja ochronna prawa karnego .............................................................
12
II. Funkcja kompensacyjna prawa karnego ...................................................
18
III. Funkcja gwarancyjna prawa karnego .......................................................
19
§ 4.Zasady prawa karnego .......................................................................................
19
I. Zasady ogólnoprawne ...............................................................................
19
II. Kodeksowe zasady prawa karnego ...........................................................
26
§ 5. Prawo karne a moralność ..................................................................................
26
§ 6.Prawo karne i polityka. Problem przestępstw politycznych . ............................
34
§ 7.Nauki pokrewne i pomocnicze dla prawa karnego ...........................................
38
§ 8.Nauka prawa karnego . .......................................................................................
39
§ 9.Nauka polskiego prawa karnego ........................................................................
48
Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie .......................................................
§ 10.Źródła prawa karnego ........................................................................................
§ 11.Przepisy prawa karnego .....................................................................................
§ 12.Wykładnia przepisów prawa karnego . ..............................................................
§ 13.Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu .......................................
§ 14.Obowiązywanie ustawy karnej w przestrzeni . .................................................
§ 15.Znaczenie wyroków obcych . .............................................................................
§ 16.Ekstradycja i azyl ...............................................................................................
§ 17.Immunitety i abolicja .........................................................................................
57
58
61
64
66
69
73
74
76
Spis treści
VI
Część II. Nauka o przestępstwie
Rozdział I. Definicja przestępstwa . ...........................................................................
§ 18.Definicja przestępstwa .......................................................................................
§ 19.Elementy przestępstwa ......................................................................................
I. Określoność jako element przestępstwa ...................................................
II. Bezprawność czynu jako element przestępstwa (nullum crimen sine
iniuria) . .....................................................................................................
III. Karalność jako element przestępstwa . .....................................................
IV. Wina jako element przestępstwa (nullum crimen sine culpa) ..................
1. Zasada winy . ........................................................................................
2. Koncepcje winy ....................................................................................
3. Wina na tle polskiej doktryny prawa karnego .....................................
V. Społeczna szkodliwość czynu jako element przestępstwa. Karygodność
czynu (nullum crimen sine damno sociali magis quam minimo) .............
81
82
86
86
88
90
90
90
92
96
97
Rozdział II. Struktura przestępstwa .........................................................................
§ 20.Dobro chronione (przedmiot przestępstwa) ......................................................
§ 21.Podmiot przestępstwa ........................................................................................
§ 22.Strona przedmiotowa przestępstwa ...................................................................
I. Czyn ..........................................................................................................
II. Skutek i związek przyczynowy ................................................................
III. Okoliczności modalne i przedmiot wykonawczy .....................................
§ 23.Strona podmiotowa ............................................................................................
I. Wina umyślna (umyślność) . .....................................................................
II. Wina nieumyślna (nieumyślność) .............................................................
III. Wina mieszana ..........................................................................................
§ 24.Klasyfikacja (podział) przestępstw ...................................................................
I. Zbrodnie i występki ..................................................................................
II. Przestępstwa z działania i z zaniechania ..................................................
III. Przestępstwa materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe) ..............
IV. Przestępstwa powszechne i indywidualne ...............................................
V. Przestępstwa umyślne i nieumyślne .........................................................
VI. Przestępstwa z naruszenia i narażenia na niebezpieczeństwo dobra
chronionego ...............................................................................................
VII. Przestępstwa trwałe i jednochwilowe . .....................................................
VIII. Przestępstwa przechodnie i nieprzechodnie . ...........................................
IX. Przestępstwa w typie podstawowym, kwalifikowanym
i uprzywilejowanym .................................................................................
X. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe ...........................
101
101
102
104
105
106
108
109
109
111
112
113
113
114
115
116
117
Rozdział III. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy) ......................
§ 25.Pojęcie kontratypu i rodzaje kontratypów .........................................................
§ 26.Obrona konieczna . .............................................................................................
§ 27.Stan wyższej konieczności . ...............................................................................
§ 28.Ryzyko nowatorstwa ..........................................................................................
§ 29.Eksperyment medyczny .....................................................................................
