SmartMax SmartMax

Transkrypt

SmartMax SmartMax
1
2
SmartMax
SmartMax
BLENDER RĘCZNY
ручной блендер
/ hand blender
BLENDER RĘCZNY
ручной блендер
/ hand blender
A
19
12
6
6a
13
1
7a
Blendery z serii HB1600 to unikalne połączenie jakości,
dużej mocy i funkcjonalności
1a
Блендеры серии HB1600 – это уникальное сочетание качества,
высокой мощности и функциональности
3
1b
4
The HB1600 series blenders are a unique combination of high power,
quality and functionality
4
18
7
23d
23c
17
10
23a
23b
2
14
23
3
3a
8
22
15
4a
16
9
1. Innowacyjna konstrukcja noży i stopy blendera – doskonały
efekt blendowania, bez efektu rozchlapywania 2. Gumowa
osłonka na nasadkę miksującą – bezpieczne przechowywanie
3.Przemyślana ergonomiczna konstrukcja gwarantująca
wygodę użytkowania i przechowywania 4. Łatwy i szybki
system wymiany akcesoriów
CZ 1. Inovativní konstrukce nožů a nohy mixéru – perfektní
výsledek mixování, bez efektu rozstřikování 2. Gumová
ochrana na mixovací nástavec – bezpečné uchovávání
3. Promyšlená ergonomická konstrukce zajišťující pohodlné
používání a uchovávání 4. Jednoduchý a rychlý systém
výměny příslušenství
SK 1. Inovatívna konštrukcia nožov a nohy ponorného mixéra
– dokonalý efekt mixovania, bez nepríjemného špliechania
2. Gumový kryt na nôž – bezpečné skladovanie
3. Premyslená ergonomická konštrukcia zaručuje pohodlné,
praktické používanie a skladovanie 4. Rýchly a jednoduchý
systém výmeny príslušenstva
extraordinar de blendare, fără efect de stropire 2. Element
protector de cauciuc pe accesoriul de mixare – depozitare
în siguranţă 3. Construcţie ergonomică foarte bine gândită
care garantează confort în utilizare şi depozitare 4. Sistem
simplu şi rapid de schimbare a accesoriilor
5
блендера – превосходное качество измельчения без
разбрызгивания 2. Резиновая защитная крышка для
насадки-блендера – безопасное хранение 3. Продуманная
эргономичная конструкция, обеспечивающая комфорт
использования и хранения 4. Легкая и быстрая система
смены насадок
BG 1. Новаторска конструкция на ножа и накрайника на уреда
– отлично пасиране без ефект на разпръскване 2. Гумена
защита на смесващия накрайник – безопасно съхранение
3. Обмисленият, ергономичен дизайн гарантира удобно
използване и съхранение 4. Лесен и бърз начин за
сменяване на аксесоарите
UA 1. Інноваційна конструкція ножів і ніжки блендера – чудова
якість подрібнення без розбризку-вання 2. Гумова захисна
кришка для блендерної ніжки – безпечне зберігання
3. Продумана ергономічна конструкція, що забезпечує
зручність використання і зберігання 4. Легка і швидка
система зміни насадок
EN 1. The innovative design of the blender blades and blending
arm – perfect blending without splashing 2. Blade guard rubber
cap – safe storage 3. Smart, ergonomic design for ease of use
and storage 4. Easy and quick accessory exchange system
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
ZHB1600-001_v02
RO 1. Construcţia inovatoare a cuţitelor şi tălpii blenderului – efect
RU 1. Инновационная конструкция ножей и погружной части
SmartMax
PL
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BLENDER RĘCZNY
RUČNÝ MIXÉR
46–54
РЪЧЕН ПАСАТОР
55–63
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
22–29
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BOTMIXER
РУЧНОЙ БЛЕНДЕР
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
14–21
SK NÁVOD NA OBSLUHU
РУЧНИЙ БЛЕНДЕР
ZHB1606
64–71
ZHB1605
EN USER MANUAL
30–37
HAND BLENDER
ZHB1604
72–79
ZHB1645
ZHB1630
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER DE MANA
www.zelmer.com
6–13
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
RUČNÍ MIXÉR
B
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
38–45
ZHB1620
www.zelmer.com
11
20
21
C
1
D
PL
H
1
5
2
3
1
2
3
4
5
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo
z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
4
5
6
6
E
1
7
3
4
5
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
2
3
4
1
5
G
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
J
2
7
3
8
4
9
5
●
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
F
1
●
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
I
2
●
6
7
8
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz pomieszczeń.
● Nie wyjmuj z naczynia elementów
roboczych, gdy blender jest w ruchu.
● Nie dotykaj rękami elementów wyposażenia będących w ruchu, zwłasz6
●
●
●
●
cza niebezpieczne są noże nasadki
miksującej, minimalaksera, malaksera i tarcza wraz z wymiennymi
wkładkami. Są bardzo ostre! Nieostrożne użytkowanie może prowadzić do skaleczenia.
Podczas pracy malaksera przed uruchomieniem upewnij się iż pokrywa
malaksera jest zamknięta.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączać sprzęt i odłączyć od
zasilania.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, opróżniania
pojemnika i manipulowania ostrzami
tnącymi. Nieostrożne użytkowanie
może prowadzić do obrażeń.
ZHB1600-001_v02
Cleaning and Maintenance
●
●
●
●
●
●
●
After each use, wash the attachments that had any
contact with the processed product.
Wipe the motor unit, whisk gear unit, chopper gear unit
and food processor gear unit with a damp cloth and
a ittle dishwashing liquid. Do not immerse the above
components in water or wash them in a dishwasher as
this will damage the appliance!
Wash blending arm by immersing it in clean, warm
water and running the appliance. Wash metal parts by
hand in water with a little dishwashing liquid, then rinse
thoroughly.
Do not wash the blending arm or any metal parts in the
dishwasher.
Before washing remove residue from crevices or corners
using a brush.
After prolonged use the plastic elements of the
appliance may become discoloured. This is not a defect.
Discolouring from the carrot juice can be easily removed
by wiping with a cloth moistened with cooking oil.
Once washed, leave the attachments to dry and then
store in a dry place.
Ecology – Protect the environment
Each user can contribute to environmental
protection. It is neither difficult nor
expensive. In order to do this: dispose of
the cardboard packaging in the waste paper
recycling container while all polyethylene
(PE) bags into a waste plastic recycling
container.
When the appliance will be no longer used take it to
a specialised waste collection centre collecting used
electrical and electronic goods as the appliance can contain
components and materials hazardous to the environment.
Do not dispose of the used appliance together with
other household waste!
The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from
unintended use or improper handling of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any
time, without prior notice, in order to adapt it to the requirements
of laws, standards, directives, or to improve its construction due to
commercial, aesthetic or other reasons.
ZHB1600-001_v02
79

Podobne dokumenty