Protokół nr 40/11 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w

Transkrypt

Protokół nr 40/11 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w
Protokół nr 40/11
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego
w dniu 26 lipca 2011 r. w godzinach 13.00 – 17.40
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Edward Kozupa
2. Andrzej Jerzak
3. Mariusz Przybył
4. Dionizy Waszczuk
5. Krzysztof Jelinowski
6. Tadeusz Hybsz
7. Danuta Grześkowiak
8. Renata Zych-Kordus
9. Barbara Jakubek
10. Renata Kubiak
11. Tomasz Jędrkowiak
12. Beata Parzonka
- sekretarz
- skarbnik
- Komendant Powiatowy PSP
- dyrektor DPS w Baszkowie
- dyrektor PZD
- kierownik robót drogowych
- kierownik Działu PFRON w PCPR
- kierownik Działu Wsparcia Rodziny
- naczelnik Wydziału Edukacji
- kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru
- kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
- dyrektor Zespołu Szkół w Chwaliszewie
Posiedzenie otworzył p. Leszek Kulka, przewodniczący Zarządu. Na wstępie powitał
wszystkich bardzo serdecznie i przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie w
poniższym brzmieniu uwzględniając dodatkowy punkt „Rozpatrzenie wniosku dyrektora
PZD w sprawie przesunięcia środków na budowę zjazdów do posesji w związku z budową
ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rawickiej”:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS w sprawie przeznaczenia środków na Fundusz
Płac.
3. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Krotoszynie w sprawie dofinansowania zakupu nowego pojazdu ratownictwa
drogowego.
4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr VII/36/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 marca 2011
r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za
pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce
opiekuńczo – wychowawczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zawarcia porozumienia z Powiatem Wągrowieckim dotyczącego umieszczenia
dziecka z Powiatu Krotoszyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie Powiatu Wągrowieckiego,
b) akceptacji protokołu rokowań w przedmiocie ustalenia nieodpłatnego przekazania
w drodze darowizny przez Powiat Krotoszyński udziału w nieruchomości, położonej
w Krotoszynie, stanowiącego własność Powiatu Krotoszyńskiego oraz upoważnienia
członków Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podpisania umowy darowizny,
c) akceptacji ustalonej kwoty odszkodowania za przejętą pod budowę drogi
nieruchomość.
6. Rozpatrzenie wniosku
w sprawie przyznania dodatkowej nagrody z tytułu
okresowego zwiększenia zakresu obowiązków dla dyrektora PCPR.
7. Zapoznanie z protokołem kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i
przyjęcie wystąpienia pokontrolnego.
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektor SOSW w Konarzewie w sprawie:
a) przyznania 12 godzin nauczania indywidualnego oraz indywidualnych zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dwóch uczniów;
b) wyrażenia zgody na utworzenie oddziału klasy I-IIa-IIIa w roku skzolnym
2011/2012;
c) wyrażenia zgody na utworzenie grupy wychowawczej dla chłopców od 1.09. 2011
r.
9. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji SOSW w Konarzewie na rok
szkolny 2011/2012.
10. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji I LO w Koźminie Wlkp. na rok
szkolny 2011/2012.
11. Rozpatrzenie wniosku dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie
pozostawienia zatrudnienia sprzątaczki w wymiarze ¾ etatu.
12. Informacja dotycząca zaproszenia dyrektora OKE w Poznaniu w sprawie
przedstawienia wyników egzaminów zewnętrznych.
13. Informacja o liczbie oddziałów i uczniów w szkołach ogólnodostępnych dla
młodzieży na podbudowie gimnazjum.
14. Informacja dotycząca obowiązku zapewnienia w jednostkach oświatowych od 1
września 2011 r. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ciepłej i zimnej bieżącej
wody, środków higieny osobistej.
15. Informacja o przeprowadzonych postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w Starostwie Powiatowym w I półroczu 2011 r.
16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w sprawie zwiększenia środków na inwestycję
w Grębowie.
17. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w sprawie przesunięcia środków na budowę
zjazdów do posesji w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rawickiej.
18. Bieżąca działalność PZD.
19. Zapytania i wolne głosy.
Punkt 2
Pan Dionizy Waszczuk – na dzień dzisiejszy nie ma wolnych miejsc w DPS w Baszkowie.
Dyrektor stwierdził, że będzie starał się, aby pełny stan obłożenia łóżek utrzymał się do końca
roku. Obecnie DPS dysponuje 196 miejscami. W DPS zatrudnionych jest obecnie 10 osób w
ramach prac interwencyjnych oraz 11 stażystów, których umowa kończy się z dniem 31 lipca
br. Pan Waszczuk spotkał się z Dyrektorem PUP celem umożliwienia kontynuacji
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Dyrektor DPS zadeklarował, że 10 osób, które
dotychczas zatrudnione były w ramach prac interwencyjnych, zatrudnione zostaną przez DPS
na etat. Taka możliwość istnieje, gdyż w budżecie są zaplanowane środki na ten cel.
Natomiast z 11 osób, które odbywały staż pozostało tylko 10, gdyż jedna z nich odeszła do
policji. Dyrektor PUP wyraził zgodę na przekwalifikowanie 7 stażystów na pracowników
interwencyjnych. Pozostaje jednak kwestii 3 etatów.
Dalej Dyrektor dodał, że w związku z realizacją remontu elewacji pałacu ogłoszono przetarg,
w ramach którego wybrano najniższą ofertę opiewającą na 268.442,91 zł. W budżecie
zabezpieczone były środki w wysokości 315.127 zł (w tym dotacja Wojewody 180.127 zł).
Do kwoty przetargowej należy doliczyć nadzór w wysokości 4.000 zł. Biorąc po uwagę
powyższe na zadaniu pozostała oszczędność w wysokości 42.000 zł. Dlatego Dyrektor DPS
zwrócił się o przesunięcie 34.000 zł z powstałych oszczędności na Fundusz Płac celem
przeznaczenia ich na utworzenie 3 etatów dla osób, które obywały staż w DPS w Baszkowie.
Jeśli Zarząd wyraziłby zgodę, to osoby te zatrudnione zostałyby z dniem 1 sierpnia br.
Przychylenie się do powyższej propozycji sprawi, iż w DPS liczba etatów wyniesie 131, co
pozwoli na utrzymanie wskaźnika zatrudnienia. Dyrektor wyjaśnił, iż dzięki poniesionych
kosztom będzie możliwość podniesienia odpłatności w przyszłym roku.
Pan Andrzej Jerzak – wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na zatrudnienie 3 osób nie
wiąże się z koniecznością dokonywania zmian w budżecie. Środki na płace są zabezpieczone
do końca roku. Skarbnik stwierdził, że być może uda się zaoszczędzić brakujące 34.000 zł w
wyniku zwolnień lekarskich lub na innych kosztach. Z powyższego punktu widzenia Skarbnik
nie widzi problemu. Natomiast wyraził obawę co do przyszłego roku. Zatrudnienie prawie
wszystkich pracowników na etacie przy niewielkim udziale osób zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych czy staży może spowodować, że budżet DPS nie będzie się bilansował i
środków będzie brakować. Dlatego Skarbnik zwrócił uwagę, aby dokonując zatrudnienia
pracowników na etat nie zatrudniać ich na stałe, ale na określony czas. W sytuacji, kiedy
zabrakłoby środków, to można poczynić oszczędność kosztem mniejszego zatrudnienia.
Pan Leszek Kulka – przyznał, że możliwość posiłkowania się pracownikami z PUP jest
ograniczona, gdyż środków na ten cel PUP ma o wiele mniej niż jeszcze w roku ubiegłym.
Przychylił się do opinii Skarbnika, aby umowy z pracownikami zawierać na czas określony.
Dalej pan Starosta podkreślił, iż przepisy nakładają określony wskaźnik, który należy
spełniać, by nie odebrano standardu. Zwrócił uwagę, że wskaźnik zatrudnienia jest zawyżony
i być może w najbliższym czasie zostanie to zmienione.
Pan Dionizy Waszczuk – poinformował, iż był na spotkaniu z pracownikami Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, którzy twierdzili, iż być może w przyszłym roku będzie
refundowana odpłatność za mieszkańców domów pomocy społecznej na starych zasadach
tylko w wysokości 2.500 zł. Wówczas dyrektorzy domów zwrócili uwagę, że koszty nakłada
Ministerstwo m.in. poprzez wysoki wskaźnik zatrudnienia. Podkreślano również, że gminy
nie są wydolne płacić więcej niż 3.000 zł. W przeciwnym wypadku będą uciekać się do
innych form pomocowych. Dalej Dyrektor DPS podkreślił, że być może w przyszłym roku
wskaźnik zostanie obniżony, co polepszy sytuację domów pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 34.000 zł z remontu na
Fundusz Płac celem utworzenia 3 etatów.
Pan Krzysztof Kaczmarek – dyrektor Waszczuk zwrócił się o położenie kostki na drodze
prowadzącej do wjazdu do DPS. Kostka przekazana zostanie przez Dyrektora, a położyć
mieliby ją pracownicy PZD. Pan Wicestarosta po rozmowie z Dyrektorem PZD podkreślił, że
fizycznie nie ma możliwości wykonania prac do 19 sierpnia br. Osoby zatrudnione w PZD w
ramach robót publicznych muszą wykorzystać urlopy, gdyż do końca sierpnia mają umowę.
Ponadto do wykonania są bieżące prace chodnikowe ujęte w harmonogramie. Dlatego
Dyrektor PZD zaproponował, że droga zostanie wyrównana drobnym grysem i emulsją.
Pan Dionizy Waszczuk – stwierdził, iż przedstawione rozwiązanie jest połowiczne dlatego
zapytał, czy do końca roku udałoby się położyć kostkę. Dyrektor dodał, że do położenia
byłoby 300m².
Pan Janusz Baszczyński – uważał, że jeśli planowana jest uroczysta sesja i odbiór końcowy
inwestycji, to kostka powinna zostać położona tym bardziej, że przekaże ją Dyrektor DPS.
Jednocześnie dodał, że należy zastanowić się nad możliwością wstrzymania bądź przesunięcia
w czasie pewnych robót, tak by wykonać prace w Baszkowie. Zlecenie prac wykonawcy
zewnętrznemu najprawdopodobniej nie będzie możliwe, gdyż jest to okres wakacyjny, gdzie
firmy budowlane mają wiele pracy.
Pan Krzysztof Kaczmarek – zwrócił uwagę, że przyjęty został harmonogram prac i
wprowadzenie zadania spowoduje, iż jedno z zadań będzie musiało zostać odłożone. Ponadto
tylko do końca sierpnia br. prace w PZD wykonywane będą przez pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Pan Andrzej Piesyk – stwierdził, iż zadanie utwardzenia wjazdu należałoby wykonać tym
bardziej, że Dyrektor DPS przekazuje kostkę.
Pan Wiesław Popiołek – zaproponował, aby dyrektor Waszczuk rozeznał się ile kosztowałoby
położenie kostki przez firmę zewnętrzną i następnie przekazał informację na posiedzeniu
Zarządu.
Zarząd Powiatu wstępnie przychylił się do utwardzenia wjazdu do DPS poprzez położenie
kostki. Jednakże ostateczna decyzja podjęta zostanie po rozmowie z Dyrektorem PZD w
ramach odbywającego się posiedzenia.
Daje pan Starosta – poinformował, iż rozmawiał z Dyrektorem PCPR o możliwości zakupu
nowego samochodu dla DPS z dofinansowaniem PFRON. Obecnie DPS dysponuje dwoma
samochodami, z którego jeden eksploatowany jest 12 lat, a drugi 4 lata. Koszt nowego
samochodu to 160.000 zł, a dofinansowanie wynosi 30%.
