Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ

Transkrypt

Ocena ryzyka zawodowego - Urząd Miasta Nowy Targ
Ocena ryzyka zawodowego dozorcy
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
Identyfikacja zagrożeń
Lp.
Zagrożenie lub
czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy,
uciążliwy
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki
1
2
3
4
1. Powierzchnie
Droga dojścia do niejsca
Małe powierzchniowe urazy
sprzyjające upadkowi przeznaczenia – śliskie i nierówne (stłuczenia), zwichnięcia,
na tym samym poziomie. (wykruszone) powierzchnie posadzki, skręcenia i naderwania stawów,
nieporządek na stanowisku pracy;
naderwania wiązadeł stawu
niewłaściwe obuwie.
skokowego i stopy, złamania
kończyn.
2. Praca na poziomie
Układanie i zdejmowanie przedmiotów i Stłuczenia całego ciała.
wyższym od poziomu
materiałów na wyższych półkach z
Możliwe zwichnięcia i
podłogi.
krzesła, bez odpowiedniego
złamania kończyn.
wyposażenia.
3. Przemieszczanie się po Śliska nawierzchnia stopni schodów, Stłuczenia całego ciała.
schodach.
brak uwagi, pośpiech.
Możliwe zwichnięcia i złamania
kończyn, skręcenia stawów
skokowych.
4. Wystające elementy
Naroża mebli, urzadzeń stanowiących Stłuczenia ciała (zwłaszcza
nieruchome.
wyposażenie biura i stanowiska pracy bark, ręce).
dozorcy. Elementy wejść.
5. Wystające ruchome
Drzwi wejściowe, okna, szlaban przy Stłuczenia ciała (zwłaszcza
elementy.
wjeździe na teren firmy.
palce dłoni, bark i głowa).
6. Ostre i szorstkie
Wykorzystywane narzędzia,
Skaleczenia i zakłucia dłoni.
narzędzia oraz
przedmioty,noże, nożyczki, części
krawędzie.
itp. Krawędzie opakowań .
7. Obciążenie statyczne Wymuszona pozycja ciała. Praca w
, Długotrwałe i nawracające
układu ruchu
pozycji siedzącej (np. praca przy dolegliwości układu
(mięśniowo-szkieletow obsłudze komputera).
mięśniowo-szkieletowego –
ego).
zwyrodnienia.
8. Obciążenie fizyczne Różne prace fizyczne, pomoc przy
Stłuczenia, zwichnięcia,
przenoszeniu, przewożeniu,
odśnieżaniu przejść dojść itp
skręcenia stawów, naderwanie
mięśni.Długotrwałe i
narastające dolegliwośći
układu
mięśniowo-szkieletowego,
9. Niebezpieczne
Używanie urządzeń zasilanych prądem Porażenie prądem elektrycznym
napięcie w instalacji elektrycznym, niesprawna instalacja – poparzenie, utrata
elektrycznej.
elektryczna.
przytomności, zatrzymanie
akcji serca – śmierć.
10. Gorące płyny.
Przygotowywanie kawy lub herbaty. Oparzenia termiczne I i II
Kontakt z gorącymi powierzchniami w stopnia, najczęściej skóry
pomieszczeniu socjalnym.
rąk.
11. Pożar.
Pracujące elektryczne urządzenia
Poparzenia termiczne. Zatrucie
grzejne. Gromadzenie w
gazami pożarowymi (zwłaszcza
pomieszczeniach biurowych materiałów CO). W skrajnych sytuacjach
palnych. Zwarcia w instalacji
śmierć.
elektrycznej.
12. Przedmioty usytuowane Pojemniki, opakowania, materiały, Skaleczenia (rany cięte).
na wysokości, grożące przedmioty itp. na wyższych półkach. Stłuczenia (siniaki).
spadnięciem.
Spadające z półek regałów opakowania Zadrapania. Możliwe też
zbiorcze i pojedyncze przedmioty, wstrząśnienia mózgu.
najczęściej w sytuacji złego i
przypadkowego ich składowania.
13. Obracające się części Wirujące części narzędzi i maszyn. Skaleczenia, zwłaszcza rąk.
maszyn grożące
Zwłaszcza w trakcie użytkowania
pochwyceniem.
urządzenia w luźnym ubraniu, z
niedopiętymi rękawami, luźnymi
elementami ubrania (np. apaszki,
itp.), czy też rozpuszczonymi
włosami.
