Plan wykładów

Transkrypt

Plan wykładów
Dr hab. inż. Zofia Mazerska
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Program wykładu z biochemii,
Biotechnologia, semestr V
Wprowadzenie
Wiązania w biomolekułach, czasteczka wody, pH, pKa, prawa termodynamiki
w organizmach żywych.
Struktura i funkcje białek.
Właściwości aminokwasów, niebiałkowe funkcje aminokwasów, wiązanie
peptydowe, peptydy, pierwszorzędowa struktura białek. Drugorzędowa
struktura białek. α-helisa, β-harmonijka, pętla β, struktura kolagenu, siły
tworzące struktury trzecio- i czwartorzędowe, sekwencja a konformacja.
Poznawanie białek:
Oczyszczanie białek, izolacja, metody chromatograficzne,
elektroforetyczne,
wirowanie,
białka
i
metody
immunologiczne, określanie sekwencji, określanie struktur
białek: metody MS, NMR, x-ray, analiza mieszanin białek.
DNA, RNA, przepływ informacji genetycznej,
Struktura kwasów nukleinowych, helisa, struktura III-rzędowa, replikacja DNA,
przepływ informacji z DNA na RNA, struktura i funkcje RNA, ekspresja genu, synteza
białka na matrycy DNA.
Enzymy jako katalizatory.
Kataliza a energia swobodna, spontaniczność a szybkość reakcji, stan
przejściowy, mechanizm katalizy enzymatycznej model Michaelisa-Menten,
inhibicja enzymatyczna, rola koenzymów, witaminy.
Enzymy, strategie katalityczne.
Chymotrypsyna - enzym z grupy proteaz, stan przejściowy katalizowanej
reakcji, katalityczna triada, inne proteazy i ich inhibitory, enzymy
restrykcyjne. Anhydraza węglanowa, enzymy restrykcyjne, kinazy
monofosforanów nukleozydów (NMP-azy).
Enzymy, strategie regulatorowe.
Kontrola allosteryczna, izozymy, modyfikacje kowalencyjne,
aktywacja proteolityczna. Hemoglobina, karbamoilotranferaza
asparaginowa (ATC-aza).
Węglowodany.
Struktura monosacharydów, wiązanie, rola disacharydów, sacharoza,
maltoza, laktoza, oligosacharydy, glikogen, skrobia, celuloza,
glikozylacja białek, glikoproteiny, wiązanie z białkami błonowymi i
sekrecyjnymi, rola lektyn w oddziaływaniach międzykomórkowych.
Lipidy, struktura i funkcje
Kwasy tłuszczowe a inne lipidy (triacyloglicerole, fosfolipidy, glikolipidy,
sfingomielina, cholesterol), cechy lipidów błonowych.
Struktura i funkcje błon komórkowych
Składniki błon biologicznych, rola białek w strukturze błony, helisy
transmembranowe , struktura płynnej mozaiki, oddziaływanie białek
z lipidami błonowymi, błony wewnątrzkomórkowe, kierowanie białek
przez błony, endocytoza, fuzja.
Literatura pomocnicza:
1. J.M.Berg, J.L.Tymoczko, L.Stryer, Biochemia, tłumaczenie wydania V, W.H.Freeman and
Company, III wyd. polskie, PWN, 2005.
2. L.Stryer, Biochemia, tłumaczenie wydania IV , W.H.Freeman and Company, II wyd. polskie,
PWN, 1999.
3. H.R.Matthews, R.A.Freedland, R.L.Miesfeld, Biochemia i biologia molekularna w zarysie, wyd.
Prószyński i S-ka, W-wa 2000.

Podobne dokumenty