Pan Dionizy Waszczuk – przyznał, że jeden z samochodów nie powinien być już używany, a
DPS nie może pozostać tylko z jednym samochodem. Samochodami są przewożeni
mieszkańcy do lekarzy specjalistów do Poznania czy Kalisza. Tylko jeden samochód
przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Dyrektor stwierdził, iż warto
skorzystać z możliwości zakupu samochodu z dofinansowaniem. Kończąc dodał, że
skorzystanie z takiej możliwości będzie tylko w tym roku. Stosowny wniosek w powyższej
sprawie zostanie złożony w najbliższym czasie.
Punkt 3
Pan Mariusz Przybył - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie
została zakwalifikowana do pozyskania w II półroczu 2011 r. dodatkowych środków
finansowych w wysokości 170 tys. zł netto z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego z
napędem na cztery koła, który jest uwzględniony w Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2011-2020.
Już od roku Komendant przymierzał się do wymiany samochodu ratownictwa drogowego.
Zakup pojazdu jest niezbędny, gdyż dotychczas eksploatowany Star-Man nie jest typowym
pojazdem służącym do działań ratownictwa drogowego, a mankamentem utrudniającym
poruszanie się w warunkach zimowych jest napęd tylko na tylną oś. Utrudnia to dojazd do
wszystkich miejsc. W tym roku w czasie zimy pojawił się problem z dojazdem do
Rozdrażewa.
W styczniu br. Komendant złożył wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie. Jest już
zapewnienie z Funduszu o otrzymaniu dofinansowania. Wniosek składano o 170.000 zł, ale
prawdopodobnie otrzymamy 200.000 zł netto. Całkowity koszt zakupu nowego pojazdu to
367.200 zł brutto. Również w styczniu br. pan Przybył złożył wniosek do Burmistrza
Krotoszyna o dofinansowanie 50% do zakupu samochodu. Wstępnie była akceptacja ze
strony Burmistrza. Ustalono również, że wycofany samochód zostanie przekazany do OSP w
Lutogniewie. Jednak, gdy w czerwcu Komendant wystąpił z prośbą o pisemne
zadeklarowanie się, to otrzymał pismo o niemożliwości wygospodarowania środków na ten
cel, gdyż gmina zamierza zakupić nowy samochód dla OSP. Biorąc po uwagę powyższe
Komendant zwrócił się o dofinansowanie do Burmistrza Kobylina, który zadeklarował
pokrycie połowy kosztów leżących po stronie Komendy, czyli 98.600 zł. Łączny koszt wynosi
197.200 zł. Dlatego Komendant postanowił zwrócić się do powiatu o wsparcie wysokości
98.600 zł. Eksploatowany obecnie samochód gaśniczy Star-Man trafiłby do jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kobylin. Z informacji, które uzyskał Komendant
wynika, że są to ostatnie środki na inicjatywę związaną z zakupem pojazdów. Pan Przybył
przyznał, że zna sytuację budżetu powiatu, ale po rezygnacji z dofinansowania przez
Burmistrza Krotoszyna postanowił zwrócić się o środki. Nie ma możliwości pokrycia z
budżetu państwa wspomnianych wyżej kwot, gdyż w drugiej połowie tego roku Komenda
Powiatowa PSP w Krotoszynie otrzyma nowy samochód logistyczny o wartości 500.000 zł.
W związku z powyższym Komendant zwrócił się o dofinansowanie zakupu nowego pojazdu
ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w wysokości 98.600
zł.
Pan Wiesław Popiołek – obecna sytuacja zmusza nas do codziennej analizy finansowej i bez
niej trudno podjąć decyzję w sprawie przeznaczania środków finansowych. Członek Zarządu
przyznał, że decyzja powinna być podjęta po analizie budżetu i możliwości finansowych.
Dalej podkreślił, że wyraziłby zadowolenie, jeśli decyzja o dofinansowaniu zostałaby podjęta,
gdyż jak najbardziej popiera wniosek i warto skorzystać z tak dużego dofinansowania z
WFOŚIGW. Poprzez zakup samochodu realizowana będzie strategia, o której mówił
Komendant.
Pan Janusz Baszczyński – zasadności wniosku nie można podważyć. Przyznał, że technologia
zmienia się i nowy samochód jest bardzo potrzebny dla Komendy, aby móc w okresie
zimowym dotrzeć do wszystkich miejsc. Dalej pan Baszczyński zwrócił uwagę, że jeśli
powiat nie dofinansuje, to Burmistrz Kobylina nie będzie w stanie pokryć całej kwoty. Jeśli
Zarząd podejmie pozytywna decyzję, to należy zwrócić uwagę, że już w kilku przypadkach
odmówiono naszym jednostkom wsparcia różnych zadań, na które można było pozyskać
dofinansowanie. Ponadto wiele innych zadań należy zrealizować, jak np. zalecenia Komendy
Straży Pożarnej w SOSW w Borzęciczkach. Pan Baszczyński wskazywał, że sytuacja budżetu
jest trudna i Komendant musi zdawać sobie z tego sprawę. Kończąc wyraził ubolewanie, że
Burmistrz Krotoszyna nie wywiązał się z wstępnych obietnic. Członek Zarządu zwrócił
uwagę, że wiele zadań jest wstrzymywanych, gdyż powiatu nie stać na ich realizację w
najbliższych latach. Stwierdził, że popiera wniosek i przychyla się do zakupu samochodu, ale
ma dylemat patrząc na sytuację finansową budżetu.
Pan Mariusz Przybył – przyznał, że rozmawiał z panią dyrektor Ośrodka i wskazał, które
zalecenia musi jeszcze w tym roku wykonać. Natomiast pozostałe zostaną odroczone w
czasie.
Pan Andrzej Piesyk – uważał, że jeśli Burmistrz Kobylina deklaruje taką kwotę
dofinansowania, to być może warto zwrócić się np. do wójta Rozdrażewa o wsparcie zakupu
bądź ponownie do Burmistrza Krotoszyna. Zdaniem pana Piesyka obecnie powiat stać na
dofinansowanie w wysokości 30.000 zł.
Pan Mariusz Przybył – każda gmina jest zainteresowana dofinansowaniem, jeśli dany sprzęt
otrzyma dla siebie. Natomiast jeśli ustalono, że samochód przekazany zostanie do gminy
Kobylin, to żadna gmina nie będzie zainteresowana dofinansowaniem.
Pan Edward Kozupa – przyznał, że polityka łączenia dofinansowania przez gminy z
jendoznacznym przeznaczaniem sprzętu jest od kilku lat. W ostatnim czasie zakup samochodu
dofinansowywała gmina Koźmin Wlkp. i w zamian otrzymała dotychczas eksploatowany
pojazd. W gminie Rozdrażew nie ma zapotrzebowania, gdyż samochody z średnim napędem
OSP Rozdrażew posiada jako jednostka ratownictwa gaśniczego w krajowym systemie.
Pan Andrzej Jerzak – biorąc pod uwagę wyłącznie wymiar finansowy, to należałoby podjąć
negatywną decyzję. Dofinansowanie to kolejne 100.000 zł, które mogłoby w pewien sposób
poprawić sytuację w świetle wskaźników finansowych. Skarbnik poinformował członków
Zarządu, że w najbliższych dniach na posiedzeniu Kolegium RIO omawiana będzie
wieloletnia prognoza finansowa. Na 2014 r. budżet powiatu nie spełnia wskaźnika.
Najprawdopodobniej RIO zwróci się, aby poczynić działania, aby zmienić tą sytuację.
Skarbnik podkreślał, że będzie starał się zmniejszyć zadłużenie tego roku w stosunku do
planu poprzez np. rezygnację z jednej transzy obligacji. Dalej Skarbnik dodał, że są pewne
potencjalne źródła oszczędności, jak rezerwa (500.000 zł), rezerwa na zarządzanie kryzysowe
(100.000 zł), w niektórych pozycjach dochody spływają bardzo dobrze. Kontynuując
Skarbnik podkreślił, że docenia działania Komendanta, jego zaangażowanie i starania.
Skarbnik przychylałby się do wniosku pod warunkiem, że inne składane wnioski na znaczące
kwoty Zarząd rozpatrzy negatywnie.
Pan Leszek Kulka – uważał, że argumentem przemawiającym za przychyleniem się do
wniosku jest dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 200.000 zł. Ponadto gmina Kobylina
również dofinansowuje kwotą 100.000 zł. Ponadto należy brać pod uwagę fakt, że jest to
samochód, który pozwoli dojechać nawet w trudnych warunkach zimowych. Dalej pan
Starosta stwierdził, że nie powinno być tak, że powiat musi dokładać do zadania, które nie
jest zadaniem powiatu. Natomiast sytuacja wymusza dokładanie zarówno do działalności
policji, jak i straży pożarnej. Bezpieczeństwo zawsze będzie priorytetem i trudno nie
przychylić się do wniosku Komendanta.
Pan Krzysztof Kaczmarek – przypomniał, że gmina Kobylin realizuje duże zadanie
kanalizacyjne, które jest kosztowne i mimo to biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Burmistrz
zadeklarował dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Straży Pożarnej.
Zarząd Powiatu przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym postanowił o dofinansowaniu
zakupu nowego samochodu ratownictwa drogowego dla Powiatowej Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie w wysokości 98.600 zł.
Punkt 4
a)
Pani Danuta Grześkowiak - w dniu 25 maja br. Zarząd PFRON poinformował, że została
zwiększona pula środków dla Powiatu Krotoszyńskiego na zadania wynikające z ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota
30.000 zł została przydzielona na dotacje dla osób niepełnosprawnych, które zamierzają
otworzyć własną działalność gospodarczą. Pozostałą kwotę, czyli 150.000 zł przydzielono na
dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych, dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych. Ustalenie planu finansowego umożliwi osobom niepełnosprawnym
zamieszkujących Powiat Krotoszyński skorzystanie z różnych form rehabilitacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego
zmieniający uchwałę Nr VII/36/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 marca 2011 r. w
sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiący załącznik nr 2 do
protokołu.
b)
Pani Renata Zych-Kordus – w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego rodzin
zastępczych zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Rozporządzenie nakłada obowiązek ponoszenia odpłatności dla rodziców, którzy płacą
alimenty. Pani Kordus wskazała, iż w uchwale proponuje się całkowite zwolnienie z
ponoszenia opłat m. in. dla rodziców płacących alimenty. W § 4 wyszczególnione zostały inne
okoliczności, które pozwalają na częściowe lub całkowite zwolnienie rodziców z ponoszenia
odpłatności. Jednocześnie dodała, że występuje znaczący problem ze ściągalnością opłat do
egzekwowania, których zobowiązany jest PCPR, dlatego w uchwale proponuje się całkowite
bądź częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat po uzyskaniu informacji z właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do odpłatności instytucji pomocy
społecznej. Pani Kordus podkreśliła, że zdarzają się sytuacje kiedy nie ma żadnej możliwości
przeprowadzenia wywiadu z rodzicem ze względu na trudności w ustaleniu miejsca
zamieszkania. Opłaty, do ponoszenia, których zobowiązani są rodzice, nie są wysokie. Pani
Kordus nadmieniła, że Zarząd Powiatu raz na kwartał zwalnia jednego rodzica, któremu
ustalono całkowitą odpłatność tylko w związku z tym, że raz odebrał powiadomienie o
wszczęciu postępowania, a od roku jednostka nie ma z nim żadnego kontaktu i zadłużenie
rośnie. Podjęcie uchwały przez Radę umożliwi zwolnienie takich rodziców. Dodała również,
że dochody rodzin, z których dzieci umieszczane są w rodzinie zastępczej lub w zakładzie
opiekuńczo-wychowawczym, kształtują się bardzo nisko i bardzo często poniżej minimum
socjalnego.
Pan Krzysztof Kaczmarek – zapytał, czy po podjęciu powyższej uchwały przez Radę, PCPR
nie zaniecha próby dochodzenia tych roszczeń.
