FORMULARZ OFERTY dla postępowania poniżej 30.000 euro netto

Transkrypt

FORMULARZ OFERTY dla postępowania poniżej 30.000 euro netto
………………………...
(miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTY
dla postępowania poniżej 30.000 euro netto
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Dworcowa 36, 86-010 Koronowo
2. Przedmiot zamówienia: mięsa drobiowego , wieprzowego, wołowego, wędlin
(szczegółowy opis w załączniku - specyfikacja)
a)
termin wykonania zamówienia 10.10.2016r. – 09.10.2018r.
b) okres gwarancji ………………-………………………..
c)
warunki płatności – przelew 21 dni
d) istotne postanowienia umowy/wzór umowy (zawarte w załączniku do niniejszego formularza)
3. Forma złożenia oferty
Ofertę na formularzu cenowym należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2016 r.
do godziny 12 30 w formie
- pisemnej ( listownie) na adres:
- osobiście – pod ww. adresem w budynku administracji - sekretariat
- faxem na numer 523822 275
- w wersji elektronicznej na e-mail: [email protected]
4. Dane Wykonawcy *
Nazwa……………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………….
NIP………………..
Numer rachunku bankowego………………………
Telefon kontaktowy…………………
Numer faxu………………………….
Adres poczty e-mail…………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia za:
Cenę netto zł …………………….
Stawka podatku VAT ………………….
Cenę brutto zł ……………………
Słownie brutto zł …………………….
Oświadczam, że podana wyżej cena zawiera w sobie wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Deklaruję ponadto:
- termin realizacji umowy ……………………
- okres gwarancji…………-…………..
- warunki płatności……………………..
Oświadczam, że:
- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do nich zastrzeżeń
- w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w formularzu ofertowym, w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty
są:
1. Oświadczenie o posiadaniu o odpowiedniej kadry i odpowiednich środków
do zrealizowania ww. dostaw artykułów spożywczych.
2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej + kserokopia wpisu
do rejestru.
………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* Wypełnia Wykonawca