121
121
122
125
127
128
117
118
118
119
119
Spis treści
VII
§ 30.Dozwolona krytyka (wyłączenie bezprawności pomówienia) ..........................
§ 31.Ostateczna potrzeba ...........................................................................................
§ 32.Działanie w granicach uprawnień i obowiązków służbowych .........................
§ 33.Zgoda dysponenta dobra prawnego (zgoda pokrzywdzonego) .........................
§ 34.Zabiegi lecznicze i kosmetyczne . ......................................................................
§ 35.Karcenie małoletniego .......................................................................................
§ 36.Ryzyko w sporcie ...............................................................................................
§ 37.Zwyczaj jako kontratyp . ....................................................................................
129
130
131
132
133
134
135
135
Rozdział IV. Okoliczności wyłączające winę ............................................................
§ 38.Uwagi wprowadzające .......................................................................................
§ 39.Nieletniość . ........................................................................................................
§ 40.Niepoczytalność .................................................................................................
I. Niepoczytalność w Kodeksie karnym ......................................................
II. Poczytalność ograniczona . .......................................................................
III. Wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia ................................
§ 41.Błąd ....................................................................................................................
I. Pojęcie błędu .............................................................................................
II. Błąd co do faktu ........................................................................................
III. Błąd co do kontratypu i okoliczności wyłączającej winę . .......................
IV. Błąd co do prawa . .....................................................................................
§ 42.Stan wyższej konieczności i kolizja obowiązków jako okoliczności
wyłączające winę ...............................................................................................
§ 43.Rozkaz ................................................................................................................
137
138
138
139
139
141
141
142
142
143
145
145
146
147
Rozdział V. Formy stadialne przestępstwa ...............................................................
§ 44.Formy stadialne ..................................................................................................
§ 45.Przygotowanie ....................................................................................................
§ 46.Usiłowanie ..........................................................................................................
§ 47.Usiłowanie nieudolne .........................................................................................
§ 48.Czynny żal . ........................................................................................................
§ 49.Dokonanie ..........................................................................................................
151
151
152
153
155
157
158
Rozdział VI. Formy współdziałania przestępnego . .................................................
§ 50.Formy zjawiskowe . ............................................................................................
§ 51.Sprawstwo i jego postacie ..................................................................................
§ 52.Podżeganie .........................................................................................................
§ 53.Pomocnictwo ......................................................................................................
§ 54.Zasady odpowiedzialności za współdziałanie przestępne ................................
159
160
161
164
165
165
Rozdział VII. Zbieg przestępstw ...............................................................................
§ 55.Pojęcie i rodzaje zbiegu przestępstw .................................................................
§ 56.Pozorny zbieg przestępstw . ...............................................................................
§ 57.Realny zbieg przestępstw . .................................................................................
§ 58.Czyn ciągły a ciąg przestępstw – porównanie ..................................................
169
169
170
174
175
Rozdział VIII. Zbieg przepisów .................................................................................
§ 59.Pojęcie zbiegu przepisów ...................................................................................
177
177
Spis treści
VIII
§ 60.Pozorny zbieg przepisów . ..................................................................................
§ 61.Rzeczywisty zbieg przepisów . ..........................................................................
178
180
Część III. Środki penalne
Rozdział I. Pojęcie i teorie kary .................................................................................
§ 62.Definicja kary .....................................................................................................
§ 63.Cechy kary .........................................................................................................
§ 64.Cele kary ............................................................................................................
§ 65.Zasady gwarancyjne dotyczące kary .................................................................
§ 66.Racjonalizacja kary i teorie kary .......................................................................
I. Racjonalizacja kary . .................................................................................
II. Teorie kary ................................................................................................
185
185
187
191
192
193
193
193
Rozdział II. Kary .........................................................................................................
§ 67.Katalog kar .........................................................................................................
§ 68.Kara grzywny . ...................................................................................................
§ 69.Kara ograniczenia wolności . .............................................................................
§ 70.Kara pozbawienia wolności ...............................................................................
§ 71.Tzw. kara kombinowana (mieszana) ..................................................................
§ 72.Kara 25 lat pozbawienia wolności .....................................................................
