Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bałtów, dnia 18.03.2015r.
Numer sprawy: ZP.271.4.2015
Wszyscy uczestnicy postępowania
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.4.2015, nazwa
zadania: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w miejscowości Bałtów.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U.2013.907
z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Montażowych „EURO-BUD” Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 5B, 39-402 Tarnobrzeg.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Ponadto jest to oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria).
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 23.03.2015r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Lp.
Wykonawca
1 P.W. „ARKADA DELA” E. Dygas,
ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom
2 Przedsiębiorstwo Robót Budowlano
– Montażowych „EURO-BUD”
Sp. z o.o., ul. Górnicza 5B, 39-400
Tarnobrzeg
3 REKTO – Halina Dostał, Wygnanów
47A, 28-366 Małogoszcz
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowe „Kawecki” s.c. Lucjan
Kawecki, Jacek Kawecki, Ćmińsk,
ul. Kobylaki 26, 26-085 Miedziana Góra
5 INTOP Tarnobrzeg Sp. z.o.o.,
ul. Sienkiewicza 145M, 39-400
Tarnobrzeg
6 Przedsiębiorstwo Usługowo –
Budowlane Waldemar Jaszczyk,
ul. Rzepichy 5, 25-629 Kielce
7 Schmees and Luhn Polska Sp. z o.o.
Budownictwo Inżynieryjne z Drewna
i Stali, ul. Sczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
Cena
ofertowa
brutto
(zł)
oferta
odrzucona
Liczba pkt.
Gwarancja
w
(w miesiącach) kryterium
cena
oferta
oferta
odrzucona
odrzucona
Liczba pkt.
w kryterium
gwarancja
Liczba pkt.
ogółem
oferta
odrzucona
oferta
odrzucona
189 041,90
60
80,00
20,00
100,00
191 001,93
48
79,20
16,00
95,20
219 331,40
36
68,80
12,00
80,80
252 671,58
60
60,00
20,00
80,00
310 794,57
60
48,80
20,00
68,80
693 449,19
36
21,60
12,00
33,60
Strona 1 z 2 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:
1) P.W. „ARKADA DELA” E. Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom.
Uzasadnienie faktyczne:
W toku badania i oceny ofert zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość zaoferowanej ceny oferty. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień zostało przesłane
w dniu 10.03.2015r. za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający wyznaczył termin na
złożenie/przesłanie wyjaśnień na 13.03.2015r. do godz. 11:00.
Zamawiający odrzuca ofertę, co do której nabrał podejrzeń, iż jej cena jest rażąco niska,
w dwóch sytuacjach:
 jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, a za złożenie wyjaśnień
należy przy tym uznać dostarczenie ich do zamawiającego,
 jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przesłał do zamawiającego wyjaśnienia za pomocą fax. (data wpływu
13.03.2015r., godz. 13:00) oraz za pomocą poczty elektronicznej (data wpływu 13.03.2015r.,
godz. 13:58). Należy wiec uznać, że nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Poza
tym treść przesłanych wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Podstawą odrzucenia oferty w takiej sytuacji jest art. 89 ust. 1 pkt 4. Przepis art. 90 ust. 3
wskazuje na obowiązek uznania, że zachodzi przywołana przesłanka z art. 89. Niezłożenie
wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 3, lub złożenie niewystarczających wyjaśnień
oznacza bowiem, że potwierdziły się podejrzenia zamawiającego, co do rażąco niskiego
charakteru ceny w ofercie. Wówczas konieczne jest uznanie, iż cena taka powoduje
konieczność działania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4.
Uzasadnienie prawne:
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. w związku z art. 90 ust. 3 Pzp.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kierownik Zamawiającego:
Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
Rozdzielnik:
1) Wszyscy uczestnicy postępowania.
2) Strona internetowa zamawiającego: www.gminabaltow.pl
3) Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
4) a/a.
Strona 2 z 2