MOPR-IX-3410/3/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Transkrypt

MOPR-IX-3410/3/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
MOPR-IX-3410/3/10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
Ul. Przyjaźni 5
62-510 Konin
Tel./ fax: (063) 242-62-32 NIP 665 16 54 912 REGON 00 37 30 762
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla 179
osób: w tym 126 osób niepełnosprawnych oraz 53 opiekunów.
Miejsce turnusu – polskie wybrzeŜe – odległość od morza do 500 m.
Termin zakończenia turnusu – nie później niŜ do 10 października 2010 r.
W turnusie weźmie udział 6 osób poruszających się na wózkach.
Wykonawca będący organizatorem turnusu zapewni kaŜdemu z uczestników turnusu:
1. Realizację turnusu dla osób niepełnosprawnych z wszystkimi rodzajami schorzeń.
2. Dowóz uczestników i opiekunów z Konina do ośrodka w którym będzie się odbywał
turnus i powrót do Konina.
3. Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym psychologa i lekarza
psychiatrę.
4. Badania lekarskie na początku i na końcu turnusu.
5. Stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas trwania turnusu.
6. Zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – 3 podstawowe i 2 pomocnicze
wykonywane na przemian co 2 dzień.
7. Łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusie w
wymiarze nie mniejszym niŜ 6 godzin dziennie a dla osób z upośledzeniem
umysłowym nie mniej niŜ 7 godzin dziennie.
8. Całodzienne wyŜywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, podwieczorek i
kolacja.
9. Dokonanie rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla kaŜdego
uczestnika i opiekuna w formie zamiennika na ognisko (np. kiełbaski, karkówka).
10. Dokonanie rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla kaŜdego
uczestnika i opiekuna w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróŜy
powrotnej.
11. Ośrodek w którym będą zakwaterowani uczestnicy musi posiadać stołówkę.
12. Zakwaterowanie w ośrodku w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym tj. umywalka, prysznic, wc. KaŜdy pokój musi być wyposaŜony w TV oraz
czajnik bezprzewodowy.
13. Program kulturalno-oświatowy, między innymi: jednodniowa wycieczka autokarowa,
ognisko z kiełbaskami, konkursy plastyczne, zawody sportowe (konkurencje
dostosowane do moŜliwości uczestników),zabawy wzorowane na teleturniejach
telewizyjnych itd.
14. Animatora odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy.
15. Opłacenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu i
opiekunów, jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka.
16. Ubezpieczenie NNW dla kaŜdego uczestnika i opiekuna obejmujące dojazd, powrót i
całodobowy 14 dniowy pobyt na turnusie na kwotę nie niŜszą niŜ 10.000 zł na osobę.
Wykonawca zapewni nieodpłatny trzydniowy pobyt wraz z wyŜywieniem w pierwszym
oraz drugim tygodniu trwania turnusu w dwóch 2-osobowych pokojach dla osób
monitorujących turnus ze strony zamawiającego.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający poniŜej podane
warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada aktualne
wpisy do rejestru ośrodków „OD” przyjmujących grupy turnusowe i rejestru
organizatorów turnusu „OR”, zawierające między innymi potwierdzenie uprawnienia do
prowadzenia turnusów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada
opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający iŜ wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Oświadczenia i dokumenty jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych o którym mowa w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w
sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz.1694).
2. Aktualny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz.1694).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1,pkt.2
ustawy wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku osób fizycznych oświadczenia według załączonego do SIWZ wzoru –
zał.nr 2
4. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający iŜ wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
5. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 3 do SIWZ
7. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 2 do SIWZ
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopi poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty naleŜy załączyć
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza lub mocodawcę.
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:
Wykonawca moŜe porozumiewać się z zamawiającym w formie pisemnej.
Do porozumiewania się z wykonawcami upowaŜniona jest p.Anna Zawidzka – Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie tel. 63 2499671
Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą – 30 dni
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym
formularzem ofertowym, w języku polskim i podpisana wraz z załącznikami przez
pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zorganizowanie
14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego”
Ewentualne poprawki naleŜy nanieść czytelnie i opatrzyć podpisem osoby
uprawnionej.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę naleŜy złoŜyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul.
Przyjaźni 5, pokój nr 25, 62-510 Konin do dnia 28 czerwca 2010 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca 2010 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, pokój nr 25
Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium – cena 100 %
Zastosowanie wzoru do obliczania punktowego:
C = Cm/Cb
Gdzie:
Cm – Cena minimalna, Cb – Cena badana
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna:
Na stronie: www.moprkonin.lm.pl , a takŜe w siedzibie MOPR – ul. Przyjaźni 5, pokój nr
25, 62-510 Konin
Przewidywane zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
Zmiana liczby osób i kosztów turnusu gdy ilość uczestników będzie mniejsza niŜ
przewidywana w umowie.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Projekt umowy
Konin, dn. 11.06.2010 r.
………………………………