cennik usług międzynarodowych 2016

Komentarze

Transkrypt

cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Express – Excellence. Simply delivered.
DHL EXPRESS
CENNIK USŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH 2016
POLSKA
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
DHL EXPRESS
– MIĘDZYNARODOWI SPECJALIŚCI
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
DHL Express jest światowym liderem rynku i specjalistą
w parze z pasją i pozytywnym nastawieniem, pozwala
Przygotowany cennik pozwoli zapoznać się z szeroką
w międzynarodowych usługach logistycznych. Od ponad
oferować naprawdę światowy poziom usług oraz zapewnia
ofertą usług naszej firmy i skorzystać z tych, które najlepiej
45 lat nieustająco tworzymy i stale polepszamy naszą
bezpieczne i najszybsze możliwe doręczenie przesyłek
spełniają oczekiwania Klientów. W przypadku jakichkolwiek
ofertę. Kluczem do sukcesu jest siła naszej globalnej sieci,
naszych Klientów. Nasi pracownicy uczestniczą w programie
pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem
na którą składa się około 80 000 pracowników, działających
motywacyjno-rozwojowym – Certified International
Handlowym DHL Express lub odwiedzić stronę
w ponad 220 krajach i terytoriach – wszystkich skupionych
Specialists (CIS – Certyfikowani Międzynarodowi Specjaliści),
www.dhl.com.pl/express.
na dostarczaniu usług najwyższej jakości.
co jeszcze dodatkowo pogłębia ich profesjonalną wiedzę.
To właśnie międzynarodowe doświadczenie pracowników
DHL wyróżnia nas na tle konkurencji. Ich wiedza, idąca
2
Eksport
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
USŁUGI
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Wszystkie nasze usługi są określone czasowo i umożliwiają bezpieczne doręczenie „od drzwi do drzwi”
Eksport
towarów i dokumentów między prawie wszystkimi krajami świata. Niezależnie od tego, czy Klienci
Import
oczekują doręczenia na początku, w środku, czy pod koniec dnia pracy, nasze usługi umożliwiają
Proste zasady
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Narzędzia elektroniczne
Usługi celne
Strefy i ceny
przejrzyste monitorowanie przesyłek, więc zawsze wiedzą, gdzie dokładnie się znajdują.
EKSPORT
DHL Express Worldwide
Nasza najpopularniejsza usługa pozwala
na doręczenie z dnia na dzień gdziekolwiek
na świecie przesyłek do 1 000 kg
z elementami do 70 kg.
DHL Express Envelope
Międzynarodowe doręczenie lekkich
przesyłek z dokumentami w systemie
„od drzwi do drzwi” na koniec następnego
możliwego dnia roboczego.
n
Waga do 300 gramów
n
Globalny zasięg
n
Wysyłka tylko dokumentów
n
Koperta oraz usługa GoGreen
Climate Neutral w cenie
DHL Medical Express
DHL Economy Select
Doskonałe rozwiązanie dla firm z branży
Niezawodna, ekonomiczna, drogowa
medycznej. Obejmuje przesyłanie materiałów
usługa o europejskim zasięgu. Obejmuje
biologicznych kat. B (UN 3373) według
nadawanie w obrębie Europy pojedynczych
priorytetowej obsługi. Globalne Centra
paczek, przesyłek wieloelementowych
Kontroli Jakości monitorują przesyłki
lub palet. Dodatkowe zalety tej usługi
DHL Medical Express przez cały czas (24/7),
to przystępne ceny i wygoda doręczenia
podejmując niezbędne kroki w razie
w określonym, nieprzekraczalnym
potrzeby.
terminie.
USŁUGI W SKRÓCIE
DHL Express Worldwide
DHL Express Envelope
DHL Medical Express
DHL Economy Select
Opis usługi
Doręczenie do końca następnego
możliwego dnia roboczego
Doręczenie do końca następnego
możliwego dnia roboczego
Priorytetowe doręczenie
w najszybszym możliwym czasie
Doręczenie w ciągu określonej liczby
dni, przed końcem dnia roboczego
Zasięg (kraje)
Więcej niż 220
Więcej niż 220
52
31
Liczba prób doręczenia
3
3
3
2
Maksymalna waga elementu (nie na palecie)
70 kg
0,3 kg
30 kg
70 kg
Standardowy wymiar elementu do (dł. x szer. x wys.)
120 x 80 x 80 cm1)
32 x 24 cm
120 x 80 x 80 cm1)
120 x 80 x 80 cm1)
Możliwość transportu na palecie
Tak
Nie
Nie
Tak
Maksymalna waga palety
1 000 kg
Niedostępne
Niedostępne
1 000 kg
Maksymalna waga przesyłki
1 000 kg
0,3 kg
300 kg
1 000 kg
Maksymalne wymiary palety (dł. x szer. x wys.)
120 x 100 x 160 cm
Niedostępne
Niedostępne
120 x 100 x 160 cm
1)
Maksymalny wymiar elementu nie na palecie, nie może być większy niż 300 x 120 x 160 cm. Opłata dodatkowa za element niestandardowy jest naliczana, jeśli przekroczono którykolwiek z tych wymiarów.
Szczegółowe informacje o dostępności usług na http://dct.dhl.com lub w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Międzynarodowe.
3
Eksport
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
DHL Jetline, DHL Sprintline
Doskonałe rozwiązanie dla przesyłek z zawartością
wrażliwą na upływ czasu lub temperaturę, o niestandardowych
wymiarach albo o dużej wartości.
Usługi polegają na natychmiastowym odbiorze przesyłek
i wysłaniu ich najbliższym możliwym lotem lub transportem
drogowym oraz doręczeniu pod wskazany adres w najkrótszym
możliwym czasie. W ramach tych usług aranżujemy czartery
samolotów cargo, usługi courier-on-board, a nawet
transport materiałów niebezpiecznych czy przesyłek
w suchym lodzie zgodnie z przepisami IATA oraz ADR.
Wycena dokonywana jest indywidualnie dla każdego
transportu.
Aranżowaniem i indywidualną wyceną zajmuje się
Dział Usług Niestandardowych i Kontroli Sieci:
n
usł[email protected]
n
[email protected]
Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00-22:00. Transporty realizowane są 24h/7 dni
w tygodniu.
Szczegółowe informacje o dostępności usług na http://dct.dhl.com lub w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Międzynarodowe.
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
4
Eksport
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
IMPORT
Usługi importowe DHL Express pozwalają sprowadzać
DHL Import Express Worldwide
przesyłki z ponad 220 państw świata. To więcej niż mogą
Regularny import części zamiennych, próbek, gotowych
zaproponować inne firmy kurierskie. Co więcej, Klienci,
produktów lub innych artykułów wymaga kompleksowych
np. w Polsce, mogą zamówić transport z Chin nie tylko
rozwiązań, takich jak usługa DHL Import Express
do Polski, ale też do innych lokalizacji. Nazywamy to wysyłką
Worldwide. W ramach tej usługi odbieramy przesyłki
do krajów trzecich. Udział lokalnych agentów lub spedytorów
z 220 krajów i doręczamy z dnia na dzień lub w pierwszy
jest w takim procesie całkowicie niepotrzebny. Klienci
możliwy dzień roboczy. Oferujemy również usługi
DHL mają nad nim pełną kontrolę i mogą łatwo zarządzać
dodatkowe: doręczenie przed 9:00 lub przed 12:00
wszystkimi kwestiami dotyczącymi swojego importu.
z gwarantowanym zwrotem kosztów transportu1).
W przypadku importu doręczenie do kraju docelowego
DHL Import Express Worldwide 3rd Country
lub dowolnego innego miejsca można zlecić przy pomocy
DHL Import Economy Select 3rd Country
specjalnych importowych rozwiązań elektronicznych.
W przypadku konieczności wysłania przesyłki między
Wygodę zapewnia korzystanie z jednego numeru konta
dwoma krajami lub w obrębie jednego kraju (dotyczy
i wystawianie jednej faktury – tylko w jednej walucie.
tylko DHL Import Express Worldwide 3rd Country),
Dzięki stałej cenie Klienci DHL wiedzą dokładnie,
z pominięciem przeładunku w Polsce, Klient DHL ma możliwość
ile muszą zapłacić.
skorzystania z opcji 3rd country (trzecia strona). Pozwala
ona rozliczyć płatność za usługę w Polsce za pomocą konta
DHL Import Medical Express
DHL Import Express.
Doskonałe rozwiązanie dla firm z branży medycznej.
Obejmuje przesyłanie materiałów biologicznych kat. B (UN 3373)
DHL Import Economy Select
według priorytetowej obsługi. Globalne Centra Kontroli
Niezawodna, ekonomiczna, drogowa usługa o europejskim
Jakości monitorują przesyłki DHL Import Medical Express
zasięgu. Umożliwia import pojedynczych paczek, przesyłek
przez cały czas (24/7), podejmując niezbędne kroki w razie
wieloelementowych lub palet w obrębie Europy.
potrzeby.
Dodatkowe zalety tej usługi to przystępne ceny i wygoda
1)
Według warunków gwarancji zwrotu pieniędzy DHL. Dla wyżej wymienionych
usług DHL Express obowiązują ogólne postanowienia umowy i zasady
odpowiedzialności dostępne na www.dhl.com.pl/express.
doręczenia w określonym, nieprzekraczalnym terminie.
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
5
Eksport
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
Eksport
Import
Proste zasady
USŁUGI DODATKOWE Opłaty
DHL Express oferuje szeroki zakres usług dodatkowych.
Rozszerzona odpowiedzialność za dokumenty
Powiadomienie o doręczeniu
W ten sposób udostępniamy Klientom elastyczne
Usługa pozwala, na życzenie Klienta, rozszerzyć standardową
Na życzenie Nadawcy DHL Express aktywnie informuje
rozwiązania, spośród których, można wybrać
odpowiedzialność DHL Express zdefiniowaną w warunkach
go poprzez wiadomość e-mail, fax lub telefonicznie,
te najlepiej odpowiadające ich potrzebom.
przewozu1) przy wysyłce cennych dokumentów, takich jak
iż przesyłka została doręczona. Usługa dostępna odpłatnie
np. paszporty, wnioski wizowe i odzyskać w razie utraty
w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Międzynarodowe
Doręczenie przed 9:00 (10:30 do USA)
lub uszkodzenia takich dokumentów, ustaloną, stałą
lub bezpłatnie poprzez narzędzia elektroniczne DHL Express.
Usługa doręczania przesyłek przed godziną 9:00 (10:30
kwotę odszkodowania w wysokości 1 700 PLN.
do USA) z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień
Potwierdzenie doręczenia (POD)
roboczy do większości centrów biznesowych w Europie,
GoGreen Climate Neutral
Usługa umożliwiająca doręczenie do Nadawcy (na jego
Afryce, Azji, Amerykach i na Bliskim Wschodzie.
Usługa, dzięki której zostaje zneutralizowany wpływ
życzenie) potwierdzenia doręczenia przesyłki w postaci
Doręczenia są objęte gwarantowanym zwrotem kosztów
dwutlenku węgla emitowanego w czasie transportu
dokumentu w formie papierowej ze skanem podpisu
transportu wg warunków gwarancji zwrotu pieniędzy DHL1).
każdej przesyłki międzynarodowej.
Odbiorcy. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi
Klienta DHL – Przesyłki Międzynarodowe w okresie
Doręczenie przed 12:00
Przesyłka dyplomatyczna
Usługa doręczania przesyłek przed godziną 12:00 z dnia
Usługa transportu przesyłek zgodnie z Konwencją
na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy
Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku
Elektroniczne potwierdzenie doręczenia (ePOD)
do większości centrów biznesowych w Europie, Afryce,
z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa
Usługa umożliwiająca otrzymanie potwierdzenia doręczenia
Azji, Amerykach i na Bliskim Wschodzie. Doręczenia są
i poufności. Usługa w transporcie lotniczym dostępna
w postaci elektronicznego dokumentu ze skanem podpisu
objęte gwarantowanym zwrotem kosztów transportu
tylko dla przedstawicielstw dyplomatycznych.
Odbiorcy. Usługa dostępna bezpłatnie w narzędziu
wg warunków gwarancji zwrotu pieniędzy DHL .
do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki.
