Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Komentarze

Transkrypt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Prevoir – Vie Groupe Prevoir S.A. – Oddział w Polsce
Nasza Ochrona
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE I ZDROWIE
Nasza Ochrona
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE I ZDROWIE
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
SKOROWIDZ
POSTANOWIENIA OGÓLNE ...................................................................................................................3
DEFINICJE ...............................................................................................................................................3
W tym paragrafie zawarte są najważniejsze pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wszystkie hasła pisane są
wielką literą, co oznacza, że znaczenie tych słów użytych w treści OWU odpowiada dokładnie każdej definicji.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA .............................................................................................4
Ten paragraf definiuje jakie zdarzenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA .................................................................................................4
Ten paragraf opisuje w jaki sposób można zawrzeć Umowę ubezpieczenia.
POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA I CZAS TRWANIA UMOWY ................................................................5
Tutaj dowiesz się kiedy się zaczyna i ile trwa Umowa ubezpieczenia. Początek i koniec obowiązywania Umowy ubezpieczenia
zostanie wskazany w Polisie ubezpieczeniowej.
SKŁADKI...................................................................................................................................................5
Składki możesz opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Wypełniając wniosek o zawarcie Umowy
ubezpieczenia, sam decydujesz, z jaką częstotliwością będziesz opłacać składki. Częstotliwość opłacania składki może zostać
zmieniona w rocznicę umowy.
USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ (w zależności od wybranego wariantu) .................................6
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ..................................................................................................6
Tutaj opisujemy szczegółowo sytuacje i zdarzenia, za które Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym,
w przypadku ich zaistnienia, możemy odmówić wypłaty świadczenia.
OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA .....................................................................6
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ..........................................................................................................................7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY .....................................................................................................8
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA............................................................................................8
WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ...........................................................................................9
PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA………………………………………………...…………………....…9
PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO..................................................9
W tym paragrafie zapoznasz się z prawami przysługującymi Ci z tytułu umowy oraz wynikającymi z niej obowiązkami.
REKLAMACJE ..........................................................................................................................................9
W tym paragrafie dowiesz się w jaki sposób, gdzie oraz w jakim terminie możesz złożyć reklamację. Przysługuje Ci również
prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU ........................................................................................................................... 10
PRZEDAWNIENIE ................................................................................................................................. 10
PRAWO WŁAŚCIWE ............................................................................................................................ 10
OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ ........................................................................................................ 10
ZAŁĄCZNIK NR 1:
Szczególne Warunki Ubezpieczenia
W pomarańczowych ramkach umieściliśmy objaśnienia niektórych pojęć, sformułowanych językiem prawniczym.
Mamy nadzieję, że przyczynią się one do lepszego zrozumienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Nasza Ochrona”
Jednocześnie informujemy, że objaśnienia są wyłącznie dodatkowym elementem i nie zastępują tekstu Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia „Nasza Ochrona”.
2
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i zdrowie „Nasza Ochrona” (dalej „OWU”) stosuje
się do Umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie „Nasza Ochrona” (dalej „Umowa ubezpieczenia” albo
„Umowa”).
2. Definicje


Poniższe definicje przedstawiają najważniejsze pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Wszystkie hasła pisane są wielką literą, co oznacza, że znaczenie tych słów użytych w treści OWU odpowiada
dokładnie wskazanej poniżej definicji.
Wyrażenia użyte w OWU, polisach oraz wszelkich innych dokumentach wystawionych przez
Ubezpieczyciela w związku z Umową ubezpieczenia, zawartą na podstawie OWU oznaczają:
UBEZPIECZYCIEL:
Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce, który zobowiązuje się wobec Ubezpieczającego
do spełnienia świadczenia na rzecz Uposażonego albo Ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia
objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, zgodnie z OWU.
UBEZPIECZAJĄCY:
Podmiot, który zawarł Umowę ubezpieczenia i który jest zobowiązany wobec Ubezpieczyciela do
zapłaty składek ubezpieczeniowych.
UBEZPIECZONY:
Osoba fizyczna, której życie albo życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową na warunkach
określonych w Umowie ubezpieczenia oraz OWU.
UPOSAŻONY:
Osoba lub osoby wskazane przez Ubezpieczającego, a w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek
przez Ubezpieczającego za zgodą Ubezpieczonego, uprawnione do otrzymania świadczenia na
wypadek śmierci Ubezpieczonego, w zakresie i na warunkach określonych w OWU.
ŚWIADCZENIODAWCA:
Podmiot świadczący usługę Assistance, zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia (SWU).
POCZĄTEK UBEZPIECZENIA:
Data umieszczona w polisie, określająca początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
ANEKS DO POLISY:
Dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, stwierdzający zmiany w Umowie ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA:
Kwota wskazana w Polisie stanowiąca podstawę ustalania wysokości świadczeń, zgodnie z OWU.
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK:
Nagłe, nieprzewidziane, zewnętrzne oraz niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie zaistniałe
w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku
na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego.
Do Nieszczęśliwych Wypadków nie zalicza się, niezależnie od przyczyny: prób samobójczych,
zatruć, odmrożeń, porażeń słonecznych, następstw wysiłku, bólów kręgosłupa pochodzenia
kostnego, mięśniowego lub nerwowego, wszelkiego rodzaju przepuklin, pęknięć tętniaka,
zawałów, wylewów, śpiączki cukrzycowej lub hipoglikemicznej, przełomu tarczycowego
i nadnerczowego, przeprowadzonych operacji chirurgicznych nie związanych z zaistniałym
zdarzeniem, oraz innych stanów chorobowych występujących nagle.
3
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
CHOROBA:
Stwierdzone przez lekarza pogorszenie stanu zdrowia Ubezpieczonego niezależne od jego woli
i niespowodowane wypadkiem.
CAŁKOWITE I TRWAŁE INWALIDZTWO:
Całkowita i trwała (nieodwracalna) niezdolność do wykonywania przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek
pracy, zajęcia lub zawodu, które zapewniłyby jemu dochód , powstała w wyniku Nieszczęśliwego
Wypadku lub Choroby Ubezpieczonego. Warunkiem koniecznym do uznania inwalidztwa jest powstanie
powyższej niezdolności w okresie zatrudnienia lub prowadzenia zarejestrowanej działalności
gospodarczej (praca zarobkowa) przez Ubezpieczonego oraz powstanie inwalidztwa w okresie
obowiązywania Umowy i przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 65 roku życia.
W przypadku osób, które nie wykonywały pracy zarobkowej w okresie ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających Nieszczęśliwy Wypadek lub diagnozę Choroby, pojęcie inwalidztwa rozszerza się
o wymóg pomocy innych osób przy czynnościach życia codziennego (np. przemieszczanie się,
ubieranie, mycie, spożywanie posiłków).
