protokół z pos.36 w dniu 27 stycznia 2014

Transkrypt

protokół z pos.36 w dniu 27 stycznia 2014
KOMISJA
RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
protokół z posiedzenia 36 / 14 w dniu 27 stycznia 2014 roku
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista
obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w
załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 14 00 zakończyło o godz 15 30. Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Marek Szymkowicz według zaplanowanego porządku
obrad.
Porządek obrad:
1.Informacja na temat „Strategii ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014 –
2020”.
2.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.
3.Sprawy róŜne.
Informacja na temat „Strategii ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata
2014 – 2020”.
R.Kolek – Strategia ochrony zdrowia została opracowana przez zespół specjalistów, na co
dzień pracujących w ochronie zdrowia oraz pracowników Urzędu. Radcy prawni Urzędu
stwierdzili, Ŝe Strategię Zdrowia powinien przyjmować Zarząd Województwa, gdyŜ jest tylko
fragmentem Strategii Województwa, Strategią sektorową. Strategię Województwa przyjmuje
oczywiście Sejmik, natomiast do zatwierdzania strategii sektorowych upowaŜniony jest
Zarząd. Mnie bardzo zaleŜy na tym, aby z zapisami Strategii Zdrowia zapoznał się cały
Sejmik, dlatego będzie na sesji prezentacja, ale przyjmowana, jako informacja.
*Województwo opolskie naleŜy do małych regionów europejskich, z populacją ok. 1
mln mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców znacząco spadła i ta
tendencja utrzymuje się nadal. Opolszczyzna jest najszybciej wyludniającym się
województwem w kraju, takŜe przyrost naturalny jest u nas najniŜszy. Wyludnianie się
regionu oraz starzenie się mieszkańców są głównymi wyzwaniami rozwojowymi i rzutują na
obecny i przyszły rozwój województwa.
* Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w województwie opolskim
funkcjonowało 31 podmiotów opieki stacjonarnej. Samorząd województwa jest podmiotem
tworzącym dla 8 szpitali, 1 zakładu opieki długoterminowej oraz 2 innych podmiotów.
Samorządy powiatowe są podmiotem tworzącym dla 8 szpitali. Ponadto na terenie
województwa działa 8 spółek oraz 4 podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym
jest MSW, MON i MZ.
*Strategiczne znaczenie dla województwa powinny odgrywać szpitale
wielospecjalistyczne m.in. w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.
*Stan infrastruktury w ochronie zdrowia w województwie opolskim nie jest w pełni
zadawalający, jednak ciągłe inwestowanie wpływa na systematyczną poprawę. W ostatnich
latach zostały poniesione wielomilionowe nakłady m.in. w ramach RPO WO na lata 2007 –
2013 zainwestowano ok. 47 mln zł. Placówki ochrony zdrowia są coraz lepiej wyposaŜone w
sprzęt medyczny, poprawa wyposaŜenia jest związana m.in. z koniecznością dostosowania
podmiotów leczniczych do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku. Do 31
grudnia 2016 jest czas na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do zapisów tego
Rozporządzenia. Dzięki zaangaŜowaniu samorządu województwa w pozyskiwaniu środków
unijnych na działania związane z poprawą infrastruktury w ochronie zdrowia w latach 2007 –
2013 zrealizowano wiele projektów, równieŜ tych z przeznaczeniem na zakup sprzętu.
Głównym był projekt kluczowy o wartości 60 mln zł.
* Na koniec 2011 roku w województwie opolskim było łącznie 4 439 łóŜek, o 52
łóŜka więcej niŜ w roku poprzednim, wskaźnik na 10 tyś ludności wynosi 44 łóŜka, co plasuje
województwo na 15 miejscu.
* według wskaźnika przeciętnego pobytu chorego w szpitalu województwo opolskie
zajmuje 14 miejsce w kraju, natomiast wskaźnik wykorzystania łóŜka w dniach daje nam 9
miejsce w kraju.
* na koniec 2011 roku w województwie opolskim było 126 poradni chorób
wewnętrznych, 143 poradnie o specjalności zachowawczej, 180 poradni zabiegowych. Dostęp
do poradni specjalistycznych jest utrudniony, podobnie jak w całym kraju, najdłuŜej czeka się
