Literatura angielska III

Transkrypt

Literatura angielska III
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015
WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów: Pedagogika
Profil: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Kod kierunku: PED
Stopień studiów: I
Specjalności:
1
2
Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim-specjalność nauczycielska
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Literatura angielska III
Kod przedmiotu
WPINH PEDP1S H11 14/15
Kategoria przedmiotu
Przedmioty wynikające ze standardu nauczania nauczycieli (drugi przedm
Liczba punktów ECTS
1
Język wykładowy
angielski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
6
W
10
C
0
K
0
S
0
L
0
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, Praktyki
I
0
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu literatury angielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dziecięcej. Studenci zaznajomią się z poszczególnymi epokami literackimi, tłem kulturowym,
podstawowymi trendami i najważniejszymi przedstawicielami literatury angielskiej. Bedą potrafić skojarzyć
fakty historyczne i kulturowe z ich odzwierciedleniem w literaturze, wyciągać wnioski i dostrzegać relacje
przyczynowo-skutkowe.
Cel 2 Celem kursu jest również wykształcenie u studentów umiejętności krytycznego czytania tekstów literackich:
poezji, prozy, biografii i umiejętności interpretacji literatury w odniesieniu do wydarzeń kulturowych i politycznych, czy też biografii danego autora. Dzięki realizacji indywidualnych projektów semestralnych studenci
nabędą również umiejętność wykorzystania literatury angielskiej w nauczaniu języka angielskiego dzieci i młodzieży.
4
Wymagania wstępne
1 zaliczenie kursów Literatura angielska I oraz Literatura angielska II
5
Modułowe efekty kształcenia
MW1 Charakteryzuje poszczególne epoki w literaturze angielskiej
MW2 Wymienia przedstawicieli epok literackich i ich dzieła
MW3 Definiuje pojęcia związane ze znajomością literatury takie jak np. modernizm, postmodernizm, strumień
świadomości, etc.
MU4 Interpretuje utwory literackie omówione na zajęciach i wykładach
MU5 Analizuje wpływ tła kulturowego, historycznego lub biograficznego na kształtowanie się danego utworu literackiego
MU6 Posługuje się literaturą w nauce języka angielskiego dzieci
MK7 odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
6
Treści programowe
Lp
W1
W2
7
Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1. Literatura modernizmu a. Tło historyczne i kulturowe b. odrodzenie
literatury i kultury irlandzkiej - W. B. Yeats c. poezja modernistyczna: T.S.
Eliot d. powieść: Virginia Woolf, James Joyce 2. Literatura dziecięca I poł. XX
w.
3. Literatura angielska współczesna a. Tło historyczno-kulturowe, główne
trendy b. powieść postmodernistyczna: John Fowles, Angela Carter, Julian
Barnes c. powieść retro-wiktoriańska: Sarah Waters, A.S. Byatt, itp. d.
zagadnienia wielokulturowości we współczesnej powieści angielskiej: Zadie
Smith, Monica Ali, Kiran Desai, itp. 4. Współczesna angielska literatura
dziecięca a. fenomen Harry’ego Pottera
Razem
Metody dydaktyczne
M16. Wykłady
M10. Prezentacje multimedialne
Strona 2/4
Liczba godzin
5
5
10
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
M11. Projekty
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
10
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
10
Opracowanie wyników
0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
5
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
25
całego nakładu pracy studenta
1
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
Ocena podsumowująca
P1. Egzamin pisemny
I1. projekt
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie min. 50% testu, oraz przygotowanie projektu semestralnego. W końcowej ocenie uwzględnia się udział i stopień aktywności w dyskusji. Warunkiem zaliczenia
modułu jest zaliczenie egzaminu na min. 50% .
Kryteria oceny
Na ocenę 3
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4
Na ocenę 4.5
Na ocenę 5
10
Zaliczenie egzaminu
semestralnego.
Zaliczenie egzaminu
semestralnego.
Zaliczenie egzaminu
semestralnego.
Zaliczenie egzaminu
semestralnego.
Zaliczenie egzaminu
semestralnego.
pisemnego na co najmniej 50% . Przygotowanie projektu
pisemnego na co najmniej 60% . Przygotowanie projektu
pisemnego na co najmniej 70% . Przygotowanie projektu
pisemnego na co najmniej 80% . Przygotowanie projektu
pisemnego na co najmniej 90% . Przygotowanie projektu
Macierz realizacji przedmiotu
Strona 3/4
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
MW2
MW3
MU1
MU2
MU3
MK1
11
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
KJA_W02
KJA_W02
KJA_W01,
KJA_W02
KJA_U01, KJA_U02,
KJA_U03
KJA_U01, KJA_U02,
KJA_U03
KJA_U01, KJA_U02,
KJA_U03
KJA_K02
Treści programowe
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
W1
W1, W2
M16, M10, M11
M16, M10, M11
P1, I1
P1, I1
W1, W2
M16, M10, M11
P1, I1
W1, W2
M16, M10, M11
P1, I1
W1, W2
M16, M10, M11
P1, I1
W1, W2
M11
P1, I1
W1, W2
M11
P1, I1
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] M. H. Abrams — The Norton Anthology of English Literature, vol. I, New York, 1993, W. W. Norton &
Company [którekolwiek wydanie]
Literatura uzupełniająca:
[1] D. Daiches — A Critical History of English Literature, vol. I & II, New York, 1995, Mandarin
[2] P. Rogers — Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford, 1997, Oxford University Press
[3] Joanne Collie, Stephen Slater — Literature in the Language Classroom: A Resource Book of Ideas and
Activities, Cambridge, 1988, Cambridge University Press
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
dr Agnieszka Gołda-Derejczyk (kontakt: [email protected])
Oboby prowadzące przedmiot
dr Agnieszka Gołda-Derejczyk (kontakt: [email protected])
Strona 4/4