§ 73.Kara dożywotniego pozbawienia wolności .......................................................
§ 74.Problem kary śmierci .........................................................................................
199
199
200
203
206
208
209
209
210
Rozdział III. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne . ..........................
§ 75.Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne . ...........................................
§ 76.Pozbawienie praw publicznych ..........................................................................
§ 77.Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego
zawodu lub prowadzenia określonej działalności .............................................
§ 78.Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi .....................................................
§ 79.Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych
osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu .................
§ 80.Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym . ............................................................................................
§ 81.Zakaz wstępu na imprezę masową . ...................................................................
§ 82.Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych . ..........
§ 83.Zakaz prowadzenia pojazdów . ..........................................................................
§ 84.Świadczenie pieniężne .......................................................................................
§ 85.Podanie wyroku do publicznej wiadomości ......................................................
§ 86.Przepadek ...........................................................................................................
§ 87.Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ....
§ 88.Nawiązka ............................................................................................................
213
213
216
219
220
221
222
225
225
226
229
229
Rozdział IV. Środki probacyjne .................................................................................
§ 89.Istota środków probacyjnych .............................................................................
§ 90.Warunkowe umorzenie postępowania ...............................................................
233
233
234
217
218
218
Spis treści
IX
I. Pojęcie .......................................................................................................
II. Przesłanki stosowania ...............................................................................
III. Obowiązki próby .......................................................................................
IV. Skutki przebiegu próby .............................................................................
§ 91.Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności ....................
I. Pojęcie .......................................................................................................
II. Przesłanki stosowania ...............................................................................
III. Grzywna przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary
pozbawienia wolności ...............................................................................
IV. Obowiązki próby .......................................................................................
V. Skutki przebiegu okresu próby .................................................................
VI. Rezygnacja z zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia
wolności . ...................................................................................................
§ 92.Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności .............
I. Pojęcie .......................................................................................................
II. Przesłanki . ................................................................................................
III. Obowiązki okresu próby ...........................................................................
IV. Skutki przebiegu okresu próby .................................................................
V. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności oraz środków
karnych ......................................................................................................
234
235
237
240
242
242
242
Rozdział V. Środki zabezpieczające............................................................................
§ 93.Uwagi wprowadzające .......................................................................................
§ 94.Katalog środków zabezpieczających . ................................................................
I. Elektroniczna kontrola miejsca pobytu ....................................................
II. Terapia .......................................................................................................
III. Terapia uzależnień . ...................................................................................
IV. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym ........................................................
§ 95.Kategorie sprawców, wobec których można orzec środki zabezpieczające .....
I. Sprawcy niepoczytalni . ............................................................................
II. Sprawcy o poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej ..................
III. Sprawcy z zaburzeniem preferencji seksualnych .....................................
IV. Sprawcy z zaburzeniem osobowości . .......................................................
V. Sprawcy uzależnieni od alkoholu, środka odurzającego lub innego
podobnie działającego środka ...................................................................
§ 96.Zasady stosowania środków zabezpieczających . ..............................................
I. Przesłanki orzekania środków zabezpieczających ...................................
II. Czas orzekania środków zabezpieczających ...........................................
III. Czas stosowania środków zabezpieczających ..........................................
255
256
258
258
259
260
260
260
261
261
262
262
263
264
264
266
266
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych .........................................
§ 97.Ustawowy wymiar kary i środków karnych ......................................................
§ 98.Sądowy wymiar kary .........................................................................................
I. Zasady sądowego wymiaru kary ..............................................................
II. Dyrektywy wymiaru kary ........................................................................
1. Dyrektywy ogólne ................................................................................
1.1. Dyrektywa sprawiedliwościowa ..................................................
269
269
274
274
275
276
276
243
243
245
247
249
249
250
252
252
254
Spis treści
X
1.2. Prewencja ogólna ..........................................................................
1.3. Prewencja szczególna ...................................................................
1.4. Problem dyrektywy wiodącej ......................................................
2. Dyrektywy szczegółowe ......................................................................
2.1. Dyrektywa wymiaru kary wobec nieletnich i młodocianych . ....
2.2. Dyrektywy wymiaru poszczególnych rodzajów kar ...................
III. Okoliczności wpływające na sądowy wymiar kary .................................
276
277
277
278
278
279
280
Rozdział VII. Kara łączna ..........................................................................................
