Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Powstańców

Transkrypt

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Program Wychowawczy
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach
na lata 2015 – 2018
1
I.
Podstawy Programu Wychowawczego
II.
Cel i zakładane rezultaty
III.
Działania wspomagające proces wychowawczy
IV.
Monitoring i ewaluacja programu
V.
Działania planowane w ramach programu
I.
PODSTAWY PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Podstawowym zadaniem naszej szkoły jest zapewnienie uczniom kształcenia na wysokim poziomie i równocześnie stworzenie najlepszych
warunków do wszechstronnego rozwoju ich osobowości.
Wychowanie rozumiemy, jako proces towarzyszenia uczniom w ich rozwoju, budowanie z nimi satysfakcjonującej obie strony więzi, a poprzez
to kształtowanie ich dojrzałej osobowości. Te główne założenia realizujemy poprzez:

Wspierające działanie nauczycieli, wychowawców i rodziców wobec uczniów

Wprowadzanie uczniów w świat wartości

Stwarzanie warunków do samodzielnego podejmowania zadań i podejmowania odpowiedzialności za nie

Indywidualną pracę z uczniami, zachęcanie ich do osobistego rozwoju, wskazywanie ich mocnych stron

Stwarzanie okazji do rozwinięcia umiejętności współdziałania w grupie

Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie
2
1. Akty prawne
Przy konstruowaniu programu wzięte zostały po uwagę następujące akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

Ustawa o Systemie Oświaty,

Karta Nauczyciela,

Podstawa programowa kształcenia ogólnego,

Statut Szkoły.
2. Program został przygotowany w oparciu o:

Analizę problemów wychowawczych zgłaszanych przez nauczycieli,

Analizę trudności zgłaszanych przez uczniów,

Analizę problemów wychowawczych i zachowań problemowych zgłaszanych przez rodziców,

Konsultację z Radą Rodziców w sprawie problemów wychowawczych w szkole,

Analizę badań socjometrycznych prowadzonych w klasach IV i V w latach 2013 i 2014

Analizę uwarunkowań socjologicznych,

Ogólnopolski Program profilaktyczny „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (www.ore.edu.pl)
3. Uznawane w szkole wartości:
3









II.
Patriotyzm
Bezpieczeństwo
Godność ludzka
Uczciwość
Odpowiedzialność
Sprawiedliwość
Przyjaźń
Szacunek
Solidarność ( empatia, otwartość na drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy….)
CELE I ZAKŁADANE REZULTATY
1. Celem programu jest stworzenie modelu wychowania zapewniającego:
 bezpieczeństwo uczniów,
 rozwój: fizyczny, intelektualny, moralny, emocjonalny i duchowy uczniów; w tym:
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb,
- wsparcie uczniów w momencie rozpoczęcia nauki w klasach I oraz przekraczania progu edukacyjnego III/IV,
-wsparcie psychologiczne uczniów w pokonywaniu trudności
- wzrost kultury osobistej uczniów,
 przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,
 zapobieganie zachowaniom ryzykownym
4
2. Zakładane rezultaty:

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom rozpoczynającym naukę w naszej szkole

Zapewnienie uczniom różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Budowanie coraz lepszych (wspierających) relacji w szkole pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami

Efektywne zarządzanie klasą, tworzenie pozytywnego klimatu, podniesienie poziomu zdyscyplinowania uczniów

Wzrost kultury osobistej uczniów

Zmniejszenie poziomu agresji słownej i fizycznej

Podniesienie samooceny uczniów, budowanie pozytywnych postaw uczniów wobec szkoły