14. Uczestniczenie w ruchu Praca na placu wewnętrznym Urzędu jak Potłuczenia. Złamania. Czasem
na drogach
i na chodnikach wokół Urzędu.
rozległe urazy, w tym także
publicznych.
Odśnieżanie przejść i dojść
obrażenia narządów
wewnętrznych. W skrajnych
przypadkach śmierć.
15. Zdarzenia wypadkowe Nie stosowanie się do przepisów i Uczestniczenie w wypadkach
zasad bhp. Samowolne i nieuzasadnione przy pracy, uszkodzenia ciała,
wykonywanie prac
uszczerbek na zdrowiu, w
slkrajnych przypadkach śmierć
Narażenie na nagłe zmiany temperatur w Przeziębienia. Zapalenie płuc,
16. Zmienne warunki
czasie wykonywania czynności służbowych oskrzeli, zapalenia zatok.
atmosferyczne.
poza terenem Urzędu ( zamiatani,
sprzątanie chodników, odśnieżanie).
17. Kontakt ze środkami
Wykorzystywane do bieżącej pracy
Alergie, podrażnienia skóry
drażniącymi,
alergizującymi
środki chemiczne .
18. Działanie osób trzecich Petenci – przemoc w miejscu pracy Skaleczenia, otarcia,
w celach przestępczych (np.: słowne obelgi, groźby).
potłuczenia (siniaki, guzy),
(napad). Agresja ludzi
złamania. Nerwice.
19 Obciążenie
Presja kierownictwa związana z
Nerwice, psychozy, bóle głowy,
emocjonalne – stres. wynikami pracy. Przeciążenie pracą. drażliwość, brak skupienia, silne
Kontakty z petentami i pracownikami. obciążenia serca i układu
krążenia, chroniczne zmęczenie,
Odpowiedzialność materialna za
lęk, poczucie wyczerpania.
powierzone mienie.
Choroby układu pokarmowego.
20. Mobbing
Lp
Zagrożenie
Grupa
Terror psychiczny – molestowanie
Nerwice, stres, trwałe,
psychiczne mające na celu
negatywne skutki psychiczne,
wymuszenie na osobie mobbingowanej pogorszenie stanu zdrowia.
zachowań niezgodnych z jej
Degradacja społeczna i
przekonaniami, wiedzą,
psychiczna
umiejętnościami, zakresem obowiązków
Zagrożenia biologiczne
Źródło zagrożenia
Droga zakażenia
21. Wirusy grypy (typu A, Ludzie.
B, C)
Orthomyxoviridae.
gr. 2, szczepienia. Powietrzno-kropelkowa.
22. Gronkowiec złocisty Ludzie.
Staphlococcus areus
gr. 2, brak szczepień A Powietrzno-kropelkowa,
powietrzno-pyłowa, pokarmowa,
bezpośrednia.
23. Prątek gruźlicy
Ludzie.
Mycobacterium
tuberculosis.
gr. 3, szczepienia.
Możliwe skutki
zagrożenia
Grypa, zapalenie płuc.
Zakażenia ropne, zapalenie
górnych dróg oddechowych,
alergia skórna.
Gruźlica płuc, rzadziej innych
narządów.
Powietrzno-kropelkowa.
24. Salmonell
Woda, produkty roślinne i zwierzęce, Salmonelloza, zapalenie
choleraesuis.
posiłki w pracy.
żołądka i jelit, zatrucia
pokarmowe.
gr. 3, szczepienia. Posiłki, pokarmowo-wodna.
25. Zakażenie grzybicą
Ludzie.
Kandydoza paznokci, skóry,
candida, albicans.
alergia.
gr. 2, brak szczepień Bezpośrednia, wilgotne środowisko.
26 Herpesvirus
A.
ospy
Ludzie.
Ospa wietrzna, półpasiec.
. wietrznej, półpaśca.
gr. 2, brak szczepień. Powietrzno-kropelkowa.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Dozorca
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
Stanowisko pracy
Data::10.06. Numer Karty 07/2014
2014r
Sporządził zespół
Liczba
Andrzej Zając
narażonych Marian Pajerski
.......... Krystyna Kolasa
..........
