deklaracja czlonkowska

Transkrypt

deklaracja czlonkowska
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja, niżej podpisany, niniejszym deklaruję przystąpienie do:
Spółdzielni Producentów i Przetwórców Zbóż w Koszalinie.
Oświadczam jednocześnie, że spełniam warunki członkostwa przewidziane w § 7 Statutu
Spółdzielni*.
DANE OSOBY / PODMIOTU
□
osoba fizyczna
□
osoba prawna
□
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1. …………………………………………………………………………………...…….
imię i nazwisko/nazwa podmiotu i nr telefonu
2. ………………………………………………………………………………..………..
miejscowość, ulic, nr domu, kod pocztowy/ siedziba podmiotu
3. …………………………………………………………………………………………
dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu nie będącego osobą fizyczną ze
wskazaniem funkcji oraz sposobu reprezentacji (zgodnie z danymi w rejestrze)
4. Wysokość uiszczanego wpisowego**: ………zł
5. Liczba i wartość zadeklarowanych udziałów***: ………………………zł
6. Dane dotyczące wkładu (nie obowiązkowe): …..……………………………………
………………………………………….……………………………………………
7. Wskazanie osoby, której Spółdzielnia jest obowiązana wypłacić udziały po śmierci
Członka – osoby fizycznej: ……………………………………………….…………..
…..……………………………………………………………………..……………
data, miejscowość
*
podpis
§ 7 stanowi:
1.
2.
a)
b)
Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem członkostwa osoby fizycznej w Spółdzielni jest łącznie spełnienie następujących warunków:
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych ,
prowadzenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzenie działalności w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej lub prowadzenie działalności produkcyjnej/handlowej w zakresie wyrobów piekarskich
i mącznych,
c) dawanie rękojmi realizowania postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów Spółdzielni.
3. Warunku przewidzianego w ust. 2 lit. b) nie stosuje się wobec pracowników zatrudnionych w PZZ Stoisław S.A.
4. Warunkiem członkostwa osoby prawnej jest spełnienie opisanych w § 7 ust. 2 warunków bądź zrzeszanie osób fizycznych
spełniających te warunki.
** Wpisowe do Spółdzielni wynosi 50 zł. Płatne w ciągu 10 dni od otrzymania decyzji zarządu o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.
*** Członek Spółdzielni może mieć co najmniej jeden udział o wartości 500 zł. W związku z tym, można deklarować więcej, niż jeden udział.
Płatne w ciągu 10 dni od otrzymania decyzji zarządu o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.

Podobne dokumenty