Pani Renata Zych-Kordus – podkreśliła, że nie ma takiej możliwości, gdyż jednostka raz do
roku musi przeprowadzić aktualizację i dochodzić miejsca pobytu rodziców oraz ich sytuacji.
Pan Wiesław Popiołek - zapytał, jakiej wielkości są umarzane zaległości w opłatach.
Pani Renata Zych-Kordus – w obecnej chwili są wystawione trzy decyzje, w tym jedna osoba
jest całkowicie nieściągalna i jest to kwota łączna 160 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego w
sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za
pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo –
wychowawczej stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 5
a)
Pani Renata Zych-Kordus - zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatku na jego utrzymanie w łącznej kwocie.
Przepis art. 86 ust. 4 w/w ustawy nakłada na zainteresowane w sprawie powiaty obowiązek
zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego
utrzymanie. Dziecko pochodzące z Powiatu Krotoszyńskiego umieszczone zostało w
placówce opiekuńczo -wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 116/11 w sprawie zawarcia porozumienia z
Powiatem Wągrowieckim dotyczącego umieszczenia dziecka z Powiatu Krotoszyńskiego w
placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego stanowiącą
załącznik nr 4 do protokołu.
b)
Pan Tomasz Jędrkowiak – przypomniał, że w czerwcu br. odbyły się rokowania w przedmiocie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny przez Powiat Krotoszyński udziału w nieruchomości położonej w Krotoszynie, stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego. Zarząd upoważnił dwóch członków tj. pana Kaczmarka i pana Baszczyńskiego do przeprowadzenia rokowań oraz podpisania protokołu. W związku z powyższym pan Jędrkowiak zaproponował zaakceptowanie protokołu rokowań z 16.06.2011 r. w przedmiocie ustalenia nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny udziału w nieruchomości i upoważnienia dwóch
członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy darowizny. Protokół jest niezbędny do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność udziału w nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa.
Dalej pan Jędrkowiak dodał, że wygaszony został trwały zarząd i złożony został wniosek do
sądu o wykreślenie trwałego zarządu. Ponadto jest zgoda Wojewody na nabycie przez Skarb
Państwa, zgoda Rady Powiatu na darowiznę oraz zgoda konserwatora zabytków, gdyż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych do
zawarcia umowy darowizny mimo iż Starosta występuje w podwójnej roli: jako przewodniczący Zarządu i organ reprezentujący Skarb Państwa.
Pan Starosta jako przedstawiciel Skarbu Państwa został wyłączony z podejmowania decyzji w
powyższej sprawie.
Ostatecznego do podpisania umowy darowizny upoważniono Krzysztofa Kaczmarka i Janusz
Baszczyńskiego. Jednocześnie Pan Starosta upoważnił pana Krzysztofa Kaczmarka do podpisania uchwały w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu 4 głosami za (pan Starosta nie brał udziału w głosowaniu) podjął uchwałę nr
117/11 w sprawie akceptacji protokołu rokowań w przedmiocie ustalenia nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny przez Powiat Krotoszyński udziału w nieruchomości, położnej w
Krotoszynie, stanowiącego własność Powiatu Krotoszyńskiego oraz upoważnienia członków
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podpisania umowy darowizny.
Uchwała - załącznik nr 5.
c)
Pan Tomasz Jędrkowiak - kwotę odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi
publicznej ustalono w wysokości 5.493 zł. Nieruchomość położona jest w Krotoszynie i
obejmuje powierzchnię 0,0024 ha. Taka wysokość odszkodowania spowodowana jest dużą
ilością nasadzeń na ww. działce. Decyzja w powyższej sprawie podejmowana była w maju br.
Wydział przed zakończeniem postępowania zweryfikował wycenę i okazało się, że
rzeczoznawca w wycenie uwzględnił 4 nasadzenia, które nie wchodzą w skład działki, którą
przejął Powiat. Rzeczoznawca musiał dokonać zmiany opinii i kwota odszkodowania została
umniejszona.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 118/11 w sprawie akceptacji ustalonej kwoty
odszkodowania za przejętą pod budowę drogi nieruchomość stanowiącą załącznik nr 6 do
protokołu.
Punkt 6
Pan Leszek Kulka – złożony został wniosek w sprawie przyznania pani Andrzejowi
Piotrowskiemu, dyrektorowi PCPR, dodatkowej nagrody w wysokości 1.270,00 zł
miesięcznie w okresie od
1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. z tytułu
zwiększenia zakresu obowiązków w związku z realizacją projektu „Razem z Tobą będę Sobą”
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Pani Renata Zych-Kordus – projekt „Razem z Tobą będę Sobą” jest realizowany po raz
czwarty przez PCPR. Umowa zawarta w 2008 r. obowiązuje do 2013 r. Wynagrodzenie dla
Dyrektora znajduje się w kosztach pośrednich i stąd wynika wymóg zatwierdzenia przez
Zarząd dodatkowej comiesięcznej nagrody. Kwota jest zgodna z wytycznymi Unii
Europejskiej. Projekt nadzorowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Pan Janusz Baszczyński – zapytał, ile godzin dodatkowo Dyrektor pracuje nad projektem.
Pani Renata Zych-Kordus – do zakresu obowiązków Dyrektora należy m.in.
odpowiedzialność za kompleksową realizację projektu. Projekt opiewa na kwotę 412.441,31
zł. Nagroda będzie wypłacana od marca, gdyż każdego roku w marcu podpisywany jest aneks
do umowy. Nad projektem zespół pracuje od stycznia, a realizacja rozpoczyna się od marca.
We wniosku do WUP również jest wskazany taki sam okres wypłacania nagrody, co jest
zgodne wymogami. Pani Kordus dodała, że Dyrektor ma udzielone przez pana Starostę
pełnomocnictwo zgodnie z uchwałą Zarządu do podejmowania wszelkich decyzji
dotyczących projektu (wyłanianie wykonawców, nadzorowanie prac na kolejnych etapach
projektu, organizowanie comiesięcznych spotkań zespołu realizującego projekt).
Pan Andrzej Piesyk - zapytał, czy w poprzednich latach była również podejmowana decyzja o
nagrodzie dla dyrektora.
Pani Renata Zych-Kordus – wyjaśniła, że w poprzednich latach uchwałą Zarządu była
przyznawana nagroda dla pana Piotrowskiego.
Pan Janusz Baszczyński – zauważył, że kwota nagrody nie jest mała i może budzić pewne
zastrzeżenia.
Pani Renata Zych-Kordus – kwota projektu wynosi ponad 400.000 zł, a 44 osoby są
beneficjentami, w tym 25 osób niepełnosprawnych, 10 osób z zaburzeniami psychicznymi i
19 osób kontynuujących naukę. Procedura jest dość trudna, gdyż w ramach projektu
prowadzone są kursy zawodowe. Liczba działań jest bardzo duża. Kończąc pani Kordus
podkreśliła, że środki na nagrodę dla Dyrektora są ujęte w budżecie projektu.
Pan Wiesław Popiołek – zapytał ile osób jest zaangażowanych w realizację projektu oprócz
pana Piotrowskiego i czy również otrzymują dodatkowe wynagrodzenie.
Pani Renata Zych-Kordus – projekt realizuje w sumie 5 osób z PCPR: księgowa, koordynator,
asystent koordynatora, pracownik biura, osoba odpowiedzialna za procedury przetargowe.
Pozostałym osobom przyznane jest dodatkowe wynagrodzenie, które ujęte jest w budżecie
projektu. WUP nie wniósł żadnych zastrzeżeń, co do wysokości wynagrodzeń dla osób
realizujących projekt.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr 119/11 w sprawie przyznania dodatkowej
nagrody z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków dla dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie stanowiącej załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 7
Pani Anna Koźmińska – w dniach od 6 do 10 czerwca 2011 r. przeprowadzona została
kontrola w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. Przedmiotowy zakres
kontroli obejmował gospodarowanie środkami ZFŚS, dochody budżetowe, realizację planu
finansowego.
Wyniki zakończonej kontroli wykazały uchybienia oraz nieprawidłowości. Powyższe
spowodowane było nieprzestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich obowiązków, a także brakiem nadzoru ze strony kierownictwa, a
mianowicie:
− Kwota dofinansowania ze środków ZFŚS w przypadku pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy uzależniona była od warunków dochodowych
oraz od wymiaru czasu pracy. Żaden z przepisów akt normatywnych nie uzależnia
wymiaru czasu pracy na wielkość świadczenia. O wysokości dofinansowania powinny
decydować wyłącznie kryteria socjalne.
− W pojedynczym przypadku został naliczony i odprowadzony podatek dochodowy od
osób fizycznych w wysokości 45 zł od przyznanej kwoty dofinansowania ze środków
ZFŚS z tytułu zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wypoczynek
organizowany był przez kościół parafialny. Działanie takie było niezgodne ze
wskazaniami art. 21 ust. 1 pkt. 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Ponadto dofinansowanie zostało przyznane na
podstawie zaświadczenia wystawionego przez kościół parafialny. Nie żądano od
−
−
−
−
−
pracownika dowodu wpłaty, co było niezgodne z postanowieniami regulaminu
wewnętrznego ZFŚS jednostki.
W przypadku przyznanego dofinansowania ze środków ZFŚS z tytułu
organizowanego pobytu zimowego trzech pracowników otrzymało kwotę
dofinansowania zaniżoną o 10 zł odpowiednią dla trzeciej grupy dochodowej, a nie
kwotę drugiego progu dochodowego jak zadeklarowali pracownicy. Działanie takiego
było niezgodne z wewnętrznymi ustaleniami jednostki.
Stwierdzono nieprawidłowo ewidencjonowane odsetek za zwłokę od nieterminowych
wpłat z tytułu najmu w dziale 801, rozdziale 80130 § 0920 zamiast w dziale 700,
rozdziale 70005 § 0920, co stanowiło naruszenie rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Odsetki za zwłokę od zaległych należności przypisane zostały w dniu 30 grudnia 2010
roku. Jednostka winna natomiast dokonać ujęcia ich w księgach rachunkowych pod
datą ostatniego dnia kwartału jak to wynikało z obowiązującego w 2010 roku § 7 ust.
8 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont.
Analiza dochodów z tytułu czynszu za najem wykazała, że jedna godzina wynajmu
sali gimnastycznej wynosi 40 zł. Stawka ta nie ulegała zmianie od 2007 roku. W
jednostce nie sporządzono również kalkulacji kosztów, która winna stanowić
podstawę ustalenia opłat z tytułu wynajmu w celu ustalenia, czy uzyskiwane dochody
z tytułu wynajmu nie są niższe od ponoszonych z tego tytułu kosztów. Powyższe
stanowi nie dopełnienie przez kierownika jednostki zasad wynikających z kontroli
zarządczej.
Stwierdzono przypadki, iż polecenia wyjazdów służbowych dyrektora podpisywane
były przez wicedyrektora. Działanie takie było niezgodne z § 2 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości
oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
na obszarze kraju.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem kontroli przeprowadzonej w ZSP nr 3 w
Krotoszynie jednogłośnie przyjął wystąpienie pokontrolne jak w załączniku nr 8 do
protokołu.
Punkt 8
a)
Pani Barbara Jakubek - dyrektor SOSW w Konarzewie na podstawie orzeczeń i opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wniosków rodziców zwróciła się wyrażenie zgody na
przyznanie:
- 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy II szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy,
- indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dwóch uczniów w ilości 10
godzin.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy II
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w ilości 12 godzin tygodniowo oraz
indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dwóch uczniów w ilości 10 godzin
tygodniowo w roku szkolnym 2011/2012.
b)
Pani Barbara Jakubek - dyrektor SOSW w Konarzewie zwróciła się o wyrażenie zgody na
utworzenie oddziału klasy I-IIa-IIIa w roku szkolnym 2011/2012 w związku ze
skompletowaniem dokumentów uczniów do klasy I-III szkoły podstawowej specjalnej.
