Muzu³manin pozywa Tesco. Obrazili uczucia religijne?

Transkrypt

Muzu³manin pozywa Tesco. Obrazili uczucia religijne?
Portal i Kwartalnik Emiddle East
Muzu³manin pozywa Tesco. Obrazili uczucia religijne?
Autor: cytat za mojawyspa.co.uk
Wyznawca Islamu oskar¿y³ pracodawcê o dyskryminacjê, bo szef magazynu poprosi³ go o przeniesienie skrzynek z
alkoholem - pisze "Daily Telegraph".
Mohammed Ahmed pracowa³ w Tesco w Lichfield do wrze¶nia ubieg³ego roku. Do jego obowi±zków nale¿a³o miêdzy
innymi transportowanie ró¿nych produktów na wózku wid³owym. Pochodz±cy z Arabii Saudyjskiej 32-latek zezna³
przed s±dem, ¿e gdy zaczyna³ pracê, nie poinformowano go, ¿e w¶ród produktów przeznaczonych do transportu
znajdzie siê alkohol. Wed³ug mê¿czyzny, przenoszenie skrzynek z alkoholem k³Ã³ci siê z zasadami islamu, których
przestrzega na co dzieñ.
Konflikt ujrza³ ¶wiat³o dzienne przed ubieg³orocznymi ¶wiêtami Bo¿ego Narodzenia, kiedy to do sklepu dostarczono
wiêksz± ni¿ zwykle ilo¶æ alkoholu. Ahmed, który przeprowadzi³ siê do Derby w 2006 roku, w lutym z³o¿y³ oficjaln±
skargê na swojego prze³o¿onego, jednak twierdzi, ¿e w rezultacie dyskryminacja, której do¶wiadcza³ tylko siê
pog³êbi³a. Po o¶miu miesi±cach pracy muzu³manin zrezygnowa³ z posady w ramach protestu.
Mê¿czyzna zezna³ przed s±dem w Birmingham: "Moja religia nie pozwala mi na zajmowanie siê alkoholem. W
Wielkiej Brytanii obowi±zuje prawo równo¶ci, które powinno chroniæ mnie i moje przekonania". Wed³ug przedstawicieli
Tesco pracownik zosta³ u¶wiadomiony, kiedy podejmowa³ pracê, ¿e do jego obowi±zków bêdzie nale¿a³o
transportowanie alkoholu. Rzecznik supermarketu twierdzi, ¿e pracodawca w akcie dobrej woli zrobi³ wszystko, ¿eby
zapewniæ muzu³maninowi alternatywne zajêcie.
Rozstrzygaj±ca decyzja s±du zostanie ujawniona w nastêpnym tygodniu. londyn.gazeta.pl
 ¼ród³o: MOJA WYSPA; http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/22243/Muzulmanin-pozywa-Tesco-Obrazili-uczuciareligijne?utm_source=Newsletter&utm_medium=5_pazdziernika_2008
Â
Â
http://www.test.emiddle-east.com
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 23:15

Podobne dokumenty