DHL ProView oraz na www.dhl.com.pl/express w okresie
1)
Powiadomienie o odbiorze
do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki.
Ubezpieczenie
Na życzenie Odbiorcy DHL Express aktywnie informuje
Dla Klientów, którzy wysyłają towary o określonej wartości.
Nadawcę e-mailem, faxem lub telefonicznie, iż przesyłka
Duties & Taxes Paid (DTP)
W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia towaru, minimalna
została odebrana za granicą. Usługa dostępna odpłatnie
Usługa umożliwiająca opłacenie kosztów cła i podatku
opłata pozwala uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela.
w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Międzynarodowe
przez Nadawcę lub stronę trzecią, dzięki czemu nie ponosi
Ubezpieczenie należy zaznaczyć na dowodzie nadania
lub bezpłatnie poprzez narzędzia elektroniczne DHL Express.
ich Odbiorca.
oraz podać rzeczywistą wartość transportowanego towaru.
1)
Według warunków gwarancji zwrotu pieniędzy DHL. Dla wyżej wymienionych usług DHL Express obowiązują ogólne postanowienia umowy i zasady odpowiedzialności dostępne na www.dhl.com.pl/express.
6
Eksport
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
Eksport
Import
Proste zasady
USŁUGI DODATKOWE Opłaty
Odbiór w sobotę
Neutralny VAT w Imporcie (NVI)
Rozszerzona wersja papierowej faktury
Usługa odbioru przesyłki w sobotę na życzenie Klienta
Usługa umożliwiająca Klientowi rozliczenie z Urzędem
Opłata zawiązana z dostarczeniem Klientowi faktury
realizowana w głównych centrach biznesowych dla wybranych
Skarbowym podatku od importu towarów w deklaracji
zawierającej dodatkowo dane Odbiorcy i Nadawcy
kodów pocztowych. Przesyłka odebrana w sobotę będzie
VAT. DHL Express posiada możliwość przygotowywania
przesyłki. Jednocześnie umożliwia otrzymanie załącznika
wysłana w pierwszy możliwy dzień roboczy. Usługa dostępna
zgłoszeń celnych towarów w procedurze uproszczonej,
elektronicznego do tej faktury w formacie MS Excel.
dla DHL Express Worldwide oraz DHL Express Envelope.
a Klient wykazuje jedynie podatek naliczony i należny
w deklaracji VAT. Usługa umożliwia poprawę płynności
eFaktura
Doręczenie w sobotę
finansowej firmy, a przesyłki są dostarczane szybko
Faktura w wersji elektronicznej, będąca odpowiednikiem
Usługa doręczania w soboty pilnych i standardowych
i sprawnie.
faktury papierowej. eFaktura to wielofunkcyjny, bezpieczny
przesyłek do głównych centrów biznesowych dla wybranych
oraz łatwy w użyciu serwis. Umożliwia otrzymywanie
kodów pocztowych. Usługa dostępna dla DHL Express
Płaci Odbiorca
e-mailem informacji o wystawionej fakturze, a także
Worldwide oraz DHL Express Envelope.
Usługa umożliwiająca zamówienie przesyłki z zagranicy
wyświetlanie i pobranie skanów listów przewozowych
przez Odbiorcę, który opłaci gotówką lub kartą płatniczą
do zafakturowanych przesyłek. Aktywacja eFaktury
Neutral Delivery
koszty transportu oraz wszelkie opłaty związane z transportem
oraz dostęp do niej jest możliwy na stronie
Usługa przeznaczona dla Importerów sprowadzających
przesyłki. Usługa przeznaczona dla Klientów gotówkowych,
www.efaktura.dhl.pl.
towary, które mają być dostarczone do odbiorców bez
którzy osobiście odbiorą przesyłkę w wybranym przez
informacji o ich wartości. Odprawa celna jest dokonywana
siebie wcześniej Punkcie Obsługi Klienta DHL.
w imieniu Importera i tylko on otrzymuje wszystkie
Opakowania
Oferujemy bezpłatnie standardowe opakowania firmowe,
dokumenty i faktury związane z przesyłką i odprawą.
Zmiana płatnika
np. koperty kartonowe i foliowe. Na życzenie Klienta
Zaletą jest oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych
Usługa umożliwiająca dokonanie zmiany płatnika
dostępne są opakowania specjalistyczne umożliwiające
na dodatkowy przeładunek lub magazynowanie.
na życzenie Klienta. Po wystawieniu faktury zmiana
transport w kontrolowanej temperaturze dodatniej
płatnika może nastąpić na podstawie pisemnej prośby
lub ujemnej. Specjaliści DHL Express kompetentnie doradzą
Split Duty & Tax
Klienta posiadającego konto w DHL. Opłata zostanie
dobór odpowiednich opakowań. Więcej informacji
Usługa umożliwiająca opłacenie cła przez Nadawcę
naliczona nowemu płatnikowi wskazanemu
na www.dhl.com.pl/express.
lub stronę trzecią, podczas gdy VAT od transportowanego
na „Formularzu zmiany płatnika”.
towaru jest opłacany przez Odbiorcę. Usługa pozwala
Odbiorcy na odzyskanie kwoty podatku podczas
rozliczenia VAT ze sprzedaży towaru.
7
Eksport
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
Eksport
Import
Proste zasady
DOPŁATY Opłaty
Mając na uwadze utrzymanie wysokiego poziomu usług,
Baterie litowo-jonowe
w niektórych przypadkach DHL Express nalicza dodatkowe
Dotyczy wyłącznie obsługi i transportu lotniczego
opłaty.
przesyłek zawierających baterie litowo-jonowe luzem
lub zapakowane z urządzeniem, które są przygotowane
Opłata paliwowa
do przewozu zgodnie z Instrukcją Pakowania 965
Opłata paliwowa jest doliczana do podstawowej ceny
lub 966 Sekcji II przepisów IATA DGR. Przesyłki muszą
przesyłki (nie zawierającej kosztów usług dodatkowych).
być zapakowane i oznakowane zgodnie z wymogami
Wysokość opłaty jest określana na podstawie średnich
zawartymi w przepisach IATA DGR. Baterie litowo-jonowe
cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego
zainstalowane w urządzeniu przygotowane do przewozu
i z racji odmiennej specyfiki naliczana jest odmiennie
zgodnie z Instrukcją Pakowania 967, Sekcji II przepisów
dla usług lotniczych i drogowych. Aktualna opłata
IATA DGR nie wymagają dodatkowych opłat.
dostępna jest na www.dhl.com.pl/dhloplatapaliwowa.
Baterie litowo-metalowe
Substancja biologiczna kat. B (UN3373)
Dotyczy wyłącznie obsługi i transportu lotniczego przesyłek
Obsługa i transport przesyłek zawierających materiał
zawierających baterie litowo-metalowe zapakowane
biologiczny kategorii B (UN3373), przygotowany
z urządzeniem, które są przygotowane do przewozu
do przewozu zgodnie z przepisami IATA DGR
zgodnie z Instrukcją Pakowania 969 Sekcji II przepisów
(opakowanie i oznakowanie), w sieci połączeń lotniczych.
IATA DGR. Baterie litowo-metalowe zainstalowane
w urządzeniu przygotowane do przewozu zgodnie
Suchy lód (UN1845)
z Instrukcją Pakowania 970, Sekcji II przepisów IATA
Obsługa i transport suchego lodu (UN1845), który jest
DGR. nie wymagają dodatkowych opłat. Wszystkie
stosowany jako środek do utrzymywania niskiej
przesyłki zawierające baterie litowo-metalowe muszą być
temperatury w przesyłce. Usługa dodatkowo płatna
zapakowane i oznakowane zgodnie z wymogami zawartymi
także dla materiałów niebezpiecznych w ilościach
w przepisach IATA DGR. Baterie litowo-metalowe luzem
wyłączonych (EQ). Opłata nie zawiera kosztu
(Instrukcja Pakowania 968) nie są przyjmowane do przewozu
specjalistycznego opakowania ani kosztu suchego lodu.
w sieci połączeń lotniczych DHL.
8
Eksport
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
Eksport
Import
Proste zasady
DOPŁATY Opłaty
ID 8000 Produkty konsumenckie
Materiały niebezpieczne w ilościach ograniczonych (LQ)
Produkty konsumenckie, są to wszystkie artykuły sklasyfikowane
Obsługa i transport przesyłek zawierających substancje
jako materiały niebezpieczne i należące do: Klasy 2 – gazy
i produkty sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne
(wyłącznie nietoksyczne aerozole), Klasa 3 – łatwopalne
w ilościach ograniczonych – LQ (Limited Quantities), według
ciecze (perfumy, farby, lakiery do paznokci, zmywacze,
ograniczeń IATA DGR 2.7. Ta definicja nie uwzględnia:
itp.), Podklasa 6.1 – substancje toksyczne o niskiej
suchego lodu (UN1845), substancji biologicznych kategorii B
toksyczności (liquidy do e-papierosów, itp.) oraz substancje
(UN3373), materiałów niebezpiecznych w ilościach
mogące stworzyć zagrożenie dla środowiska. Wszystkie
wyłączonych oraz baterii litowych, które dostępne są
produkty konsumenckie wymagają przedstawienia
w oddzielnej usłudze. Usługa Limited Quantities dostępna
karty charakterystyki produktu przez Nadawcę. Muszą
jest w sieci połączeń lotniczych i drogowych.
być przygotowane do przewozu zgodnie z instrukcją
pakowania Y963 aktualnych przepisów IATA DGR
i wypełnienia dokumentu DGD (Shipper’s Declaration
for Dangerous Goods – min. 2 kopie).
Materiały niebezpieczne
Obsługa i transport towarów sklasyfikowanych
jako materiały niebezpieczne na zasadach określonych
w przepisach IATA Dangerous Goods Regulations.
Oferta dotyczy baterii litowych w Sekcji IB.
Materiały niebezpieczne w ilościach wyłączonych (EQ)
Obsługa i transport przesyłek zawierających substancje
i produkty niebezpieczne, w ilościach wyłączonych
z ograniczeń (EQ – Excepted Quantities), przewożonych
zarówno siecią połączeń lotniczych, jak i połączeń drogowych.
Neutralizacja szkody
Usuwanie skutków wycieku płynów lub wydostania się
z przesyłki zawartości innych substancji niebezpiecznych,
które spowodowały przerwanie procesu operacyjnego
lub doprowadziły do skażenia lub uszkodzenia pozostałych
przesyłek. Opłata jest naliczana, jeśli wystąpiły następujące
czynniki: niewłaściwe opakowanie, niewłaściwe oznakowanie,
brak zabezpieczenia zawartości wewnątrz opakowania, brak
lub niezgodna ze stanem faktycznym deklaracja zawartości
przesyłki. Opłata nie wyłącza dochodzenie odszkodowania
za szkodę przekraczającą wysokość tej opłaty.
9
Eksport
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
Eksport
Import
Proste zasady
DOPŁATY Opłaty
Element niepiętrowalny
Dopłatę stosuje się, gdy jakikolwiek element palety
w transporcie jest uznany za niepiętrowalny z powodu
jego opakowania, zawartości albo kształtu lub gdy paleta
jest wyraźnie oznakowana przez Nadawcę nalepką
jako przesyłka „niepiętrowalna”. Przykłady najczęściej
stosowanych oznaczeń:
Element o niestandardowych wymiarach
Obsługa i transport przesyłek o niestandardowych
wymiarach. Opłata zostanie doliczona do elementu,
gdy jeden z wymiarów przekroczy 120 cm.
Element o niestandardowej wadze
Obsługa i transport przesyłek o niestandardowej wadze.
Opłata zostanie doliczona do elementu przekraczającego
wagę rzeczywistą 70 kg.
Tereny odległe
Umożliwienie odbioru i doręczenia przesyłki na obszarach
nieobsługiwanych w standardowej ofercie DHL Express.
Opłata zostanie naliczona za doręczenie na terenach
odległych oraz za odbiór z terenów odległych.
