Ogłoszenie o zamówieniu - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Zamówienie public... - 291839-2014
27/08/2014 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Szczecin: Implanty ortopedyczne
2014/S 163-291839
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: mgr Małgorzata Stachowiak, Agata Racinowska
71-252 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914253008
E-mail: [email protected]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk1.szn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można
uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa implantów ortopedycznych dla Kliniki Ortopedii OS ZP 76 14
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: SPSK Nr 1
1 z 17
2014.08.27 14:35
2 z 17
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa implantów ortopedycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii, Kliniki
Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej oraz środków technicznych do
wykonywania operacji neurochirurgicznych w Klinice Neurochirurgii i
Neurochirurgii Dziecięcej PUM OS ZP 76 14
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach
II.2.3) Informacje o wznowieniach
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Endoproteza głowy kości promieniowej
1) Krótki opis
Endoproteza głowy kości promieniowej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Klatki międzytrzonowe plif
1) Krótki opis
Klatki międzytrzonowe plif
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
2014.08.27 14:35
3 z 17
Część nr: 3 Nazwa: System modularnych, anatomicznych, cementowych (związanych
1) Krótki opis
System modularnych, anatomicznych, cementowych (związanych i
niezwiązanych) endoprotez stawu łokciowego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Klatki międzytrzonowe lędźwiowe zakładane z dostępu bocznego –
tlif z substytutem kości i stabilizacją transpedikularną
1) Krótki opis
Klatki międzytrzonowe lędźwiowe zakładane z dostępu bocznego – tlif z
substytutem kości i stabilizacją transpedikularną
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Substytut kostny
1) Krótki opis
Substytut kostny z antybiotykiem
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Piny węglowe do regeneracji chrząstki stawowej
1) Krótki opis
Piny węglowe do regeneracji chrząstki stawowej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Cementowy implant do piersiowego
1) Krótki opis
Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa o
krótkim czasie zastygania
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
2014.08.27 14:35
4 z 17
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Kotwice biowchłanialne do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku
1) Krótki opis
Kotwice biowchłanialne do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku.
Kotwice biowchłanialne do rekonstrukcji pierścienia rotatorów/
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Przezskórna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego
1) Krótki opis
Przezskórna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: System do stabilizacji kręgosłupa
1) Krótki opis
System do stabilizacji kręgosłupa z modułem biodrowo-lędźwiowym
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Statyczna płyta ze śrubami kątowymi do stabilizacji
1) Krótki opis
Statyczna płyta ze śrubami kątowymi do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z
dostępu przedniego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Implanty do osteotomii, artrodezy stawów stopy, osteotomii kości
śródstopia, osteotomii paliczków
2014.08.27 14:35
5 z 17
1) Krótki opis
Implanty do osteotomii, artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia,
osteotomii paliczków,
Implanty do artrodezy paliczków, kości stępu i kości śródstopia,
Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu,
Implanty do korekcji płaskostopia,
Biowchłanialne, rekonstrukcyjne śruby interferencyjne,
Płytki proste, tytanowe do stabilizacji złamań w obrębie stopy,
Płytki o kształcie l, tytanowe do stabilizacji złamań w obrębie stopy,
Płytki o kształcie t, tytanowe do stabilizacji złamań w obrębie stopy,
Płytki o kształcie h, tytanowe do stabilizacji złamań w obrębie stopy,
Płytki o kształcie b, tytanowe do stabilizacji złamań w obrębie stopy,
Płytki do stabilizacji złamań kostki bocznej goleni,
Płytki do stabilizacji złamań dalszej nasady kości piszczelowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Elektrody do waporyzatora
1) Krótki opis
Elektrody do waporyzatora
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Mikroostrza do piły oscylacyjnej
1) Krótki opis
Mikroostrza do piły oscylacyjnej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Zestaw do rozwiercania kanału szpikowego
1) Krótki opis
Zestaw do rozwiercania kanału szpikowego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
2014.08.27 14:35
6 z 17
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Implant międzytrzonowy tlif
1) Krótki opis
Implant międzytrzonowy tlif
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Ruchoma proteza dysku szyjnego
1) Krótki opis
Ruchoma proteza dysku szyjnego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Implanty do zabiegów przeprowadza-nych na małych kościach