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ten paragraf definiuje jakie zdarzenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Są to: śmierć lub śmierć i inwalidztwo
oraz usługa Assistance (o tej usłudze przeczytasz w załączniku do Umowy Ubezpieczenia).
§2
1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie albo życie i zdrowie Ubezpieczonego na warunkach
określonych w OWU.
2. Zakres ubezpieczenia, w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia obejmuje:
a) w wariancie podstawowym: Śmierć Ubezpieczonego,
albo w wariancie rozszerzonym: Śmierć Ubezpieczonego oraz Całkowite i Trwałe
Inwalidztwo Ubezpieczonego. Umowa może obejmować Całkowite i Trwałe Inwalidztwo
Ubezpieczonego maksymalnie do ukończenia przez niego 65 roku życia,
b) usługę Assistance do wariantu podstawowego oraz rozszerzonego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 „Szczególne Warunki
Ubezpieczenia” (SWU), maksymalnie do
ukończenia 60-ego roku życia przez Ubezpieczonego.
3. Suma ubezpieczenia oraz świadczenie z tytułu Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa określane są
w polisie.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi jeżeli zdarzenie objęte ubezpieczeniem oraz zgłoszenie
roszczenia miało miejsce w okresie udzielania ochrony przez Ubezpieczyciela.
5. W przypadku Śmierci albo Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego
Umowa
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA



W poniższych paragrafach opisujemy w jaki sposób można zawrzeć Umowę ubezpieczenia: należy poprawnie
i czytelnie wypełnić oraz podpisać wniosek o zawarcie ubezpieczenia i kwestionariusz medyczny.
Może się zdarzyć, że poprosimy o przesłanie dodatkowych dokumentów lub o wykonanie badań – jest to związane
z oceną ryzyka, którą przeprowadzamy dla każdej osoby indywidualnie.
Jeśli ryzyko (np. prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś choroby) okaże się większe, możemy zaproponować takie
rozwiązania jak na przykład: zmniejszenie sumy ubezpieczenia lub zwiększenie składki.
§3
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku ubezpieczeniowego podpisanego przez
Ubezpieczającego.
2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Ubezpieczający, a także Ubezpieczony jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy
rachunek, prawidłowo wypełnił i podpisał wniosek ubezpieczeniowy na formularzu
Ubezpieczyciela, przedłożonym przez jego przedstawiciela lub w innej formie stosowanej przez
Ubezpieczyciela,
b) Ubezpieczający wpłacił kwotę zaliczki w wysokości określonej we wniosku ubezpieczeniowym,
4
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
c)
Ubezpieczony nie ukończył 65 lat w dacie początku ubezpieczenia proponowanej we wniosku
ubezpieczeniowym w wariancie podstawowym oraz Ubezpieczony nie ukończył 60 lat w dacie
początku ubezpieczenia proponowanej we wniosku ubezpieczeniowym w przypadku zawarcia
umowy w wariancie rozszerzonym.
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy
rachunek, obowiązani są podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie
okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed
zawarciem Umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po złożeniu Ubezpieczycielowi
przez Ubezpieczonego oświadczenia, że chce skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej i wyraża
zgodę na sumę ubezpieczenia wskazaną we wniosku ubezpieczeniowym. Zmiana Umowy na
niekorzyść Ubezpieczonego lub Uposażonego w razie śmierci Ubezpieczonego, wymaga zgody
Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do:
a) zaproponowania nowych warunków ubezpieczenia,
b) odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia.
Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę (wniosek na formularzu Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel
doręcza Ubezpieczającemu polisę zawierającą postanowienia, które odbiegają od treści złożonej
przez niego oferty, Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na
piśmie przy doręczeniu polisy. W przypadku, gdy nowe warunki ubezpieczenia zaproponowane
przez Ubezpieczyciela nie zostaną przyjęte przez Ubezpieczającego, Ubezpieczający powinien
zgłosić swój sprzeciw do Ubezpieczyciela w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
Jeżeli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w terminie wskazanym w ust. 4, Umowa ubezpieczenia
dochodzi do skutku na nowych warunkach, zaproponowanych przez Ubezpieczyciela.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Ubezpieczającego Umowa ubezpieczenia nie wywołuje
skutków.
§5
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie zawarcia Umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt a) i b).
POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA I CZAS TRWANIA UMOWY

Tutaj dowiesz się kiedy się zaczyna i kończy Umowa Ubezpieczenia.
§6
1. Umowa ubezpieczenia zaczyna obowiązywać w pierwszym dniu miesiąca następującego po
łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) poprawnym wypełnieniu i podpisaniu przez Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego wniosku
o zawarcie Umowy ubezpieczenia,
b) zapłacie pierwszej składki przez Ubezpieczającego,
c) zaakceptowaniu wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela.
2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres co najmniej 3 lat.
3. Początek i koniec obowiązywania Umowy ubezpieczenia zostanie wskazany w polisie
ubezpieczeniowej.
SKŁADKI
§7
1. Składki ubezpieczeniowe są opłacane z góry za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.
2. Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składek w każdą rocznicę Umowy
ubezpieczenia, informując o tym fakcie Ubezpieczyciela na 30 dni przed rocznicą Umowy
ubezpieczenia.
5
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
3. Wysokość składki ustalana jest stosownie do wieku, zawodu, stanu zdrowia Ubezpieczonego,
zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz do sumy i okresu ubezpieczenia.
USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ
§8
1. W przypadku Śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 100%
sumy ubezpieczenia obowiązującej na dzień Śmierci.
2. W przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci
świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia zobowiązującej na dzień stwierdzenia
Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Tutaj opisujemy szczegółowo sytuacje i zdarzenia, za które Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i w związku
z tym, w przypadku ich zaistnienia, możemy odmówić wypłaty świadczenia.