Podwyższone ryzyko
Opłata dodatkowa jest doliczana, gdy przesyłka dostarczana
jest do kraju, w którym jest podwyższone ryzyko spowodowane
ciągłym stanem wojny, występują niepokoje społeczne
lub ciągłe zagrożenie ze strony terroryzmu. Opłata
ma zastosowanie dla przesyłek wysyłanych do następujących
krajów: Afganistan, Burundi, Irak, Libia, Mali, Niger, Sudan
Południowy, Jemen, Syria.
Ograniczone destynacje
Opłata ma zastosowanie, gdy przesyłka dostarczana
do kraju, który jest przedmiotem ograniczeń handlowych
nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Opłata
ma zastosowanie do przesyłek niedokumentowych
wysyłanych do następujących krajów: Republika
Środkowej Afryki , Wybrzeże Kości Słoniowej,
Demokratyczna Republika Kongo, Erytrea, Iran,
Irak, Korea Północna, Liberia, Libia, Somalia, Sudan,
Syria, Jemen.
Walidacja eksportera
Opłatę stosuje się, gdy przesyłka dostarczana jest
do kraju docelowego lub podmiotu, który podlega
ograniczeniom handlowym nałożonych przez EEAS.
Opłata ma zastosowanie do przesyłek niedokumentowych
wysyłanych do następujących krajów: Afganistan,
Białoruś, Birma, Zimbabwe, Sudan Południowy, Liban.
Korekta adresu doręczenia
DHL Express ustali prawidłowy adres doręczenia
z Nadawcą lub z Odbiorcą w przypadku kiedy adres
doręczenia podany przez Nadawcę jest niepoprawny.
Przywrócenie płatności przelewem
Opłata administracyjna związana z przywróceniem
możliwości opłacania usług DHL Express przelewem.
Ponowne wezwanie do zapłaty
DHL Express zastrzega sobie prawo do obciążenia
Klienta opłatą administracyjną w przypadku konieczności
wysłania ponownego wezwania do zapłaty za usługi
DHL Express.
10
Eksport
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
Eksport
Import
Proste zasady
USŁUGI CELNE Opłaty
DHL Express jest międzynarodowym ekspertem
Aby skorzystać z tej usługi wymagane jest upoważnienie
w dziedzinie transportu i może się pochwalić rozległą
od Klienta dla Agencji Celnej DHL Express.
wiedzą i doświadczeniem w kwestiach celnych na całym
świecie. Dla wygody Klienta oferujemy szeroki
Prowizja wykładowa
zakres usług celnych wspierających procesy odpraw
W imieniu Importera lub Odbiorcy DHL Express pokrywa
celnych. Informacje celne pomocne w przygotowaniu
koszty cła i podatku, naliczone w czasie odprawy przesyłki
wysyłki dostępne są na https://tas.dhl.com. Specjalnie
przez Urząd Celny. Usługa umożliwiająca przyspieszenie
dla Klientów DHL przygotowany został interaktywny
odprawy celnej.
Przewodnik Celny DHL zawierający specjalistyczną
wiedzę z zakresu obsługi celnej. Przewodnik dostępny
Autoryzacja odprawy celnej
jest na www.dhl.com.pl/przewodnikcelny.
Usługa polegająca na kontakcie DHL Express z Importerem
przed rozpoczęciem odprawy celnej. Kontakt odbywa się
Odprawa zbiorcza De Minimus
na życzenie Importera.
Usługa umożliwiająca zbiorczą odprawę celną przesyłek
De Minimus o niskiej wartości rzeczywistej (mniejszej
Odprawa wielu pozycji
niż 22 EUR). Przesyłki kurierskie De Minimus są zwolnione
Usługa umożliwiająca odprawę celną w imporcie pięciu
z opłat celno-podatkowych.
lub więcej różnych pozycji taryfikacyjnych lub towarów
pochodzących z pięciu lub więcej krajów. Koszty tej usługi
Odprawa celna Low Value
ponosi Importer lub Odbiorca, zgodnie z upoważnieniem
Usługa polegająca na odprawie celnej przesyłek Low Value
udzielonym Agencji Celnej DHL Express.
o wartości powyżej 22 EUR, które można zwolnić z należności
celno-podatkowych na podstawie odrębnych przepisów.
Tranzyt na statek
Usługa polegająca na dokonaniu tranzytu przesyłki
Formalna odprawa celna
dedykowanym Kurierem DHL Express z magazynu celnego
Usługa umożliwiająca odprawę celną przesyłki lub jej
DHL bezpośrednio na statek oczekujący w porcie.
elementu o wartości 22 EUR lub wyższej, na podstawie
indywidualnego Elektronicznego Zgłoszenia Celnego.
11
Eksport
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Import
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Usługi celne
Eksport
Import
Proste zasady
USŁUGI CELNE Opłaty
Korekta odprawy celnej
Odprawa czasowa
Usługa polegająca na przygotowaniu przez DHL Express
Usługa polegająca na dokonaniu odprawy czasowej,
dokumentów oraz treści odwołania do Urzędu Celnego
uszlachetnienia biernego lub uszlachetnienia czynnego
na podstawie zlecenia Klienta. Umożliwia ona dokonanie
wówczas, gdy DHL Express przygotowuje wniosek
zmian w dokumencie SAD lub uwzględnienie w odprawie
do Urzędu Celnego.
celnej dodatkowej dokumentacji towaru. Usługa jest
płatna, o ile konieczność dokonania korekty nie wynikła
Mienie przesiedlenia
po stronie DHL Express.
Usługa polegająca na odprawie przesyłek zawierających
majątek osobisty Klientów. Z odprawą osobistego majątku
Cesja praw
podróżnych wiąże się przygotowanie specyficznej
Usługa polegająca na wykonaniu czynności administracyjnych
dokumentacji do odprawy.
po stronie DHL Express związanych z odprawą celną
przesyłki w innej agencji celnej.
Rejestracja w systemie EORI
Usługa umożliwiająca dokonanie odprawy celnej, gdy Klient
Rewizja wstępna przesyłki
nie posiada numeru EORI. DHL Express występuje w trybie
Rewizja wstępna przesyłki na życzenie Klienta w celu
tymczasowym, w imieniu Klienta, o nadanie mu ww. numeru.
uzyskania pewności co do zawartości przesyłki. Na życzenie
Klient jest zobowiązany w ciągu kolejnych 30 dni
Klienta towar może zostać oznakowany jako „PRÓBKA”
do dopełnienia pozostałych formalności rejestracyjnych.
w celu uzyskania zwolnienia z opłat celno-podatkowych.
Usługa ograniczona geograficznie.
Magazynowanie
Świadectwo pochodzenia w eksporcie
Usługa obejmująca magazynowanie przesyłki w magazynie
Przygotowanie w imieniu Klienta dokumentu potwierdzającego
DHL Express powyżej trzech dni kalendarzowych, liczonych
lub informacji potrzebnych do przeprowadzenia odprawy
pochodzenie towaru na bazie przedstawionych przez Klienta
od następnego dnia po przylocie. Ma zastosowanie,
celnej. Oraz/lub gdy po odprawie celnej doręczenie
dokumentów. Legalizacja dokumentu w lokalnym Urzędzie
gdy odprawa celna jest możliwa, a dalsze magazynowanie
wraz z zapłatą za należności celno-podatkowe zostało
Celnym.
wynika z decyzji Klienta lub z faktu oczekiwania
wstrzymane na życzenie Klienta. Święta i weekendy
na dostarczenie przez Odbiorcę/Importera dokumentów
są wliczone do dni bezpłatnego magazynowania.
12
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
PRZYGOTOWANIE
PRZESYŁKI DHL EXPRESS
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Jak przygotować
przesyłkę?
13
Pakowanie przesyłki
Opłata za przesyłkę
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
JAK PRZYGOTOWAĆ PRZESYŁKĘ?
Waga przesyłki
Wymagana dokumentacja
W przypadku dużej, ale lekkiej przesyłki, której waga
List przewozowy
Faktura handlowa
wolumetryczna przekracza wagę rzeczywistą, koszt
Wszystkie przesyłki wysyłane z DHL Express muszą mieć
Faktura handlowa lub proforma jest wymagana, jeśli
przesyłki zostanie obliczony na podstawie przestrzeni,
w całości wypełniony list przewozowy lub etykietę
towary są wysyłane poza kraj lub unię celną skąd pochodzą.
którą zajmuje ona w samolocie. To standardowa metoda,
bezpiecznie przytwierdzoną do każdego elementu.
Wszystkie przesyłki nie będące dokumentami muszą zawierać
zgodna z wytycznymi IATA (International Air Transport
Dzięki temu przesyłka skutecznie będzie przemieszczać
fakturę. Jest to w istocie deklaracja zawierająca szczegóły
Association). Aby obliczyć wagę wolumetryczną przesyłki,
się w sieci DHL Express. Każdy list lub etykieta są
transakcji, używana przez służby celne do określenia,
należy pomnożyć jej długość (cm) przez wysokość (cm)
indywidualnie numerowane, aby ułatwić śledzenie
czy konieczne jest opłacenie cła i podatków. Faktura
i następnie przez szerokość (cm), a otrzymany wynik
przesyłki od odbioru aż do doręczenia. Przesyłka może
handlowa jest wystawiana, jeśli towary są częścią
podzielić przez 5 000. Aplikacja pomocna w określaniu
też wymagać dołączenia dokumentacji celnej, takiej jak
transakcji handlowej lub są przeznaczone do odsprzedaży.
wagi wolumetrycznej znajduje się na stronie
faktura handlowa lub proforma, a także dodatkowych
Faktura proforma jest wystawiana w przypadku wysyłki
www.dhl.com.pl/wagawolumetryczna.
dokumentów zależnie od zawartości i wartości przesyłki
towarów nie posiadających wartości handlowej
oraz kraju docelowego.
(np. próbek).
wysokość
długość
szerokość
dłu­gość (cm) x sze­ro­kość (cm) x wy­so­kość (cm)
5 000
= kg
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Jak przygotować
przesyłkę?
Pakowanie przesyłki
Opłata za przesyłkę
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
Faktura powinna być przygotowana w trzech egzemplarzach
(oryginał oraz dwie kopie). Na jednej z kopii należy
przygotować tłumaczenie w języku polskim.
Faktura powinna zawierać następujące elementy:
Eksporter / Exporter
Nr identyfikacji podatkowej / VAT
/ Tax ID / VAT No:
Faktura handlowa
Commercial Invoice
Dane bankowe
/ Bank Details:
Data / Date:
Nr listu przewozowego
/ Waybill Number:
1
1 Dane bankowe
1.
Dane bankowe, z których korzysta się podczas transakcji
między sprzedającym a kupującym. Nie będą one potrzebne
Odbiorca jeśli inny niż importer
/ Receiver if different from importer
Nr identyfikacji podatkowej / VAT
/ Tax ID / VAT No:
w przypadku faktur proforma.
2
1.
Opis
Opis przesyłki / Shipment Reference:
Pełen opis dóbr
/ Full Description
of Goods
Ogólne lub rozwlekłe opisy nie są już dozwolone i mogą
2
powodować opóźnienia. W opisie należy wymienić
Kod towaru
/ Commodity
Code
Liczba
elementów
/ Item
Quantity
3
Wartość
jednostkowa
[waluta]
/ Unit Value
[Currency]
Wartość
razem
[waluta]
/ Subtotal
Value
[Currency]
Waga
netto
/ Net
Weight
Kraj produkcji
/ pochodzenia
/ Country of
Manufacture / Origin
4
elementy, ich liczbę, z czego są zrobione i do czego
będą wykorzystane. Określenia „próbki”, „części”
lub „zamienniki” nie są do przyjęcia w klasyfikacji
celnej oraz z powodów bezpieczeństwa.
Do wyboru są: (1) stały; (2) czasowy; (3) naprawa
i zwrot.
7 Incoterm (Międzynarodowe Reguły Handlu)
8.
Wpisz Incoterm najlepiej opisujący zasady transakcji,
Może to być: w celu sprzedaży; do naprawy; po naprawie;
Całowita deklarowana wartość / Waluta
/ Total Declared Value/Currency:
5
Całkowita liczba elementów
/ Total Pieces:
Rodzaj eksportu / Type of Export:
i ogranicza opóźnienia.