1) Krótki opis
Implanty do zabiegów przeprowadza-nych na małych kościach
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Rewizyjna, bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
1) Krótki opis
Rewizyjna, bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Endoprotezy Stawów Śródstopno-Paliczkowych
1) Krótki opis
Endoprotezy stawów śródstopno-paliczkowych,
Implanty do osteotomii i artrodezy stopy,
Płytki do artrodezy pierwszego stawu sródstopno-paliczkowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
2014.08.27 14:35
7 z 17
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Zestaw do wertebroplastyki bioprzebudowal-nym,
niskotemperaturowym cementem kostnym
1) Krótki opis
Zestaw do wertebroplastyki bioprzebudowal-nym, niskotemperaturowym
cementem kostnym
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Endoprotezy bezcementowe
1) Krótki opis
Endoprotezy bezcementowe,
Endoprotezy półzwiązane.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: System do rekonstrukcji więzadeł kruczo-obojczykowych
1) Krótki opis
System do rekonstrukcji więzadeł kruczo-obojczykowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Zszywki do szycia łąkotek
1) Krótki opis
Zszywki do szycia łąkotek
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
2014.08.27 14:35
8 z 17
1) Krótki opis
Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Zestaw do drenażu komorowego
1) Krótki opis
Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Zestaw do drenażu lędźwiowego
1) Krótki opis
Zestaw do drenażu lędźwiowego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Mini płytki tytanowe do mocowania
1) Krótki opis
Mini płytki tytanowe do mocowania kości czaszki
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Dren zastawkowy dosercowy
1) Krótki opis
Dren zastawkowy dosercowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
2014.08.27 14:35
9 z 17
Część nr: 30 Nazwa: Worki wymienne
1) Krótki opis
Worki wymienne do drenażu zewnętrznego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Zastawka stałociśnieniowa
1) Krótki opis
Zastawka stałociśnieniowa typu hakim z mechanizmem kulkowym dla regulacji
ciśnienia otwarcia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Zaciski
1) Krótki opis
Zaciski hemostatyczne skórne typu raney
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Zaciski tytanowe do mocowania
1) Krótki opis
Zaciski tytanowe do mocowania płata kostnego typu craniofix
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w
łącznej (tj. obejmującej wszystkie pakiety) wysokości 33 800 PLN (słownie:
trzydzieści trzy tysiące osiemset zł 00/100) , w tym:
Pakiet 1: 300 PLN,
2014.08.27 14:35
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
2: 100 PLN,
3: 2 000 PLN,
4: 3 000 PLN,
5: 300 PLN,
6: 500 PLN,
7: 1 000 PLN,
8: 500 PLN,
9: 2 000 PLN,
10: 500 PLN,
11: 500 PLN,
12: 4 000 PLN,
13: 500 PLN,
14: 200 PLN,
15: 500 PLN,
16: 500 PLN,
17: 500 PLN,
18: 1 000 PLN,
19: 2 500 PLN,
20: 500 PLN,
21: 4 000 PLN,
22: 2 000 PLN,
23: 500 PLN,
24: 500 PLN,
25: 1 500 PLN,
26: 200 PLN,
27: 200 PLN,
28: 400 PLN,
29: 50 PLN,
30: 50 PLN,
31: 1 000 PLN,
32: 500 PLN,
33: 2 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci za dostarczony sprzęt przelewem na konto wykonawcy w
ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Koncesji, zezwolenia, licencji lub oświadczenia Wykonawcy o braku
obowiązku posiadania ww. dokumentów w zakresie prowadzonej działalności –
Załącznik nr 4
2. Oświadczenia stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać
zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. – Załącznik nr 2 pkt I.2)
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
10 z 17
2014.08.27 14:35
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych)
6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczania, czy
przedmiotowe zamówienie Wykonawca wykona, bądź nie wykona przy pomocy
podwykonawców. – Załącznik Nr 6
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 lub
ust. 3 Rozporządzenia. – Załącznik Nr 6 a
10 .Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców, wraz z ofertą listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej. – Załącznik Nr 3 pkt 1-10 spełnia/ nie spełnia
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opłaconej polisy (wraz z potwierdzeniem dowodu opłaty), a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia- dla każdego pakietu- nie
niższą niż:
Pakiet 1: 10 000 PLN,
Pakiet 2: 4 000 PLN,
Pakiet 3: 50 000 PLN,
Pakiet 4: 100 000 PLN,
Pakiet 5: 10 000 PLN,
Pakiet 6: 20 000 PLN,
Pakiet 7: 50 000 PLN,
Pakiet 8: 20 000 PLN,
Pakiet 9: 90 000 PLN,
Pakiet 10: 15 000 PLN,
11 z 17
2014.08.27 14:35
Pakiet 11: 20 000 PLN,
Pakiet 12: 100 000 PLN,
Pakiet 13: 15 000 PLN,
Pakiet 14: 5 000 PLN,
Pakiet 15: 15 000 PLN,
Pakiet 16: 20 000 PLN,
Pakiet 17: 20 000 PLN,
Pakiet 18: 30 000 PLN,
Pakiet 19: 80 000 PLN,
Pakiet 20: 20 000 PLN,
Pakiet 21: 150 000 PLN,
Pakiet 22: 70 000 PLN,
Pakiet 23: 15 000 PLN,
Pakiet 24: 30 000 PLN,
Pakiet 25: 50 000 PLN,
Pakiet 26: 6 000 PLN,
Pakiet 27: 8 000 PLN,
Pakiet 28: 10 000 PLN,
Pakiet 29: 3 000 PLN,
Pakiet 30: 2 000 PLN,
Pakiet 31: 40 000 PLN,
Pakiet 32: 20 000 PLN,
Pakiet 33: 70 000 PLN.