Obecnie w oddziale jest 6 uczniów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie oddziału klasy I-IIa-IIIa w SOSW
w Konarzewie w roku szkolnym 2011/2012.
c)
Pani Barbara Jakubek - w związku z podaniami rodziców 8 uczniów dyrektor SOSW w
Konarzewie zawnioskowała o utworzenie grupy wychowawczej dla chłopców od 1 września
2011 r. Wychowawca grupy pracowałby od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.0020.00, czyli liczba godzin zajęć wychowawczych wzrosłaby o 20 tygodniowo. Do tej pory w
internacie były tylko 3 grupy wychowawcze dla dziewczynek. Taka propozycja wynika z
faktu, że pani Dyrektor szuka innych możliwości przy mniejszej liczbie uczniów. Pani
Naczelnik podkreśliła, że Ośrodek dysponuje tylko wnioskami rodziców. Część chłopców jest
uczniami szkoły, a część dopiero będzie. W przypadku chłopców, którzy nie są uczniami
Ośrodka muszą dysponować orzeczeniami, których na chwilę obecną nie mają. Natomiast
uczniowie Ośrodka muszą posiadać nowe orzeczenia. Pani Dyrektor oczekuje na zgodę
Zarządu i dopiero później będzie kompletować pozostałe dokumenty. Pani Naczelnik zwróciła
uwagę, że dziecko ma być w internacie w Ośrodku, to w orzeczeniu powinno być zawarte
skierowanie do szkoły specjalnej, jak i do specjalnego ośrodka.
Kontynuując pani Jakubek przedstawiła informację o kosztach funkcjonowania takiej grupy,
którą przygotowała pani Dyrektor. Wychowawca grup pracowałby od poniedziałku do
czwartku, czyli 20 godzin. W piątki rano planuje pani Dyrektor opiekę wspólną dla
wszystkich grup, a po południu dzieci pojadą do domu. Na pytanie, co w sytuacji kiedy dzieci
w piątek nie opuszczą ośrodka, pani Dyrektor stwierdziła, że nie wie jeszcze dokładnie, jak to
zorganizuje. Faktem jest, że na weekend w Ośrodku jest zawsze jedna grupa, ale jest to grupa
dziewcząt. Pani Naczelnik podkreśliła, że pani Dyrektor nie zasięgnęła informacji, czy jest
możliwość pozostawienia grupy mieszanej na weekend. Po wstępnym przeliczeniu kosztów
przy założeniu, że grupa utworzona byłaby dla 8 dzieci i przy 20 godzinach tygodniowo,
należy stwierdzić, że byłoby to opłacalne. Natomiast w przypadku gdyby musiałaby być
odrębna grupa chłopców na weekend, to jeszcze powinien być wypracowany zysk. Kończąc
pani Naczelnik stwierdziła, że jeśli utworzenie grupy byłoby finansowo korzystne, to można
przychylić się do wniosku.
Pan Leszek Kulka - zapytał, czy na weekend mogłaby funkcjonować wspólna grupa
dziewcząt i chłopców.
Pani Barbara Jakubek – z wiedzy jaką posiada pani Naczelnik, nie tworzy się grup dziewcząt i
chłopców. Pani Jakubek zwróciła uwagę, że aby otrzymać subwencję, to dzieci muszą być
przyjęte przed 30 września br.
Pan Janusz Baszczyński – stwierdził, że należy popierać inicjatywę, która generuje zysk.
Jednakże ze złożonych wniosków wynika, że dzieci pochodzą z okolicy Ośrodka. Dlatego nie
powinna być tworzona grupa „na siłę”. Dalej zwrócił uwagę, czy na jednej kondygnacji
internatu mogą znajdować się dziewczynki i chłopcy oraz czy w nocy nie powinien być
osobny opiekun dla każdej grupy.
Pani Barbara Jakubek – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że w nocy
wystarczy jeden wychowawca i pomoc wychowawcza.
Pan Wiesław Popiołek – w związku z wątpliwościami odnośnie utworzenia grupy chłopców
zwrócił się o przedstawienie przez panią Dyrektor symulacji finansowej i następnie podjęta
zostałaby decyzja.
Pan Krzysztof Kaczmarek – uważał, że należy wyliczyć, czy utworzenie grupy
wychowawczej będzie opłacalne, tzn. czy nie będziemy ponosić z tego tytułu większych
kosztów. Być może przyjęcie tych uczniów do szkoły będzie bardziej opłacalne. Pan
Wicestarosta przychylił się do wniosku pana Popiołka.
Pan Andrzej Jerzak – stwierdził, że wniosek złożony przez panią Dyrektor nie jest
przygotowany prawidłowo ani poparty żadnymi dokładnymi danymi finansowymi. Zdaniem
Skarbnika nie ma gwarancji, że dzieci te na pewno przyjdą do internatu. Dalej zapytał, co
stanie się w sytuacji wyrażenia zgody na utworzenie grupy, a ostatecznie do internatu będzie
chętnych tylko 3 dzieci.
Pani Barbara Jakubek – zwróciła uwagę, że pani Dyrektor musi dysponować orzeczeniami o
skierowaniu do szkoły specjalnej i do ośrodka przed przyjęciem uczniów.
Pan Krzysztof Kaczmarek- zapytał, czy dzieci te naukę odbywają w Ośrodku.
Pani Barbara Jakubek – wyjaśniła, że 6 dzieci uczęszcza do szkoły w Ośrodku, a 2 dzieci jest
nowa.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o odroczeniu podjęcia decyzji w sprawie utworzenia
grupy wychowawczej dla chłopców od 1 września 2011 r. w SOSW w Konarzewie. Zarząd
Powiatu zobowiązał panią Dyrektor do przedstawienia szczegółowego wyliczenia kosztów
funkcjonowania grupy wychowawczej oraz skompletowania wszystkich dokumentów.
Punkt 9
Pani Barbara Jakubek - dyrektor SOSW w Konarzewie przedstawiła do zatwierdzenia aneks
nr 1 do arkusza organizacji, który dotyczy zmiany liczby etatów dla pracowników
administracji i obsługi. Zmiana wiąże się z etatami dla pomocy nauczyciela do zespołów
rewalidacyjno-wychowawczych.
Dla
2
zespołów
rewalidacyjno-wychowawczych
funkcjonujących w DPS w Zdunach 2 pomoce nauczyciela zapewnia DPS w Zdunach. Dla 2
zespołów rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących w Ośrodku 2 pomoce nauczyciela
(40 godzin) zapewnia Ośrodek. Kolejna zmiana dotyczy godzin pomocy nauczyciela dla I
grupy wychowawczej w internacie. Przydzielono 39,5 godzin zgodnie z liczbą godzin zajęć
opiekuńczych, a omyłkowo w arkuszu przydzielone zostały 39,6 godziny.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji SOSW w
Konarzewie na rok szkolny 2011/2012.
Punkt 10
Pani Barbara Jakubek - dyrektor I LO w Koźminie Wlkp. przedstawiła do zatwierdzenia
aneks nr 1 do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012, który dotyczy utworzenia w
klasie IA grupy z przedmiotami rozszerzonymi:
− grupa I – matematyka, geografia, technologia informacyjna,
− grupa II – biologia, chemia
Przedmioty nauczane w zakresie podstawowym tj. godzina z wychowawcą, religia, język
polski, historia, WOS, WOK, fizyka, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne,
przysposobienie obronne, wdżr oraz warsztaty i projekty obie grupy będą realizowały
wspólnie.
W klasie IA jedną godzinę fizyki i astronomii uczniowie będą realizowali z podziałem na
grupy.
W arkuszu organizacji pani Dyrektor miała trzy oddziały klas pierwszych, co dawało 128,5
godziny. Obecnie w aneksie wprowadza 2 oddziały klas pierwszych i 98,11 godziny. Różnica
między trzema oddziałami a dwoma w tym jeden z rozszerzeniem wynosi 12 godzin.
Rozszerzenia miały skutkować 9 godzinami. Dodatkowo wprowadzony został podział na
grupy, gdyż liczba uczniów przekroczyła 30 . Dlatego wprowadzenie rozszerzenia w oddziale
skutkuje 12 godzinami.
Dalej pani Naczelnik wskazała, że w roku szkolnym 2010/2011 w arkuszu LO było 9
oddziałów i 392, 43 godziny. W aneksie do arkusza organizacji na rok szkolny 2010/2011
miała 9 oddziałów i 387,43 godziny. W arkuszu organizacji na rok szkolny 2011/2012 pani
Dyrektor planowała 9 oddziałów i 418 godzin. Pani Naczelnik zwróciła uwagę, że już w
arkuszu pani Dyrektor zwiększyła liczbę godzin o 20 mimo tej samej liczby oddziałów.
Wówczas zwracano się do pani Dyrektor o zmniejszenie ilości godzin. Jednak ona twierdziła,
że nie ma takiej możliwości. Obecnie w I LO jest 8 oddziałów, a identyczna liczba godzin jak
w ubiegłym roku w sierpniu przy 9 oddziałach, czyli 387 godzin.
Pan Andrzej Jerzak – wyraził niezrozumienie faktu, że w szkole jest mniej oddziałów, a liczba
godzin nie zmniejsza się. Skarbnik przypomniał, że przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu
oddziału z rozszerzeniami wskazywano, że maksymalnie liczba godzin wzrośnie o 11.
Obecnie okazuję się, że liczba oddziałów jest mniejsza, a pani Dyrektor przygotowała taką
samą liczbę godzin jak dla 9 oddziałów.
Pani Barbara Jakubek – zwracając się do pani Dyrektor o zmniejszenie liczby godzin
twierdziła, że ma dość małą szkołę, co utrudnia połączenie różnych zajęć, aby zmniejszyć
liczbę godzin.
Pan Andrzej Jerzak – uważał, że należałoby zwrócić się do pani Dyrektor o wyjaśnienia,
dlaczego przy jednym oddziale mniej liczba godzin nie ulegała zmianie.
Pan Wiesław Popiołek – przychylił się do stanowiska Skarbnika i zwrócił się z wnioskiem,
aby pani Dyrektor przedstawiła wyjaśnienia w omawianej kwestii.
Zarząd Powiatu przy 4 głosach za i 1 przeciwnym zatwierdził aneks nr 1 do arkusza
organizacji I LO w Koźminie Wlkp. Jednocześnie Zarząd zwróci się do pani Dyrektor o
wyjaśnienia w sprawie liczby godzin, która nie uległa zmianie mimo zmniejszeniu liczby
oddziałów.
Punkt 11
Pan Leszek Kulka - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwróciła się o ponowne
przeanalizowanie zatrudnienia sprzątaczki w Poradni i uwzględnienie specyfiki pracy Poradni
oraz przychylenie się do wniosku o wyrażenie zgody na pozostawienie w instytucji jaką jest
poradnia zatrudnienia sprzątaczki w wymiarze ¾ etatu. Z informacji przedstawionych przez
panią Dyrektor wynika, że do zadań sprzątaczki wyszczególnionych w przydziale jej
czynności służbowych w ramach innych prac zleconych przez dyrektora Poradni znajduje się
każdorazowe bardzo dokładne czyszczenie stanowisk pracy do diagnozy i terapii bardzo
małych dzieci oraz narzędzi, przy pomocy których przeprowadzany jest proces diagnostyczny
i terapeutyczny. Są to m.in. materacyki, przyrządy podręczne o różnej wielkości: drewniane,
metalowe, plastikowe, z którymi dzieci w toku procesu diagnostycznego czy terapeutycznego
mają bezpośredni kontakt. Zakres prac sprzątaczki w Poradni jest też jakościowo inny niż
zakres prac do wykonania na tym samym stanowisku np. w szkole, gdyż Poradnia realizuje
inne zadania statutowe i obejmuje swoją pomocą inną populację niż tylko uczniów różnych
etapów edukacyjnych. Praca sprzątaczki nad zabezpieczeniem higienicznych warunków
przebywania w Poradni bardzo małych dzieci to około 2 godzin zajęć polegających na
dokładnym myciu czy nawet dezynfekowaniu czasem bardzo małych elementów. Biorąc pod
uwagę powyższe pan Starosta zaproponował cofnąć podjętą decyzję i pozostawić etat
sprzątaczki w wysokości ¾.