Incoterm / Incoterms:
w więcej niż jednym kraju, należy je wymienić.
6 Rodzaj eksportu
6.
8 Powód eksportu
8.
Ubezpieczenie
/ Insurance:
wywożonych towarów. Pomaga podczas odprawy celnej
eksportowany. Jeśli towar został wyprodukowany
je sprzedawca.
np. DAP (Delivered At Place – doręczone do miejsca).
Kod produktu służy w kraju eksportującym do klasyfikacji
Ten punkt określa kraj produkcji towaru, a nie skąd jest
określana w oparciu o wybrany Incoterm. Powinna
Ładunek
/ Freight:
3 Kod produktu
3.
4 Kraj pochodzenia / produkcji
4.
Całkowita wartość transakcji dla celów odprawy celnej,
zawierać koszty przesyłki i ubezpieczenia, jeśli ponosi
Nr faktury / Invoice No:
Kod eksportera / Exporter Code:
Importer (rachunek dla)
/ Importer (Bill to):
5 Całkowita deklarowana wartość
5.
Powód eksportu / Reason for Export:
Całkowita waga netto
/ Total Net Weight
(kg)
Całkowita waga brutto
/ Total Gross Weight
(kg)
6
7
8
Niniejszym oświadczam(-y), że informacje zawarte na tej fakturze są zgodne z prawdą
i nie zawierają błędów oraz, że zawartość przesyłki jest zgodna z powyższym opisem.
/ I / We herby certify that the information contained in this invoice is true and correct and that
the contents of the shipmetns are as stated above.
Stanowisko / Position in Company:
Podpis / Signature:
Pieczątka firmy / Company Stamp
prezent; próbka; użytek własny nie na sprzedaż; wymiana;
transport wewnątrz firmy; rzeczy osobiste.
14
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Jak przygotować
przesyłkę?
Pakowanie przesyłki
Opłata za przesyłkę
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
PAKOWANIE PRZESYŁKI
Odpowiednie zapakowanie i oznakowanie przesyłek
Wytyczne pakowania
jest ważne, aby zapewnić ich bezpieczny transport
n
w globalnej sieci DHL Express.
n
J eśli koperty lub pudełka są wykorzystywane
przedmiotów – nie powinny one mieć możliwości
powtórnie, prosimy o upewnienie się, że stare
etykiety i oznaczenia zostały usunięte.
Opakowania DHL
Prosimy, zwrócić uwagę podczas pakowania ostrych
przebicia opakowania.
n
Wszystkie pojedyncze elementy ważące ponad 70 kg
List przewozowy należy bezpiecznie przytwierdzić
powinny być umieszczone na palecie. W przypadku
Oferujemy szeroki wybór firmowych, bezpłatnych opakowań
do przesyłki. List przewozowy to swego rodzaju bilet
przesyłki wieloelementowej, umieszczenie pojedynczych
wysokiej jakości, odpowiednich dla przesyłek wszelkich
lotniczy przesyłki – jego zagubienie albo oddzielenie
elementów na palecie nie jest konieczne, jeśli ich waga
kształtów i rozmiarów. Znajdują się wśród nich:
od niej skutkuje opóźnieniami dostawy.
nie przekracza 70 kg. Np. przesyłka składająca się
K
ody kreskowe umieszczone na liście przewozowym są
z czterech części po 25 kg nie musi być paletyzowana.
n
n
wielokrotnie skanowane podczas transportu przesyłki.
Prosimy o upewnienie się, że kod jest płaski, nic nie jest
na nim naklejone ani nie zasłania go folia czy taśma.
n
List przewozowy należy umieścić na górze lub z boku
przesyłki, dbając, aby nie zachodził na rogi lub krawędzie
pudełka.
Foliopak standardowy
Zabezpieczenie opakowania
właściwego
Wymiary zewnętrzne: 40 x 30 cm
Opakowanie bezpłatne
Foliopak duży
Zabezpieczenie opakowania
właściwego
Wymiary zewnętrzne: 47,5 x 38 cm
Opakowanie bezpłatne
n
Należy użyć odpowiedniego, ochronnego opakowania
do kruchych lub wrażliwych przedmiotów i umieścić
je jak najdalej od rogów pudełka.
OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ
Za usługi przewozu można zapłacić gotówką, kartą płatniczą
(akceptowana tylko w Punktach Obsługi Klienta DHL),
lub przelewem bankowym (w tym ostatnim wypadku
po otwarciu konta Klienta w DHL Express – na podstawie
osobno zawartej umowy przewidującej taki sposób płatności).
Za opłaty celno-podatkowe można zapłacić gotówką
lub przelewem bankowym (w tym ostatnim wypadku
tylko na podstawie osobnej zgody DHL Express wyrażonej
po złożeniu przez Klienta stosownego zobowiązania).
Koperta kartonowa
Wymiary zewnętrzne: 35 x 27,5 cm
Zalecana waga towaru do: 0,5 kg
Opakowanie bezpłatne
Pudełko 2
Wymiary zewnętrzne: 33,7 x 18,2 x 10 cm
Zalecana waga towaru do: 1 kg
Opakowanie bezpłatne
Pudełko 3
Wymiary zewnętrzne: 33,7 x 32,2 x 10 cm
Zalecana waga towaru do: 2 kg
Opakowanie bezpłatne
Pudełko 4
Wymiary zewnętrzne: 33,7 x 32,2 x 18 cm
Zalecana waga towaru do: 5 kg
Opakowanie bezpłatne
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express.
Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
15
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
16
Usługi
NARZĘDZIA
ELEKTRONICZNE
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
POMOCNE ROZWIĄZANIA
Jeszcze łatwiejsze nadanie przesyłki
DHL IntraShip
DHL Express oferuje wybór elektronicznych narzędzi,
Wygodna i prosta w obsłudze aplikacja internetowa
aby sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom
przeznaczona do obsługi międzynarodowych przesyłek
naszych Klientów. Stale inwestujemy w najlepsze na rynku
lotniczych i drogowych w eksporcie oraz imporcie.
technologie, aby wysyłkę uczynić jeszcze łatwiejszą.
Bardzo prosty i szybki dostęp bez potrzeby instalowania.
Aplikacja dostępna na www.dhl.com.pl/intraship.
www.dhl.com.pl/express
Nasza strona internetowa dostarcza wyczerpujących
Dedykowane rozwiązania informatyczne
informacji o usługach kurierskich DHL Express, a także
Wykorzystanie usług EDI i XML pozwala włączyć internetowe
nowości, uaktualnień dotyczących usług i danych kontaktowych.
rozwiązania wysyłkowe DHL Express w strukturę strony
Aby dodatkowo usprawnić współpracę z nami, strona
internetowej, aplikacji magazynowej lub innej obsługującej
zawiera skróty do interaktywnych narzędzi pozwalających
Klienta. Umożliwia to monitorowanie przesyłek zapewniając
na zamówienie Kuriera DHL Express, monitorowanie
szybszy i prostszy dostęp do informacji o czasach dostaw,
przesyłki i kalkulację wagi wolumetrycznej.
stawkach i zamawiania Kuriera DHL Express.
MyDHL
Rozwiązania specjalistyczne
MyDHL umożliwia dostęp do wszystkich opcji oferowanych
DHL Express oferuje dodatkowe możliwości dla firm
przez DHL Express w internecie. Pozwala przygotować
wymagających bardziej specjalistycznych rozwiązań
wysyłkę, zorganizować odbiory, zachować dane adresowe
DHL Online Shipping
– np. usługi DHL Medical Express. Więcej informacji
i skorzystać z aktywnych funkcji monitorowania przesyłek.
Aplikacja internetowa pomocna przy zleceniu doręczenia
w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Międzynarodowe
Do MyDHL można się zalogować na www.mydhl.pl,
i odbioru międzynarodowych przesyłek lotniczych.
lub u Przedstawiciela Handlowego DHL Express.
aby korzystać z internetowych opcji rozliczeń przez jeden
Dostępna na www.dhl.com.pl/wyslij.
portal zapewniający dostęp do jednego lub większej
liczby kont.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
STREFY I CENY
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Obliczenie kosztu
przesyłki
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Narzędzia elektroniczne
Usługi celne
Strefy i ceny
Eksport
Czasy tranzytów
i strefy cenowe
Import
Proste zasady
OBLICZENIE KOSZTU PRZESYŁKI
1.
Wybór usługi. Opisy podstawowych cech usług
Opisy usług dodatkowych
Sposób obliczania
Opłata
Doręczenie przed 9:00
Za przesyłkę
108 PLN
Doręczenie przed 10:30 (do USA)
Za przesyłkę
43 PLN
Doręczenie przed 12:00
Za przesyłkę
22 PLN
Ubezpieczenie
Za przesyłkę
1% zadeklarowanej wartości, nie mniej niż 52 PLN
Rozszerzona odpowiedzialność za dokumenty
Za przesyłkę
17 PLN
GoGreen Climate Neutral
Za przesyłkę
0,40 PLN za kg przesyłki, nie mniej niż 0,40 PLN
S
trefa miejsca docelowego. Numer strefy
Przesyłka dyplomatyczna
Za przesyłkę
21 PLN
odpowiadającej krajowi doręczenia znajduje się
Powiadomienie o odbiorze
Za przesyłkę
21 PLN
w tabeli „Czasy tranzytów i strefy cenowe”
Powiadomienie o doręczeniu
Za przesyłkę
21 PLN
na stronach 19-20.
Potwierdzenie doręczenia (POD)
Za przesyłkę
21 PLN
międzynarodowych znajdują się na stronach 3-5.
2.
W
aga i wymiary przesyłki. Przy kalkulacji ceny
obowiązuje wybór wyższej wagi (rzeczywistej
lub wolumetrycznej). Informacje na temat wagi
przesyłki znajdują się na stronie 13.
3.
USŁUGI DODATKOWE
Elektroniczne potwierdzenie doręczenia (ePOD)
4.
O
bliczanie kosztu przesyłki. Obliczanie kosztu
Odbiór w sobotę
Za przesyłkę
84 PLN
Doręczenie w sobotę
Za przesyłkę
174 PLN
Duties & Taxes Paid (DTP)
Za przesyłkę
75 PLN
Neutral Delivery
Za przesyłkę
75 PLN
Split Duty & Tax
Za przesyłkę
75 PLN
i/lub usługę celną. Sumę należy powiększyć
Neutralny VAT w Imporcie (NVI)
Za przesyłkę
90 PLN
o podatek od towarów i usług w odpowiedniej
Płaci Odbiorca
Za przesyłkę
21 PLN
stawce.
Zmiana płatnika
Za każdą fakturę
45 PLN
Rozszerzona wersja papierowej faktury
Za każdą fakturę
6 PLN
przesyłki. Stawki opłaty podstawowej znajdują się
na stronach 21-31.
5.