§9
1. Ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności na podstawie Umowy ubezpieczenia za
Śmierć lub Całkowite i Trwałe Inwalidztwo objęte ubezpieczeniem, z tytułu następstw:
a) wypadków zaistniałych przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,
b) choroby zaistniałej przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,
c) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
d) wojny lub wojny domowej,
e) udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, demonstracjach, aktach terroryzmu lub sabotażu,
bójkach (z wyjątkiem przypadków obrony koniecznej),
f) stanu pod wpływem alkoholu, polegającego na występowaniu we krwi stężenia alkoholu
równego lub wyższego od normy określonej w przepisach prawa,
g) wypadku, samookaleczenia lub choroby spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego,
h) zażycia narkotyku lub środka odurzającego, nie przepisanego przez lekarza, lub, w przypadku
środka przepisanego przez lekarza nieprzestrzegania zasad postępowania lub zaleconych
przez lekarza dawek,
i) uprawiania zajęć rekreacyjnych o podwyższonym stopniu ryzyka lub sportów ekstremalnych:
wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, Le
Parkour, canyoning, kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing,
sporty motorowodne, nurkowanie oraz freediving, skoki narciarskie, skialpinizm, freeskiing,
skoki na bungee, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo,
baloniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, jazda na motocyklach
oraz quadach, udział i próby w wyścigach lub rajdach samochodowych, jazda na gokartach
oraz kartingach, sztuki walki, zorbing, pirotechnika oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne,
j) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu bez
ważnego dokumentu uprawniającego do jego prowadzenia lub bez dokumentu
potwierdzającego, że na dzień zajścia zdarzenia pojazd nie wymaga dokonania przeglądu
technicznego,
k) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych,
l) skażenia radioaktywnego,
m) chorób neuropsychologicznych,
n) choroby, która bezpośrednio lub pośrednio wynika z zakażenia HIV oraz/lub chorób
pokrewnych, w tym AIDS,
o) udziału we wszelkich sportach z użyciem silnika motorowego; boksu; wyścigach konnych,
p) inwalidztwa z powodu przyczyn subiektywnych, niewykrywalnych oraz niemierzalnych
w laboratoriach sposobami mikrobiologicznymi, biochemicznymi i/lub obrazowymi.
OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA

Poniżej opisujemy kto i w jakiej sytuacji otrzyma świadczenie z tytułu Umowy Ubezpieczenia:
- kiedy Ubezpieczony poważnie zachoruje lub będzie miał poważny zabieg w rozumieniu OWU – świadczenie zostanie
wypłacone Ubezpieczonemu,
- w przypadku śmierci Ubezpieczonego – świadczenie zostanie wypłacone osobie lub osobom, wskazanym we
wniosku ubezpieczeniowym (Uposażeni). Istnieje możliwość wyboru jednego lub więcej Uposażonych oraz określenie
ich udziałów. Uposażeni nie muszą być spokrewnieni z Ubezpieczonym.
6
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
§ 10
1. Prawo do świadczenia z tytułu Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa przysługuje Ubezpieczonemu.
2. Prawo do świadczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonym.
§ 11
1. Ubezpieczający może wskazać jednego lub kilku Uposażonych uprawnionych do otrzymania
świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci Ubezpieczonego w okresie obowiązywania
Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający może to wskazanie w każdym czasie zmienić lub odwołać.
W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczający wskazuje Uposażonych za pisemną
zgodą Ubezpieczonego.
2. Jeżeli wskazano kilku Uposażonych, a nie określono udziału każdego z nich, przyjmuje się, że ich
udziały są równe.
3. Jeżeli Ubezpieczający wskazał kilku Uposażonych, udział Uposażonego lub Uposażonych, którzy
w chwili śmierci Ubezpieczonego nie żyli, przypada pozostałym Uposażonym proporcjonalnie do ich
udziałów.
4. Jeżeli nie wskazano Uposażonego, należne świadczenie jest wypłacane najbliższej rodzinie
Ubezpieczonego w kolejności określonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym.
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ


Paragrafy poniżej zawierają spis dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia.
W niektórych przypadkach mamy prawo poprosić o dodatkowe dokumenty oraz o dodatkowe badania.
§ 12
Dokumenty wymagane w celu wypłaty świadczenia, niezależnie od rodzaju świadczenia:
a) wniosek o wypłatę świadczenia wraz z podaniem numeru polisy,
b) kopia polisy wraz z aneksami (jeżeli były sporządzane) o ile znajdują się w posiadaniu
zgłaszającego roszczenie,
c) dokument urzędowy stwierdzający tożsamość Uposażonego lub innej osoby występującej
z roszczeniem.
§ 13
Dokumenty dodatkowe wymagane w przypadku Śmierci Ubezpieczonego
W przypadku Śmierci Ubezpieczonego, Uposażony lub inna osoba występująca z roszczeniem powinna
dodatkowo dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty:
a) akt zgonu Ubezpieczonego,
b) kopię karty zgonu Ubezpieczonego z określeniem przyczyny śmierci.
§ 14
Dokumenty dodatkowe wymagane w przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa
W przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub inna osoba
występująca z roszczeniem powinna dodatkowo dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty:
a) raport medyczny, wskazujący charakter Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby, dzień zdarzenia
lub dzień rozpoznania choroby, ewentualny rozwój i stopień niepełnosprawności oraz sposób
leczenia,
b) w razie Nieszczęśliwego Wypadku, kopię lub wyciąg z aktu zdarzenia sporządzonego przez organ, który
prowadził postępowanie,
c) kopię decyzji przyznania renty inwalidzkiej w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku lub przebytej
Choroby, wystawionej przez instytucję do tego uprawnioną.
§ 15
1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o dostarczenie dodatkowych dokumentów,
umożliwiających ocenę zasadności wypłaty świadczenia, do zgłaszającego roszczenie, lekarzy,
organów lub instytucji, które mogą być w ich posiadaniu.
7
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
2. Ubezpieczyciel ma prawo skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie lub badania
diagnostyczne z minimalnym ryzykiem celem ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości we
wskazanej przez Ubezpieczyciela placówce medycznej.
3. Koszty badań lekarskich, o których mowa w ust. 2, ponosi Ubezpieczyciel.
§ 16
Ubezpieczony jest zobowiązany do:
a) poddania się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem w celu
ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości we wskazanej przez Ubezpieczyciela placówce
medycznej,
b) przekazania dokumentacji medycznej będącej w jego posiadaniu, w posiadaniu placówek
medycznych lub lekarzy, a wymaganej przez Ubezpieczyciela.
§ 17
Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić do wglądu Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub innej osobie
występującej z roszczeniem informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać od Ubezpieczyciela pisemnego
potwierdzenia udostępnionych informacji, a także sporządzania, na swój koszt, odpisów lub kserokopii
dokumentów, a także potwierdzania ich zgodności z oryginałem.
§ 18
Wypłata świadczenia jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Ubezpieczycielowi
zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty. Jeśli w wyżej wymienionym terminie ustalenie
okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia
okazało się niemożliwe, świadczenie musi zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część
świadczenia
Ubezpieczyciel
zobowiązuje
się
spełnić
w
terminie
określonym
w zdaniu pierwszym.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Paragraf 19 i 20 informują o terminach, w których można odstąpić od Umowy ubezpieczenia lub ją wypowiedzieć
oraz jak to wpływa na wysokość kwoty, która zostanie wypłacona.
