Regulamin II konkursu informatycznego “Pokaż co potrafisz”

Transkrypt

Regulamin II konkursu informatycznego “Pokaż co potrafisz”
Regulamin II konkursu informatycznego
“Pokaż co potrafisz”
organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
I. Organizacja
Za prawidłowy przebieg konkursu i jego zakończenie odpowiada nauczyciel informatyki w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, który powołuje grupę organizacyjną, w skład
której wchodzą wytypowani uczniowie.
Regulamin konkursu zatwierdza Dyrektor szkoły.
II. Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z następujących gimnazjów: gimnazjum w
Żółkiewce, gimnazjum w Gorzkowie, gimnazjum w Turobinie, gimnazjum w Wysokiem,
gimnazjum w Krzczonowie, gimnazjum w Średnim Dużem, gimnazjum w Rybczewicach,
gimnazjum w Rudniku. Po zarejestrowaniu się na stronie konkursu konkurs.zspzolkiewka.pl,
wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu aktywacji konta w otrzymanym e­mailu po
wypełnieniu formularza. Rejestracji dokonujemy w dowolnym czasie.
Organizatorzy potwierdzają e­mailem fakt zarejestrowania uczestnika.
UWAGA! Uczestnik może zarejestrować się tylko raz, w przypadku stwierdzenia
naruszenia tego warunku zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie mógł brać udziału w
konkursie.
III. Przebieg konkursu:
Etap I:
Pierwszy etap konkursu będzie polegał na dokonaniu odpowiedzi na pytania zawarte w 5
testach udostępnionych online, zawierających treści z zakresu:
1.
2.
3.
4.
5.
Strony internetowe
Grafika
Programowanie
Oprogramowanie użytkowe
Budowa i parametry komputera
Każdy test będzie udostępniony przez 2 dni od daty podanej w regulaminie, po czym
zostanie zamknięty bez możliwości poprawy.
Po zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi test można wysłać tylko raz. Każdy test składa
się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Po zakończeniu każdego testu uczestnik będzie mógł
sprawdzić ilość zdobytych punktów oraz poprawne i błędne odpowiedzi.
Po części pierwszej konkursu każdy uczestnik będzie mógł uzyskać 100 punktów.
Szczegółowy terminarz konkursu podano w dalszej części regulaminu oraz będzie on
dostępny na stronie głównej konkursu.
Organizatorzy mogą zmienić daty podane w regulaminie, po wcześniejszym
umieszczeniu informacji na stronie internetowej konkursu.
Etap pierwszy rozpoczyna się 25 lutego a kończy się 14 marca.
UWAGA! W przypadku używania na forum konkursu wulgarnego słownictwa oraz
odpowiedzi na pytania w czasie trwania testu, konto uczestnika zostanie zablokowane na
czas trwania określonego testu, odpowiedzi unieważnione a treści zostaną usunięte.
Etap II: FINAŁ
Ilość uczestników którzy wezmą udział w finale, zostanie opublikowane w trakcie
trwania etapu pierwszego, lub bezpośrednio po zakończeniu.
Wyniki części pierwszej będą udostępnione na stronie konkursu. Każdy finalista zostanie
poimformowany o zakwalifikowaniu się oraz zaproszony na finał konkursu poprzez pocztę
elektroniczną e­mail.
W finale uczestnicy rozwiązywać będą zadania praktyczne, na stanowiskach
komputerowych, które swą tematyką będą obejmować:
1.
2.
3.
4.
5.
System operacyjny GNU/Linux
Projektowanie stron internetowych
Grafika i multimedia
Zadanie techniczne
Aplikacje biurowe
Za każde zadanie uczestnik może otrzymać określoną ilość punktów. O zwycięstwie
zdecyduje suma punktów, którą uczestnik zdobędzie w etapie pierwszym i w finale. W
przypadku takiej samej ilości punktów, o zwycięstwie zdecyduje liczba punktów zdobytych w
finale.
Nad przebiegiem części finałowej opiekę sprawuje komisja powołana przez organizatora
konkursu.
Finał konkursu wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce w dniu 9 kwietnia 2013 o godz. 9:00.
Terminy:
Początek rejestracji uczestników: 21 grudnia 2012
Czas trwania etapu I: 25 lutego do 14 marca
Terminy testów:
● grupa nr 1: 25­26 lutego 2 dni
● grupa nr 2: 28 lutego ­ 1 marca 2 dni
● grupa nr 3: 4­5 marca 2 dni
● grupa nr 4: 7­8 marca 2 dni
● grupa nr 5: 12­14 marca 3 dni
Finał
9 kwietnia 2013 o godz. 9:00
Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zakłócenie przebiegu konkursu, powstałe z
powodu usterek technicznych tak po stronie uczestnika jak i organizatora, lub innych
zdarzeń losowych, a także na skutek nie uprawnionej ingerencji osób trzecich.

Podobne dokumenty