Usługa bezpłatna
D
o opłaty podstawowej netto należy doliczyć
dopłatę paliwową, usługę dodatkową i/lub dopłatę
eFaktura
Usługa bezpłatna
Opakowania
W zależności od wybranego opakowania
Wszystkie opłaty wyrażone są w PLN i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
Więcej informacji na temat usług dodatkowych na www.dhl.com.pl/uslugi_dodatkowe. Macie Państwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
17
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Obliczenie kosztu
przesyłki
Usługi dodatkowe
Dopłaty
Narzędzia elektroniczne
Usługi celne
Strefy i ceny
Eksport
Czasy tranzytów
i strefy cenowe
Import
Proste zasady
DOPŁATY
USŁUGI CELNE
Opisy dopłat
Sposób obliczania
Opłata
Opisy usług celnych
Sposób obliczania
Opłata
Opłata paliwowa
Dopłata zmienna
Substancja biologiczna kat. B
(UN3373)1)
Suchy lód (UN1845)1)
Odprawa zbiorcza De Minimus
Odprawa celna Low Value
Formalna odprawa celna
Za przesyłkę
Za przesyłkę
Za przesyłkę
Za przesyłkę
Aktualna opłata dostępna na
www.dhl.com.pl/dhloplatapaliwowa
Usługa dostępna tylko dla produktu
DHL MEDICAL EXPRESS
45 PLN
Baterie litowo-jonowe1)
Za przesyłkę
22 PLN
Baterie litowo-metalowe
Za przesyłkę
22 PLN
ID 8000 Produkty konsumenckie1)
Za przesyłkę
22 PLN
Prowizja wykładowa
Za przesyłkę
Materiały niebezpieczne
Za przesyłkę
347 PLN
Materiały niebezpieczne
w ilościach wyłączonych (EQ)1)
Materiały niebezpieczne
w ilościach ograniczonych (LQ)1)
Neutralizacja szkody
Za przesyłkę
22 PLN
Za przesyłkę
87 PLN
Za przesyłkę
130 PLN
Element niepiętrowalny
Za przesyłkę
335 PLN
Autoryzacja odprawy celnej
Odprawa wielu pozycji
Tranzyt na statek
Korekta odprawy celnej
Cesja praw
Rewizja wstępna przesyłki
Za przesyłkę
Za przesyłkę
Za przesyłkę
Za zgłoszenie
Za przesyłkę
Za przesyłkę
Element o niestandardowych wymiarach
Za przesyłkę
168 PLN
Magazynowanie
Element o niestandardowej wadze
Za przesyłkę
168 PLN
Za dzień
kalendarzowy
Tereny odległe
Za przesyłkę
84 PLN
Podwyższone ryzyko
Za przesyłkę
84 PLN
Ograniczone destynacje
Za przesyłkę
126 PLN
Walidacja eksportera
Za przesyłkę
126 PLN
Za przesyłkę
43 PLN
Przywrócenie płatności przelewem
Za zdarzenie
40 PLN
Za przesyłkę
Za przesyłkę
Za wniosek
Za dokument
Ponowne wezwanie do zapłaty1)
Za przesyłkę
20 PLN
Odprawa czasowa
Mienie przesiedlenia
Rejestracja w systemie EORI
Świadectwo pochodzenia
w eksporcie
Usługa bezpłatna
Usługa bezpłatna
Usługa bezpłatna dla przesyłek
transportowanych przez DHL. Opłata 87
PLN za odprawę formalną dla przesyłki,
której wartość jest mniejsza niż 22 EUR
i może być odprawiona na zbiorczym
dokumencie SAD
2% wartości opłat celno-podatkowych,
nie mniej niż 60 PLN
40 PLN
100 PLN
270 PLN
270 PLN
100 PLN
100 PLN bez oznakowania
170 PLN z oznakowaniem
100 PLN za czwarty oraz 25 PLN
za każdy kolejny dzień kalendarzowy.
Dla przesyłki o wadze powyżej 70 kg
opłata wynosi 200 PLN za czwarty
oraz 50 PLN za każdy kolejny dzień
kalendarzowy.
126 PLN
200 PLN
100 PLN
150 PLN
1)
1)
Korekta adresu doręczenia
1)
Dopłata dotyczy Klientów związanych z DHL stałą umową na świadczenie usług transportowych.
Wszystkie opłaty wyrażone są w PLN i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
Więcej informacji na temat dopłat na www.dhl.com.pl/doplaty. Macie Państwo pytania? Prosimy o kontakt z nami
na www.dhl.com.pl/kontakt.
1)
DHL zastrzega sobie prawo wezwania do zapłaty w formie przedpłaty kwot należności celno-podatkowych
oraz prowizji z tytułu odprawy przesyłki podlegającej odprawie celnej. Więcej informacji na temat obsługi celnej
na www.dhl.com.pl/obsluga_celna. Interaktywny Przewodnik Celny DHL zawierający specjalistyczną wiedzę z zakresu
obsługi celnej dostępny jest na www.dhl.com.pl/przewodnikcelny.
18
Obliczenie kosztu
przesyłki
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Usługi dodatkowe
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Dopłaty
Narzędzia elektroniczne
Usługi celne
Strefy i ceny
Eksport
Czasy tranzytów
i strefy cenowe
Import
Proste zasady
CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE
1)
Kraj
Afganistan
Albania
Algieria
Andora
Angola
Anguilla
Antigua
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Birma (Myanmar)
Boliwia
Bonaire
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Chile
Chiny
Chorwacja
Curacao
Cypr
Czad
Express Express
Strefa
9:00
12:00
8
5
8
4
8
8
8
7
8
7
8
8
2
7
8
7
8
8
2
8
8
8
8
5
8
8
8
5
8
8
8
3
8
8
8
7
3
8
3
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Time Definite
Express
Czas
Worldwide tranzytu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3-5
1-2
1-2
1
3-4
3
4
2
3-4
2-3
2
3-4
1
2
3
2
3
2
1
3
2-4
3
4
2-4
2-4
3-5
3
1-2
3
2-4
3
1-2
2-4
3
3
3
1-2
3
1-2
5
Day Definite
Economy
Czas
Select tranzytu
42)
4
4
4
4
6
2
3
4-5
5
Kraj
Czarnogóra
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy (Malwiny)
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (Mariany)
Guernsey
Gujana Brytyjska
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea Republic
Gwinea Bissau
Gwinea Równikowa
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hongkong
Indie
Indonezja
19
Express Express
Strefa
9:00
12:00
5
1
3
8
8
8
8
8
8
3
8
8
8
8
3
2
8
8
8
4
3
8
6
7
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
3
2
8
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
✔ - usługa dostępna
1)
Czasy tranzytów to średnia liczba dni roboczych, określająca przewidywany czas doręczeń, nie licząc dnia podjęcia przesyłki i obsługi na terenach
odległych (czasy tranzytów podane są na stronie http://dct.dhl.com). Dni robocze to dni nieobejmujące sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych
od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz doręczenia. Podane czasy tranzytu nie uwzględniają czasu odprawy celnej.
2)
Nie dotyczy usług importowych.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Time Definite
Express
Czas
Worldwide tranzytu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2-3
1
1
3
3-4
2-3
2-3
3
2
1
2
6-7
4
2-4
1
1
3
3
2-3
2-3
1
2
2
2-3
3
2
3
2
2-3
2
3
4
2-3
2-3
1
1
2
2
2-3
3-4
Day Definite
Economy
Czas
Select tranzytu
4
4
4
2
3
2
4
4
4-5
3-4
42)
4
42)
4
4
4-6
4-5
3
Kraj
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jersey
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo
Kongo, Republika
Demokratyczna
Korea Południowa
Korea Północna2)
Kosowo
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Express Express
Strefa
9:00
12:00
8
8
3
6
6
8
7
8
4
7
8
8
8
6
7
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4-8
3
1
1
1-4
2-4
2-3
2-3
3
2
2-3
2
2
2-3
2-3
2-3
2-3
3
5
3-4
5
2-3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2-3
4
2-3
2-3
7-9
2
2-3
2
2
3
7
1-2
1
1
1
2-3
8
7
8
5
8
8
7
8
8
8
8
8
4
3
2
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Time Definite
Express
Czas
Worldwide tranzytu
4
4
4
4
Day Definite
Economy
Czas
Select tranzytu
4
3-4
42)
4-6
42)
4
4
4
5
2
3
2
Tabela prezentuje Czasy tranzytów i strefy cenowe na dzień 1 stycznia 2016 roku, w eksporcie i imporcie dla przesyłek Time Definite (przesyłki
lotnicze) z doręczeniem w określonym czasie oraz dla Day Definite (przesyłki drogowe) w określonym dniu. Aby sprawdzić rzeczywisty czasu
transportu konkretnej przesyłki, należy skorzystać z informacji na stronie http://dct.dhl.com.
Macie Państwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
Obliczenie kosztu
przesyłki
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Usługi dodatkowe
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Dopłaty
Narzędzia elektroniczne
Usługi celne
Strefy i ceny
Eksport
Czasy tranzytów
i strefy cenowe
Import
Proste zasady
CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE
1)
Kraj
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja, Federacja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Monserrat
Mozambik
Namibia
Nauru
Nepal
Nevis
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Portoryko
Portugalia
Express Express
Strefa
9:00
12:00
8
8
8
8
8
8
8
3
8
8
8
8
6
8
5
2
8
8
8
8
8
8
8
1
8
8
8
8
4
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Time Definite
Express
Czas
Worldwide tranzytu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
3
4
2-3
2-4
1
2-3
2-4
2-4
2-4
2-4
7
2-3
1
3-4
3
2-3
3-4
5
2-3
2
1
2
2-3
2
5
1-2
5
3-4
2-3
2-3
5
2-3
4
2
2-4
2-4
1
Day Definite
Economy
Czas
Select tranzytu
4
4
4
2
5
4-5
Kraj
Republika
Południowej Afryki
Republika Środkowej
Afryki
Republika Zielonego
Przylądka
Reunion
Rosja
Rumunia
Ruanda
Saint Barthelemy
Saint Eustatius
Saint Kitts
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vinncent
Saipan (Mariany)
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
Somaliland, Republika
Północnej Somali2)
Sri Lanka
Stany Zjednoczone
Ameryki
Suazi
Sudan
Sudan Południowy
Surinam
Syria
Szwajcaria
20
Express Express
Strefa
9:00
12:00
Time Definite
Express
Czas
Worldwide tranzytu
8
4
4
4
2-3
8
4
4
4
3
4
4
2-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2-3
2-3
1-2
3
3
3
3
2
2
3
3
2-3
4
5
1-2
2
2-3
2
2-3
2
1
1
4
4
4
4
4
4
(10:30)
4
4
4
4
2-3
4
4
1-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3-4
4
3-4
3-4
1
8
8
5
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
5
8
8
7
1
3
8
4
4
4
8
8
4
8
8
8
8
8
4
4
✔ - usługa dostępna
1)
Czasy tranzytów to średnia liczba dni roboczych, określająca przewidywany czas doręczeń, nie licząc dnia podjęcia przesyłki i obsługi na terenach
odległych (czasy tranzytów podane są na stronie http://dct.dhl.com). Dni robocze to dni nieobejmujące sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych
od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz doręczenia. Podane czasy tranzytu nie uwzględniają czasu odprawy celnej.
2)
Nie dotyczy usług importowych.
Day Definite
Economy
Czas
Select tranzytu
4
4
4
4
3
3
2
4-5
Kraj
Szwecja
Tadżykistan
Tahiti
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja2
Turcja
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wyb. Kości Słoniowej
Wyspa Św. Heleny
Wyspy Cooka
Wyspy Dziewicze
(Wielka Brytania)
Wyspy Dziewicze
Stanów Zjednoczonych
Wyspy Kanaryjskie
Wyspy Marshalla
Wyspy Owcze
Wyspy Salomona
Wyspy Św. Tomasza
i Książęca
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Express Express
Strefa
9:00
12:00
3
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
5
8
8
8
8
3
2
8
2
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
8
6
8
4
4
4
8
Time Definite
Express
Czas
Worldwide tranzytu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2-4
3-4
2-3
2
2-3
4
2-3
5
3-4
2-3
2
3
6
2
2-3
2-3
2-4
5
2-4
1
1
3
1
2-4
5
4
4
2-3
4
2-3
4
4
4
4
2-3
6
2
5
4
4
5
8
8
4
4
4
4
4
4
2-3
2-3
7
4
4
4
2
Day Definite
Economy
Czas
Select tranzytu
4
3-4
4
4
3
3
4
3-4
Tabela prezentuje Czasy tranzytów i strefy cenowe na dzień 1 stycznia 2016 roku, w eksporcie i imporcie dla przesyłek Time Definite (przesyłki
lotnicze) z doręczeniem w określonym czasie oraz dla Day Definite (przesyłki drogowe) w określonym dniu. Aby sprawdzić rzeczywisty czasu
transportu konkretnej przesyłki, należy skorzystać z informacji na stronie http://dct.dhl.com.
