ocena ryzyka zawodowego na stanowisku

Transkrypt

ocena ryzyka zawodowego na stanowisku
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
a) opis stanowiska pracy
Przedstawiciel handlowy to osoba reprezentująca firmę. Podczas pracy przebywa zarówno
w budynku firmy, jak i poza nim. W budynku znajdują się typowe meble i urządzenia, oświetlenie, wentylacja; powierzchnia i kubatura zgodna z wymaganiami. Pracownik dojeżdża do
klienta pojazdem samochodowym.
b) lokalizacja stanowiska pracy
Budynek firmy.
c) faza użytkowania
Praca na urządzeniach.
d) granice użytkowania
Teren miasta i okolice.
e) wykonywane czynności
Promowanie firmy i produktów, pozyskiwanie klientów i ich obsługa, doradztwo i prezentacja
produktów u klientów, utrzymywanie kontaktów z klientami, przygotowanie w biurze ofert
handlowych, udział w spotkaniach z klientami poza siedzibą firmy, uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych oraz u kontrahentów. Pracownik posiada komputer przenośny oraz drukarkę laserową. Obsługuje też typowy sprzęt biurowy (np. faks, kserokopiarkę, skaner, telefon).
f) stosowane materiały i środki pracy
Samochód osobowy, komputer przenośny, telefon komórkowy.
g) osoby pracujące na stanowisku
Wykształcenie wyższe i średnie.
h) wymagany poziom wykształcenia, doświadczenia i zdolności użytkowania oraz wymagane uprawnienia
Wykształcenie minimum średnie, dobry stan zdrowia (potwierdzony badaniami lekarskimi),
wysoka kultura osobista, silna motywacja i ukierunkowanie na sukces, prawo jazdy kat. B.
i) inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku – kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne itp.
Niedozwolone zatrudnianie ww. osób
j) inne osoby narażone na ryzyko
Inni użytkownicy ruchu drogowego, współpracownicy.
1
k) niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy
Prowadzenie samochodu, wymuszona pozycja ciała, intensywna praca przy komputerze.
l) wypadki i choroby zawodowe
Nie stwierdzono.
IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki
Zagrożenie
(przyczyna)
zagrożenia
Środki ochrony przed
zagrożeniem
Wypadek
komunikacyjny
Podróże samochodem Potłuczenie, kalectwo, Wzmożona uwaga,
śmierć
przestrzeganie prawa o
ruchu drogowym
Agresja ludzi
Kontakty z klientami
Napad
Przewożenie pieniędzy Potłuczenie, kalectwo, Wzmożona uwaga,
oraz wartościowych
śmierć
szkolenia
rzeczy
Potłuczenie, kalectwo, Wzmożona uwaga,
śmierć
szkolenia
Upadek, potknięcie się, Wizyty u klienta,
Potłuczenia,
Odpowiednie obuwie,
poślizgniecie się na tym przemieszczanie się po zwichnięcia, złamania wzmożona uwaga
samym poziomie
korytarzach
Upadek na niższy
poziom
Wizyty u klienta,
Potłuczenia,
Stosowanie
przemieszczanie się po zwichnięcia, złamania, odpowiedniego obuwia,
schodach
kalectwo
odpowiednie tempo
pracy, wzmożona uwaga
Stres
Odpowiedzialność,
presja kierownictwa
związana z wynikami
pracy, negocjacje
z klientami
Nerwice, psychozy,
choroby układu
pokarmowego i serca
Energia elektryczna
Urządzenia zasilane
prądem elektrycznym
Śmierć lub inne skutki Przestrzeganie procedur
porażenia prądem
i instrukcji, dobry stan
techniczny urządzeń
i instalacji
Przeciążenie układu
ruchu
Wymuszona pozycja Schorzenia układu
ciała – wielogodzinne ruchu (zwyrodnienia
prowadzenie pojazdu, kręgosłupa i stawów)
praca przy komputerze
Szkolenia, organizacja
wypoczynku
Przerwy w pracy,
ergonomiczne
stanowisko pracy
i siedzisko w
samochodzie
Uderzenie o przedmioty Meble i urządzenia
biurowe
Ogólne potłuczenia,
siniaki, guzy
Zachowanie uwagi,
porządek w miejscu
pracy
Ostre krawędzie i
powierzchnie
Skaleczenia
Wzmożona uwaga
Ostre narzędzia
ręczne, pakowanie
i rozpakowywanie
towarów do
2
Zagrożenie
Źródło zagrożenia
(przyczyna)
Możliwe skutki
zagrożenia
Środki ochrony przed
zagrożeniem
prezentacji
Zmienne warunki
atmosferyczne
Dojazdy do klientów,
praca w różnych
temperaturach, częste
wchodzenie i
wychodzenie z
różnego rodzaju
budynków
Przegrzanie, udar
Odpowiednie ubranie
cieplny, przeziębienie
Pogryzienie przez
zwierzęta
Zwierzęta na terenie
posesji
Kalectwo, urazy rąk i
nóg
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Ciężkość
Zagrożenie
następstw
Wzmożona uwaga,
szkolenie
Prawdopodobieństwo
Ryzyko
Wypadek
komunikacyjny
Duża
Mało prawdopodobne
Średnie
Agresja ludzi
Duża
Mało prawdopodobne
Średnie
Napad
Duża
Mało prawdopodobne
Średnie
Upadek, potknięcie się,
poślizgnięcie się na tym
samym poziomie
Średnia
Mało prawdopodobne
Małe
Upadek na niższy
poziom
Średnia
Mało prawdopodobne
Małe
Stres
Średnia
Prawdopodobne
Średnie
Energia elektryczna
Duża
Mało prawdopodobne
Średnie
Przeciążenie układu
ruchu
Średnia
Mało prawdopodobne
Małe
Uderzenie o przedmioty
Mała
Prawdopodobne
Małe
Ostre krawędzie i
powierzchnie
Mała
Prawdopodobne
Małe
Zmienne warunki
atmosferyczne
Średnia
Mało prawdopodobne
Małe
3

Podobne dokumenty