Zaangażowanie większej liczby uczniów w działania na rzecz lokalnego środowiska
III.
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PROCES WYCHOWAWCZY
1. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli
5
2. Plan lekcji wychowawczych, uwzględniający działania zaplanowane w Programie Profilaktyki
3. Zajęcia pozalekcyjne i wolontariat
4. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek
5. Wymiana międzynarodowa oraz działania w ramach projektu Erasmus
6. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla: uczniów, nauczycieli i rodziców oraz zajęcia psychologiczne, pedagogiczne i
interwencyjne w klasach
7. Działania skierowane do rodziców
8. Współpraca z instytucjami gminnymi, powiatowymi i pozarządowymi
IV.
MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Monitoring Programu Wychowawczego będzie przeprowadzany metodą dwóch sprawozdań cząstkowych po I i II półroczu oraz dyskusji po nich
na Radach Pedagogicznych. Ewaluacja będzie się odbywała przez odpowiednio skonstruowane ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6
V. DZIAŁANIA PLANOWANE W RAMACH PROGRAMU
OBSZAR
Bezpieczeństwo
uczniów
Rozwój
Uczniów
CELE
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
uczniom w szkole
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
uwzględnieniem ich indywidualnych
możliwości i potrzeb
Wsparcie uczniów w momencie rozpoczęcia
nauki w klasach I oraz przekraczania progu
edukacyjnego III/IV
Wsparcie psychologiczne uczniów w
pokonywaniu trudności
Wzrost kultury osobistej uczniów
DZIAŁANIA
ODPOWIEDZIALNI
Prowadzenie nadzoru zachowań uczniów podczas
przerw międzylekcyjnych, w szatniach oraz w trakcie
zajęć popołudniowych
Realizacja programów z zakresu bezpieczeństwa
Działania edukacyjne nauczycieli poszczególnych
przedmiotów i wychowawców klas
Monitorowanie systemu pomocy psychologicznopedagogicznej.
Rady szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie
umiejętności wychowawczych
Zajęcia obserwacyjne specjalistów w oddziałach
klasowych
Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów
Zajęcia integracyjne dla najmłodszych uczniów
Wsparcie wychowawczej funkcji rodziców uczniów
klas 1 (warsztaty, spotkania, konsultacje)
Prowadzenie diagnozy uczniowskiej.
Działania wychowawców klas na rzecz integracji
zespołów uczniowskich
Wszyscy pracownicy szkoły
Rozmowy z wychowawcą
Indywidualne spotkania terapeutyczne
Zajęcia wychowawcze dotyczące zasad kulturalnego
zachowania się w różnych sytuacjach.
Modelowanie zachowań przez pracowników szkoły.
Trening zasad właściwego zachowania się w różnych
Wychowawcy klas
Psycholog, pedagog
Wychowawcy
Pedagog, Wychowawcy
Wszyscy nauczyciele
Pedagog, psycholog, Dyrektor
Psycholog
Psycholog, pedagog, logopeda
Psycholog, pedagog
Wychowawcy
Pedagog szkolny
Psycholog, pedagog
Psycholog, pedagog
Wszyscy pracownicy szkoły
7
Kształtowanie postaw. Wychowanie do
wartości
Życie społeczne
uczniów
Profilaktyka
Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału
w życiu społecznym
Zapobiegnie zachowaniom ryzykownym
sytuacjach.
Zajęcia wychowawcze dotyczące uznawanych
wartości
Modelowanie postaw przez pracowników szkoły
Odziaływania wychowawcze na uczniów poprzez
odpowiednie wyedukowanie rodziców
(psychoedukacja w formie otwartych wykładów) oraz
nauczycieli (rada szkoleniowa w zakresie wartości i
postaw)
Wychowawcy
Wychowawcy/pedagog
Działania: Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła
Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Uczestnictwo w akcjach charytatywnych np. pomoc
koleżeńska, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.
Opieka nad uczniami mniejszości narodowych
Udział w uroczystościach według kalendarza
szkolnego
Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
Działania
w
ramach:
wycieczek,
wymiany
międzynarodowej oraz projektu Erasmus
Szkolenia dla rodziców i nauczycieli
Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki w ramach
godzin wychowawczych
Akcje ogólnoszkolne z zakresu profilaktyki
Opiekunowie Kół
Wszyscy pracownicy szkoły
Psycholog
Psycholog
Wychowawcy, pedagog
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Wychowawcy klas
Koordynator projektów
Psycholog
Psycholog, pedagog
Wychowawcy klas
Wyznaczeni nauczyciele
8