Józef Rafacz
Charakterystyka stanowiska pracy: W ramach obowiązków pracownik Dokumenty odniesienia:
wykonuje prace związane z bieżącym funcjonowaniem Urzędu, w tym:
- pilnuje pełnego zabezpieczenia budynku,
- wykonuje drobne prace, naprawy ,
- obsługuje podstawowe urzadzenia techniczne
- sprząta wokół budynku,
- w zimie odsnieża,
- pomaga pracownikom czynnościach wymagających większej siły fizycznej,
- pomaga w utrzymaniu czystości w budynku,
- nadzoruje zachowanie petentów,
- współpracuje z pracownikami Urzędu
Dozorca używa:
- podstawowych narzędzi i przedmiotów pracy ręcznych i
elektrycznych,
- materiałów i środków technicznych do dokonywania napraw,
- ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE,
Dopzorca ma do dyspozycji instrukcje bhp wykorzystywanych urządzeń,
apteczkę pierwszej pomocy.
Do układania materiałów na wyższych półkach szaf i regałów stanowisko
wyposażono w dwustopniowe schodki z antypoślizgowymi stopniami.
W celu bezpiecznego przenoszenia gorących napoi dostępne są rękawice
termoizolacyjne, specjalne uchwyty do przenoszenia szklanek oraz tace.
– ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.),
rozp. MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
ze zm.),
rozp. MIPS z 10.4.2000 r. w sprawie bhp przy
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, ze zm.),
PN-N-18002:2000
Systemy
zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego,
instrukcje zakładowe.
Lp
.
Zagrożenie
1
2
1. Powierzchnie
sprzyjające
upadkowi na tym
samym poziomie.
Źródło zagrożenia Ciężkoś Prawdopodo- Oszacowani
ć
Wyniki pomiarów
bieństwo
e
szkód
ryzyka
3
4
5
Droga dojścia do miejsca Średnia
Mało
przeznaczenia śliskie i
prawdopodobne
nierówne (wykruszone)
powierzchnie posadzki,
nieporządek na
stanowisku pracy;
niewłaściwe obuwie.
6
Małe
7
Kontrole stanu posadzki. W
przypadku zauważenia ubytków,
wyruszeń – bieżące naprawy.
Dbałość o ład i porządek w miejscu
wykonywania pracy. Działania
ograniczające pośpiech (zwłaszcza
zwolnienie tempa przemieszczania
się). Stosowanie odpowiedniego
obuwia ze zwiększoną powierzchnią
tarcia (buty na płaskim obcasie z
podeszwą nie ślizgającą się po
powierzchni podłogi, np. z gumy, a
nie z tworzywa)
Wyposażenie stanowiska w
dwustopniowe schodki z gumową,
antypoślizgową nakładką na
stopniu. Zakaz wchodzenia na
krzesła w celu zdjęcia jakiegoś
przedmiotu z wyższej półki.
2. Praca na poziomie Układanie i zdejmowanie
wyższym od poziomu przedmiotów i materiałów
podłogi.
na wyższych półkach z
krzesła, bez
odpowiedniego
wyposażenia.
Duża
Mało
prawdopodobne
3. Przemieszczanie
się po schodach.
Duża
Mało
Średnie –
Stosowanie odpowiedniego obuwia z
prawdopodobne dopuszczalne płaskimi obcasami i chropowatymi
podeszwami. Wzmożona uwaga w czasie
przemieszczania się po schodach
(uwaga przy stawianiu stopy na stopniu
schodów – nie należy stawiać jej na
Śliska nawierzchnia
stopni schodów, brak
uwagi, pośpiech.
Małe
Działania
profilaktyczne
krawędzi stopnia). Oznakowanie
krawędzi schodów. Pokrycie
powierzchni schodów powłoką
antypoślizgową. Ograniczenie
pośpiechu.
4. Wystające elementy Naroża mebli
Średnia
Mało
nieruchome.
stanowiących
prawdopodobne
wyposażenie biura i
stanowiska pracy
dozorcy. Elementy wejść.
Małe
5. Wystające ruchome Drzwi wejściowe, okna, Średnia
Mało
elementy.
prawdopodobne
Małe
6. Ostre i szorstkie Wykorzystywane
Średnia
Mało
narzędzia oraz
narzędzia ręczne,
prawdopodobne
krawędzie.
przedmioty, noże,
nożyczki, części itp.
krawędzie opakowań
7. Obciążenie
Wymuszona pozycja ciała. Średnia
Mało
Małe
Małe
Właściwe rozmieszczenie elementów
wyposażenia stanowiska pracy. Uważne
przemieszczanie się, zwłaszcza w
miejscach o utrudnionej komunikacji
(przewężenia, zakręty). Usuwanie
przeszkód z przejść komunikacyjnych.