W obu przypadkach wystarczy dostarczyć do nas pisemne oświadczenie w tej sprawie.
§ 19
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od
daty doręczenia polisy ubezpieczeniowej albo w terminie 7 dni od daty doręczenia polisy, jeżeli jest
przedsiębiorcą.
2. W takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązuje się zwrócić Ubezpieczającemu wpłaconą przy
zawieraniu Umowy ubezpieczenia składkę. Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia części składki
należnej za okres, przez jaki udzielał ochrony.
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 20
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia w każdym czasie
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia składane jest na piśmie.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego także w przypadku,
jeżeli składka lub jej rata nie została opłacona w terminie określonym w Polisie Ubezpieczeniowej,
mimo wezwania do zapłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie i poinformowaniu Ubezpieczającego
o skutkach nieopłacenia składki.
3. Rozwiązanie umowy powoduje wygaśniecie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Umowy
ubezpieczenia.
4. Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconych składek należnych za okres,
w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa.
8
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
5. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia jedynie w przypadkach określonych
w przepisach prawa.
WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 21
Umowa ubezpieczenia wygasa:
a) z chwilą wypłaty świadczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego lub Całkowitego i Trwałego
Inwalidztwa,
b) po upływie okresu na jaki została zawarta.
PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA
§ 22
1. Ubezpieczyciel ma prawo dokonać zmiany zakresu usługi Assistance, ceny usługi Assistance oraz
Świadczeniodawcy.
2. W przypadku powyższych zmian Ubezpieczyciel pisemnie poinformuje Ubezpieczającego o zmianie
składki lub zmianie zakresu usługi Assistance nie później niż na 45 dni przed rocznicą Umowy
ubezpieczenia.
PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO
§ 23
1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli nie jest Ubezpieczającym, są zobowiązani do
przekazania Ubezpieczycielowi wszystkich danych, o które pytał Ubezpieczyciel, niezbędnych do
zawarcia Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela,
obowiązek przekazywania danych ciąży również na przedstawicielu i obejmuje również okoliczności
jemu znane.
2. Przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków lub zmianę prawa
właściwego dla zawartej Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest obowiązany przekazać
pisemnie informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na
wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Ubezpieczonemu pisemnych
informacji o proponowanych zmianach, o których mowa w ust. 2 powyżej, przed wyrażeniem przez
Ubezpieczonego zgody na te zmiany.
4. W przypadku zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej, zmiany sumy ubezpieczenia lub
wysokości świadczeń, Ubezpieczający niezwłocznie przekazuje Ubezpieczonemu pisemną
informację o tych zmianach.
5. Ubezpieczający ma prawo sprzeciwić się zmianom, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 7
dni od otrzymania zawiadomienia Ubezpieczyciela o proponowanych zmianach.
6. W przypadku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oświadczenie takie będzie traktowane
jako oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia.
REKLAMACJE
§ 24
1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdej osobie fizycznej będącej Ubezpieczającym,
Ubezpieczonym, Uposażonym lub Uprawnionym, zwanej dalej „Klientem”.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Klienta:
a) pisemnie:
- osobiście w siedzibie firmy (Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce ul.
Nowoberestecka 14; 02-204 Warszawa) oraz w każdym biurze handlowym obsługującym
klientów,
albo
- pocztą na adres: Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce, ul. Nowoberestecka
14; 02-204 Warszawa,
b) w formie elektronicznej: na adres e-mail: [email protected],
c) ustnie - telefonicznie: na numer telefonu: (22) 572 80 00.
W przypadku złożenia reklamacji telefonicznie, osoba przyjmująca reklamację sporządzi
notatkę ze wskazaniem następujących danych: data, imię, nazwisko, adres do korespondencji,
adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu), opis zastrzeżeń Klienta dotyczących
usług świadczonych przez Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce.
9
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
3. Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej
zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku szczególnie
skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi
w terminie 30 dni Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce poinformuje składającego
reklamację o:
a) przyczynach opóźnienia,
b) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
c) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest w postaci papierowej. Na wniosek Klienta odpowiedź
może zostać dostarczona pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
odpowiedzi przed jej upływem.
5. Niezależnie od powyższej procedury reklamacyjnej, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi
do Rzecznika Finansowego, oraz prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez
Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między
klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
§ 25
Do rozpatrywania spraw, w których stroną jest Ubezpieczyciel, właściwe są polskie sądy powszechne.
Powództwo o roszczenie wynikające z postanowień Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo przez
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby strony pozwanej, albo przez sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Uposażonego.
PRZEDAWNIENIE
§ 26
1. Roszczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie od Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne.
3. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie od Ubezpieczyciela przerywa się przez uznanie
roszczenia, albo przez każdą czynność przed sądem, lub innym organem powołanym do
rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń, przedsięwziętą bezpośrednio w związku
z roszczeniem.
4. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
PRAWO WŁAŚCIWE
§ 27
1. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
2. Ubezpieczyciel, zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wskazuje
miejsce ujawnienia sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń:
ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), 61 Rue Taitbout, 75436 Paryż (Cedex 09),
Francja.
3. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ
§ 28
Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu Umowy ubezpieczenia regulują przepisy ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
ustawy o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa podatkowego innych państw.
10
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2016 roku.
W imieniu Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce:
Michał BUKOWICKI
Reprezentant Groupe Prévoir
w Polsce
Colin TURNER
Dyrektor Oddziału
11
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (SWU)
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE „NASZA OCHRONA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na życie i zdrowie „Nasza Ochrona” (dalej „SWU”)
stosuje się do Umowy Ubezpieczenia na życie i zdrowie „Nasza Ochrona” zawartej na podstawie
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i zdrowie „Nasza Ochrona” (dalej „OWU”).
2. W zakresie nieuregulowanym w SWU zastosowanie mają postanowienia OWU.
DEFINICJE
§2
1. Wyrażenia użyte w SWU mają znaczenie nadane im poniżej.
2. Pojęcia używane z wielkich liter, nie zdefiniowane w SWU a zdefiniowane w OWU mają znaczenie
jakie nadano im w OWU.
1. Centrum Alarmowe Assistance - jednostka zajmująca się organizacją i świadczeniem usług
assistance, w imieniu ubezpieczyciela.
2. Choroba przewlekła - zdiagnozowany przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia stan
chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, leczony
stale lub okresowo lub będący przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem
okresu ubezpieczenia.
3. Dziecko - dziecko własne Ubezpieczonego, a także dziecko przysposobione lub pasierb
Ubezpieczonego, w wieku do 18 roku życia, pod warunkiem, iż zamieszkuje ono w Miejscu
zamieszkania.