Pani Barbara Jakubek – odnosząc się do wniosku pani Dyrektor stwierdziła, że w przydziale
czynności dla sprzątaczki nie ma ujętego zakresu prac, o którym informuje pani Dyrektor w
przedłożonym wniosku. Zakres czynności sporządzony przez panią Dyrektor obowiązuje od
2008 r. i od tego czasu nie uległ zmianie. Oczywiście w zakresie czynności znajduje się zapis
o powierzeniu przez dyrektora innych obowiązków, ale zdaniem pani Naczelnik, jeśli
sprzątaczka wykonuje codziennie pracę związaną dokładnym czyszczeniem stanowisk pracy,
to powinno to być wyszczególnione w zakresie obowiązków.
Pan Leszek Kulka – zapytał, kto powinien kontrolować dokumentację dotyczącą zakresów
czynności. Zdaniem pana Starosty, jeśli błędnie sporządzony został zakres czynności, to
należy skontrolować czy dokumentacja jest prowadzona prawidłowo.
Pani Barbara Jakubek - podkreśliła, że osobą odpowiedzialną za zakres czynności jest
dyrektor szkoły. Wydział Edukacji nie jest odpowiedzialny za kontrolę tego zakresu
dokumentacji. Dalej ponownie podkreśliła, że pani Dyrektor źle sporządziła zakres
obowiązków, gdyż nie ujęto szeregu prac, które wykonuje sprzątaczka. Skoro zadania
wykonywane przez sprzątaczkę, o których pisze pani Dyrektor są bardzo ważne, to powinny
mieć odzwierciedlenie w zakresie czynności. Kontynuując pani Naczelnik przypomniała, że
analiza zatrudnienia obsługi poprzedzony była szczegółowym porównaniem zakresów
obowiązków wszystkich pracowników i wielkości powierzchni do sprzątania. Pani Jakubek
przytoczyła dane dotyczące wielkości powierzchni do sprzątania na jeden etat.
Pan Leszek Kulka – uważał, że nie należy porównywać ośrodków specjalnych z Poradnią,
gdzie zatrudnionych jest kilka osób w ramach obsługi.
Pan Krzysztof Kaczmarek – uważał, że dość ogólnie sporządzono zakres czynności
sprzątaczki. Jednakże z drugiej strony należy zadać sobie pytanie, czy zakres czynności
powinien być aż tak szczegółowy skoro do zadań sprzątaczki należy posprzątanie obiektu.
Dalej pan Wicestarosta przyznał, że nie można patrzeć wyłącznie na ilość powierzchni
przypadającej na jedną sprzątaczkę, gdyż każdy obiekt jest inny. W przypadku Poradni
intensywność użytkowania jest bardzo duża, co wiąże się ze wzrostem wydanych orzeczeń.
Przed wydaniem orzeczenia jest konieczność kilku wizyt dziecka w Poradni.
Pan Andrzej Piesyk – zwrócił się do pana Starosty, aby zwizytować Poradnię, gdyż jako nowy
radny nie miał możliwości zapoznania się z funkcjonowaniem tej jednostki. Dalej odniósł się
do wniosku pani Dyrektor i stwierdził, że prowadzona dyskusja nad 1/4 etatu jest zbędna.
Zauważył, że nauczyciele pochłaniają bardzo dużą część środków finansowych i nikt nie
prowadzi dyskusji nad tym tematem.
Pan Andrzej Jerzak – stwierdził, że gdyby placówki szkolne
administratorów, to takich dyskusji jak dzisiaj nie byłoby.
były rządzone przez
Pan Leszek Kulka – uważał, że kwestie zakresu czynności pracowników szkoły należy
poruszyć na naradzie dyrektorów, która odbędzie się w tym miesiącu.
Po ponownym przeanalizowaniu zatrudnienia obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i specyfiki pracy Poradni Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wniosku dyrektor
Poradni i cofnął podjętą decyzję o pozostawieniu zatrudnienia sprzątaczki w wysokości ¾ etatu.
Punkt 12
Pani Barbara Jakubek – poinformowała, że spotkanie z dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej odbędzie się 29 sierpnia 2011 r. i poświęcone będzie wynikom egzaminów
zewnętrznych. Na spotkanie zaproszeni zostaną dyrektorzy szkół prowadzonych przez powiat
krotoszyński oraz przedstawiciele gmin, gdyż są organem prowadzącym szkoły podstawowe i
gimnazja, a także przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu. Jednocześnie
zaproszeni zostaną członkowie Zarządu.
Punkt 13
Pani Barbara Jakubek – każdego roku po zakończeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych
przedstawiana jest informacja o liczbie oddziałów i uczniów w oddziale. W roku szkolnym
2009/2010 wg SIO (stan na 30.09.2009) było 118 oddziałów, a w roku szkolnym 2010/2011
wg SIO (stan na 30.09.2010) już tylko 110. Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 liczba
oddziałów po naborze wynosi 105 wobec planowanych 108 oddziałów. W ciągu dwóch lat
liczba oddziałów zmniejszyła się o 13 oddziałów. Zdaniem pani Naczelnik taka sytuacja
spowodowana jest niżem demograficznym i w kolejnych latach sytuacja nie ulegnie
poprawie. Dlatego należy podjąć stosowne decyzje. Dalej pani Jakubek przypomniała, że
kilkakrotnie na posiedzeniach Zarządu wskazywano na konieczność przygotowania materiału
odnośnie zmian w sieci szkół prowadzonych przez powiat. Taka informacja zostanie
przygotowana przez Wydział Edukacji wraz z Wydziałem Finansów. Pani Naczelnik wskazała
na skutki małej liczby oddziałów. Dalej odniosła się do oddziałów na utworzenie, których
Zarząd wyraził zgodę, jak np. w oddział dwuzawodowy w ZSP nr 3. Liczba uczniów tym
oddziale już zmniejszyła się, a jeszcze nie rozpoczął się rok szkolny i należy domniemywać,
że w kolejnych latach liczba uczniów będzie zmniejszać się.
Pan Leszek Kulka - przyznał, że z danych przedstawionych przez panią Naczelnik wynika, że
liczba oddziałów spada mimo działań w celu pozyskania uczniów. Taka sytuacja jest w wielu
innych gminach i powiatach. Niektóre gminy obniżają liczbę uczniów w oddziale, ale jest to
dość kosztowne. Pan Starosta uważał, że w najbliższym czasie nieodzowne będzie podjęcie
działań
celem poprawy sytuacji i ograniczenia kosztów, co poprzedzone zostanie
przygotowaniem propozycji ze strony Wydziału Edukacji.
Pani Naczelnik - dodała, że obecnie utworzonych jest 29 oddziałów klas pierwszych, a w nich
47 wolnych miejsc. Średnie napełnienie wynosi 27, a np. w Liceum w Ostrowie Wlkp., aby
oddział został utworzony musi być 37 uczniów. Pani Jakubek dodała, że w ciągu roku
uczniowie ubywają przenosząc się do innych szkół.
Pan Krzysztof Kaczmarek – przypomniał, że podczas ustalania liczby oddziałów klas
pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 pani Naczelnik proponowała 29 oddziałów, a Zarząd
zatwierdził 32 oddziały. Z przedstawionych danych wynika, że utworzono 29 oddziałów, jak
proponowała pani Naczelnik, a jeszcze jest wiele wolnych miejsc. Pan Wicestarosta
zauważył, że jest to duży ubytek uczniów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o liczbie oddziałów i uczniów w szkołach
ogólnodostępnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum stanowiącą załącznik nr 9 do
protokołu.
Pan Krzysztof Kaczmarek – od wielu lat wnioskuje o ranking szkół, który pozwalałby
stwierdzić przyrost wiedzy. Istnieje możliwość odtworzenia ilości punktów gimnazjalnych
oraz maturalnych z poprzednich lat. Niektórzy dyrektorzy dokonują punktacji uczniów biorąc
pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki matury, co pozwala ocenić prace
nauczyciela. Pan Wicestarosta zawnioskował o stworzenie takiego rankingu tegorocznych
maturzystów.
Pani Barbara Jakubek – podkreśliła, że kompetencją Wydziału ani Zarządu nie jest ocenianie
jakości pracy nauczyciela. Zdaniem pani Naczelnik jest możliwość zwrócenia się do
Kuratorium Oświaty o wyniki egzaminów zewnętrznych.
Pan Janusz Baszczyński – przychylił się do stanowiska Wydziału, iż zadanie oceniania
nauczycieli nie należy do Wydziału ani Zarządu. Jednak rozumie propozycję pana
Wicestarosty, która byłaby wyłącznie do użytku wewnętrznego. Taki materiał dałby pogląd na
poszczególne szkoły prowadzone przez powiat. Na spotkaniach z dyrektorem Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej omawiane są dane dotyczące wyników egzaminów i uwidocznione
są informacje o tym, że na tej samej grupie populacji uczniów wyniki maturalne z matematyki
są dobre, a mierne są z innego przedmiotu. Taka informacja pozwoli stwierdzić, że w danej
szkole jest dobry nauczyciel z matematyki. Dalej pan Baszczyński stwierdził, że sukcesem
szkoły jest, jeśli uczeń przyjęty został z niską liczbą punktów, a w toku edukacji udaję się mu
zakończyć szkołę z dobrymi wynikami i zdać maturę.
Pan Krzysztof Kaczmarek – przygotowanie rankingu przyrostu wiedzy u uczniów pozwoli
ocenić szkołę, sprawdzić i porównać wszystkie placówki. Biorąc pod uwagę ilość punktów z
jakimi uczniów przyjęto i wyniki matury w prosty sposób możemy uzyskać materiał
analityczny.
Pani Barbara Jakubek – wszelkie informacje odnośnie wyników matur przedstawia co roku
dyrektor OKE. Zdaniem pani Naczelnik propozycja pana Wicestarosty jest nie do przyjęcia,
gdyż jest to wchodzenie w zakres kompetencji innego organu. Natomiast jakość pracy szkoły
ocenia Kuratorium.
Punkt 14
Pani Barbara Jakubek – poinformowała zgodnie z otrzymanym pismem od Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, że z dniem 1 września 2011 r. wchodzi
w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach. Z przepisów rozporządzenia wynika nakaz
zapewnienia w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody,
środków higieny osobistej oraz utrzymania urządzeń sanitarno-higienicznych w czystości i w
stanie pełnej sprawności technicznej.
Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego została
przekazana szkołom celem przypomnienia. Pani Naczelnik dokonała rozeznania, czy wszystkie szkoły spełniają określone wymagania. W ZSP nr 1 w budynku, gdzie znajduje się biblioteka należy zamontować jeden przepływowy trójfazowy podgrzewacz wody, a w internacie
również należy zamontować jeden przepływowy trójfazowy podgrzewacz wody. W LO w
Koźminie Wlkp. brak ciepłej wody w dwóch pomieszczeniach starego budynku.
Pan Janusz Baszczyński – przedstawione wymagania funkcjonują od lat i każdy dyrektor
szkoły jest zobowiązany to wykonać. Ponadto szkoły, które nie dostosowały się do tych zaleceń, muszą wykonać je z własnych środków.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację i zobligował dyrektorów szkół prowadzonych
przez Powiat Krotoszyński do podjęcia działań w celu zapewnienia warunków wskazanych w
rozporządzeniu w ramach budżetu szkoły.