Oznakowanie miejsc niebezpiecznych
barwami i znakami bezpieczeństwa.
Wzmożona uwaga w czasie poruszania się
po terenie zakładu, dostosowanie
zachowania do warunków chwilowych
(natężenie ruchu,
warunki
atmosferyczne). Ograniczanie
pośpiechu. Zwracanie uwagi na
wykonywane przez siebie czynności.
Kontrola sprawności zabezpieczenia
wrót drzwi i bram
przed
przypadkowym zamknięciem.
Oznakowanie elementów
niebezpiecznych.
Wzmożona uwaga przy manipulacji
stwarzającymi zagrożenie
skaleczeniem prostymi narzędziami
oraz w trakcie otwierania opakowań
Przygotowanie stanowiska pracy
statyczne układu Pozycja w pracy
prawdopodobne
zgodnie z za sadami ergonomii .
ruchu
siedzącej
Stosowanie przerw zależnie od
(mięśniowo-szkiele
nasilenia pracy wzrokowej. Okresowe
towego).
badania lekarskie.
8. Obciążenie
Różne prace fizyczne, Średnia Prawdopodobne Średnie-dopus Właściwe organizowanie stanowiska
fizyczne
pomoc przy przenoszeniu,
zczalne
pracy, ograniczenie pośpiechu,
przewożeniu,
zachowanie ostrożności. Korzystanie z
odśnieżaniu przejść
urządzeń, sprzętu, wyposażenia itp.
dojść
ułatwiające wykonanie pracy
9. Niebezpieczne
napięcie w
instalacji
elektrycznej.
Używanie urządzeń
zasilanych prądem
elektrycznym,
niesprawna instalacja
elektryczna.
Duża
Mało
prawdopodobne
Małe
10. Gorące płyny.
Przygotowywanie kawy lub Średnia
Mało
herbaty. Kontakt z
prawdopodobne
gorącymi powierzchniami
w pomieszczeniu
socjalnym.
Małe
Stosowanie sprawnego osprzętu
elektrycznego (kontrola zwłaszcza
gniazd wtykowych, wtyczek,
przełączników, przewodów
zasilających). Wykonywane w
odpowiednich terminach pomiary
skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej. Zakaz
samodzielnych napraw uszkodzeń
urządzeń elektrycznych.
Przestrzeganie instrukcji i procedur
(zwłaszcza zalecenia spożywania
posiłków i picia gorących napojów w
miejscach specjalnie do tego
wyznaczonych). Wzmożona uwaga,
ograniczenie pośpiechu i zachowanie
środków ostrożności, zarówno w czasie
przygotowywania, jak i spożywania
posiłku. Stosowanie przy nalewaniu i
przenoszeniu gorących napojów środków
ochronnych (rękawic termoodpornych,
uchwytów, tac).
11. Pożar.
Pracujące elektryczne
urządzenia grzejne.
Gromadzenie w
pomieszczeniach
materiałów palnych.
Zwarcia w instalacji
elektrycznej.
Duża
Mało
Średnie – Przestrzeganie procedur i instrukcji
prawdopodobne dopuszczalne (m.in. wyłączanie urządzeń
elektrycznych po zakończeniu pracy,
palenie tytoniu jedynie w wyznaczonych
miejscach). Kontrole zabezpieczenia
ppoż. obiektu i poszczególnych
pomieszczeń. Prawidłowe rozmieszczenia
i oznakowanie miejsc usytuowania
podręcznego sprzętu ppoż. oraz jego
kontrola (np. sprawności gaśnic). Zakaz
zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych
(nawet tylko na chwilę). Szkolenie
pracowników w zakresie zasad
postępowania na wypadek powstania
pożaru. Sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji i
urządzeń elektrycznych (regularne
przeglądy, oględziny i pomiary
skuteczności). Kontrola wzrokowa
pomieszczeń przed ich opuszczeniem.