4. Hospitalizacja - leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny
z uwzględnieniem czasu trwania hospitalizacji określonego w Tabeli świadczeń i limitów
stanowiącego warunek realizacji poszczególnych świadczeń.
5. Lekarz Centrum Alarmowego Assistance - osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza
zgodnie z polskim prawem, wskazana przez Centrum Alarmowe Assistance i uprawniona do
występowania w imieniu Centrum Alarmowego Assistance.
6. Lekarz prowadzący - lekarz przydzielony do opieki nad Ubezpieczonym z ramienia Placówki
medycznej, w której Ubezpieczony poddał się leczeniu.
7. Miejsce zamieszkania - adres miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Polski.
8. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe, nieprzewidziane, zewnętrzne oraz niezależne od woli
Ubezpieczonego zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela będące
bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Nie
zalicza się do Nieszczęśliwych Wypadków prób samobójczych, zatruć, odmrożeń, porażeń
słonecznych, następstw wysiłku, bólów kręgosłupa pochodzenia kostnego, mięśniowego lub
nerwowego, wszelkiego rodzaju przepuklin, pęknięć tętniaka, zawałów, wylewów, śpiączki
cukrzycowej lub hipoglikemicznej, przełomu tarczycowego i nadnerczowego, przeprowadzonych
operacji chirurgicznych nie związanych z zaistniałym zdarzeniem, oraz innych stanów
chorobowych występujących nagle.
9. Osoba bliska - osoba pozostająca z Ubezpieczonym w dniu wystąpienia Zdarzenia assistance we
wspólnym gospodarstwie domowym w Miejscu zamieszkania, będąca dla Ubezpieczonego:
1) małżonkiem lub osobą pozostającą z nim w konkubinacie,
2) dzieckiem, pasierbem, dzieckiem przysposobionym lub przyjętym na wychowanie,
3) rodzicem, przysposabiającym, teściem, ojczymem, macochą,
4) dziadkiem, babcią, wnukiem, rodzeństwem, zięciem, synową.
10. Placówka medyczna - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podmiot wykonujący
działalność leczniczą. Za Placówkę medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka
dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków
i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA.
11. Poważne zachorowanie - ciężkie schorzenie zagrażające życiu lub powodujące inwalidztwo, do
których zaliczono: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy lub utratę wzroku.
12
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
12. Poważny zabieg - interwencyjne sposoby leczenia, do których zaliczono zabiegi chirurgiczne na
naczyniach wieńcowych (by-pass), przeszczep głównych narządów oraz przewlekłą dializoterapię.
13. Sprzęt rehabilitacyjny - sprzęt niezbędny w okresie rehabilitacji umożliwiający Ubezpieczonemu
samodzielne funkcjonowanie.
14. Szpital – podmiot leczniczy prowadzący działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne szpitalne. Za szpital nie uważa się w szczególności ośrodka opieki
społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu,
narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka rehabilitacyjnego,
ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA.
15. Śmierć Osoby bliskiej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w następstwie którego
Osoba bliska – niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia –zmarła.
16. Ubezpieczony - Osoba fizyczna, której życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową na
warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia oraz OWU, a ponadto w zakresie:
1) świadczenia „Wizyta lekarza pierwszego kontaktu”, „Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu” oraz
„Korepetycje” – Dziecko;
2) świadczenia „Opieka pielęgniarska” – rodzic Ubezpieczonego lub współmałżonka
Ubezpieczonego.
17. Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - regularne lub intensywne treningi, przy
jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych,
w tym w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych,
niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu
18. Wypadek Osoby bliskiej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie
którego Osoba bliska – niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia – doznała uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, skutkujące koniecznością uzyskania pomocy medycznej.
19. Zdarzenie assistance - zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiło na terytorium
Polski, uprawniające do skorzystania z danego świadczenia assistance - zgodnie z tabelą zakresu
ochrony assistance lub zgodnie z opisem świadczenia.
20. Zwierzę domowe - Stanowiący własność Ubezpieczonego kot należący do ras domowych lub pies
- z wyłączeniem ras uznawanych za agresywne zgodnie z powszechnie obowiązującymi w dniu
zaistnienia Zdarzenia assistance przepisami prawa.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiot ubezpieczenia w ramach SWU stanowi organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów
usług assistance, świadczonych na rzecz Ubezpieczonych za pośrednictwem Centrum Alarmowego
Assistance, w przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance, określonego dla poszczególnych
świadczeń wskazanych w Tabeli świadczeń i limitów poniżej, w czasie trwania odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Zdarzenia assistance, które miały miejsce na
terytorium Polski.
3. Ubezpieczyciel spełnia świadczenie do wysokości limitów ubezpieczenia określonych w Tabeli
świadczeń i limitów z uwzględnieniem limitów zdarzeń i limitów na zdarzenie wskazanych w tabeli
poniżej.
TABELA ŚWIADCZEŃ I LIMITÓW
LP.
ŚWIADCZENIE
ZDARZENIE
ASSISTANCE/
WNIOSEK
UBEZPIECZONEGO
WARUNEK DODATKOWY/
LIMIT ZDARZEŃ W
OKRESIE UBEZPIECZENIA
LIMITY NA
ZDARZENIE
1.
Telefoniczna konsultacja lekarza
Wniosek Ubezpieczonego
Bez limitu zdarzeń w roku
Bez limitu
2.
Telefoniczna Informacja Medyczna
Wniosek Ubezpieczonego
Brak
Bez limitu
3.
Wizyta lekarza pierwszego
kontaktu
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Maksymalnie 1 wizyta w
rocznym okresie ubezpieczenia
1 wizyta
13
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
4.
Transport do Placówki medycznej
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Maksymalnie 2 transporty w
rocznym okresie ubezpieczenia
5.
Transport pomiędzy Placówkami
medycznymi
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Maksymalnie 2 transporty w
rocznym okresie ubezpieczenia
1000 PLN
6.
Transport z Placówki medycznej
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Maksymalnie 2 transporty w
rocznym okresie ubezpieczenia
1000 PLN
7.
Opieka pielęgniarska
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Maksymalnie 2 świadczenia w
rocznym okresie ubezpieczenia
Maksymalnie 5
wizyt
1000 PLN
Hospitalizacja trwająca powyżej
4 dni
8.
Zakwaterowanie osoby wskazanej
w przypadku Hospitalizacji
Ubezpieczonego
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy Wypadek
Palcówka medyczna, w której
Ubezpieczony jest
Hospitalizowany znajduje się
powyżej 50 km od Miejsca
Zamieszkania
150 zł na dobę /
maksymalnie 3
doby
Maksymalnie 1 świadczenie w
rocznym okresie ubezpieczenia
Nieszczęśliwy wypadek
Ubezpieczonego
9
Pomoc psychologa
Wypadek Osoby bliskiej
Brak
Śmierć Osoby bliskiej
Maksymalnie 5
wizyt
Urodzenie martwego
Dziecka
10
11.