§ 99.Pojęcie i przesłanki orzekania kary łącznej . .....................................................
§ 100.Sposób łączenia kar . ..........................................................................................
§ 101.Dyrektywy wymiaru kary łącznej . ...................................................................
283
283
284
287
Rozdział VIII. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania.........................
§ 102.Istota okoliczności wyłączających karalność za przestępstwo . ........................
§ 103.Okoliczności uchylające karalność z mocy prawa . ...........................................
I. Przedawnienie ...........................................................................................
II. Śmierć sprawcy .........................................................................................
III. Immunitet materialny ...............................................................................
IV. Ustawowe klauzule niekaralności . ...........................................................
§ 104.Okoliczności polegające na darowaniu kary . ....................................................
I. Ułaskawienie przez Prezydenta RP ..........................................................
II. Amnestia i abolicja . ..................................................................................
III. Odstąpienie od wymierzenia kary (łaska sędziowska) ............................
IV. Umorzenie kompensacyjne (restytucyjne) . ..............................................
§ 105.Zatarcie skazania . ..............................................................................................
289
289
290
290
292
292
292
293
293
293
294
295
296
Część IV. Część szczególna
Rozdział I. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa
wojenne.......................................................................................................................
§ 106.Uwagi ogólne . ....................................................................................................
§ 107.Wojna napastnicza (art. 117 KK) .......................................................................
§ 108.Ludobójstwo (art. 118 KK) . ...............................................................................
§ 109.Zamach przeciwko grupie ludności (art. 118a KK) ...........................................
§ 110.Dyskryminacja (art. 119 KK) . ...........................................................................
§ 111.Przestępstwa wojenne ........................................................................................
301
301
303
304
305
306
306
Rozdział II. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ...........................
§ 112.Uwagi ogólne . ....................................................................................................
§ 113.Zamach stanu (art. 127 KK) . .............................................................................
§ 114.Zamach na konstytucyjny organ państwa (art. 128 KK) . .................................
§ 115.Zdrada dyplomatyczna (art. 129 KK) ................................................................
§ 116.Szpiegostwo (art. 130 KK) .................................................................................
§ 117.Znieważenie Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej (art. 133 KK) . .................
§ 118.Prawnokarna ochrona Prezydenta RP ...............................................................
309
309
310
311
311
312
313
314
Rozdział III. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . ..........................................
§ 119.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
317
318
Spis treści
§ 120.Zabójstwo w typie podstawowym (art. 148 § 1 KK) .........................................
§ 121.Typy kwalifikowane zabójstwa (art. 148 § 2–3 KK) .........................................
§ 122.Zabójstwo z afektu (art. 148 § 4 KK) . ...............................................................
§ 123.Dzieciobójstwo (art. 149 KK) ............................................................................
§ 124.Eutanazja (art. 150 KK) .....................................................................................
§ 125.Doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie (art. 151 KK) . ...
§ 126.Ochrona życia dziecka poczętego (art. 152–154 KK) . ......................................
§ 127.Nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 KK) ............................................
§ 128.Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 156–157a KK) .............................
§ 129.Udział w bójce lub pobiciu (art. 158–159 KK) ..................................................
§ 130.Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160–161 KK) . ......................
§ 131.Nieudzielenie pomocy (art. 162 KK) .................................................................
XI
319
320
322
323
323
324
325
328
329
330
332
333
Rozdział IV. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
i bezpieczeństwu w komunikacji ............................................................................
§ 132.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
§ 133.Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (art. 163 KK) ............
§ 134.Porwanie statku (art. 166 KK) ...........................................................................
§ 135.Przygotowanie do piractwa morskiego (art. 170 KK) .......................................
§ 136.Sprowadzenie katastrofy komunikacyjnej (art. 173 KK) ..................................
§ 137.Wypadek komunikacyjny (art. 177 KK) ............................................................