Utrzymywanie ładu i porządku w szafach
12. Przedmioty
Pojemniki, opakowania, Średnia
Mało
Małe
(zwłaszcza porządne układanie materiałów
usytuowane na
materiały, przedmioty
prawdopodobne
na wyższych półkach). Wzmożona uwaga w
wysokości, grożące itp. umieszczone na
czasie manipulowania opakowaniami
spadnięciem.
wyższych półkach.
zbiorczymi. Do zdejmowania i układania
Spadające z półek
materiałów na wyższych półkach
regałów opakowania
wykorzystywanie dwustopniowych schodków
zbiorcze i pojedyncze
z antypoślizgowymi stopniami. Zasada
przedmioty, najczęściej
składowania przedmiotów cięższych na
w sytuacji złego i
niższych półkach. Ograniczenie
przypadkowego ich
pośpiechu.
składowania.
13. Obracające się
Wirujące części narzędzi Średnia
Mało
Małe
Przestrzeganie instrukcji bhp obsługi
części maszyn
i maszyn, zwłaszcza w
prawdopodobne
urządzenia (zakaz pracy z luźnymi
grożące
pochwyceniem.
14. Uczestniczenie w
ruchu na drogach
publicznych
15. Zdarzenia
wypadkowe.
16. Zmienne warunki
atmosferyczne.
trakcie użytkowania
urządzenia w luźnym
ubraniu, z niedopiętymi
rękawami, luźnymi
elementami ubrania
czy też rozpuszczonymi
włosami.
elementami stroju). Wzmożona uwaga i
ograniczenie pośpiechu.
Unikanie
pochwycenia długich włosów (np.
spięcie). Nakaz odłączania wtyczki
zasilania z gniazdka przed
przystąpieniem do obsługi urządzenia,
np.: czyszczenia urządzenia lub innej
czynności niż zwykła obsługa
Prace na placu
średnia Prawdopodobne małe-dopuszcz Przestrzeganie przepisów ruchu
wewnętrznym Urzędu jak i
alne
drogowego, przestrzeganie przepisów
na chodnikach wokół
bhp, zachowanie szczególnej
Urzędu Odśnieżanie
ostrożności i uwagi.
przejść, dojść
Nie stosowanie przepisów Duża
Mało
Średnie – Przestrzeganie przepisów i zasad
i zasad bhp, samowolne i
prawdopodobne dopuszczalne bhp, Zachowanie szczególnej
nie uzasadnione
ostrożności w czasie wykonywania
wykonywanie prac.
pracy.prowadzenie szkoleń z zakresu
bhp, omówienie przyczyn i
okoliczności wypadków przy pracy.
Wzmożona uwaga w czasie pracy.
Ograniczenie pośpiechu przez właściwą
organizację pracy.
Narażenie na nagłe
Średnia
Mało
zmiany temperatur w
prawdopodobne
czasie wykonywania
czynności służbowych
poza terenem Urzędu
(zamiatanie,
sprzątanie, chodników,
odśnieżanie.
Małe
Zapewnienie właściwych warunków pracy
poprzez odpowiednie (w stosunku do
wejścia) usytuowanie recepcji w holu
wejściowym.
Ubiór odpowiedni do
panujących warunków atmosferycznych.
17. Kontakt ze środkami Płyny chemiczne,
Średnia
Mało
drażniącymi,
wykorzystywane w pracy.
prawdopodobne
alergizującymi
Małe
przestrzeganie ,ciwa organizacja pracyśałW
stosowanie ,zasad bezpiecznej pracy
odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami
,róubi)w chemicznych órodkś aniałdzia
( .gaz itp.maski p ,okulary ,rekawice
18. DZIAŁANIE OSÓB
MAŁE
IDENTYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH WARUNKÓW W
PETENCI- PRZEMOC W MIEJSCU
TRZECICH W CELACH
PRACY (NP.: SŁOWNE OBELGI,
PRZESTĘPCZYCH (NAPAD). GROŹBY).
AGRESJA LUDZI
ŚREDNIA
MAŁO
PRAWDOPODOBNE
ŚRODOWISKU PRACY ORAZ PRZEKAZYWANIE
ODPOWIEDNICH OSTRZEŻEŃ W RAZIE WYSTĄPIENIA
TEGO TYPU RYZYKA.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE
ODPOWIEDNICH PROCEDUR ZAPOBIEGAJĄCYCH
PRZEMOCY W PRACY.
19 OBCIĄŻENIE EMOCJONALNE PRESJA KIEROWNICTWA ZWIĄZANA ŚREDNIA
– STRES.
Z WYNIKAMI PRACY.
PRZECIĄŻENIE PRACĄ.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
ZA POWIERZONE MIENIE.
