230-SN 36-Spis treści

Transkrypt

230-SN 36-Spis treści
SPIS TREŒCI
·
·
NACJONALIZMY W ŒWIECIE
Sergei ZHUK, “NATIONAL CULTURAL ELEMENTS” AND ADVERTISING THE INTERNATIONAL
TOURISM IN THE SOVIET TOURIST AGENCIES DURING THE BREZHNEV ERA,
1964-1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
„ELEMENTY KULTURY NARODOWEJ” A REKLAMA TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ
W RADZIECKICH BIURACH PODRÓ¯Y W EPOCE BRE¯NIEWA, 1964-1984 . .
.
.
25
Marek PAWLAK, “NORWAY IS LIKE A HOSPITAL.” VEHICLES FOR (RE-)CONSTRUCTING
THE NATIONHOOD AMONG POLISH IMMIGRANTS IN OSLO . . . . . .
.
27
„NORWEGIA JEST JAK SZPITAL”. (RE-)KONSTRUKCJA TO¯SAMOŒCI NARODOWEJ
POLSKICH IMIGRANTÓW W OSLO
. . . . . . . . . . . . . .
.
39
Stefan DUDRA, METROPOLITA DIONIZY WOBEC KWESTII NARODOWOŒCIOWEJ W CERKWI
PRAWOS£AWNEJ W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM
. . . . . . . . . .
41
Robert SZWED, KULTURA I TOŻSAMOŚĆ WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI
.
.
.
51
Valentin MIHAYLOV, CYWILIZACYJNA TO¯SAMOŒÆ BU£GARÓW: TRADYCYJNE
I WSPÓŁCZESNE DYLEMATY . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
77
Micha³ JARNECKI, FANTASTYKA POLITYCZNA CZY KONIECZNOŒÆ? PORTUGALSKA AFRYKA,
NIKARAGUA, BOLIWIA I EKWADOR W POLSKICH PLANACH KOLONIALNYCH . .
93
A R T Y K U £Y
.
Nicole DO£OWY–RYBIÑSKA, MNIEJSZOŚCI KULTUROWE I JĘZYKOWE WE WSPÓŁCZESNYM
ŚWIECIE – W STRONĘ ANIMACJI KULTURY . . . . . . . . . . . . 107
Wojciech STANKIEWICZ, INTEGRACJA EMIGRANTÓW MUZU£MAÑSKICH
ZE SPO£ECZEÑSTWEM PRZYJMUJ¥CYM NA PRZYK£ADZIE FRANCJI
·
.
.
.
127
Ewelina MALINOWSKA, TURYSTYKA KULTUROWA: ODMIENNOή OSWOJONA? . .
Olga BARBASIEWICZ, KONSUL SUGIHARA CHIUNE A POLSCY ¯YDZI W KOWNIE
W OKRESIE 1939-1940 . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
147
.
.
167
A R T Y K U £ Y
P R Z E G L ¥ D O W E
Helena KRASOWSKA, STRUKTURA NARODOWOŒCIOWA REGIONÓW
PO£UDNIOWO-WSCHODNIEJ UKRAINY . . . . . . . .
·
·
.
.
.
.
.
189
Anna JAGIE££O-SZOSTAK, POŁOŻENIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W SERBII
– OCHRONA PRAWNA I KONFLIKTY . . . . . . . . . . .
.
.
.
203
£ukasz LEWKOWICZ, EUROREGION TATRY – NOWA JAKOŒÆ WSPÓ£PRACY
POLSKO-S£OWACKIEJ . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
213
Ewa POGORZA£A, MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM „WIZERUNEK IMIGRANTÓW
A INTEGRACJA” . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
227
233
K R O N I K A
RECENZJE
I
I
.
.
.
I N F O R M A C J E
OMÓWIENIA
Zbigniew RYKIEL, JÊZYK JAKO ZJAWISKO POLITYCZNE
.
.
.
.
.
.
.
Krzysztof Marcin ZALEWSKI, OSKAR¯ENIE Z PARAGRAFU SIÓDMEGO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
237
Micha³ G£USZKOWSKI, WYKLUCZENIE ETNICZNE W POLSCE .
.
.
.
.
.
.
242
.
.
CONTENTS
·
·
SPECIFIC
N AT I O N A L I S M S
Sergei ZHUK, “NATIONAL CULTURAL ELEMENTS” AND ADVERTISING THE INTERNATIONAL
TOURISM IN THE SOVIET TOURIST AGENCIES DURING THE BREZHNEV ERA,
1964-1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
„ELEMENTY KULTURY NARODOWEJ” A REKLAMA TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ
W RADZIECKICH BIURACH PODRÓ¯Y W EPOCE BRE¯NIEWA, 1964-1984 . .
.
.
25
Marek PAWLAK, “NORWAY IS LIKE A HOSPITAL.” VEHICLES FOR (RE-)CONSTRUCTING
THE NATIONHOOD AMONG POLISH IMMIGRANTS IN OSLO . . . . . .
.
27
„NORWEGIA JEST JAK SZPITAL”. (RE-)KONSTRUKCJA TO¯SAMOŒCI NARODOWEJ
POLSKICH IMIGRANTÓW W OSLO . . . . . . . . . . . . . . .
.
39
ARTICLES
Stefan DUDRA, METROPOLITAN DIONYSIUS ON THE NATIONALITY QUESTION
IN THE ORTHODOX CHURCH IN INTERWAR POLAND . . . . . .
.
.
.
41
Robert SZWED, CULTURE AND IDENTITY IN POLAND'S EASTERN BORDERLAND
.
.
.
51
Valentin MIHAYLOV, THE CIVILISATIONAL IDENTITY OF THE BULGARIANS: TRADITIONAL
AND CONTEMPORARY DILEMMAS . . . . . . . . . . . . . . .
77
Micha³ JARNECKI, POLITICAL FANTASY OR NECESSITY? POLISH COLONIAL PLANS
IN PORTUGUESE AFRICA, NICARAGUA, BOLIVIA AND ECUADOR . . . .
93
.
.
Nicole DO£OWY–RYBIÑSKA, CULTURAL AND LINGUISTIC MINORITIES IN THE MODERN
WORLD – TOWARDS THE CULTURAL ANIMATION . . . . . . . . . .
107
Wojciech STANKIEWICZ, INCORPORATING MUSLIM MIGRANTS IN THE WEST:
THE FRENCH MODEL OF INTEGRATION . . . . . . . . . .
.
.
.
127
Ewelina MALINOWSKA, CULTURAL TOURISM: OTHERNESS TAMED?
.
.
.
147
.
.
.
.
Olga BARBASIEWICZ, CONSUL SUGIHARA CHIUNE AND THE POLISH JEWS IN KAUNAS,
LITHUANIA IN 1939-1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
·
R E V I E W
A R T I C L E S
Helena KRASOWSKA, THE ETHNIC STRUCTURE OF THE TERRITORIES
OF SOUTH-EASTERN UKRAINE . . . . . . . . . . .
.
.
.
189
Anna JAGIE££O-SZOSTAK, THE POSITION OF NATIONAL MINORITIES IN SERBIA
– THEIR LEGAL PROTECTION AND CONFLICTS
. . . . . . . .
.
.
203
£ukasz LEWKOWICZ, TATRA EUROREGION – A NEW QUALITY IN THE POLISH-SLOVAK
COOPERATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
·
CHRONICLE
·
BOOK
AND
REVIEWS
REPORTS
.
.

Podobne dokumenty