Warunki konkursu na najlepszą zalewajkę

Transkrypt

Warunki konkursu na najlepszą zalewajkę
Warunki udziału w konkursie na najlepszą zalewajkę powiatu kieleckiego
organizowanym przez Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór
Świętokrzyskich w Bielinach, Lokalną Grupę Działania „Wokół Łysej Góry”
i Stowarzyszenie Twórczych Kobiet „Talent i Pasja”. Konkurs odbywa się w
ramach imprezy V Świętokrzyskie Święto Zalewajki. Zadanie publiczne
dofinansowane zostało z dotacji przyznanej przez Województwo
Świętokrzyskie.
I. Postanowienia ogólne
1. „V Świętokrzyskie Święto Zalewajki” zwane dalej „świętem” jest imprezą wystawienniczo –
rozrywkową przeznaczoną dla osób prowadzących działalność związaną z turystyką,
szczególnie agroturystyką, oraz regionalnych wytwórców naturalnych produktów
spożywczych, Kół Gospodyń Wiejskich, podmiotów gastronomicznych z powiatu kieleckiego
oraz innych zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Celem konkursu na najlepszą zalewajkę jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, w tym
kulinarnego obszaru Gór Świętokrzyskich - upowszechnianie informacji nt. kulinarnego
dziedzictwa terenu gmin wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających Góry
Świętokrzyskie, w tym na temat zalewajki, która jest wpisana na listę produktów tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w
Bielinach, Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” oraz Stowarzyszenie Twórczych
Kobiet „Talent i Pasja” organizatorem konkursu w ramach zadania publicznego pn.
„Organizacja konkursu na najlepszą zalewajkę powiatu kieleckiego podczas „V Święta
Świętokrzyskiej Zalewajki” dofinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie zwane dalej
„Organizatorami”.
4. Święto organizowane jest w na terenie Osady Średniowiecznej w miejscowości Huta
Szklana, gmina Bieliny w dniu 9 sierpnia 2015 roku.
5. Czas rozpoczęcia rejestracji uczestników konkursu na najlepszą zalewajkę odbywać się
będzie w godz.11.00 - 13.00 w dniu imprezy.
6. Składanie potraw – 9 sierpnia 2015 r., w godz. 11.00 - 13.00, Osada Średniowieczna w
Hucie Szklanej (gmina Bieliny), punkt rejestracji uczestników konkursu (kasa Osady).
7. Prezentacja i degustacja potraw przez niezależne jury konkursowe – Osada
Średniowieczna, stanowiska wystawców w godz. 14.00-16.00
II. Szczegółowe warunki udziału w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy i doręczy go
Organizatorom do dnia 21 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 15.00. Organizatorzy przewidują
udział 20 podmiotów (uczestników) konkursu na najlepszą zalewajkę
2. Uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 1 potrawę konkursową, którą
musi stanowić zalewajka.
3. Przewiduje się nagrodę rzeczową dla zespołu, który przygotuje najlepszą zalewajkę oraz
upominki rzeczowe dla wszystkich zespołów uczestniczących w konkursie. Oceny dokona
5 osobowe Jury na podstawie ocen przyznanych każdej zgłoszonej potrawie w skali od 1 do 3
(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę a 3 najwyższą) w trzech obszarach: smak, estetyka
podania, zgodność z tradycją przygotowania. Członkami jury będzie grupa 5 osób wybranych
spośród gości honorowych V Świętokrzyskiego Święta Zalewajki. Jury rozpocznie pracę około
godziny 14.30. Prosimy o pozostawienie 5 porcji zalewajki dla Komisji Konkursowej.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu imprezy po godzinie 16.00. Uczestnicy są
proszeni o pozostanie na terenie Obiektu do rozstrzygnięcia konkursu, odbiór i potwierdzenie
nagród, upominków i dyplomów lub w przypadku wcześniejszego opuszczania obiektu w
drodze wyjątkowych sytuacji uzgodnienie z Organizatorami innego terminu ich odbioru.
5. Każdy uczestnik zgłaszający potrawę zobowiązany jest do podgrzania potrawy
bezpośrednio przed finałem konkursu (do dyspozycji uczestników konkursu będzie kuchenka
gazowa polowa w wyznaczonym namiocie).
6. Uczestnicy we własnym zakresie dostarczają potrawy do miejsca organizacji konkursu,
samodzielnie wykonują dekorację potraw oraz przygotowują sposób jej podania (serwowania)