MAŁO
PRAWDOPODOBNE
MAŁE
SZKOLENIA W ZAKRESIE METOD
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY (WZMOŻONA UWAGA,
WEZWANIE POLICJI, TRENINGI SPOSOBÓW ROZMOWY Z
AGRESYWNYM KLIENTEM).
PODJĘCIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH STRESUJĄCE
ELEMENTY ŚRODOWISKA PRACY PRZEZ, M.IN.:
USTALENIE JASNEGO PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY
PRACOWNIKAMI, LEPSZE PLANOWANIE PRACY, DBANIE
O POPRAWNE STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE, USTALENIE
JASNYCH ZASAD WYNAGRADZANIA, PREMIOWANIA I
KAR REGULAMINOWYCH. ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W
USTALANIE SPOSOBÓW I TERMINÓW WYKONANIA
POSZCZEGÓLNYCH PRAC, GRAFIKÓW CZASU WOLNEGO.
20 MOBBING
TERROR PSYCHICZNY ZE STRONY Średnia Prtawdopodobne
PRZEŁOŻONYCH LUB
WSPÓŁPRACOWNIKÓW. WYMUSZANIE
ZACHOWAŃ NIEZGODNIE Z
WŁASNYMI PRZEKONANIAMI,
WIEDZĄ, UMIEJĘTNOŚCIAMI,
ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW
TRENINGI TECHNIK RELAKSACJI PODCZAS PRZERW.
Średnio
Zdecydowane reagowanie na zauważone
dopuszczalne przejawy mobbingu, stosowanie kar
porządkowych w stosunku do
pracowników mobbingujących.
Skierowanie pracowników
mobbingowanych do przechodni zdrowia
psychicznego
Zagrożenia biologiczne
Lp
.
Źródło zagrożenia Ciężkoś Prawdopodo- Oszacowani
ć szkód bieństwo
e ryzyka
Grupa ryzyka Droga przenoszenia
Zagrożenie
21 Wirusy grypy
Ludzie.
Średnia Prawdopodobne
(typu A, B, C)
Działania profilaktyczne
Przechowywanie akt
Średnie – Szczepienia tylko A i B.
dopuszczalne Nie.
Orthomyxoviridae
.
gr.
2,
22. Gronkowiec
szczepienia.
złocisty
Staphlococcus
gr. 2, brak
areus
szczepień A
23 PRĄTEK GRUŹLICY
Powietrzno-kropelkowa.
Ludzie.
Duża
osobistej.
NIE.
Powietrzno-kropelkowa,
powietrzno-pyłowa,
pokarmowa, bezpośrednia.
Ludzie.
DUŻA
MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS.
GR.
3,
MAŁO
ŚREDNIE –
PRAWDOPODOBNE
DOPUSZCZALNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE, PRZESTRZEGANIE ZASAD
HIGIENY.
NIE.
SZCZEPIENIA. KROPELKOW-O W IE T R Z N O P
24 Salmonell
choleraesuis.
gr. 3,
Mało
Średnie – Środki ochrony indywidualnej,
prawdopodobne dopuszczalne przestrzeganie zasad higieny
A
Woda, produkty roślinne
i zwierzęce, posiłki w
pracy.
Posiłki,
Duża
Mało
Średnie – Bezwzględne przestrzeganie zasad
prawdopodobne dopuszczalne higieny. Spożywanie posiłków
wyłącznie w pewnych punktach
żywienia zbiorowego.
szczepienia.
25. ZAKAŻENIE GRZYBICĄ
.Nie
pokarmowo-wodna.
LUDZIE.
ŚREDNIA
2,
MAŁE
BRAK SZCZEPIEŃ ,R E D N I A Ś E Z P O B
A.
26. Wirus ospy
wietrznej,
półpaśca.
Herpes virus
gr.
2, brak
varicellae
STOSOWANIE
MYDEŁ I ZASYPEK Z DODATKIEM
ŚRODKÓW PRZECIWGRZYBICZNYCH.
PRAWDOPODOBNE
CANDIDA, ALBICANS.
GR.
MAŁO
NIE
RODOWISKOŚ WILGOTNE
Ludzie.
Mała
Mało
prawdopodobne
Małe
Powietrzno-kropelkowa.
Szczepienia ochronne.
Nie.
szczepień.
Uwagi:
Ryzyko zawodowe na stanowisku d o z o r c y
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
występuje w stopniu
a k c e p t o w a l n y m
Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii
Zatwierdził:
ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku,
choroby.