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w
kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmować łączną sumę ubezpieczenia
dot. tych pakietów, w których wykonawca będzie składał ofertę.
spełnia/ nie spełnia
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw (min. 1) w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów wskazujących, że
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik Nr 5
Za dostawy wykazujące spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
zamawiający uzna te , które łącznie będą spełniały następujące cechy:
1) dotyczyć będą przedmiotu takiego jak przedmiot zamówienia określony w
niniejszym postępowaniu,
2) wartość wykonanej lub wykonywanej dostawy- w odniesieniu do
odpowiedniego pakietu-nie może być mniejsza niż określona poniżej:
Pakiet 1: 10 000 PLN brutto,
Pakiet 2: 4 000 PLN brutto,
Pakiet 3: 50 000 PLN brutto,
Pakiet 4: 100 000 PLN brutto,
Pakiet 5: 10 000 PLN brutto,
Pakiet 6: 20 000 PLN brutto,
Pakiet 7: 50 000 PLN brutto,
Pakiet 8: 20 000 PLN brutto,
Pakiet 9: 90 000 PLN brutto,
Pakiet 10: 15 000 PLN brutto,
Pakiet 11: 20 000 PLN brutto,
Pakiet 12: 100 000 PLN brutto,
12 z 17
2014.08.27 14:35
Pakiet 13: 15 000 PLN brutto,
Pakiet 14: 5 000 PLN brutto,
Pakiet 15: 15 000 PLN brutto,
Pakiet 16: 20 000 PLN brutto,
Pakiet 17: 20 000 PLN brutto,
Pakiet 18: 30 000 PLN brutto,
Pakiet 19: 80 000 PLN brutto,
Pakiet 20: 20 000 PLN brutto,
Pakiet 21: 150 000 PLN brutto,
Pakiet 22: 70 000 PLN brutto,
Pakiet 23: 15 000 PLN brutto,
Pakiet 24: 30 000 PLN brutto,
Pakiet 25: 50 000 PLN brutto,
Pakiet 26: 6 000 PLN brutto,
Pakiet 27: 8 000 PLN brutto,
Pakiet 28: 10 000 PLN brutto,
Pakiet 29: 3 000 PLN brutto,
Pakiet 30: 2 000 PLN brutto,
Pakiet 31: 40 000 PLN brutto,
Pakiet 32: 20 000 PLN brutto,
Pakiet 33: 70 000 PLN brutto.
Uwaga:.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te
same dostawy mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w różnych pakietach. Dostawy te należy jednak za każdym
razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w
wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to
wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę
wykonania i odbiorcę dotyczącą dostaw odpowiadającej rodzajem i wartością
określonej przez Zamawiającego.
Za dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw, o
których mowa powyżej Zamawiający uzna:
— poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
2.Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczonego
znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności lub inny
dokument potwierdzający spełnianie wymagań właściwych dla danego sprzętu
co do zgodności z obowiązującymi przepisami.
3.katalog lub broszura informacyjna w języku polskim z zaznaczeniem
oferowanego produktu.
pkt 1-3 spełnia/ nie spełnia
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
13 z 17
2014.08.27 14:35
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania
ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OS ZP 76 14
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
7.10.2014 - 08:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.10.2014 - 10:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony
prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
14 z 17
2014.08.27 14:35
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi
się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ego
wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30
dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert .
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
13. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy
15 z 17
2014.08.27 14:35
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
14. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium,
wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu
niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności
zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
21. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na
odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
22. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
23. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
16 z 17
2014.08.27 14:35
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
rozpoznaje odwołanie.
25. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
26. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3:
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w
odwołaniu po otwarciu rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
27. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez
Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
28. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od
dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od
dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego
Skarga do sądu
29.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
KIO
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.8.2014
17 z 17
2014.08.27 14:35