Zasady rekrutacji do klas sportowych

Transkrypt

Zasady rekrutacji do klas sportowych
ZASADY REKRUTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W WARSZAWIE
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU:
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT
SIATKÓWKA CHŁOPCÓW
1. Rekrutacja do klasy 4 sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Warszawie
przeprowadzana jest na podstawie :
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty
( Dz.U.z 2015 r. poz.2156 )
- nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianach w sposobie rekrutacji do oddziałów sportowych
i oddziałów mistrzostwa sportowego.
2. Kandydatem do klasy 4 sportowej może być uczeń, który:
a) ukończył trzecią klasę w szkole podstawowej i wykaże się
umiejętnościami potwierdzonymi wynikami testu sprawnościowego
b) posiada dobre wyniki w nauce potwierdzone oceną opisową
za I semestr
c) uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach
ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu,
w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole
lub oddziale
d) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza
medycyny sportowej
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO- KWALIFIKACYJNA
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor szkoły
powołuje Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący
b) nauczyciele wychowania fizycznego uczący w danym roczniku
c) nauczyciel –trener prowadzący zajęcia w danym roczniku
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna
a) podaje kandydatom informacje o warunkach rekrutacji
b) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodne z zasadami
określonymi w regulaminie
c) przeprowadza test sprawności fizycznej
d) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego i ogłasza listę
kandydatów przyjętych do klasy czwartej
KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW
1. Podstawą przyjęcia kandydata do klasy czwartej jest:
a) Świadectwo ukończenia klasy trzeciej
b) Liczba uzyskanych punktów z zachowania ( ocena wychowawcy
klasy trzeciej )
c) Wynik testu sprawnościowego:
Dziewczęta
- bieg 4x10m
- obserwacja w trakcie gry biegowej do 6-ciu podań
- powtórzenie ćwiczenia
- kryterium wzrostu
Chłopcy
- bieg 4x10m
- skok z miejsca obunóż
- rzut piłką lekarską 1 kg
- kryterium wzrostu

Podobne dokumenty