ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela przedszkola

Transkrypt

ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela przedszkola
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU
NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
Charakterystyka stanowiska pracy
Opis stanowiska
Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze z dziećmi, przygotowuje pomoce dydaktyczne, gazetki ścienne, wystawy prac. Organizuje wycieczki, spacery i inne wyjazdy. Dekoruje sale przedszkolne i korytarze. Pomaga dzieciom w wykonywaniu podstawowych czynności, jak: jedzenie, ubieranie się, zabiegi higieniczne. Prowadzi rozmowy, konsultacje i zebrania z rodzicami w sprawie postępów dokonywanych w przedszkolu przez dzieci
oraz dokumentuje swoją pracę poprzez zapisy w dziennikach lekcyjnych, protokółów zebrań
z rodzicami, ankiet, kart zdrowia dzieci, scenariuszy zajęć i organizacji uroczystości przedszkolnych. Obsługuje urządzenia biurowe, takie jak: komputer, kserokopiarka, telefon, fax,
bindownica, laminator, sprzęt AGD itp. Nauczyciel pracuje 8 godzin dziennie w godz. od
6.00 do 14.00, lub od 9.00 do 17.00.
Wymagany poziom wykształcenia, doświadczenia i zdolności użytkowania oraz
wymagane uprawnienia:
1. odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz podstawowe
zasady moralne,
2. wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania
przedszkolnego,
3. ciągłe doskonalenie zawodowe i wzbogacanie swojego warsztatu pracy poprzez udział
w konferencjach, szkoleniach, warsztatach itp.,
4. indywidualne predyspozycje do pracy z dziećmi,
5. schludny wygląd.
Przedszkole posiada osiem sal dydaktycznych i dwa ogrody-place zabaw. Place zabaw
wyposażone są w zjeżdżalnie, piaskownice i inne zabawki-kiwaczki oraz sprężynowce, które
posiadają odpowiednie atesty. Nauczyciele często organizują wycieczki zgodnie z algorytmem wycieczek opracowanym dla potrzeb przedszkola. Organizowane są również tygodniowe wyjazdy w góry, które poprzedzone są nocami w przedszkolu bez rodziców.
Sale przedszkolne spełniają wymagania przepisów; oświetlenie: naturalne dzienne
i sztuczne; wentylacja: grawitacyjna i nawiewna.
1
Zagrożenia — czynniki fizyczne niebezpieczne
ZRÓDŁA
MOŻLIWE
ŚRODKI OCHRONY
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIA
SKUTKI ZAPRZED ZAGROŻE(PRZYCZYNA)
GROŻENIA
NIAMI
1. Upadek na
Śliskie podłogi, nieStłuczenia, sinia- Odpowiednie obuwie, nietym samym po- równe powierzchnie,
ki, zwichnięcia,
śliskie powierzchnie, skuziomie
rozrzucone zabawki,
złamania
pienie, uwaga, szkolenia
klocki
pracowników
2. Upadek na
Ćwiczenia gimnaStłuczenia,
Utrzymanie odpowiedniej
niższy poziom
styczne na drabinkach, zwichnięcia, zła- kondycji fizycznej, szkolerównoważni
mania kości,
nia, skupienie, uwaga
wstrząśnienie mózgu, śmierć
3. Porażenie
Używanie urządzeń
Porażenie, śmierć Przeglądy i badania instaprądem elekzasilanych prądem
lacji elektrycznej, sprawny
trycznym
elektrycznym
sprzęt
4. Uderzenie o
Prowadzenie zajęć
Siniaki, guzy,
Wzmożona uwaga
ruchome przed- ruchowych
złamania
mioty
5. Uderzenie o
Uderzenia o biurko,
Siniaki, guzy,
Wzmożona uwaga
nieruchome
krzesło
stłuczenia
przedmioty
6. Wypadek ko- Wycieczki poza przed- Ciężkie uszkoPrzestrzegania prawa
munikacyjny
szkole
dzenie ciała,
o ruchu drogowym. Wzmośmierć
żona uwaga
Zagrożenia — czynniki fizyczne szkodliwe
ŚRODKI
OCHRONY
ZAGROŻENIE
PRZED ZAGROŻENIAMI
1. Hałas
Głośne zachowanie Ubytki słuchu, roz- Ograniczenie ekspodzieci, płacz
strój nerwowy, po- zycji na hałas, badabudliwość
nia lekarskie
2. Przeciążenie strun Prowadzenie zajęć
Choroba zawodowa, Szkolenia, badania
głosowych
dydaktycznych
uszkodzenie strun
lekarskie