w kolejce do poradni endokrynologicznej i kardiologicznej.
* w Polsce 1,5 % bieŜących wydatków przeznacza się na opiekę długoterminową,
najwięcej łóŜek jest w województwie dolnośląskim 88,8, a najmniej w wielkopolskim 21,7.
W województwie opolskim oddziały opiekuńczo – lecznicze dysponowały 715 miejscami
przy liczbie pacjentów 1405. Hospicja dysponowały 47 miejscami, a pacjentów objętych
opieką było 558.
* stale wzrasta liczba pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychiatrycznych. W
województwie opolskim funkcjonują 3 szpitale psychiatryczne ( dodatkowo oddziały w
szpitalach w Głuchołazach i w Brzegu ), 1 ośrodek leczenia odwykowego, 1 ośrodek dla
narkomanów, liczba poradni psychiatrycznych wynosi 102.
* system ratownictwa medycznego działa na podstawie sporządzonego przez
Wojewodę Planu…, działa 7 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz 41 zespołów
ratownictwa medycznego ( 17 typu specjalistycznego i 24 typu podstawowego ).
Podsumowując, Strategia opisuje szczegółowo nasze mocne strony, słabe strony, szanse i
zagroŜenia, widać wyraźnie, Ŝe problemem w ochronie zdrowia jest brak mechanizmów, zbyt
niskie nakłady, wycena świadczeń, kolejki do lekarzy spowodowane tym, Ŝe lekarzy mamy
wciąŜ za mało. Pacjenci maja natomiast bardzo duŜe oczekiwania od systemu, ale za te
pieniądze nie da się zrobić wszystkiego, czego oczekują pacjenci.
D.Zajdel – w pkt. 7 Strategii jest mowa o informatyzacji w ochronie zdrowia i propozycja
wprowadzenia e-recepty. Jak taka e-recepta moŜe się sprawdzić, kiedy wiemy, Ŝe wielu
pacjentów nie wykupuje leków, pacjenci leczą się u kilku róŜnych lekarzy i wówczas
wypisywane recepty „krzyŜują się „. W związku z tym, czy wprowadzenie e-recepty ma sens.
A.Mazur – mamy ogromny potencjał, chcemy nowości i zmian, ale nie funkcjonuje u nas
jeszcze e-podpis, dlatego na tym etapie jest to dyskusja akademicka.
M.Szymkowicz – patrzę sceptycznie na pewne propozycje, bo nie jestem pewien, czy na tym
etapie lekarzowi z Białegostoku jest potrzebna wiedza, na co choruje pacjent z Nysy,
zwłaszcza, Ŝe to ma kosztować 750 tyś zł. Moim zdaniem to nie ma Ŝadnego uzasadnienia,
zwłaszcza za tak duŜe pieniądze, no i sprawa podstawowa tu wyciek danych jest prawie
stuprocentowy. A co się stało z kartami cipowymi, miały być a ciągle ich nie ma, miły być
doskonałym rozwiązaniem.
D.Zajdel – czy jest w województwie opolskim jakieś „ciało”, które powie rozwijajmy ochronę
zdrowia w tym lub innym kierunku, które będzie podejmowało decyzje i wytyczało kierunki
rozwoju.
A.Mazur – nie ma takiego „ciała” ani w województwie opolskim, ani w Ŝadnym innym
województwie. To pytanie powinno się zrodzić w głowach wszystkich polityków, jest to
pytanie, które stawiam od początku reformy samorządowej. To pytanie powinni postawić
sobie wszyscy politycy. Platforma Obywatelska szła do wyborów z takim hasłem, aby był
jeden organ załoŜycielski dla wszystkich szpitali, powinien nim być marszałek. Nie zgodził
się na to koalicyjny PSL, obawiając się likwidacji powiatów.
R.Kolek – wiemy, Ŝe woli politycznej, aby był jeden organ załoŜycielski dla wszystkich
szpitali w regionie nie będzie, dlatego najlepszym wyjściem powinna być współpraca,
stworzenie porozumienia szpitali.
A.Mazur – nie zgadzam się z zapisem o przekształceniach szpitali, uwaŜam, Ŝe strategia nie
powinna zawierać takich zapisów.
R.Kolek – tu chodzi o zmianę formy, nie musi ona oznaczać prywatyzacji.
*Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu/.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.
M.Szymkowicz – przedstawiam Państwu propozycję planu pracy Komisji na 2014 rok,
wiemy, Ŝe plan moŜe ulegać zmianom, modyfikacjom, moŜemy wprowadzać do niego waŜne,
bieŜące tematy. Na najbliŜszej sesji Sejmiku będziemy przyjmowali plany wszystkich
Komisji, dlatego proszę o akceptację tego projektu.
*Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli plan pracy Komisji na 2014 rok.
Opracowała
Jadwiga Moryto
Przewodniczący Komisji
Marek Szymkowicz

Podobne dokumenty