Punkt 15
Po zapoznaniu się z zestawieniem przeprowadzonych postępowań w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w I półroczu 2011 r. Zarząd Powiatu
jednogłośnie przyjął informację stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt 16
Pan Krzysztof Jelinowski - w przetargu nieograniczonym na kontynuację przebudowy drogi
w Grębowie wpłynęły 13 lipca 2011 r. trzy oferty. Najtańsza oferta firmy Gembiak-Mikstacki
wynosi 316.864,15 zł brutto. Zakres zadnia obejmuje 191 m (od miejsca zakończenia prac do
najbliższego skrzyżowania z drogą powiatową). Na tym odcinku prowadzone będą prace
krawężnikowe, nawierzchniowe i wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Kosztorys
inwestorski na zadanie w Grębowie opiewał na 513.822 zł. W budżecie, w chwili obecnej, na
tą inwestycję zaplanowane jest 220.000 zł. Na zadanie brakuje 110.000 zł. Przetarg jest
rozpatrzony bez powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W
momencie powiadomienia wykonawców należy mieć zabezpieczone środki finansowe w
budżecie. Wobec powyższego Dyrektor wnioskuje o przesunięcie z inwestycji pt.
„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5165P od drogi wojewódzkiej nr 444 do granicy
Powiatu Ostrowskiego przez m. Chwaliszew” kwoty 110.000 zł zwiększając kwotę inwestycji
w Grębowie do 330.000 zł. W wyniku przetargu na ww. zadanie w Chwaliszewie powstała
oszczędność w wysokości 908.400 zł.
Pan Janusz Baszczyński – przypomniał, że w budżecie została zabezpieczona kwota 220.000
zł. Jeśli kosztorys opiewał na ponad 500.000 zł, to biorąc pod uwagę wyniki przetargu
należałoby wykonać połowę odcinka, który zaplanowano do wykonania.
Pan Krzysztof Jelinowski – przyznał, że można unieważnić przetarg i wykonać tylko połowę
zadania. Czy będzie to dobre rozwiązanie to trudno stwierdzić.
Pan Janusz Baszczyński – wyjaśnił, że nie wskazuje na wykonanie tylko połowy zadania.
Podkreślił, że Dyrektor musiał wiedzieć w momencie przygotowywania przetargu, że zadanie
nie zostanie wykonane za zabezpieczoną kwotę w budżecie.
Pan Krzysztof Jelinowski – w chwili ogłoszenia przetargu znana jest wartość kosztorysu. Do
chwili, kiedy nie ma zabezpieczonych wystarczających środków finansowych, to żadnych
dalszych ruchów nie można podjąć. Propozycja wykonania zadania obejmująca 191 m jest
najlepszym rozwiązaniem, gdyż pozwoli wykonać drogę do skrzyżowania.
Pan Wiesław Popiołek - zapytał ile metrów drogi zostanie jeszcze do wykonania.
Pan Krzysztof Jelinowski - wyjaśnił, że do całkowitego zakończenia inwestycji pozostaje
jeszcze 771 m. Oprócz prac drogowych konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej,
gdyż istniejąca kanalizacja jest już stara i nie spełnia swojej roli. Ukształtowanie terenu
powoduje, że przy sporym nawodnieniu woda wydobywa się na drogę.
Pan Janusz Baszczyński – czy w świetle prawa dołożenie środków finansowych do
zabezpieczonej kwoty pozwalają już na ogłoszenie wykonawcy, który złożył najtańszą ofertę.
Pan Krzysztof Jelinowski – po zabezpieczeniu różnicy środków finansowych ogłoszona
zostanie informacja o wybranej najkorzystniejszej ofercie i następnie zostanie podpisana
umowa.
Pan Leszek Kulka – zwrócił się o opinię prawną w powyższej sprawie, z której wynika, że
Dyrektor PZD mógł ogłosić przetarg nieograniczony na kontynuację drogi w Grębowie mając
na tą inwestycję zaplanowane 220.00 zł, tym bardziej, że we wszystkich przetargach kwoty
zawarte w ofertach są dużo niższe od kwoty wynikającej z kosztorysu. W związku z zaistniałą
sytuacją do rozwiązania pozostają dwa warianty w przedmiotowej sprawie: unieważnienie
przetargu bądź dokonanie przesunięcia środków finansowych celem dofinansowania
inwestycji.
Pan Krzysztof Kaczmarek – wyjaśnił, że przesunięcia należy dokonać na najbliższej sesji
Rady Powiatu. Dalej poinformował, że w najbliższych dniach przekazana zostanie informacja
o otrzymaniu dofinansowania na przebudowę ul. Osadniczej z WRPO. Dlatego celowe byłoby
zwołanie nadzwyczajnej sesji w pierwszym tygodniu sierpnia, aby móc ująć otrzymane
dofinansowanie w budżecie i jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową. Zdaniem
pana Wicestarosty każdy dzień jest ważny, gdyż po zakończeniu wszelkich procedur dopiero
we wrześniu będzie można rozpocząć realizację zadnia. Jeśli zwołana zostanie sesja
nadzywczajna, to przy zmianach do budżetu należałoby ująć przesunięcie na zadanie w
Grębowie. Unieważnienie przetargu nie przyczyni się do uzyskania w kolejnym postępowaniu
obejmującym mniejszy zakres prac niższej oferty. Istnieje jeszcze możliwość wykonania
zadania na całej zaplanowanej długości, ale tylko do poziomu przygotowującego położenie
masy ścieralnej. Zdaniem pana Wicestarosty było już wiele dyskusji o budowie drogi w
Grębowie i jest możliwość jej realizacji, to należy przychylić się do propozycji Dyrektora,
tym bardziej, że budżetu nie zwiększamy, gdyż bazujemy na oszczędnościach.
Pan Andrzej Jerzak – stwierdził, że budżet jest de facto zwiększany, gdyż oszczędności, które
uzyskano na zadaniu w Chwaliszewie zostaną wykorzystane.
Pan Janusz Baszczyński – sensownym rozwiązaniem było ujęcie zakresu zadania aż do
skrzyżowania. Przypomniał, że na jednej z sesji Rady Powiatu pan Jankowski wnioskował o
przesunięcie 90.000 zł na zadanie w Grębowie. Wówczas pan Baszczyński publicznie
wypowiedział się, że będzie wnioskował o przekazanie powstałych oszczędności na innych
zadaniach na remont w Grębowie. Pan Baszczyński przyznał, że kolejnym wydatkiem jest
dofinansowanie do zakupu samochodu, o którym wcześniej nie mówiono. W chwili obecnej
można by zmniejszyć deficyt powstałymi oszczędnościami, ale mimo przekazania
brakujących środków na Grębów deficyt nie będzie naruszony. Kończąc pan Baszczyński
podkreślił, że będzie głosował za zwiększeniem środków na zadanie w Grębowie.
Pan Wiesław Popiołek – zapytał na jaką kwotę opiewał kosztorys na przebudowę 191 m drogi
w Grębowie.
Pan Krzysztof Jelinowski - kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 513.822 zł. Ponownie
podkreślił, że wraz z pracami drogowymi budowana jest kanalizacja deszczowa, co wiąże się
ze zwiększonym kosztem. Dlatego przebudowa wykonywana jest sukcesywnie. Kanalizacja
służy do odwadniania drogi. Posesje prywatne nie są podłączone do tej kanalizacji. Dalej
Dyrektor wyjaśniając dodał, że kanalizację należy wykonać, gdyż stara kanalizacja zarywa się
i podłączenie kratek ściekowych do starej kanalizacji może spowodować konieczność
naprawienia jej.
Pan Andrzej Jerzak – stanowczo zaprotestował przeciwko takiemu rozwiązywaniu spraw.
Skarbnik nie neguje, że wskazany odcinek drogi jest konieczny do wykonania. Nie
oponowałby, aby wykonać ten odcinek za wskazaną kwotę ponad 300.000 zł. Skarbnik
wyraził niezrozumienie, jak można przeprowadzać przetarg mając w budżecie zarezerwowane
tylko 220.000 zł i przyzwolenie na prace na taką kwotę wiedząc, że kosztorys inwestorski
wynosi 513.822 zł. Z góry wiadomo, że nawet przy oszczędnościach, które pojawiają się przy
przetargach rzędu 30-40%, to i tak o 100.000 zł wyjdzie więcej niż mamy w budżecie.
Zdaniem Skarbnika takie działanie stawia wszystkich „pod ścianą” i w pewnym stopniu
wymusza podjęcie określonej decyzji. Jest to niedopuszczalne. Dalej pan Jerzak zwrócił
uwagę, że przesunięcie będzie stanowić zwiększenie budżetu. Jeśli powstała oszczędność na
zadaniu w Chwaliszewie i nie musimy tego wydać, to zwiększając środki na Grębów
zwiększamy wydatki o 100.000 zł. Dzisiaj już podjęto decyzję o zwiększeniu wydatków na
straż pożarną i już o 200.000 zł oszczędności pomniejszą się. Oszczędności są potrzebne, aby
móc zachować wskaźnik wymagany przepisami.
Pan Wiesław Popiołek – zapytał, czy na pierwszej części przetargu, która jest częścią jawną,
podana została kwota jaka jest zabezpieczona w budżecie na zadanie.
Pan Krzysztof Jelinowski- - wyjaśnił, że przy otwarciu ofert podaje się kwotę, jaka jest
zabezpieczona w budżecie i wskazano, że jest to 220.000 zł.
Pan Wiesław Popiołek – wyraził zdziwienie faktem, że kosztorys na zadanie wynosi ponad
500.000 zł, a przy otwarciu ofert podaje się kwotę zabezpieczoną w wysokości 220.000 zł.
Jeśli podjęta zostałaby decyzja o unieważnieniu przetargu, to może pojawić się problem
związany z faktem odwoływania się oferentów.
Pan Krzysztof Kaczmarek - zapytał, czy w ogłaszanych w roku bieżącym postępowaniach
przetargowych wartości kosztorysowe miały pokrycie w zabezpieczonych środkach.
Pan Krzysztof Jelinowski – wyjaśnił, że np. kosztorys na przebudowę ul. Rawickiej opiewał
na około 580.000 zł, a w budżecie zabezpieczone było 500.000 zł.
Pan Andrzej Piesyk – przyznał, że był przeciw zwiększaniu środków na zadanie w Grębowie.
Jednak w związku z tym, że podjęta została decyzja o dofinansowaniu zakupu samochodu dla
Komendy Straży Pożarnej, która w odbiorze społecznym nie jest tak ważna jak wykonanie
drogi, to zagłosuje za zwiększeniem środków finansowych na omawiane zadanie.
Pan Leszek Kulka – przyznał, że ma pewne wątpliwości i odbył wiele rozmów w tym
temacie. Jednakże nie podejmując w dniu dzisiejszym decyzji o zwiększeniu, to nie mamy
gwarancji, że przy kolejnym przetargu oferta będzie korzystniejsza. Pan Starosta wyraził
obawę, że przy mniejszym zakresie prac koszt metra wykonania drogi będzie większy. Dalej
pan Starosta podzielił również obawy Skarbnika, gdyż jesteśmy na granicy w zakresie
wydatków. Nie przychylenie się do wniosku o zwiększenie środków na zadanie nie byłoby
dobrą decyzją.
Pan Andrzej Piesyk – podkreślił, że ważna jest wypowiedź Skarbnika i należy w przyszłości
unikać takich działań. Obecnie Zarząd został postawiony przed faktem dokonanym. Członek
Zarządu podkreślił, że przychylając się do wniosku kieruje się dobrem mieszkańców
Grębowa.
Pan Wiesław Popiołek – przyznał, że uczestniczy w różnych przetargach w gminie Kobylin i
do tej pory nie zdarzyło się, aby kosztorys inwestorski był wyższy od zabezpieczonej w
budżecie kwoty. Być może przepisy na to pozwalają. Dalej pan Popiołek podkreślił, że stara
się patrzeć w sposób globalny na drogi i nie walczy tylko o drogi na terenie gminy Kobylin.