Macie Państwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
21
DHL Medical
Express
Usługi
EKSPORT
DHL Express
Worldwide
Przygotowanie przesyłki DHL Express
DHL Express
Envelope
Narzędzia elektroniczne
DHL Economy
Select
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
DHL EXPRESS WORLDWIDE
Waga w kg
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
Dokumenty do 2 kg niepodlegające odprawie celnej
Waga w kg
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
13
1 416
1 651
1 814
1 849
1 901
2 245
2 370
2 590
0,5
347
378
403
405
409
440
457
511
14
1 440
1 677
1 852
1 897
1 953
2 311
2 456
2 678
1
425
462
490
492
508
545
569
634
15
1 464
1 703
1 890
1 945
2 005
2 377
2 542
2 766
1,5
497
542
575
577
594
646
674
749
16
1 488
1 729
1 928
1 993
2 057
2 443
2 628
2 854
2
569
622
660
662
680
747
779
864
17
1 512
1 755
1 966
2 041
2 109
2 509
2 714
2 942
Dokumenty powyżej 2 kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej
18
1 536
1 781
2 004
2 089
2 161
2 575
2 800
3 030
0,5
347
378
403
511
529
560
570
632
19
1 560
1 807
2 042
2 137
2 213
2 641
2 886
3 118
1
425
462
490
597
626
665
683
755
20
1 584
1 833
2 080
2 185
2 265
2 707
2 972
3 206
1,5
497
542
575
680
713
767
788
871
21
1 616
1 883
2 140
2 237
2 327
2 773
3 050
3 296
2
569
622
660
763
800
869
893
987
22
1 648
1 933
2 200
2 289
2 389
2 839
3 128
3 386
2,5
639
698
745
845
885
967
997
1 101
23
1 680
1 983
2 260
2 341
2 451
2 905
3 206
3 476
3
702
775
828
923
965
1 055
1 094
1 208
24
1 712
2 033
2 320
2 393
2 513
2 971
3 284
3 566
3,5
765
852
911
1 001
1 045
1 143
1 191
1 315
25
1 744
2 083
2 380
2 445
2 575
3 037
3 362
3 656
4
828
929
994
1 079
1 125
1 231
1 288
1 422
26
1 776
2 133
2 440
2 497
2 637
3 103
3 440
3 746
4,5
891
1 006
1 077
1 157
1 205
1 319
1 385
1 529
27
1 808
2 183
2 500
2 549
2 699
3 169
3 518
3 836
5
954
1 083
1 160
1 235
1 285
1 407
1 482
1 636
28
1 840
2 233
2 560
2 601
2 761
3 235
3 596
3 926
5,5
993
1 132
1 214
1 282
1 331
1 471
1 545
1 705
29
1 872
2 283
2 620
2 653
2 823
3 301
3 674
4 016
6
1 032
1 181
1 268
1 329
1 377
1 535
1 608
1 774
30
1 904
2 333
2 680
2 705
2 885
3 367
3 752
4 106
6,5
1 071
1 230
1 322
1 376
1 423
1 599
1 671
1 843
40
2 144
2 773
3 200
3 245
3 425
3 927
4 472
4 946
7
1 110
1 279
1 376
1 423
1 469
1 663
1 734
1 912
50
2 384
3 213
3 720
3 785
3 965
4 487
5 192
5 786
7,5
1 149
1 328
1 430
1 470
1 515
1 727
1 797
1 981
60
2 624
3 653
4 240
4 325
4 505
5 047
5 912
6 626
8
1 188
1 377
1 484
1 517
1 561
1 791
1 860
2 050
70
2 864
4 093
4 760
4 865
5 045
5 607
6 632
7 466
8,5
1 227
1 426
1 538
1 564
1 607
1 855
1 923
2 119
Powyżej 10 kg, za każde 0,5kg:
9
1 266
1 475
1 592
1 611
1 653
1 919
1 986
2 188
do 20 kg
12
13
19
24
26
33
43
44
9,5
1 305
1 524
1 646
1 658
1 699
1 983
2 049
2 257
do 30 kg
16
25
30
26
31
33
39
45
10
1 344
1 573
1 700
1 705
1 745
2 047
2 112
2 326
do 70 kg
12
22
26
27
27
28
36
42
11
1 368
1 599
1 738
1 753
1 797
2 113
2 198
2 414
do 300 kg
19
26
34
34
34
38
40
53
12
1 392
1 625
1 776
1 801
1 849
2 179
2 284
2 502
do 10001) kg
15
23
32
32
32
35
38
48
rzed nadaniem przesyłek o wadze powy˝ej 100 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty
P
uwzgl´dniajàcej rabat. Zaniechanie powy˝szego, oznaczaç b´dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl´dnienia rabatu.
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
1)
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty naliczane sà za ka˝de 0,5 kg, wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Express
Worldwide
22
DHL Medical
Express
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
DHL Express
Envelope
Narzędzia elektroniczne
DHL Economy
Select
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
DHL MEDICAL EXPRESS
Waga w kg
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
0,5
417
454
483
614
635
672
686
758
Waga w kg
16
1 761
2 077
2 315
2 399
2 467
2 907
3 134
3 405
1
512
555
587
717
750
798
821
906
17
1 787
2 109
2 361
2 455
2 527
2 983
3 234
3 509
1,5
597
652
690
818
854
919
947
1 045
18
1 813
2 141
2 407
2 511
2 587
3 059
3 334
3 613
2
682
749
793
919
958
1 040
1 073
1 184
19
1 839
2 173
2 453
2 567
2 647
3 135
3 434
3 717
2,5
765
840
894
1 018
1 062
1 156
1 199
1 321
20
1 865
2 205
2 499
2 623
2 707
3 211
3 534
3 821
3
841
931
995
1 113
1 159
1 263
1 314
1 449
21
1 897
2 263
2 567
2 683
2 777
3 285
3 624
3 917
3,5
917
1 022
1 096
1 208
1 256
1 370
1 429
1 577
22
1 929
2 321
2 635
2 743
2 847
3 359
3 714
4 013
4
993
1 113
1 197
1 303
1 353
1 477
1 544
1 705
23
1 961
2 379
2 703
2 803
2 917
3 433
3 804
4 109
4,5
1 069
1 204
1 298
1 398
1 450
1 584
1 659
1 833
24
1 993
2 437
2 771
2 863
2 987
3 507
3 894
4 205
5
1 145
1 295
1 399
1 493
1 547
1 691
1 774
1 961
25
2 025
2 495
2 839
2 923
3 057
3 581
3 984
4 301
5,5
1 191
1 354
1 463
1 550
1 603
1 767
1 850
2 043
26
2 057
2 553
2 907
2 983
3 127
3 655
4 074
4 397
6
1 237
1 413
1 527
1 607
1 659
1 843
1 926
2 125
27
2 089
2 611
2 975
3 043
3 197
3 729
4 164
4 493
6,5
1 283
1 472
1 591
1 664
1 715
1 919
2 002
2 207
28
2 121
2 669
3 043
3 103
3 267
3 803
4 254
4 589
7
1 329
1 531
1 655
1 721
1 771
1 995
2 078
2 289
29
2 153
2 727
3 111
3 163
3 337
3 877
4 344
4 685
7,5
1 375
1 590
1 719
1 778
1 827
2 071
2 154
2 371
30
2 185
2 785
3 179
3 223
3 407
3 951
4 434
4 781
8
1 421
1 649
1 783
1 835
1 883
2 147
2 230
2 453
40
2 485
3 285
3 779
3 843
4 027
4 591
5 254
5 781
8,5
1 467
1 708
1 847
1 892
1 939
2 223
2 306
2 535
50
2 785
3 785
4 379
4 463
4 647
5 231
6 074
6 781
9
1 513
1 767
1 911
1 949
1 995
2 299
2 382
2 617
60
3 085
4 285
4 979
5 083
5 267
5 871
6 894
7 781
9,5
1 559
1 826
1 975
2 006
2 051
2 375
2 458
2 699
70
3 385
4 785
5 579
5 703
5 887
6 511
7 714
8 781
10
1 605
1 885
2 039
2 063
2 107
2 451
2 534
2 781
Powyżej 10 kg, za każde 0,5kg:
11
1 631
1 917
2 085
2 119
2 167
2 527
2 634
2 885
do 20 kg
13
16
23
28
30
38
50
52
12
1 657
1 949
2 131
2 175
2 227
2 603
2 734
2 989
do 30 kg
16
29
34
30
35
37
45
48
13
1 683
1 981
2 177
2 231
2 287
2 679
2 834
3 093
do 70 kg
15
25
30
31
31
32
41
50
14
1 709
2 013
2 223
2 287
2 347
2 755
2 934
3 197
do 300 kg
20
28
38
38
38
41
46
57
15
1 735
2 045
2 269
2 343
2 407
2 831
3 034
3 301
1)
Przed nadaniem przesyłek o wadze powy˝ej 100 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty
uwzgl´dniajàcej rabat. Zaniechanie powy˝szego, oznaczaç b´dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl´dnienia rabatu.
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
1)
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty naliczane sà za ka˝de 0,5 kg, wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Express
Worldwide
DHL Medical
Express
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
DHL Express
Envelope
DHL Economy
Select
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
DHL EXPRESS ENVELOPE
Waga w kg
0,3
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
294
322
342
344
348
375
389
435
Obejmuje transport lotniczy dokumentów do 300 g w firmowej, kartonowej kopercie (DHL Express Envelope).