Rehabilitacja
Sprzęt rehabilitacyjny
Nieszczęśliwy wypadek
Brak
800 PLN
Koszty zakupu/
wypożyczenia:
800 PLN
Nieszczęśliwy wypadek
Brak
Koszty transportu:
800 PLN
12.
Dostarczenie lekarstw
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
13.
Dostarczenie podstawowych
artykułów spożywczych
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Maksymalnie 2 dostarczenie w
rocznym okresie ubezpieczenia
Bez limitu
14.
Transport Dzieci pozbawionych
opieki
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Maksymalnie 2 razy w rocznym
okresie ubezpieczenia
Bez limitu
15.
Pomoc położnej lub pielęgniarki
w opiece nad nowonarodzonym
dzieckiem
Urodzenie się dziecka
Maksymalna 1 wizyta na
nowonarodzone Dziecko
600 PLN
16
Pobyt prawnego opiekuna w
szpitalu w razie hospitalizacji
Dziecka
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Dziecka Ubezpieczonego
Przez okres trwania
Hospitalizacji, jednak nie dłużej
niż 7 dób
800 PLN
Maksymalnie 2 razy w rocznym
okresie ubezpieczenia
Bez limitu
14
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
17.
18.
19.
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Dziecka Ubezpieczonego
Brak
Maksymalnie 1 raz w rocznym
okresie ubezpieczenia
Maksymalnie 2 razy w rocznym
okresie ubezpieczenia
Opieka nad Zwierzętami
domowymi w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Przewidywany okres
hospitalizacji przekracza 4 dni
Maksymalnie 2 świadczenia w
rocznym okresie ubezpieczenia
Opieka nad roślinami domowymi
Poważne zachorowanie
Poważny zabieg
Nieszczęśliwy wypadek
Korepetycje
Hospitalizacja trwająca powyżej
4 dni
KOREPETYCJE
10h max
2h w ramach
jednej wizyty
korepetytora
KONSULTACJE
Maksymalnie 4
trwające nie
dłużej niż 45 min
Maksymalnie 2
dni opieki
500 PLN
Maksymalnie 2 świadczenia w
rocznym okresie ubezpieczenia
ZAKRES ŚWIADCZEŃ
§4
1. Telefoniczna konsultacja lekarza
Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewnia Ubezpieczonemu
możliwość telefonicznej konsultacji medycznej poprzez umożliwienie rozmowy z Lekarzem
Centrum Alarmowego Assistance.
Świadczenie nie może być traktowane jako ostateczna porada lub diagnoza medyczna.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Ubezpieczonego do
informacji uzyskanych w ramach niniejszego świadczenia.
2. Telefoniczna Informacja Medyczna
Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewni możliwość telefonicznej
rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz
istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej, ogólnej informacji na temat:
1) NATYCHMIASTOWA POMOC - stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej
i zasadach jej udzielania,
2) UKĄSZENIA - sposób postępowania w przypadków ukąszeń,
3) JEDNOSTKI CHOROBOWE - jednostek chorobowych w tym chorób rzadkich, typowo
stosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na terytorium Polski,
4) ZACHOWANIA PROZDROWOTNE – diet (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu
tętniczym, w schorzeniach dróg pokarmowych, bogatoresztkowych, cukrzycowych,
ubogobiałkowych, bogatobiałkowych, niskokalorycznych, niskocholestelorowych, cukrzycowych,
redukcyjnych), zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu wolnego, walki ze stresem,
odpoczynku i snu,
5) PROFILAKTYKA - profilaktyki zachorowań na grypę, profilaktyki antynikotynowej,
6) OPISY BADAŃ - wyjaśnienia opisów/wyników wykonanych badań,
7) PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ - sposobów przygotowania się do zabiegów i badań
medycznych,
8) BADANIA KONTROLNE - niezbędnych badań kontrolnych dla grup wiekowych
o podwyższonym ryzyku,
9) LEKI - leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu, interakcji z innymi lekami,
możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji; poziomu refundacji leków,
10) ALTERNATYWNE METODY LECZENIA I RELAKSACJI - terapii ruchem, terapii zajęciowej,
muzykoterapii, arteterapii itp. (informacje o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach),
11) UWARUNKOWANIA MEDYCZNE - uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych
schorzeń oraz promocji zdrowia,
12) GRUPY WSPARCIA - grup wsparcia, telefonów zaufania na terytorium Polski świadczących
pomoc osobom dotkniętym alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, osobom w trudnej
sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe czy depresję, mających problemy
zdrowotne, dla rodziców ciężko chorych dzieci, ofiarom przemocy domowej, osobom samotnie
wychowującym dzieci, kobietom po mastektomii,
15
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
13) PRZED PODRÓŻĄ - działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży tj.
szczepień, specyfiki danego kraju lub regionu świata – w aspekcie medycznym i ochrony
zdrowia, zagrożeń epidemiologicznych.
Ponadto w ramach Telefonicznej Informacji Medycznej Centrum Alarmowe Assistance zapewnia
Ubezpieczonemu możliwość TELEFONICZNEJ KONSULTACJI MEDYCZNEJ Z LEKARZEM.
Centrum Alarmowe Assistance udzieli informacji na temat danych teleadresowych działających na
terytorium Polski:
1) Placówek Medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym
adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom
Ubezpieczonego i rekomendowanych przez Lekarza Centrum Alarmowe Assistance,
2) placówek mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
3) placówek diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, placówek sanatoryjnych oraz
placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji
oraz kliniki Uniwersytetów Medycznych) znajdujących się na terytorium
Polski
i rekomendowanych przez Centrum Alarmowe Assistance,
4) aptek znajdujących się na terytorium Polski, w tym w szczególności na temat godzin ich
otwarcia, adresów, numerów telefonów,
5) placówek opieki społecznej i hospicjów,
6) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny.
3. Wizyta lekarza pierwszego kontaktu
W przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz
pokryje koszty dojazdu i wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu Ubezpieczonego.
4.
Transport do Placówki medycznej
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance zaistniała konieczność przewiezienia Ubezpieczonego
do Placówki medycznej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu
Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną z miejsca jego pobytu do odpowiedniej
Placówki medycznej dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu.
O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance. Transport do
placówki medycznej organizowany jest tylko wtedy, kiedy nie jest wymagana interwencja
pogotowia ratunkowego.