na potrzeby oceny przez jury konkursowe. Uczestnicy zapewniają naczynia, sztućce, serwetki
i ozdoby dla jury (po 5 sztuk).
7. Uczestnicy konkursu zapewniają przygotowanie potrawy w ilości co najmniej 10 litrów na
własny koszt. Z przygotowanej ilości potrawy należy zapewnić na potrzeby prac jury objętość
1 l potrawy. Pozostała ilość zalewajki zostaje przeznaczona do rozdania Uczestnikom
wydarzenia do degustacji. Organizatorzy zapewniają naczynia jednorazowe (flaczarki i łyżki)
dla wszystkich zespołów. Naczynia do odbioru w punkcie rejestracji (Kasa Osady).
8. Uczestnik może przygotować więcej potraw niż przewiduje to niniejszy regulamin lecz
zależy to od woli i możliwości Uczestnika. Oprócz potraw Uczestnik może także prezentować
ciasta, desery oraz inne wyroby spożywcze. Istnieje możliwość wcześniejszego przygotowania
potraw i jedynie podgrzania ich w dniu święta.
9. Każdy z Uczestników uhonorowany zostanie dyplomem zaświadczającym udział w Święcie.
10. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe oraz dyplomy i upominki
rzeczowe dla wszystkich Uczestników konkursu.
11. Organizatorzy zapewniają namioty oraz ławki i krzesła dla Uczestników konkursu w
miejscach do tego wyznaczonych. Na potrzeby podgrzania potraw zostanie przygotowane
wyodrębnione stoisko wyposażone w polową kuchnię gazową, stoliki lub inne wyznaczone
miejsce.
12. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zgłosić potrzeby techniczne zgodnie z formularzem
zgłoszeniowym do dnia 21 lipca 2015 r. (wtorek).
13. Stanowiska w postaci stołu oraz namiotu będą przydzielane w dniu Święta po
wcześniejszym dokonaniu rejestracji.
14. Uczestnikom zabrania się, w szczególności prezentowania i handlowania:
-alkoholami bez odrębnej zgody Organizatorów
-lekami i artykułami para farmaceutycznymi
-materiałami palnymi oraz wybuchowymi
15. Uczestnicy święta zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, Regulaminu porządkowego imprezy, Regulaminu obiektu dostępnego w Kasie
Osady oraz poleceń porządkowych obsługi Święta.
16. W sprawach organizacyjnych i porządkowych, podczas trwania święta, decydują polecenia
i rozstrzygnięcia Organizatorów.
17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia, a także wypadki losowe
Uczestników święta zaistniałe podczas trwania imprezy.
18. Poprawnie wypełniony Formularz Uczestnictwa potwierdza akceptację regulaminu.
19. W przypadku większej ilości zgłoszeń do udziału w konkursie Organizatorzy wezmą pod
uwagę kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do
Organizatorów w sposób określony w formularzu zgłoszeniowym).
III. Postanowienia porządkowe
1. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w dniu V Świętokrzyskiego Święta Zalewajki na
terenie Osady Średniowiecznej w punkcie rejestracyjnym w godzinach od 11.00 do 13.00.
2. Reprezentacja Uczestnika może liczyć więcej niż 1 osobę. Ilość osób należy zgłosić w
formularzu zgłoszeniowym.
3. Wszyscy członkowie grupy Uczestnika otrzymają identyfikatory uprawniające do poruszania
się po terenie Osady Średniowiecznej.
4. Uczestnik może dostarczyć na teren Osady przygotowane przez siebie potrawy i niezbędne
elementy wyposażenia samochodem osobowym lub busem do godziny 12.30. Po godzinie
12.30 wszystkie samochody Uczestników muszą bezwzględnie opuścić teren Osady i zostać
umieszczone na terenie parkingu płatnego znajdującego się przy wejściu do ŚPN. Wysokość
opłat za cały dzień parkingu wynosi 5 zł (samochód osobowy), 10 zł (bus).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość umieszczenia w jednym namiocie więcej niż
jednego Uczestnika oraz określenia maksymalnej ilości stolików i krzeseł przypadających na
jednego Uczestnika.
6. Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania jednolitych oznakowań stoisk
Uczestników.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
zakresie nie wpływającym na zakres przedmiotu konkursu oraz przy zachowaniu zasady
upowszechnienia informacji o wprowadzonych zmianach.
Uwaga: Organizatorzy nie zapewniają dostępu do prądu na każdym stoisku
dla Uczestników konkursu.

Podobne dokumenty