DHL Express Envelope
Wymiary zewnętrzne: 32 x 24 cm
Zalecana waga towaru: do 0,3 kg
Opakowanie bezpłatne przeznaczone
dla produktu DHL Express Envelope
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
23
DHL Express
Worldwide
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
24
DHL Medical
Express
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
DHL Express
Envelope
Narzędzia elektroniczne
DHL Economy
Select
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
DHL ECONOMY SELECT
Waga w kg
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
1
262
282
301
314
Waga w kg
30
565
599
671
697
59
797
831
1 048
1 103
2
326
349
372
389
31
573
607
684
711
60
805
839
1 061
1 117
3
364
389
415
435
32
581
615
697
725
61
813
847
1 074
1 131
4
402
429
458
481
33
589
623
710
739
62
821
855
1 087
1 145
5
440
469
501
527
34
597
631
723
753
63
829
863
1 100
1 159
6
451
481
513
541
35
605
639
736
767
64
837
871
1 113
1 173
7
462
493
525
555
36
613
647
749
781
65
845
879
1 126
1 187
8
473
505
537
569
37
621
655
762
795
66
853
887
1 139
1 201
9
484
517
549
583
38
629
663
775
809
67
861
895
1 152
1 215
10
495
529
561
597
39
637
671
788
823
68
869
903
1 165
1 229
11
497
531
567
600
40
645
679
801
837
69
877
911
1 178
1 243
12
499
533
573
603
41
653
687
814
851
70
885
919
1 191
1 257
13
501
535
579
606
42
661
695
827
865
za 5 kg >70
46
51
65
68
14
503
537
585
609
43
669
703
840
879
75
931
970
1 256
1 325
15
505
539
591
612
44
677
711
853
893
80
977
1 021
1 321
1 393
16
507
541
597
615
45
685
719
866
907
85
1 023
1 072
1 386
1 461
17
509
543
603
618
46
693
727
879
921
90
1 069
1 123
1 451
1 529
18
511
545
609
621
47
701
735
892
935
95
1 115
1 174
1 516
1 597
19
513
547
615
624
48
709
743
905
949
100
1 161
1 225
1 581
1 665
20
515
549
621
627
49
717
751
918
963
125
1 391
1 480
1 906
2 005
21
520
554
626
634
50
725
759
931
977
150
1 621
1 735
2 231
2 345
22
525
559
631
641
51
733
767
944
991
175
1 851
1 990
2 556
2 685
23
530
564
636
648
52
741
775
957
1 005
200
2 081
2 245
2 881
3 025
24
535
569
641
655
53
749
783
970
1 019
225
2 311
2 500
3 206
3 365
25
540
574
646
662
54
757
791
983
1 033
250
2 541
2 755
3 531
3 705
26
545
579
651
669
55
765
799
996
1 047
275
2 771
3 010
3 856
4 045
27
550
584
656
676
56
773
807
1 009
1 061
300
3 001
3 265
4 181
4 385
28
555
589
661
683
57
781
815
1 022
1 075
za 5 kg >300
50
56
74
74
29
560
594
666
690
58
789
823
1 035
1 089
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
Waga w kg
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
IMPORT
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
DHL Import
Economy Select
3rd Country
Import
Proste zasady
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
25
DHL Import
Economy Select
Eksport
Strefa 1
DHL Import Express
Worldwide 3rd
Country
DHL Import Medical
Express
Strefy i ceny
Waga w kg
DHL Import Express
Worldwide
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
Dokumenty do 2 kg niepodlegające odprawie celnej
Waga w kg
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
13
1 722
1 908
2 080
2 122
2 267
2 556
2 706
3 062
0,5
425
463
493
548
562
577
597
638
14
1 754
1 944
2 124
2 178
2 313
2 634
2 806
3 150
1
521
564
600
633
663
686
712
762
15
1 786
1 980
2 168
2 234
2 359
2 712
2 906
3 238
1,5
606
659
705
723
759
791
822
884
16
1 818
2 016
2 212
2 290
2 405
2 790
3 006
3 326
2
691
754
810
813
855
896
932
1 006
17
1 850
2 052
2 256
2 346
2 451
2 868
3 106
3 414
Dokumenty powyżej 2 kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej
18
1 882
2 088
2 300
2 402
2 497
2 946
3 206
3 502
0,5
425
463
493
625
646
678
683
756
19
1 914
2 124
2 344
2 458
2 543
3 024
3 306
3 590
1
521
564
600
719
765
809
822
908
20
1 946
2 160
2 388
2 514
2 589
3 102
3 406
3 678
1,5
606
659
705
809
871
933
953
1 050
21
2 008
2 212
2 452
2 570
2 655
3 172
3 490
3 774
2
691
754
810
899
977
1 057
1 084
1 192
22
2 070
2 264
2 516
2 626
2 721
3 242
3 574
3 870
2,5
776
845
913
989
1 084
1 177
1 211
1 333
23
2 132
2 316
2 580
2 682
2 787
3 312
3 658
3 966
3
854
932
1 000
1 078
1 181
1 286
1 326
1 466
24
2 194
2 368
2 644
2 738
2 853
3 382
3 742
4 062
932
1 019
1 087
1 167
1 278
1 395
1 441
1 599
25
2 256
2 420
2 708
2 794
2 919
3 452
3 826
4 158
4
1 010
1 106
1 174
1 256
1 375
1 504
1 556
1 732
26
2 318
2 472
2 772
2 850
2 985
3 522
3 910
4 254
4,5
1 088
1 193
1 261
1 345
1 472
1 613
1 671
1 865
27
2 380
2 524
2 836
2 906
3 051
3 592
3 994
4 350
5
1 166
1 280
1 348
1 434
1 569
1 722
1 786
1 998
28
2 442
2 576
2 900
2 962
3 117
3 662
4 078
4 446
5,5
1 212
1 332
1 408
1 486
1 625
1 782
1 848
2 078
29
2 504
2 628
2 964
3 018
3 183
3 732
4 162
4 542
6
1 258
1 384
1 468
1 538
1 681
1 842
1 910
2 158
30
2 566
2 680
3 028
3 074
3 249
3 802
4 246
4 638
6,5
1 304
1 436
1 528
1 590
1 737
1 902
1 972
2 238
40
2 906
3 200
3 648
3 694
3 869
4 442
5 086
5 618
7
1 350
1 488
1 588
1 642
1 793
1 962
2 034
2 318
50
3 246
3 720
4 268
4 314
4 489
5 082
5 926
6 598
7,5
1 396
1 540
1 648
1 694
1 849
2 022
2 096
2 398
60
3 586
4 240
4 888
4 934
5 109
5 722
6 766
7 578
8
1 442
1 592
1 708
1 746
1 905
2 082
2 158
2 478
70
3 926
4 760
5 508
5 554
5 729
6 362
7 606
8 558
8,5
1 488
1 644
1 768
1 798
1 961
2 142
2 220
2 558
Powyżej 10 kg, za każde 0,5kg:
9
1 534
1 696
1 828
1 850
2 017
2 202
2 282
2 638
do 20 kg
16
18
22
28
23
39
50
44
9,5
1 580
1 748
1 888
1 902
2 073
2 262
2 344
2 718
do 30 kg
31
26
32
28
33
35
42
48
10
1 626
1 800
1 948
1 954
2 129
2 322
2 406
2 798
do 70 kg
17
26
31
31
31
32
42
49
11
1 658
1 836
1 992
2 010
2 175
2 400
2 506
2 886
do 300 kg
22
28
37
37
37
42
46
58
12
1 690
1 872
2 036
2 066
2 221
2 478
2 606
2 974
do 10001) kg
20
26
35
35
35
39
44
56
3,5
rzed nadaniem przesyłek o wadze powy˝ej 100 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty
P
uwzgl´dniajàcej rabat. Zaniechanie powy˝szego, oznaczaç b´dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl´dnienia rabatu.
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
1)
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty naliczane sà za ka˝de 0,5 kg, wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
DHL Import
Economy Select
3rd Country
Eksport
Import
Proste zasady
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE 3RD COUNTRY
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
13
2 082
2 298
2 491
2 562
2 719
3 074
3 236
3 679
789
14
2 134
2 354
2 563
2 642
2 787
3 182
3 368
3 803
Dokumenty do 2 kg niepodlegające odprawie celnej
732
26
DHL Import
Economy Select
Strefy i ceny
Strefa 1
DHL Import Express
Worldwide 3rd
Country
DHL Import Medical
Express
Narzędzia elektroniczne
Waga w kg
DHL Import Express
Worldwide
Waga w kg
0,5
518
565
601
668
684
706
1
636
685
729
771
805
838
871
940
15
2 186
2 410
2 635
2 722
2 855
3 290
3 500
3 927
1,5
741
798
855
878
920
964
1 004
1 088
16
2 238
2 466
2 707
2 802
2 923
3 398
3 632
4 051
2
846
911
981
985
1 035
1 090
1 137
1 236
17
2 290
2 522
2 779
2 882
2 991
3 506
3 764
4 175
Dokumenty powyżej 2 kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej
18
2 342
2 578
2 851
2 962
3 059
3 614
3 896
4 299
0,5
518
565
601
762
788
835
851
943
19
2 394
2 634
2 923
3 042
3 127
3 722
4 028
4 423
1
636
685
729
875
933
992
1 018
1 127
20
2 446
2 690
2 995
3 122
3 195
3 830
4 160
4 547
1,5
741
798
855
984
1 061
1 143
1 175
1 299
21
2 504
2 746
3 061
3 186
3 269
3 906
4 258
4 657
2
846
911
981
1 093
1 189
1 294
1 332
1 471
22
2 562
2 802
3 127
3 250
3 343
3 982
4 356
4 767
2,5
951
1 020
1 105
1 202
1 320
1 440
1 485
1 642
23
2 620
2 858
3 193
3 314
3 417
4 058
4 454
4 877
3
1 046
1 126
1 211
1 310
1 439
1 572
1 624
1 801
24
2 678
2 914
3 259
3 378
3 491
4 134
4 552
4 987
3,5
1 141
1 232
1 317
1 418
1 558
1 704
1 763
1 960
25
2 736
2 970
3 325
3 442
3 565
4 210
4 650
5 097
4
1 236
1 338
1 423
1 526
1 677
1 836
1 902
2 119
26
2 794
3 026
3 391
3 506
3 639
4 286
4 748
5 207
4,5
1 331
1 444
1 529
1 634
1 796
1 968
2 041
2 278
27
2 852
3 082
3 457
3 570
3 713
4 362
4 846
5 317
5
1 426
1 550
1 635
1 742
1 915
2 100
2 180
2 437
28
2 910
3 138
3 523
3 634
3 787
4 438
4 944
5 427
5,5
1 476
1 608
1 699
1 800
1 975
2 165
2 246
2 524
29
2 968
3 194
3 589
3 698
3 861
4 514
5 042
5 537
6
1 526
1 666
1 763
1 858
2 035
2 230
2 312
2 611
30
3 026
3 250
3 655
3 762
3 935
4 590
5 140
5 647
6,5
1 576
1 724
1 827
1 916
2 095
2 295
2 378
2 698
40
3 486
3 870
4 415
4 542
4 715
5 410
6 140
6 867
7
1 626
1 782
1 891
1 974
2 155
2 360
2 444
2 785
50
3 946
4 490
5 175
5 322
5 495
6 230
7 140
8 087
7,5
1 676
1 840
1 955
2 032
2 215
2 425
2 510
2 872
60
4 406
5 110
5 935
6 102
6 275
7 050
8 140
9 307
8
1 726
1 898
2 019
2 090
2 275
2 490
2 576
2 959
70
4 866
5 730
6 695
6 882
7 055
7 870
9 140
10 527
8,5
1 776
1 956
2 083
2 148
2 335
2 555
2 642
3 046
Powyżej 10 kg, za każde 0,5kg:
9
1 826
2 014
2 147
2 206
2 395
2 620
2 708
3 133
do 20 kg
26
28
36
40
34
54
66
62
9,5
1 876
2 072
2 211
2 264
2 455
2 685
2 774
3 220
do 30 kg
29
28
33
32
37
38
49
55
10
1 926
2 130
2 275
2 322
2 515
2 750
2 840
3 307
do 70 kg
23
31
38
39
39
41
50
61
11
1 978
2 186
2 347
2 402
2 583
2 858
2 972
3 431
do 300 kg
26
34
45
45
46
52
58
73
12
2 030
2 242
2 419
2 482
2 651
2 966
3 104
3 555
do 10001) kg
24
32
43
43
44
49
55
70
rzed nadaniem przesyłek o wadze powy˝ej 100 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty
P
uwzgl´dniajàcej rabat. Zaniechanie powy˝szego, oznaczaç b´dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl´dnienia rabatu.
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
1)
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty naliczane sà za ka˝de 0,5 kg, wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
DHL Import Express
Worldwide 3rd
Country
27
DHL Import Medical
Express
Narzędzia elektroniczne
DHL Import
Economy Select
Strefy i ceny
DHL Import
Economy Select
3rd Country
Eksport
Import
Proste zasady
DHL IMPORT MEDICAL EXPRESS
Waga w kg
DHL Import Express
Worldwide
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Strefa 6
Strefa 7
Strefa 8
0,5
517
564
600
761
788
834
849
942
Waga w kg
16
2 208
2 433
2 661
2 778
2 884
3 338
3 582
3 990
1
633
683
728
875
931
990
1 016
1 126
17
2 246
2 473
2 715
2 844
2 936
3 426
3 698
4 088
1,5
737
796
854
984
1 059
1 140
1 172
1 297
18
2 284
2 513
2 769
2 910
2 988
3 514
3 814
4 186
2
841
909
980
1 093
1 187
1 290
1 328
1 468
19
2 322
2 553
2 823
2 976
3 040
3 602
3 930
4 284
2,5
945
1 018
1 102
1 202
1 317
1 435
1 481
1 637
20
2 360
2 593
2 877
3 042
3 092
3 690
4 046
4 382
3
1 040
1 123
1 207
1 310
1 434
1 566
1 620
1 796
21
2 428
2 661
2 953
3 114
3 176
3 774
4 150
4 506
3,5
1 135
1 228
1 312
1 418
1 551
1 697
1 759
1 955
22
2 496
2 729
3 029
3 186
3 260
3 858
4 254
4 630
4
1 230
1 333
1 417
1 526
1 668
1 828
1 898
2 114
23
2 564
2 797
3 105
3 258
3 344
3 942
4 358
4 754
4,5
1 325
1 438
1 522
1 634
1 785
1 959
2 037
2 273
24
2 632
2 865
3 181
3 330
3 428
4 026
4 462
4 878
5
1 420
1 543
1 627
1 742
1 902
2 090
2 176
2 432
25
2 700
2 933
3 257
3 402
3 512
4 110
4 566
5 002
5,5
1 476
1 608
1 698
1 806
1 969
2 162
2 247
2 529
26
2 768
3 001
3 333
3 474
3 596
4 194
4 670
5 126
6
1 532
1 673
1 769
1 870
2 036
2 234
2 318
2 626
27
2 836
3 069
3 409
3 546
3 680
4 278
4 774
5 250
6,5
1 588
1 738
1 840
1 934
2 103
2 306
2 389
2 723
28
2 904
3 137
3 485
3 618
3 764
4 362
4 878
5 374
7
1 644
1 803
1 911
1 998
2 170
2 378
2 460
2 820
29
2 972
3 205
3 561
3 690
3 848
4 446
4 982
5 498
7,5
1 700
1 868
1 982
2 062
2 237
2 450
2 531
2 917
30
3 040
3 273
3 637
3 762
3 932
4 530
5 086
5 622
8
1 756
1 933
2 053
2 126
2 304
2 522
2 602
3 014
40
3 460
3 853
4 317
4 482
4 652
5 270
6 026
6 742
8,5
1 812
1 998
2 124
2 190
2 371
2 594
2 673
3 111
50
3 880
4 433
4 997
5 202
5 372
6 010
6 966
7 862
9
1 868
2 063
2 195
2 254
2 438
2 666
2 744
3 208
60
4 300
5 013
5 677
5 922
6 092
6 750
7 906
8 982
9,5
1 924
2 128
2 266
2 318
2 505
2 738
2 815
3 305
70
4 720
5 593
6 357
6 642
6 812
7 490
8 846
10 102
10
1 980
2 193
2 337
2 382
2 572
2 810
2 886
3 402
Powyżej 10 kg, za każde 0,5kg:
11
2 018
2 233
2 391
2 448
2 624
2 898
3 002
3 500
do 20 kg
19
20
27
33
26
44
58
49
12
2 056
2 273
2 445
2 514
2 676
2 986
3 118
3 598
do 30 kg
34
34
38
36
42
42
52
62
13
2 094
2 313
2 499
2 580
2 728
3 074
3 234
3 696
do 70 kg
21
29
34
36
36
37
47
56
14
2 132
2 353
2 553
2 646
2 780
3 162
3 350
3 794
do 300 kg
25
31
42
42
43
48
53
67
15
2 170
2 393
2 607
2 712
2 832
3 250
3 466
3 892
1)
Przed nadaniem przesyłek o wadze powy˝ej 100 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym DHL w celu uzyskania oferty uwzgl´dniajàcej
rabat. Zaniechanie powy˝szego, oznaczaç b´dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika, tj. bez uwzgl´dnienia rabatu.
