zgłoszenie pl_de

Transkrypt

zgłoszenie pl_de
Formularz zgłoszeniowy
Anmeldeformular
FORUM INWESTYCYJNE
WPŁYW INWESTYCJI KRAJOWYCH I
ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
INVESTITIONSFORUM
EINFLUSS DER IN- UND AUSLÄNDISCHEN
INVESTITIONEN AUF DIE ENTWICKLUNG
DER WOIWODSCHAFT VORKARPATEN
18.04.2007, godz. 10.00
Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146E (k/Rzeszowa)
Potwierdzenie
udziału
prosimy
przesłać
do
10.04.2007 na numer faksu: +48 32 609 82 28
dnia
18.04.2007, 10.00 Uhr
Nowy Dwór, 36-072 Świlcza 146E (bei Rzeszów)
Bitte
senden
Sie
Ihre
Anmeldung
bis
zum
10.04.2007 an die Faxnummer: +48 32 609 82 28
Zgłaszam udział (proszę zaznaczyć)
Ich melde mich an (Bitte ankreuzen)
1 dzień Forum (18.04.2007)
2 dni Forum (18 i 19.04.2007)
1 Forumtag (18.04.2007)
2 Forumtage (18. und 19.04.2007)
Firma członkowska PNIPH
Mitglied der DP IHK
1 osoba
150 PLN + 22% VAT*
1 Person
Firma nieczłonkowska PNIPH
Nicht-Mitglied der DP IHK
1 osoba
1 Person
200 PLN + 22% VAT
150 PLN + 22% VAT
200 PLN + 22% VAT
Vor- und Nachname
Imię i nazwisko
.....................................................................
Firma
.....................................................................
Firma
....................................................................
Ulica, numer, kod, miejscowość
....................................................................
Straße, Nummer, PLZ, Ort
....................................................................
Email
....................................................................
NIP
...............................................................
Data/Podpis
......................................................................
Tel./Fax
......................................................................
Email
......................................................................
NIP
......................................................................
Datum/Unterschrift
...............................................................
........................................................................
Zgłoszenie oraz kopię dokonania opłaty za udział prosimy
nadsyłać do dnia 10.04.2007.
Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo pod numerem
telefonu
+48 32 609 82 28.
Bitte senden Sie uns diese Anmeldung zusammen mit einer Kopie
des Überweisungsbelegs bis zum 10.04.2007.
Zusätzliche Informationen bekommen Sie unter
+48 32 609 82 28.
Opłaty prosimy dokonać na konto: Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
DZ Bank Polska S.A. I O/Warszawa 80 1740 0006 0000 3000
0020 8494 PLN.
Deutsche Bank Bonn - BLZ: 38070059, Konto: 0672444 EUR,
z dopiskiem „Forum Inwestycyjne w Rzeszowie”.
Die Überweisungen tätigen Sie bitte auf das Konto: DeutschPolnische Industrie- und Handelskammer, ul. Miodowa 14, 00-246
Warszawa
DZ Bank Polska S.A. I O/Warszawa 80 1740 0006 0000 3000
0020 8494 PLN.
Deutsche Bank Bonn - BLZ: 38070059, Konto: 0672444 EUR, mit
dem Stichwort „Investitionsforum in Rzeszów“.
Nieodpłatne odwołanie udziału osób zgłoszonych przyjmowane
będzie wyłącznie pisemnie do dnia 10.04.2007. Po tym terminie
obciąŜymy Państwa kosztami w wysokości opłaty za udział.
Absagen der angemeldeten Personen können nur bis zum
10.04.2007 schriftlich kostenfrei berücksichtigt werden. Nach
diesem Termin werden wir Sie mit der Teilnahmegebühr belasten.
....................................................................
Tel./fax
*Uczestnicy konferencji korzystający z noclegu w hotelu
Nowy Dwór otrzymują 10% zniŜki od cen publikowanych
– uwaga: kontyngent dostępny do 10.04.2007.
*Teilnehmer der Konferenz erhalten im Hotel Nowy
Dwór 10% Nachlass auf die ausgeschriebenen
Übernachtungspreise – Bitte beachten Sie, dass das
Hotelkontingent bis zum 10.04.2007 zur Verfügung
steht.

Podobne dokumenty