w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu

Transkrypt

w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi ogłasza konkurs
na
stanowisko
Zastępcy
Prezesa
Zarządu
ds.
Techniczno-Eksploatacyjnych
Spółdzielni.
Wymagania wobec Kandydatów przystępujących do Konkursu
Wymagania konieczne:
1. dyplom ukończenia pełnych studiów wyższych na kierunku budownictwo lub
pokrewnym,
2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
3. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
4. znajomość prawa budowlanego,
5. biegła obsługa komputera (pakiet Office, w tym przede wszystkim Excel),
6. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz problemów
związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości,
7. ogólna znajomość problematyki geodezyjnej i wieczysto-księgowej (posługiwanie
się mapami, księgami wieczystymi, rejestrem gruntów).
8. korzystanie w pełni z praw publicznych,
9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
10. niekaralność za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie
fałszywych zeznań,
11. dobry stan zdrowia i pełna dyspozycyjność
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość programów kosztorysowych oraz Autocad,
2. doświadczenie z pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub w innym podmiocie
zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. c.v. oraz list motywacyjny,
2. kserokopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych,
3. kserokopie zaświadczeń potwierdzających staż pracy (w tym na stanowisku
kierowniczym) i posiadane uprawnienia,
4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym
skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
6. oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw Niemu postępowania karnego,
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku
kierowniczym,
8. deklaracja o nie pełnieniu, w okresie ewentualnego zatrudnienia w Spółdzielni,
działalności konkurencyjnej, a w szczególności uczestniczeniu jako wspólnik lub
członek
władz
w
podmiotach
gospodarczych
prowadzących
działalność
konkurencyjną wobec Spółdzielni,
9. deklaracja zawierająca oczekiwania co do wysokości wynagrodzenia,
10. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy
Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SM „Sympatyczna” w Łodzi.(w
rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r ochronie danych osobowych, Dz. U. z
2000 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm)”.
Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych
kopertach
z
dopiskiem
Konkurs
na
stanowisko
Zastępcy
Prezesa
Zarządu
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spółdzielni do dnia 22.04.2016 r. w sekretariacie
Spółdzielni (pokój nr 5) przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Łodzi lub przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podobne dokumenty