Zagadnienia - Zakład Prawa Karnego Procesowego

Transkrypt

Zagadnienia - Zakład Prawa Karnego Procesowego
KATEDRA PRAWA KARNEGO
prof. UO dr hab. Stanisław Hoc
Literatura: T. Dukiet – Nagórska (red.) Prawo karne. Cześć ogólna, szczególna
i wojskowa, Warszawa 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Funkcje prawa karnego
Zasady prawa karnego
Istota przestępstwa (definicja przestępstwa, podział przestępstw)
Ustawowe znamiona czynu zabronionego
Wina i teorie winy
Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie
Współdziałanie przestępne
Okoliczności wyłączające byt przestępstwa
Kontratypy ustawowe
Kontratypy pozaustawowe
Kary w kodeksie karnym
Środki karne
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Ustawowy wymiar kary
Sądowy wymiar kary
Przedawnienie w prawie karnym
Środki zabezpieczające
Zdrada główna i zamach stanu
Szpiegostwo
Typy zabójstwa
Uprzywilejowane typy zabójstwa
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
Przestępstwa o charakterze korupcyjnym
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Kradzież
Kradzież z włamaniem
Nadużycie zaufania
Pranie brudnych pieniędzy
Paserstwo
Przestępstwa rozbójnicze
ZAKŁAD PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO
prof. UO dr hab. Zbigniew Kwiatkowski
Literatura: K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne. Wydanie
II uzupełnione, Katowice 2013; K. Marszał i in., Proces karny. Przebieg
postępowania. Wydanie II uzupełnione, Katowice 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Obowiązywanie prawa karnego procesowego
Zasada legalizmu
Zasada skargowości
Zasada bezpośredniości
Zasada domniemania niewinności
Zasada prawa do obrony
Pojęcie i podział przesłanek procesowych
Właściwość sądu i jej rodzaje
Wyłączenie organu prowadzącego proces karny
Pojęcie i rodzaje oskarżycieli
Pojęcie i rodzaje terminów
Orzeczenia
Prawomocność orzeczeń
Pojęcie i rodzaje zakazów dowodowych
Etapy dowodzenia
Tymczasowe aresztowanie
Prawnokarny obowiązek naprawienia szkody
Pojęcie i istota skargi zasadniczej
Funkcje aktu oskarżenia
Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym
Przewód sądowy
Wyrokowanie
System środków odwoławczych
Granice środków odwoławczych
Postępowanie zażaleniowe
Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Podobne dokumenty