Popiera inwestycje realizowane w rożnych częściach powiatu. Przypomniał, że na początku
roku wskazywał, aby wygospodarowane oszczędności w wyniku przetargów drogowych nie
przeznaczać na inne zadania, tylko w późniejszym okresie zastanowić się na jaki cel je
przeznaczyć. Obecnie należy stwierdzić, że powyższe uszło uwadze Dyrektora PZD, a
skupiono się na wypowiedzi pana Baszczyńskiego, że powstałe oszczędności należy
przeznaczyć na Grębów. Tylko powyższe może tłumaczyć pana Jelinowskiego, że postąpiono
w taki a nie inny sposób. Pan Popiołek nie przypominał sobie, aby podejmowana była decyzja
o realizacji takiego odcinka drogi, na który nie ma zabezpieczonych wystarczających
środków. Zdaniem pana Popiołka w chwili obecnej członkowie Zarządu zostali postawieni w
takiej sytuacji, że nie mogą podjąć innej decyzji jak przychylić się do wniosku o zwiększenie
środków na zadanie w Grębowie. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie trzeba
podejmować działania w celu wypracowania oszczędności. Kończąc pan Popiołek prosił, aby
wszelkie działania konsultowano z Zarządem i przede wszystkim Zarząd był informowany, a
nie zaskakiwany.
Pan Leszek Kulka – zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Również uważał, że nie należy
się wzajemnie zaskakiwać decyzjami. Wszelkie uzgodnienia powinny być czynione z
Zarządem.
Pan Wiesław Popiołek – zwrócił się do Dyrektora PZD, aby przekazywał informacje o
odbiorze każdej ulicy powiatowej w Kobylinie po realizacji zadania kanalizacyjnego. Pan
Popiołek wskazał, że ma wiele zastrżeń co do wykonania prac.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie środków o 110.000 zł na
inwestycję w Grębowie dokonując przesunięcia z inwestycji pn. „Przebudowa i remont drogi
powiatowej nr 5165P od drogi wojewódzkiej nr 444 do granicy Powiatu Ostrowskiego przez
m. Chwaliszew”.
Wniosek wraz z opinią prawną stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 17
Pan Krzysztof Jelinowski – dokonano oszacowania kosztów wykonania ciągu pieszorowerowego na ul. Rawickiej, które wynosi 280.00 zł. Zabezpieczona kwota była mniejsza.
Do przetargu na wykonanie ścieżki zgłosiło się 6 oferentów i najniższa oferta wyniosła
137.507,58 zł firmy Gembiak-Mikstacki. Dzięki pozostałej kwocie zaistniała możliwość
wykonania wjazdów do posesji i zamówieniem uzupełniającym są one wykonywane. Obecnie
prace trwają na odcinku ul. Rawickiej od ul. Langiewicza do ul. Kopernika. Natomiast nie
wystarczy środków na wykonanie wszystkich wjazdów na odcinku od ul. Kopernika do ul.
Łukasiewicza. Skalkulowano, że potrzebne będzie jeszcze 21.000 zł, aby wykonać wszystkie
wjazdy. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił się o rozważenie możliwości wykonania
wjazdów. Jeśli zapadłaby pozytywna decyzja, to prace zlecono by firmie wykonującej ciąg
pieszo-rowerowy. W innym przypadku prace wykonane zostaną grupą utrzymaniową PZD,
aby wykonać cały ciąg. W otoczeniu obszaru ul. Rawickiej zachodzi potrzeba ustawienia
nowych ławek i dlatego Dyrektor wnioskuje o przesunięcie kwoty 25.500 zł z zadania w
Chwaliszewie.
Pan Janusz Baszczyński – aby zamknąć cały ciąg logiczne jest wykonanie wszystkich
wjazdów do posesji. Jednakże czy ustawienie ławek jest konieczne.
Pan Krzysztof Jelinowski – na chwilę obecną na ul. Rawickiej ustawionych jest 5 ławek,
które nie nadają się już do użytkowania. Dalej pan Jelinowski przedstawił propozycję pisma
do Burmistrza Krotoszyna proponując podjęcie działań celem zagospodarowania lewej strony
ulicy w zakresie zieleni, oświetlenia, ławek i koszy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.
Pan Wiesław Popiołek – stwierdził, że zgodnie z informacją o napiętym harmonogramie
wykonania prac chodnikowych wariant wykonania wjazdów przez pracowników PZD nie jest
raczej możliwy do realizacji. Zdaniem pana Popiołka, jeśli jedna firma wykonuje zadanie, to
niech kompleksowo wykona wszystkie prace i odpowiada za cały zakres prac.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 25.500 zł z zadania pn.
„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5165P od drogi wojewódzkiej do granicy Powiatu
Ostrowskiego przez miejscowość Chwaliszew” na budowę wjazdów do posesji oraz ustawienie nowych ławek przy ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Rawickiej w Krotoszynie.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję pisma do Burmistrza Krotoszyna o
podjęcie działań celem zagospodarowania lewej strony ulicy w zakresie zieleni, oświetlenia,
ławek i koszy.
Wniosek o przesunięcie kwoty 25.500 zł na budowę zjazdów do posesji oraz ustawienie nowych ławek przy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rawickiej – załącznik nr12.
Propozycja pisma do Burmistrza Krotoszyna – załącznik nr 13.
Punkt 18
Pan Andrzej Piesyk - przekazał, że w związku z realizacją zadania w Chawliszewie pojawił
się problem z wjazdem do szkoły i dlatego poprosił panią Dyrektor szkoły o udział w
posiedzeniu i przedstawieniu problemu celem znalezienia rozwiązania.
Pani Beata Parzonka – wyjaśniała, że niedawno utwardziła plac przed szkołą, aby nauczyciele
mieli miejsce do parkowania oraz rodzice przywożący dzieci do szkoły mogli w bezpieczny
sposób zostawić swoje auto. W projekcie realizowanego zadania zaplanowano zatoczkę
autobusową na całej długości szkoły. Krawężnik przy zatoczce jest wysoki i uniemożliwia
wjazd na utwardzone miejsce. Drugie wejście do szkoły jest wejściem ewakuacyjnym i
znajduje się od strony boiska przy ulicy polnej, nieutwardzonej. Tak wysoki krawężnik
uniemożliwia dojazd pod sam budynek i dlatego pani Dyrektor zwróciła się o jego obniżenie.
Pan Krzysztof Jelinowski – informacja o powyższym problemie została przekazana. W
ubiegłym tygodniu pan Hybsz wraz z inspektorem nadzoru udali się na wizję lokalną.
Pan Tadeusz Hybsz – wyjaśnił, że mimo obniżenia krawężnika nie ma możliwości, aby
wjeżdżały samochody osobowe ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Pan Hybsz dodał, że
udał się również na miejsce drugiego wjazdu do szkoły. Stwierdził, że miejsce do parkowania
powinno zostać wykonane od strony boiska, gdyż jest tam droga dojazdowa. Dodał również,
że inspektor nadzoru nie odbierze prac, jeśli będzie wjazd przez zatoczkę na utwardzony plac.
Pani Beata Parzonka – stwierdziła, że zrobienie parkingu za szkołą jest możliwe, ale szkoła
nie ma na to środków. Wykonać należałoby również drogę, która jest drogą polną i
nieodśnieżaną w czasie zimy. Szkoła złożyła wniosek o wykonanie tej drogi, aby docelowo
dzieci mogły wsiadać właśnie na tej drodze. Z posiadanych informacji wynika, że gmina
opracowuje projekt. Dalej pani Dyrektor wskazała, że jeśli nie będzie miejsca parkowania
przed szkołą, to nauczyciele nie będą mieć miejsca do pozostawienia swoich samochodów,
gdyż obok szkoły znajdują się budynki z wjazdami.
Pan Leszek Kulka- podkreślił, że należy kierować się przepisami o drogach publicznych oraz
bezpieczeństwem dzieci.
Pani Beata Parzonka – zapytała, czy gdyby była to prywatna posesja, to czy można by było na
całej długości wykonać zatoczkę. Uważała, że nikt nie uzgadniał z nią tej kwestii.
Pan Tadeusz Hybsz – wyjaśniał, że PZD jest właścicielem drogi nikt nie uzgadniał budowy
parkingu. W Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa jest tylko zgłoszenie o
utwardzeniu, a nie ma mowy o parkingu.
Pan Wisław Popiołek- zapytał, w którym miejscu zatoczki znajduje się wjazd pod szkołę.
Pani Beata Parzonka – wjazd znajduje się po środku zatoczki.
Pan Krzysztof Kaczmarek – przyznał, że zna problem, gdyż wizytował realizowane prace.
Pan Wicestarosta uważał, że realizowana inwestycja posłuży kompleksowemu rozwiązaniu
problemu dowożenia dzieci do szkoły. Oprócz tego, że do szkoły dojeżdżają nauczyciele, to
również rodzice sami dowożą swoje dzieci. Możliwość zaparkowania na zatoczce przez
rodziców pozwoli bezpiecznie dotrzeć dzieciom do szkoły. Zdaniem pana Wicestarosty
sytuacja wymusi podjęcie decyzji odnośnie budowy parkingu za boiskiem. Parking przy
wejściu do szkoły nie jest całkowicie bezpieczny, gdyż jest to miejsce wchodzenia dzieci do
szkoły. Dlatego pan Kaczmarek uważał, że należy unikać stwarzania miejsc niebezpiecznych
umożliwiając wjazd przez zatoczkę.
Pan Janusz Baszczyński – sam jest dyrektorem szkoły i wie, że problem z parkowaniem dla
nauczycieli, jak i przyjeżdżających rodziców istnieje. Sytuacja jest dość skomplikowana,
gdyż nie można łamać przepisów prawa budowlanego. Zdaniem pana Baszczyńskiego należy
wnioskować do gminy, aby utwardziła odcinek drogi polnej, która umożliwia dojazd do
szkoły od strony boiska. Propozycja obniżenia krawężnika została zakwestionowana przez
inspektora nadzoru, co uniemożliwia jego wykonanie.
Pani Beata Parzonka – zwróciła uwagę, że zatoczka jest zrobiona tylko z jednej strony i jak
będą wsiadać dzieci odjeżdżające ze szkoły. Do tej pory dzieci przeprowadzane były na drugą
stronę, gdzie znajdował się przystanek. Obecnie po drugiej stronie nie ma zatoczki. Pani
Dyrektor uważała, że wykonanie zatoczki nie polepsza sytuacji, gdyż wcześniej dzieci
wychodziły z autobusu bezpośrednio na chodnik. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonano
utwardzenie terenu pod parking. Jedynym problemem, który rozwiązuje zatoczka, to
zatrzymujący się autobus nie przeszkadza innym kierowcom. Natomiast nie poprawi
bezpieczeństwa dzieci odjeżdżających ze szkoły.
Pan Krzysztof Jelinowski – chciałby pomóc pani Dyrektor w rozwiązaniu problemu.
Jednakże zatoczka autobusowa została zaprojektowana zgodnie z przepisami i z punktu
inżynierii ruchu drogowego jest elementem poprawiającym bezpieczeństwo. Takimi
elementami jest również podwyższone przejście dla pieszych przy szkole oraz podwyższone
skrzyżowanie, co pozwala na wytrącenie prędkości. Całe zadanie wykonywane jest z
dofinansowaniem zewnętrznym i nie można odstąpić od wykonania zatoczki. Ponadto ścieżka
pieszo-rowerowa będzie po stronie szkoły, a na podwyższonym przejściu będzie również
przejście na drugą stronę ścieżki.
Pani Beata Parzonka – podkreśliła, że wykonując utwardzenie placu w marcu wydatkowała
środki finansowe w wysokości 20.000 zł. Obecnie została zdjęta kostka i teraz rodzi się
pytanie co z nią zrobić. Nie powinno się działać w taki sposób, gdyż każdy z nas wydatkuje
środki publiczne.