§ 138.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a KK)
lub bez uprawnień (art. 180a KK) ......................................................................
340
Rozdział V. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania ....
§ 139.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
§ 140.Pozbawienie wolności (art. 189 KK) . ................................................................
§ 141.Handel ludźmi (art. 189a KK) . ..........................................................................
§ 142.Groźba karalna (art. 190 § 1 KK) ......................................................................
§ 143.Nękanie (art. 190a KK) ......................................................................................
§ 144.Zmuszanie (art. 191 KK) ....................................................................................
§ 145.Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody (art. 191a KK) ...................
§ 146.Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 KK) . ................
§ 147.Naruszenie miru domowego (art. 193 KK) . ......................................................
§ 148.Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194–196 KK) ....
341
341
341
342
344
345
346
347
348
349
349
Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . ..........
§ 149.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
§ 150.Zgwałcenie (art. 197 KK) . .................................................................................
§ 151.Wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej lub bezradnej (art. 198 KK) .
§ 152.Nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia (art. 199 KK) ......
§ 153.Czyn lubieżny – pedofilia (art. 200 KK) . ..........................................................
§ 154.Nawiązywanie kontaktu z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego
(art. 200a KK) ....................................................................................................
§ 155.Propagowanie lub pochwalanie zachowań pedofilskich (art. 200b KK) . .........
§ 156.Przestępstwo kazirodztwa (art. 201 KK) . .........................................................
§ 157.Pornografia (art. 202 KK) ..................................................................................
351
351
351
353
354
355
335
335
336
337
338
338
339
356
358
359
359
XII
Spis treści
§ 158.Zmuszanie do prostytucji (art. 203 KK) ............................................................
§ 159.Przestępstwa związane ze zjawiskiem prostytucji (art. 204 KK) .....................
362
363
Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece ........................................
§ 160.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
§ 161.Bigamia (art. 206 KK) . ......................................................................................
§ 162.Znęcanie się (art. 207 KK) .................................................................................
§ 163.Rozpijanie małoletniego (art. 208 KK) ..............................................................
§ 164.Niealimentacja (art. 209 KK) . ...........................................................................
§ 165.Porzucenie dziecka lub osoby nieporadnej (art. 210 KK) .................................
§ 166.Uprowadzenie dziecka lub osoby nieporadnej (art. 211 KK) ............................
§ 167.Nielegalna adopcja (art. 211a KK) .....................................................................
365
365
365
366
368
369
370
370
371
Rozdział VIII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . .................
§ 168.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
§ 169.Przestępstwo zniesławienia (art. 212 KK) .........................................................
§ 170.Przestępstwo zniewagi (art. 216 KK) ................................................................
§ 171.Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 i 217a KK) . ............
373
373
374
374
375
Rozdział IX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego . .............................................................................
§ 172.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
§ 173.Naruszenie nietykalności (art. 222 KK) i czynna napaść (art. 223 KK) na
funkcjonariusza publicznego .............................................................................
§ 174.Przestępstwo łapownictwa biernego (art. 228 KK) ...........................................
§ 175.Przestępstwo łapownictwa czynnego (art. 229 KK) .........................................
§ 176.Płatna protekcja (art. 230 KK) i handel wpływami (art. 230a KK) ..................
§ 177.Przestępstwo nadużycia władzy (art. 231 KK) . ................................................
§ 178.Inne przestępstwa mające zapobiegać zjawisku korupcji .................................
378
380
381
381
382
383
Rozdział X. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . ......................
§ 179.Fałszywe zeznania (art. 233 KK) .......................................................................
§ 180.Fałszywe oskarżenie (art. 234 KK) . ..................................................................
§ 181.Zatajanie dowodów niewinności (art. 236 KK) .................................................
§ 182.Poplecznictwo (art. 239 KK) . ............................................................................
§ 183.Zaniechanie powiadomienia o popełnionym przestępstwie (art. 240 KK) . .....
§ 184.Niestosowanie się do orzeczeń sądu (art. 244 KK) ...........................................
§ 185.Samouwolnienie (art. 242 KK) ..........................................................................
§ 186.Uwolnienie osoby pozbawionej wolności (art. 243 KK) ...................................