5. Transport pomiędzy Placówkami medycznymi
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony znalazł się w Placówce medycznej, która
nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do stanu jego zdrowia lub jest on skierowany na
zabieg lub badania lekarskie do innej Placówki medycznej Centrum Alarmowe Assistance
zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną
pomiędzy Placówkami medycznymi. Świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie Lekarza
prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Alarmowego Assistance i odbywa się środkiem
transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. W przypadku, gdy Ubezpieczony
jest jedynie skierowany na zabiegi lub badania do innej Placówki medycznej, świadczenie
obejmuje również transport powrotny do Placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest leczony.
6. Transport z Placówki medycznej
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony przebywa w Placówce medycznej
i - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego - wymaga transportu z Placówki
medycznej do Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty
takiego transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną, środkiem transportu
dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz
Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym.
7. Opieka pielęgniarska
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej w miejscu
swojego pobytu (poza Placówką medyczną) - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza
Prowadzącego - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu
i honorarium pielęgniarki w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki pielęgniarskiej w zakresie
zaleconym przez Lekarza prowadzącego i możliwym do wykonania w miejscu pobytu
Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, środków
medycznych lub innych materiałów używanych w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej,
a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony.
16
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
8. Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego
jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga Hospitalizacji, na wniosek
Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance, zorganizuje i pokryje koszty zakwaterowania
(nocleg z wliczonym śniadaniem) osoby wskazanej przez Ubezpieczonego w hotelu o kategorii do
trzech gwiazdek znajdującym się najbliżej miejsca Hospitalizacji Ubezpieczonego.
9. Pomoc psychologa
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance, Lekarz prowadzący uzna za niezbędną i pisemnie zleci
Ubezpieczonemu psychoterapię, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wizyt
u psychologa.
10. Rehabilitacja
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga rehabilitacji - zgodnie
z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje
i pokryje koszty jednego z poniższych świadczeń:
1) wizyt fizjoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce
medycznej),
albo
2) transportu oraz wizyty Ubezpieczonego do najbliższej miejscu pobytu Ubezpieczonego poradni
rehabilitacyjnej.
W przypadku transportu do poradni rehabilitacyjnej o wyborze środka transportu decyduje
Lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym.
11. Sprzęt rehabilitacyjny
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony - zgodnie z pisemnym zaleceniem
Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym
w oparciu o dokumentację medyczną - powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum
Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wypożyczenia albo zakupu oraz transportu
sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce
medycznej).
12. Dostarczenie lekarstw
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczonemu zostały zaordynowane leki przez
Lekarza prowadzącego i zgodnie z jego pisemnym zaleceniem lub zaleceniem Lekarza Centrum
Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną, Ubezpieczony (z uwagi
na swój stan zdrowia) nie może opuszczać Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance
zorganizuje zakup i pokryje koszty dostarczenia do Ubezpieczonego leków przepisanych przez
Lekarza prowadzącego. Świadczenie przysługuje w przypadku, gdy Ubezpieczony nie ma
możliwości skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Warunkiem realizacji
świadczenia jest udostępnienie przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance recepty
niezbędnej do wykupienia leków oraz pokrycie kosztów zakupu ww. leków przez Ubezpieczonego.
13. Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony nie może opuszczać Miejsca
zamieszkania - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza
Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną - Centrum
Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia do Miejsca pobytu
Ubezpieczonego podstawowych artykułów spożywczych, jeżeli Ubezpieczony nie ma możliwości
skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztu
zakupu artykułów spożywczych, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony.
14. Transport Dzieci pozbawionych opieki
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony:
1) jest Hospitalizowany
albo
2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego
a konieczne jest zapewnienie opieki Dzieciom, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje
i pokryje koszty transportu Dzieci - pod opieką osoby uprawnionej przez Centrum Alarmowe
Assistance - do znajdującego się na terytorium Polski miejsca zamieszkania osoby
wyznaczonej do opieki wskazanej przez Ubezpieczonego, a także pokryje koszty transportu
powrotnego Dzieci do miejsca pobytu Ubezpieczonego po ustaniu przyczyny uprawniającej do
realizacji świadczenia:
17
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
taksówką (nie dalej jednak niż na odległość 100 km),
pociągiem I klasy lub autobusem,
samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli czas podróży pociągiem lub autobusem
przekracza 8 godzin, (w tym transport taksówką do i z dworca/lotniska).
Świadczenie jest realizowane za pisemną zgodą Ubezpieczonego w sytuacji, gdy w Miejscu
zamieszkania nie ma żadnej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę, a Ubezpieczony zapewnił
dostęp do miejsca przebywania Dzieci.
a)
b)
c)
15. Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem
W przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje
i pokryje koszty dojazdu i honorarium położnej lub pielęgniarki do Miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego w okresie jednego miesiąca od daty zakończenia hospitalizacji matki po porodzie.
Opieka nad nowonarodzonym dzieckiem obejmuje:
1) instruktaż oraz porady w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka
i niemowlęcia,
2) instruktaż oraz porady w zakresie prawidłowego noszenia, przewijania, ubierania noworodka,
3) porady w razie problemów z laktacją,
4) porady w zakresie prawidłowego odżywiania się przez matkę w okresie połogu,
5) edukację w zakresie szczepień ochronnych.
16. Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Dziecko jest Hospitalizowane, Centrum Alarmowe
Assistance zorganizuje i pokryje koszty:
1) pobytu razem z Dzieckiem jednego prawnego opiekuna Dziecka w szpitalu, w którym Dziecko
jest Hospitalizowane, zgodnie z możliwościami i wymogami jakimi dysponuje szpital, albo
2) wyłącznie jeżeli szpital znajduje się w odległości powyżej 50 km od Miejsca zamieszkania pobytu jednego opiekuna prawnego Dziecka w hotelu najbliższym miejscu Hospitalizacji
Dziecka – w przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pobytu prawnego opiekuna
w szpitalu.
17. Korepetycje
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance, na podstawie zwolnienia lekarskiego Dziecko nie może
przez co najmniej 7 dni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowowychowawczej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty:
1) dojazdu korepetytora do miejsca Hospitalizacji Dziecka lub Miejsca zamieszkania oraz koszty
korepetycji
albo
2) telefonicznej konsultacji z korepetytorem lub konsultacji za pośrednictwem komunikatora Skype
w zakresie bieżącego programu nauczania w placówce oświatowo - wychowawczej do której
uczęszcza Dziecko.
Zakres świadczenia obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego,
matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego).
Warunkiem realizacji świadczenia jest obecność prawnego opiekuna Dziecka lub innej osoby
pełnoletniej wskazanej przez Ubezpieczonego w trakcie wizyty lub konsultacji korepetytora.