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
1)
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty naliczane sà za ka˝de 0,5 kg, wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
DHL Import Express
Worldwide
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Import Express
Worldwide 3rd
Country
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
DHL Import Medical
Express
Narzędzia elektroniczne
DHL Import
Economy Select
Strefy i ceny
DHL Import
Economy Select
3rd Country
Eksport
Import
Proste zasady
DHL IMPORT ECONOMY SELECT
Waga w kg
28
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
1
289
310
331
346
Waga w kg
30
625
660
743
765
59
886
921
1 149
1 200
2
359
383
409
428
31
634
669
757
780
60
895
930
1 163
1 215
3
401
427
457
477
32
643
678
771
795
61
904
939
1 177
1 230
4
443
471
505
526
33
652
687
785
810
62
913
948
1 191
1 245
5
485
515
553
575
34
661
696
799
825
63
922
957
1 205
1 260
6
497
528
567
591
35
670
705
813
840
64
931
966
1 219
1 275
7
509
541
581
607
36
679
714
827
855
65
940
975
1 233
1 290
8
521
554
595
623
37
688
723
841
870
66
949
984
1 247
1 305
9
533
567
609
639
38
697
732
855
885
67
958
993
1 261
1 320
10
545
580
623
655
39
706
741
869
900
68
967
1 002
1 275
1 335
11
548
582
629
660
40
715
750
883
915
69
976
1 011
1 289
1 350
12
551
584
635
665
41
724
759
897
930
70
985
1 020
1 303
1 365
13
554
586
641
670
42
733
768
911
945
za 5 kg >70
50
55
70
75
14
557
588
647
675
43
742
777
925
960
75
1 035
1 075
1 373
1 440
15
560
590
653
680
44
751
786
939
975
80
1 085
1 130
1 443
1 515
16
563
592
659
685
45
760
795
953
990
85
1 135
1 185
1 513
1 590
17
566
594
665
690
46
769
804
967
1 005
90
1 185
1 240
1 583
1 665
18
569
596
671
695
47
778
813
981
1 020
95
1 235
1 295
1 653
1 740
19
572
598
677
700
48
787
822
995
1 035
100
1 285
1 350
1 723
1 815
20
575
600
683
705
49
796
831
1 009
1 050
125
1 535
1 625
2 073
2 190
21
580
606
689
711
50
805
840
1 023
1 065
150
1 785
1 900
2 423
2 565
22
585
612
695
717
51
814
849
1 037
1 080
175
2 035
2 175
2 773
2 940
23
590
618
701
723
52
823
858
1 051
1 095
200
2 285
2 450
3 123
3 315
24
595
624
707
729
53
832
867
1 065
1 110
225
2 535
2 725
3 473
3 690
25
600
630
713
735
54
841
876
1 079
1 125
250
2 785
3 000
3 823
4 065
26
605
636
719
741
55
850
885
1 093
1 140
275
3 035
3 275
4 173
4 440
27
610
642
725
747
56
859
894
1 107
1 155
300
3 285
3 550
4 523
4 815
28
615
648
731
753
57
868
903
1 121
1 170
za 5 kg >300
56
62
81
82
29
620
654
737
759
58
877
912
1 135
1 185
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
Waga w kg
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
DHL Import Express
Worldwide
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
DHL Import Express
Worldwide 3rd
Country
Usługi
Przygotowanie przesyłki DHL Express
DHL Import Medical
Express
Narzędzia elektroniczne
DHL Import
Economy Select
Strefy i ceny
DHL Import
Economy Select
3rd Country
Eksport
Import
Proste zasady
DHL IMPORT ECONOMY SELECT 3RD COUNTRY
Waga w kg
Waga w kg
29
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
1
347
372
398
415
30
753
797
899
910
59
1 072
1 116
1 392
1 461
2
430
458
492
515
31
764
808
916
929
60
1 083
1 127
1 409
1 480
3
481
511
551
575
32
775
819
933
948
61
1 094
1 138
1 426
1 499
4
532
564
610
635
33
786
830
950
967
62
1 105
1 149
1 443
1 518
5
583
617
669
695
34
797
841
967
986
63
1 116
1 160
1 460
1 537
6
597
633
685
714
35
808
852
984
1 005
64
1 127
1 171
1 477
1 556
7
611
649
701
733
36
819
863
1 001
1 024
65
1 138
1 182
1 494
1 575
8
625
665
717
752
37
830
874
1 018
1 043
66
1 149
1 193
1 511
1 594
9
639
681
733
771
38
841
885
1 035
1 062
67
1 160
1 204
1 528
1 613
10
653
697
749
790
39
852
896
1 052
1 081
68
1 171
1 215
1 545
1 632
11
656
699
757
795
40
863
907
1 069
1 100
69
1 182
1 226
1 562
1 651
12
659
701
765
800
41
874
918
1 086
1 119
70
1 193
1 237
1 579
1 670
13
662
703
773
805
42
885
929
1 103
1 138
za 5 kg >70
61
66
85
90
14
665
705
781
810
43
896
940
1 120
1 157
75
1 254
1 303
1 664
1 760
15
668
707
789
815
44
907
951
1 137
1 176
80
1 315
1 369
1 749
1 850
16
671
709
797
820
45
918
962
1 154
1 195
85
1 376
1 435
1 834
1 940
17
674
711
805
825
46
929
973
1 171
1 214
90
1 437
1 501
1 919
2 030
18
677
713
813
830
47
940
984
1 188
1 233
95
1 498
1 567
2 004
2 120
19
680
715
821
835
48
951
995
1 205
1 252
100
1 559
1 633
2 089
2 210
20
683
717
829
840
49
962
1 006
1 222
1 271
125
1 864
1 963
2 514
2 660
21
690
725
836
847
50
973
1 017
1 239
1 290
150
2 169
2 293
2 939
3 110
22
697
733
843
854
51
984
1 028
1 256
1 309
175
2 474
2 623
3 364
3 560
23
704
741
850
861
52
995
1 039
1 273
1 328
200
2 779
2 953
3 789
4 010
24
711
749
857
868
53
1 006
1 050
1 290
1 347
225
3 084
3 283
4 214
4 460
25
718
757
864
875
54
1 017
1 061
1 307
1 366
250
3 389
3 613
4 639
4 910
26
725
765
871
882
55
1 028
1 072
1 324
1 385
275
3 694
3 943
5 064
5 360
27
732
773
878
889
56
1 039
1 083
1 341
1 404
300
3 999
4 273
5 489
5 810
28
739
781
885
896
57
1 050
1 094
1 358
1 423
za 5 kg >300
69
74
97
98
29
746
789
892
903
58
1 061
1 105
1 375
1 442
Do opłaty podstawowej netto nale˝y doliczyç opłat´ paliwowà, usług´ dodatkowà i/lub dopłat´ i/lub usług´ celnà.
Wszystkie opłaty wyra˝one sà w PLN i zostanà powi´kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce.
Waga w kg
Wi´cej informacji na temat usług na www.dhl.com.pl/express. Macie Paƒstwo pytania? Prosimy o kontakt z nami na www.dhl.com.pl/kontakt.
DHL Express – międzynarodowi specjaliści
Cennik usług międzynarodowych 2016
Usługi
PROSTE ZASADY
Przygotowanie przesyłki DHL Express
Narzędzia elektroniczne
Strefy i ceny
Eksport
Import
Proste zasady
GRUPY TOWARÓW ZABRONIONYCH I OGRANICZONYCH W PRZEWOZIE
Ze względu na przepisy prawa, zarządzenia i środki bezpieczeństwa firma DHL Express stosuje
REKLAMACJE
ograniczenia w przewozie niektórych towarów.
Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłki naszych
Towary zabronione w przewozie
Klientów docierały pod właściwy adres bezpiecznie
Ż
ywe zwierzęta (ssaki, gady, ryby, płazy, ptaki,
i na czas. Wszelkie uwagi co do jakości naszych usług
owady, larwy owadów i bezkręgowce)
lub ewentualne reklamacje, należy składać poprzez
n
L udzkie szczątki lub prochy
www.dhl.com.pl/reklamacje.
n
S ztabki metali szlachetnych
n
P
rawne środki płatnicze (banknoty, monety,
n
KONTAKT Z DHL
środki płatnicze na okaziciela)
n
Ś rodki odurzające i psychotropowe
n
K
amienie szlachetne i półszlachetne
n
B
roń palna, amunicja, materiały wybuchowe
n
K
ość słoniowa
n
T
owary zabronione w kraju docelowym
Jesteśmy najbardziej międzynarodową firmą ekspresową
na świecie i z pasją obsługujemy Klientów. Zapraszamy
do współpracy na www.dhl.com.pl/kontakt.
Towary ograniczone w przewozie
n
B
roń pneumatyczna, imitacja/replika broni palnej,
części broni palnej
Towary ograniczone w przewozie mogą zostać przyjęte
n
A
ntyki, dzieła sztuki
do przewozu po uzyskaniu formalnej zgody na ich
n
B
anderole/znaki akcyzowe
przewóz od DHL Express. Szczegóły dotyczące listy
n
W
yroby akcyzowe
towarów zabronionych i podlegających ograniczeniom
n
P
apierosy/papierosy elektroniczne
dostępne są w Dziale Obsługi Klienta DHL Express
n
M
ateriały niebezpieczne i towary łatwo psujące się
– Przesyłki Międzynarodowe lub u Przedstawiciela
n
D
okumenty zbywalne na okaziciela (inkorporujące
Handlowego DHL Express.
prawa majątkowe i inne)
Każda przesyłka, w stosunku do której Kurier DHL Express
n
F utra,
/Pracownik Działu Obsługi Klienta DHL Express ma wątpliwości,
n
B
iżuteria, zegarki
może być sprawdzona pod kątem zawartości.
30
Cennik usług międzynarodowych 2016
NOTATKI
31
DHL Express (Poland)
ul. Osmańska 2
02-823 Warszawa
www.dhl.com.pl/express
MyDHL
www.mydhl.pl
DHL IntraShip
www.dhl.com.pl/intraship
DHL Online Shipping
www.dhl.com.pl/wyslij
tel. 42 6 345 100
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Podobne dokumenty