Pan Wiesław Popiołek – zwrócił się do pani Dyrektor, aby nie zarzucała określonych działań
członkom Zarządu i PZD. Przed chwilą stwierdzono, iż PZD nie zostało poinformowane o
prowadzonych pracach przy utwardzeniu placu w pasie drogowym. Zarządcom drogi jest
powiat i taką informację pani Dyrektor powinna przekazać.
Pan Krzysztof Kaczmarek – elementy inżynierii ruchu, które wpływają na poprawę
bezpieczeństwa były elementami punktującymi złożony przez nas wniosek. Przyznał, że po
drugiej stornie ulicy nie ma możliwości urządzenia zatoki autobusowej. Pan Wicestarosta
uważał, że należy zwrócić się z wnioskiem do gminy w czasie konstruowania budżetu celem
urządzenia dojazdu do szkoły od strony polnej drogi.
Pan Leszek Kulka – projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie musi być realizowany
zgodnie z założeniami, gdyż po zakończeniu realizacji będzie podlegał kontroli. Wszelkie
odstępstwa będą wiązać się karami finansowymi. Pan Starosta uważał, że pani Dyrektor
powinna skontaktować się z Burmistrzem, co do możliwości wykonania dojazdu od strony
boiska.
Pan Wiesław Popiołek – zwracając się do pani Dyrektor podkreślił, że zarówno Zarząd, jak i
Dyrektor PZD chcą pomóc. Jednak nadrzędną kwestią są przepisy ruchu drogowego, których
nie można ominąć. Innym istotnym elementem jest bezpieczeństwo pieszych i dzieci.
Pani Beata Parzonka - stwierdziła, że zatoczka nie poprawia bezpieczeństwa. Pani Dyrektor
uważała, że należy pracować zgodnie z przepisami, ale również zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem.
Pan Leszek Kulka – podkreślił, że ze strony Zarządu Powiatu, jak i PZD jest chęć pomocy,
ale z przedstawionych informacji wynika, że nie ma możliwości zmiany zatoczku i jej
parametrów. Z sytuacją na miejscu zapoznał się również inspektor nadzoru. W tym momencie
należy szukać innych rozwiązań. Pan Starosta podkreślił, że należy zwrócić się do gminy o
urządzenie dojazdu do szkoły od strony boiska.
Pani Beata Parzonka – przyjęła stanowisko Zarządu i poinformowała, że w dniu jutrzejszym
będzie rozmawiała z Burmistrzem Krotoszyna w powyższej sprawie. Ponownie stwierdziła,
że gdyby była to prywatna nieruchomość, to nie wykonano by na całej długości zatoczki.
Dalej dodała, że podjazd dla straży pożarnej będzie miał też tak wysoki krawężnik. Zdaniem
pani Dyrektor utworzenie zatoczki powoduje brak dojazdu do szkoły.
Pani Krzysztof Jelinowski – odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni stwierdził, że pani
Dyrektor mówi nieprawdę. Na odcinku, na którym jest budynek nie ma żadnego wjazdu do
szkoły. Jest tylko wejście do szkoły.
Pani Beata Parzonka – podkreśliła, że wejście do szkoły jest wejściem ewakuacyjnym. Jest to
jedyny wjazd od przodu szkoły.
Pan Krzysztof Jelinowski – ponownie podkreślił, że na całej długości budynku szkoły nie ma
wjazdu na posesję, jest tylko wejście do szkoły.
Pani Beata Parzonka – wyjaśniła, że do tej pory był wykonany z ulicy podjazd do szkoły i
obniżony krawężnik wraz zamontowanymi barierkami. Była możliwość podjechania pod
samą szkołę.
Pan Andrzej Piesyk – podsumowując dyskusję stwierdził, że nie ma możliwości zmiany
projektu i jedynym rozwiązaniem jest urządzenie dojazdu do szkoły od tyłu. Obecnie należy
wnioskować o jak najszybszą budowę drogi.
Pan Leszek Kulka – ponownie stwierdził, że jedyną możliwością jest wnioskowanie o
budowę dojazdu od strony boiska. Nikt nie narazi się na wykonanie projektu niezgodnie z
dokumentacją. Pan Starosta podkreślił, że chęć pomocy jest, ale należy działać zgodnie z
przepisami. Kończąc pan Starosta podziękował pani Dyrektor za udział w posiedzeniu.
W dalszej części posiedzenia pan Dyrektor przystąpił do omówienia spraw bieżących. 5
sierpnia br. odbędzie się przetarg na zadanie przebudowy drogi w m. Skałów-Gościejew.
Natomiast przetarg na budowę chodnika w miejscowości Bożacin odbędzie się 8 sierpnia br.
Po zakończeniu prac kanalizacyjnych na ul. Bp. Kozala uruchomiona zostanie procedura
przetargowa na budowę chodników. Specyfikacja jest sprawdzana przez radcę prawnego.
W Chwaliszewie obecnie trwają prace związane z ustawianiem krawężnika. Około 85%
krawężnika na tym odcinku jest ustawione. Rozpoczęto budowę ścieku przy krawężniku dla
odwodnienia drogi.
Na ul. Rawickiej prowadzone są prace dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów do posesji na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Kopernika. Dyrektor poinformował, że z
ciągu pieszo-rowerowego wykonywane są dojścia z kostki do uliczek. Jest to logiczny ciąg
dla poruszania się pieszych. Jednak niektórzy mieszkańcy ul. Rawickiej wnioskują o wykonanie ciągu chodnika aż do jezdni. Pan Jelinowski wyjaśnił, że wykonanie ciągu do jezdni oznacza, że automatycznie wyznacza się miejsce przejścia przez jezdnię. Wykonanie tych ciągów
do jezdni nie jest możliwe. Wjazdy do posesji są wykonywane na istniejącej szerokości bramy. Pojawiają się pytania, gdzie mieszkańcy mają pozostawić swój samochód, jeśli na ulicy
będzie ustawiony zakaz zatrzymywania i postoju. Jeśli ktoś ma dwa pojazdy, to może jeden z
nich ustawić od linii krawężnika do ciągu pieszo-rowerowego, a drugi pojazd od ciągu pieszorowerowego do wjazdu do posesji. Zdaniem pana Dyrektora wyznaczenie dwóch miejsc do
zatrzymywania się pojazdów na ciągu jest wystarczającą ilością.
Na ul. Staszica prowadzone są roboty przy skrzyżowaniu z ul. Zdunowską. W dniu dzisiejszym ustalono lokalizację w zakresie ekranów akustycznych, które w najbliższych dniach
będą ustawiane przy szkołach.
Prace remontowe chodników prowadzone są w Sulmierzycach (ul. Powstańców Wlkp.), Zdunach (Plac Kościuszki), Nowej Obrze.
Remont cząstkowy wykonywano dzisiaj między Tomnicami a Gorzupią. Prace kosiarką trwają na odcinku Benice-Starygród-Kuklinów. Prace ścinarką trwają na drodze w Chwaliszewie.
Dzięki zaangażowaniu sołtysa odbierana jest ziemia.
Na dzień dzisiejszy nie ma wykonanego powierzchniowego utrwalenia w Chwaliszewie od
drogi wojewódzkiej aż do skrzyżowania przy kościele. Droga została już wyremontowana.
Kruszywo zostało zgromadzone przez wykonawcę w miejscowości Chachalnia, które posłuży
do powierzchniowego utrwalenia.
W ramach prac chodnikowych prace prowadzone będą w Zalesiu Małym (sierpień), ul. Poznańska w Koźminie Wlkp., ul. Stawna i Kamienna w Krotoszynie (wrzesień br.), ul. Koźmińska w Rozdrażewie (wrzesień br. ), ul. Pukackiego w Krotoszynie (wrzesień br.), utwardzenie placu w I LO w Krotoszynie. Dyrektor wyjaśnił, że pracownicy zatrudnieni w ramach
robot publicznych mają umowę do końca sierpnia, a część z nich musi wykorzystać jeszcze
urlop.
W dniu dzisiejszym Dyrektor spotkał się z panem Waszczukiem, który zwrócił się o założenie
kostki na odcinku wjazdu do DPS. Pan Jelinowski zaproponował wykonanie remontu cząstkowego, gdyż położenie kostki nie jest możliwe ze względu na małą liczbę pracowników oraz
przyjęty harmonogram zadań chodnikowych. Dyrektor Waszczuk zaproponował, aby kostkę
położyła firma zewnętrzna za co zapłacić miałoby PZD. Pan Dyrektor wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, gdyż jednostka musiałaby ogłosić przetarg na to zadanie. Ponadto wykonawca, z którym kontaktował się pan Waszczuk wykonuje zadanie położenia kostki na trzech ulicach gminnych w Krotoszynie, a gminie zależy na jak najszybszym wykonaniu tych prac.
Dlatego najprawdopodobniej wykonawca ten nie byłby w stanie wykonać położenia kostki
przed 19 sierpnia br.
Pan Janusz Baszczyński – zapytał, kto jest właścicielem gruntu stanowiącego dojazd do PZD i
zaproponował zlecenie położenia kostki DPS.
Pan Krzysztof Jelinowski – część dojazdu leży w pasie drogi powiatowej.
Pan Leszek Kulka – proponował wstrzymać się z położeniem kostki, bo być może we wrześniu spłyną środki do PUP i uda się pozyskać pracowników w ramach robót publicznych.
Pan Janusz Baszczyński – zapytał, czy istniałaby możliwość wstrzymania innego zadania, aby
PZD zdążyło położyć kostkę do 18 sierpnia br.
Pan Krzysztof Jelinowski – wyjaśnił, że musiałyby zostać przerwane prace chodnikowe w
Sulmierzycach i Zdunach, które obecnie trwają.
Pan Tadeusz Hybsz – przekazał, że ostatecznie Dyrektor DPS przychylił się do propozycji
wykonania utwardzenia kostką w przyszłym roku. A na chwilę obecną wykonany zostałby remont grysem. Koszt remontu to około 3.000 zł.
Pan Wiesław Popiołek- proponował, aby wstrzymać się z wszelkimi pracami i poczekać do
przyszłego roku celem utwardzenia wjazdu poprzez położenie kostki.
Pan Krzysztof Kaczmarek – uważał, że być może wystarczy zasypanie drobnym grysem i zawałowanie. Takie rozwiązanie byłoby najmniej kosztowne.
Zarząd Powiatu postanowił o poprawieniu estetyki wjazdu do DPS poprzez wyrównanie grysem i następnie zawałowanie.
Pan Krzysztof Jelinowski – poinformował, że przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu
wystąpili z pismem o przedstawienie propozycji prac inwestycyjnych na rok 2012. Dyrektor
przyznał, że trudno mu jest przygotować taką informację, gdyż wnioski do budżetu można
składać do końca września.
Wobec powyższej informacji Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, że nie jest możliwie
przedstawienie materiału dotyczącego prac inwestycyjnych na 2012 rok ze względu na fakt,
że prace nad budżetem powiatu na kolejny rok rozpoczną się we wrześniu br. W pierwszej kolejności propozycje zadań inwestycyjnych przedstawiane są Zarządowi Powiatu, który następnie decyduje o umieszczeniu konkretnych zadań w projekcie budżetu.
Punkt 19
W tym punkcie ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 2 sierpnia br. o
godzinie 11.00. W pierwszym punkcie członkowie Zarządu zwizytują postęp prac w związku
z rozbudową szpitala przy ul. Mickiewicza.
Protokolant
Joanna Dymarska-Kaczmarek
Członkowie Zarządu
1.
2.
3.
4.
5.
Leszek Kulka
Krzysztof Kaczmarek
Janusz Baszczyński
Andrzej Piesyk
Wiesław Popiołek
....................................
...................................
...................................
....................................
....................................

Podobne dokumenty