wyceny nieruchomości i praw

Komentarze

Transkrypt

wyceny nieruchomości i praw
ZASADA USTALANIA WYNAGRODZENIA
Podstawą ustalania wynagrodzenia za usługi świadczone przez firmę BAS NIERUCHOMOŚCI - Zespół Doradców
Rynku Nieruchomości, jest rodzaj zgłoszonego przez Zamawiającego obsługę zamówienia, a jego wypłata
następuje dwuetapowo:
1. w formie zaliczki kwotowej w wysokości od 20% do 50% uzgodnionej kwoty wynagrodzenia - w zależności od
rodzaju zamówienia, w terminie do 7 dni od podpisania Umowy o Świadczenie Usług.
2. po zakończeniu i wykonaniu przyjętych zamówień - tj.:
▪ w wyniku wykonania wyceny wartości nieruchomości
▪ w wyniku wykonania świadectwa energetycznego
▪ w wyniku wykonania projektu aranżacji wnętrz
▪ w wyniku wykonania doradztwa w zakresie nieruchomości
Wykonanie zamówienia przez firmę BAS NIERUCHOMOŚCI - Zespół Doradców Rynku Nieruchomości, następuje
z chwilą zakończenia realizacji zamówienia i przekazania stosownego dokumentu zamawiającemu, o którym mowa
w załączniku nr 2 do Umowy o Świadczenie Usług - STANDARD DZIAŁANIA..
WYNAGRODZENIE ZA OBSŁUGĘ
WYCENA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Standardowe wynagrodzenie za wykonanie zamówienia - obsługi w zakresie wyceny wartości nieruchomości ustala
się wg poniższego zestawienia:
Wynagrodzenie wpisywane do umowy ustalane jest ostatecznie przed podpisaniem Umowy o Świadczenie
Usług. Wyżej opisane wynagrodzenie poprzedzane jest wpłatą zaliczki przelewem bankowym na rachunek firmy
BAS NIERUCHOMOŚCI - Zespół Doradców Rynku Nieruchomości, w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy
o Świadczenie Usług, w wysokości 20% ustalonej kwoty wynagrodzenia w PLN, jednak nie mniej niż 100 PLN.
Zaliczka stanowi część wynagrodzenia za wykonanie zamówienia o którym mowa wyżej.
*******************************************************************************************
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podane zasady ustalania wynagrodzenia (ceny) mają
charakter informacyjny, i służą do ustalania ostatecznego wynagrodzenia z tytułu świadczonej obsługi w Umowie o Świadczenie Usług.