18. Opieka nad Zwierzętami domowymi w Miejscu zamieszkania
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony:
1) jest Hospitalizowany
albo
2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza Prowadzącego,
Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty opieki nad Zwierzęciem domowym
pozostającym w Miejscu zamieszkania w zakresie karmienia, wyprowadzania na spacer oraz
utrzymywania higieny. Jeżeli po upływie okresu wskazanego jako limit na zdarzenie będzie
istniała konieczność przedłużenia czasu opieki, Centrum Alarmowe Assistance dołoży starań w
celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt na koszt
Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów karmy dla zwierząt lub
środków do utrzymania higieny używanych podczas sprawowania opieki. Świadczenie jest
realizowane, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić,
a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Zwierząt domowych i okazał
przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia,
potwierdzającą wykonanie niezbędnych szczepień.
18
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
19. Opieka nad roślinami domowymi
Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony jest Hospitalizowany, na wniosek
Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: transportu roślin
doniczkowych samochodem do 3,5T (jednokrotny przejazd) z Miejsca zamieszkania do
znajdującego się na terytorium Polski miejsca uzgodnionego z Ubezpieczonym.
Warunkiem realizacji świadczenia jest umożliwienie przedstawicielowi Centrum Alarmowe
Assistance dostępu do Miejsca zamieszkania.
WYŁĄCZENIA
§5
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie lub opóźnienia w realizacji
świadczenia assistance, gdy udzielenie tego świadczenia zostało uniemożliwione lub opóźnione
z powodu:
1) zadziałania siły wyższej, w szczególności: trzęsienie lub osunięcie się ziemi, powódź, huragan,
pożar, strajki, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, wojna, skutki promieniowania
radioaktywnego lub też z powodu awarii urządzeń telekomunikacyjnych, która nastąpiła
z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela,
2) interwencji lokalnych organów odpowiedzialnych za pomoc w wypadkach, za bezpieczeństwo,
ochronę środowiska, usuwanie awarii o większym zasięgu, usuwanie skażeń lub wskutek
interwencji straży pożarnej, policji lub pogotowia ratunkowego,
3) ograniczonego lub niemożliwego dostępu do Ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku
do których miało zostać spełnione świadczenia assistance, względnie do Miejsca zamieszkania
albo do innego miejsca, w którym miało zostać spełnione świadczenia assistance.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku zwrotu wszelkich
kosztów, jeżeli Ubezpieczony nie wykonał uprzedniego zgłoszenia żądania spełnienia świadczenia
do Centrum Alarmowego Assistance i poniósł takie koszty bez porozumienia z Centrum
Alarmowym Assistance, nawet jeśli mieszczą się one w granicach określonych limitami,
a zdarzenia których one dotyczą są objęte ochroną ubezpieczeniową, chyba, że skontaktowanie
się z Centrum Alarmowym Assistance było niemożliwe z przyczyn niezależnych od
Ubezpieczonego.
3. W przypadku świadczeń assistance wymagających zwolnienia służb medycznych udzielających
pomocy medycznej Ubezpieczonemu w związku z zaistnieniem Zdarzenia assistance, z obowiązku
dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia Ubezpieczonego,
udzielenie świadczenia wymaga wyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na powyższe w
stosunku do Ubezpieczyciela i podmiotów działających w jego imieniu. Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia, w przypadku
niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod
warunkiem iż niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia wynikało z niewyrażenia przez
Ubezpieczonego pisemnej zgody na zwolnienie służb medycznych z obowiązku dochowania
tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia.
4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia będące następstwem:
1) działania siły wyższej, oraz działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terroru
oraz działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego
w zakresie szkodliwym dla człowieka,
2) szkód powstałych na skutek znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po
spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji
psychotropowych lub leków o podobnym działaniu – jeżeli Ubezpieczony wiedział lub powinien
był wiedzieć o takim działaniu leku, w szczególności gdy adnotacja na opakowaniu lub ulotka
zawierała informację o wpływie leku na zdolności psychomotoryczne,
3) chorób psychicznych Ubezpieczonego,
4) samobójstwa lub próby samobójczej Ubezpieczonego,
5) uczestnictwa Ubezpieczonego w bójce, z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej,
6) umyślnego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którą Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
7) rażącego niedbałego działania Ubezpieczonego, chyba że realizacja świadczenia odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności.
5. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Zdarzenia assistance będące
następstwem chorób przewlekłych, chorób istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia
oraz ich powikłań i zaostrzeń, na które Ubezpieczony chorował przed rozpoczęciem ochrony
ubezpieczeniowej.
19
Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
6. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta organizacja i pokrycie kosztów:
1) leczenia obrażeń ciała lub chorób, których zaistnienie nie jest bezpośrednio związane ze
Zdarzeniem assistance,
2) operacji plastycznych, zabiegów ze wskazań kosmetycznych, helioterapii,
3) leczenia sanatoryjnego,
4) leczenia chorób wenerycznych, AIDS i zakażenia wirusem HIV,
5) zabiegu usuwania ciąży (aborcja),
6) sztucznego zapłodnienia i każdego innego leczenia bezpłodności, a także związanych
z zakupem środków antykoncepcyjnych,
7) poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba że wskazanie
lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane ze Zdarzeniem assistance
(Poważnym zachorowaniem, Poważnym zabiegiem lub Nieszczęśliwym wypadkiem).
7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń powstałych na skutek:
1) wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportu,
2) amatorskiego uprawiania następujących sportów: powietrznych, motorowych, motorowodnych,
speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub
asekuracyjnego lub wymagającej użycia takiego sprzętu, raftingu i wszystkich jego odmian,
nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, heliskiingu, heliboardingu, skoków na
gumowej linie, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc
charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi (typu
tereny śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego).
8. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i skutki organizowanej przez niego
terapii, leczenia, zabiegów, badań lub rehabilitacji.
9. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki braku zastosowania się przez
Ubezpieczonego do decyzji i zaleceń lekarza Centrum Alarmowego Assistance bądź samowolne
podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarza Centrum Alarmowego Assistance.
10. Informacje udzielane w ramach infolinii mają charakter ogólny i informacyjny, nie stanowią porady
medycznej, nie mają charakteru diagnostycznego i nie mogą być traktowane jako ostateczna
opinia czy porada.
11. W przypadku świadczenia Sprzęt rehabilitacyjny koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu
rehabilitacyjnego nie są pokrywane jeżeli są one pokrywane w ramach ubezpieczenia
społecznego. Ponadto Centrum Alarmowe Assistance nie ponosi odpowiedzialności za braki
w asortymencie sprzętu rehabilitacyjnego w sklepach lub wypożyczalniach.
20

Podobne dokumenty