Unieważnienie zapytania

Transkrypt

Unieważnienie zapytania
Fundusze
Europejskie
Program Regionatny
)4ZOwSZe.
serce Poiski
Europejski Fundusz
RozwojuRegionalnego
GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 7
5-65-82(85), 22 785-66-OC
NIP 531-16-66-399,
RGON 01 327047
Leoncin, 24 listopada 2016 r.
Uniewaznienie zapytania ofertowe2o z dnia 14.11.20 16 roku
z wyboru Wykonawcy na wykonanie uslugi: na przygotowanie dokumentacji przetargowej dia
projektu partnerskiego pn. ,,E-uslugi miedzy Wis14 a Kampinosem" w ramach poddziatania 2.1. 1,,Euslugi dia Mazowsza - typ projektów e-administracja" ze grodk6w Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach II og priorytetowa - ,,Wzrost epotencjalu Mazowsza", Dzialanie 2.1 - ,,E-uslugi", podzialanie 2. 1.1 E-ushigi dia Mazowsza - typ
projektów e-administracja
Gmina Leoncin uniewaznia zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2016 roku na przygotowanie
dokumentacji przetargowej dia projektu partnerskiego pn. ,,E-uslugi miedzy Wisiq a Kampinosem."
Od decyzji podjetej przez Zamawiajcego lie przysluguje odwolanie. Wszelkie pisma
skiadane przez Wykonawców majqce charakter odwolania od rozstrzygniçé, Zamawiajcy
pozostawi bez rozpatrzenia.

Podobne dokumenty