głosowych
3. Obciążenie ukła- Nieprawidłowa po- Schorzenia układu Prawidłowa pozycja
du mięśniowo-kost- stawa, wymuszona
mięśniowo-kostprzy leżaku, ćwiczenego: statyczne i
pozycja, noszenie na nego, ból kręgosłu- nia gimnastyczne,
dynamiczne
rękach dzieci, niepa, dłoni i nadgarst- odpowiedni czas
prawidłowa postawa ków
noszenia dziecka na
przy pochylaniu się
rękach
nad dzieckiem odpoczywającym na leżaku, praca przy komputerze
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA
(PRZYCZYNA)
MOŻLIWE
SKUTKI ZAGROŻENIA
2
Zagrożenia biologiczne
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYMOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIE
CZYNA)
ZAGROŻENIA
DROGA ZAKAŻENIA
Wirus Coronaviri- Ludzie
Łagodne choroby górdae
Powietrzno-kropelnych dróg oddechoGr. 2
kowa
wych
Wirusy ECHO
Ludzie
Zapalenie układu od(Picomaviridae)
Powietrzno-kropeldechowego, angina,
Gr. 2
kowa, bezpośrednia
zapalenie opon mózgowych, mięśnia sercowego, wątroby i jelit, skóry, biegunki
Wirusy zapalenia Ludzie, ścieki
Zapalenie wątroby,
wątroby typ A
Pokarmowa, bezpojelit, żołądka
(Picomaviridae)
średnia
Gr. 2
Cytomegalovirus Ludzie
Mononukleoza z gohominis – herpes- Bezpośrednia, kontakt rączką, uszkodzenia
viridae
ze śliną i moczem
płodu
Gr. 2
chorego
Ludzki wirus upośledzenia odporności typu HIV-1,
HIV-2 (Retroviridae)
Gr. 3
Wirus opryszczki
pospolitej – herpesviridae
Gr. 2
Ludzie
Bezpośrednia (przez
krew i płyny ustrojowe)
Herpesvirus ospy
wietrznej, półpaśca
Gr. 2
Wirusy grypy (typ
A, B, C) orthomyxoviridae
Gr. 2
Wirus Odry Paramyxoviridae
Gr. 2
Ludzie
Powietrzno-kropelkowa
ŚRODKI
OCHRONY
PRZED ZAGROŻENIAMI
Przestrzeganie
zasad higieny
Przestrzeganie
zasad higieny
Przestrzeganie
zasad higieny,
szczepienia
Środki ochrony
indywidualnej,
dezynfekcja,
ochrona pracownic w ciąży
AIDS (zespół nabytego Środki ochrony
obniżenia odporności), indywidualnej,
infekcje towarzyszące, badania serolośmierć, nowotwory
giczne
Opryszczka, pęcherzykowe zapalenie błon
śluzowych jamy ustnej,
skóry, zapalenie rogówki, mózgu
Ospa wietrzna, półpasiec
Przestrzeganie
zasad higieny
Ludzie
Powietrzno-kropelkowa
Grypa, zapalenie płuc
Przestrzeganie
zasad higieny,
szczepienia
Ludzie
Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia
Odra
Przestrzeganie
zasad higieny
Ludzie
Bezpośrednia, przez
uszkodzoną skórę,
kontakt rąk
3
Przestrzeganie
zasad higieny
ZAGROŻENIE
Wirus świnki (nagminne zapalenie
przyusznic) Paramyxoviridae
Gr. 2
Parwowirus ludzki
(B19)
Gr. 2
Wirus ostrego
krwotocznego
zapalenia spojówek
Gr. 2
Wirusy polio (Picomaviridae)
Gr. 2
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYCZYNA)
DROGA ZAKAŻENIA
Ludzie
Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia
Ludzie
Powietrzno-kropelkowa
Ludzie
Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia
Ludzie, ścieki
Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia –
pokarmowa
Wirusy Togaviri- Ludzie
dae wirus różyczki bezpośrednia
Gr. 2
Bordetella pertus- Ludzie
sis pałeczka krztu- powietrzno-kropelśca
kowa
Gr. 2
Maczugowiec bło- Ludzie
nicy
powietrzno-kropelGr. 2
kowa, przyranna
Staphylococcus
Ludzie
aureus (gronkoPowietrzno-kropelwiec złocisty)
kowa, powietrzno-pyGr.2
łowa, pokarmowa,
bezpośrednia
Mycobacterium
Ludzie
tuberculosis – prą- Powietrzno-kropeltek gruźlicy
kowa
Gr. 3
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
ŚRODKI
OCHRONY
PRZED ZAGROŻENIAMI
Świnka, powikłania –
zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
Szczepienia,
przestrzeganie
zasad higieny
Gorączka z wysypką,
anemia, poronienia
Przestrzeganie
zasad higieny
Ostre krwotoczne zapalenie spojówek
Przestrzeganie
zasad higieny
Gorączka, zapalenie
mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, kalectwo
Różyczka, zapalenie
stawów, uszkodzenie
płodu
Krztusiec, zapalenie
oskrzeli i płuc. Działanie toksyczne
Szczepienia,
przestrzeganie
zasad higieny
Ochrona pracownic w ciąży
Przestrzeganie
zasad higieny,
szczepienia
Błonica. Wytwarza
toksyny
Przestrzeganie
zasad higieny,
szczepienia
Zakażenia ropne, zapa- Środki ochrony
lenie górnych dróg
indywidualnej,
oddechowych, alergia przestrzeganie
skórna
zasad higieny
Gruźlica płuc, rzadziej Szczepienia
innych narządów
ochronne, przestrzeganie zasad
higieny
4
Zagrożenia psychofizyczne
ZAGROŻENIE
MOŻLIWE
SKUTKI ZAGROŻENIA
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA
1. Obciążenie psychiczne
Stałe utrzymywanie
uwagi, odpowiedzialność za dzieci
2. Agresja
Dzieci i rodzice
ŚRODKI
OCHRONY
PRZED ZAGROŻENIAMI
Szkolenia, opieka
psychologa
Nerwice, choroby
układu pokarmowego, psychozy, bezsenność
Długotrwały stres,
Właściwa organizazniechęcenie, apatia, cja pracy, szkolenia
niechęć, depresje
nt.: Jak radzić sobie
ze stresem, pomoc
psychologa
Zagrożenia chemiczne
ŹRÓDŁO ZAŚRODKI
MOŻLIWE
GROŻENIA
OCHRONY
ZAGROŻENIE
SKUTKI ZAGRODROGA
PRZED ZAGROŻENIA
WCHŁANIANIA
ŻENIAMI
1. Substancje i mie- Farby, tusze, kleje
Astma, choroby
Badania lekarskie,
szaniny chemiczne Oddechowa, skórna układu oddechowe- zmiana środków,
uczulające
go, alergie skórne
wentylacja, wietrzenie sal
2. Substancje i mie- Środki do dezynfek- Podrażnienia skóry i Badania lekarskie,
szaniny chemiczne cji
dróg oddechowych, zmiana środków,
drażniące
Oddechowa, skórna katary
wentylacja, wietrzenie sal, stosowanie
środków zgodnie z
kartą charakterystyki
5
ZAGROŻENIA
Upadek na tym samym poziomie
Upadek na niższy poziom
Porażenie prądem elektrycznym
Uderzenie o ruchome
przedmioty
Uderzenie o nieruchome
przedmioty
Wypadek komunikacyjny
Hałas
Przeciążenie strun głosowych
Obciążenie układu mięśniowo-kostnego
Wirus Coronaviridae Gr. 2
Wirusy ECHO (Picomaviridae) Gr. 2
Wirusy zapalenia wątroby
typ A (Picomaviridae) Gr. 2
Cytomegalovirus hominis –
herpesviridae Gr. 2
Ludzki wirus upośledzenia
odporności typu HIV-1,
HIV-2 (Retroviridae) Gr. 3
Wirus opryszczki pospolitej
– herpesviridae Gr. 2
Herpesvirus ospy wietrznej,
półpaśca Gr. 2
Wirusy grypy (typ A, B, C)
orthomyxoviridae Gr. 2
Wirus Odry Paramyxoviridae Gr. 2
Wirus świnki (nagminne
zapalenie przyusznic) Paramyxoviridae Gr. 2
Parwowirus ludzki (B19)
Gr. 2
Wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek
Gr. 2
Wirusy polio (Picomaviridae) Gr. 2
Wirusy Togaviridae wirus
różyczki
Gr. 2
Ocena ryzyka zawodowego
CIĘŻKOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
SZKÓD
RYZYKO
Mała
Mało prawdopodobne
Małe
Duża
Mało prawdopodobne
Średnie
Duża
Mało prawdopodobne
Średnie
Mała
Mało prawdopodobne
Małe
Mała
Prawdopodobne
Małe
Duża
Średnie
Mało prawdopodobne
Prawdopodobne
Średnie
Średnie
Średnie
Prawdopodobne
Średnie
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
Małe
Mało prawdopodobne
Małe
Duże
Mało prawdopodobne
Średnie
Małe
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Prawdopodobne
Średnie
Średnie
Prawdopodobne
Średnie
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
Małe
Mało prawdopodobne
Małe
Małe
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Prawdopodobne
Średnie
6
ZAGROŻENIA
Bordetella pertussis pałeczka krztuśca Gr. 2
Maczugowiec błonicy Gr. 2
Staphylococcus aureus
(gronkowiec złocisty) Gr. 2
Mycobacterium tuberculosis – prątek gruźlicy Gr. 3
CIĘŻKOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
SZKÓD
RYZYKO
Małe
Mało prawdopodobne
Małe
Małe
Mało prawdopodobne
Małe
Małe
Mało prawdopodobne
Małe
Średnie
Mało prawdopodobne
Małe
7

Podobne dokumenty