§ 187.Rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego (art. 241 KK) ........
385
385
387
388
388
389
391
391
393
393
Rozdział XI. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . .........................
§ 188.Wzięcie zakładnika (art. 252 KK) .....................................................................
§ 189.Czynny udział w zbiegowisku (art. 254 KK) ....................................................
§ 190.Nawoływanie do popełnienia przestępstwa (art. 255–255a KK) ......................
§ 191.Propagowanie totalitaryzmu oraz nawoływanie do nienawiści
(art. 256–257 KK) ..............................................................................................
395
396
397
397
377
377
398
Spis treści
§ 192.Branie udziału w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa (art. 258–259 KK) ....................................................
§ 193.Przestępstwa związane z wytwarzaniem, posiadaniem i obrotem bronią
palną oraz amunicją (art. 263 KK) . ...................................................................
§ 194.Pozostałe typy przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu ....................
XIII
400
401
402
Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ..................................
§ 195.Rodzajowe dobro chronione . .............................................................................
§ 196.Przestępstwo ujawnienia lub bezprawnego wykorzystania informacji
niejawnych . ........................................................................................................
§ 197.Przestępstwo naruszenia tajemnicy korespondencji .........................................
406
407
Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu . .......
§ 198.Charakterystyka ogólna .....................................................................................
§ 199.Kradzież zwykła (art. 278 KK) . ........................................................................
§ 200.Kradzież z włamaniem (art. 279 KK) ................................................................
§ 201.Przestępstwa rozbójnicze ...................................................................................
I. Charakterystyka ogólna ............................................................................
II. Rozbój – typ podstawowy (art. 280 § 1 KK) ............................................
III. Kwalifikowany typ rozboju (art. 280 § 2 KK) ..........................................
IV. Kradzież rozbójnicza (art. 281 KK) ..........................................................
V. Wymuszenie rozbójnicze (art. 282 KK) ...................................................
§ 202.Kradzież leśna (art. 290 KK) .............................................................................
§ 203.Zabór pojazdu mechanicznego (art. 289 KK) ....................................................
§ 204.Przywłaszczenie (art. 284 KK) ..........................................................................
§ 205.Oszustwo (art. 286 § 1 KK) ...............................................................................
§ 206.Przestępstwo żądania okupu za zabraną rzecz (art. 286 § 2 KK) .....................
§ 207.Kradzież impulsów telefonicznych (art. 285 KK) .............................................
§ 208.Paserstwo (art. 291–292 KK) .............................................................................
§ 209.Zamachy na nienaruszalność cudzej rzeczy (art. 288 KK) ...............................
§ 210.Komputerowe przestępstwa przeciwko mieniu .................................................
§ 211.Uprzywilejowane i kwalifikowane typy przestępstw przeciwko mieniu . ........
§ 212.Pranie brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 KK) . ..................................................
§ 213.Nadużycie zaufania (art. 296 KK) .....................................................................
§ 214.Oszustwo finansowe i ubezpieczeniowe ............................................................
409
410
411
412
413
413
414
415
416
417
418
418
419
420
421
421
422
423
423
424
425
425
426
Rozdział XIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ........................................
§ 215.Charakterystyka ogólna .....................................................................................
§ 216.Fałsz materialny dokumentu (art. 270 § 1 KK) .................................................
§ 217.Fałsz intelektualny dokumentu i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy .........
§ 218.Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu stwierdzającego
tożsamość ...........................................................................................................
§ 219.Fałszerstwa z rozdziału chroniącego obrót pieniędzmi i papierami
wartościowymi ...................................................................................................
405
405
427
427
428
429
430
430
XIV
Spis treści
Rozdział XV. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia
służby wojskowej ......................................................................................................
§ 220.Gwałtowny zamach na jednostkę Sił Zbrojnych (art. 140 KK) . .......................
§ 221.Służba w obcym wojsku (art. 141 KK) ..............................................................
§ 222.Samowolne oddalenie (art. 338 KK) ..................................................................
§ 223.Dezercja (art. 339 KK) .......................................................................................
433
433
434
436
437
Indeks rzeczowy . .........................................................................................................
439