Fizjologia II rok

Komentarze

Transkrypt

Fizjologia II rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
Fizjologia
1. Metryczka
Nazwa Wydziału:
Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Program kształcenia (kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, forma studiów,
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):
Analityka Medyczna I stopnia, studia stacjonarne
Rok akademicki:
2016/2017
Nazwa modułu/przedmiotu:
Fizjologia
Kod przedmiotu (z systemu Pensum):
99892
Jednostka/i prowadząca/e kształcenie:
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
Kierownik jednostki/jednostek:
Prof. Dr hab. Paweł Szulczyk
Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):
2
Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):
3
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):
podstawowy
Prof. Dr hab. Paweł Szulczyk
Dr Grzegorz Witkowski
Dr Bartłomiej Szulczyk
Osoby prowadzące (imiona, nazwiska
oraz stopnie naukowe wszystkich
wykładowców prowadzących przedmiot):
Dr Ewa Nurowska
Dr Maciej Gawlak
Dr Magdalena Okarska-Napierała
Mgr Katarzyna Grzelka
Mgr Przemysław Kurowski
Mgr Wioletta Ładno
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus):
NIE
Osoba odpowiedzialna za sylabus
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi
dotyczące sylabusa):
Dr Ewa Nurowska
Strona 1 z 8
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
6
Liczba punktów ECTS:
2. Cele kształcenia
1. Cel kształcenia wiąże opis całego programu kształcenia z programem studiów. Cele kształcenia
dostarczają podstawowych informacji o przedmiocie, opisują jakie kompetencje nabędzie student
po zakończeniu danego kursu.
Poznanie mechanizmów funkcjonowania oraz regulacji funkcjonowania organizmu człowieka na poziomie
molekularnym, komórkowym, tkankowym, narządowym i systemowym. Zakres nauczania obejmuje układ
nerwowy, krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczo-płciowy, krwiotwórczy i hormonalny człowieka.
3. Wymagania wstępne
1. Student powinien znać podstawy biologii z zakresu szkoły średniej.
2. Student powinien znać pojęcia wprowadzone na I roku studiów, ramach przedmiotu „Biologia i
Genetyka” oraz „Chemia Bioorganiczna”
4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol przedmiotowego
efektu kształcenia
Treść przedmiotowego efektu kształcenia
Odniesienie do efektu
kierunkowego (numer)
Symbol tworzony przez
osobę wypełniającą sylabus
(kategoria: W-wiedza,
U-umiejętności,
K-kompetencje oraz numer
efektu)
Efekty kształcenia określają co student powinien
wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać po zakończeniu
zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno być
zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie.
Numer kierunkowego efektu
kształcenia zawarty w
Rozporządzeniu Ministra
Nauki bądź Uchwały Senatu
WUM właściwego kierunku
studiów.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
K_W01 zna prawidłową budowę i funkcję komórek,
tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz
rozumie współzależności ich budowy i regulacji funkcji w
warunkach zdrowia (i choroby).
K_W02 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju
organizmu ludzkiego, homeostazy ustrojowej i jej
regulacji, procesów reprodukcji, starzenia się i śmierci
K_W03 rozumie funkcjonowanie układu krążenia,
oddechowego, pokarmowego, krwionośnego,
moczowego, (odpornościowego) i nerwowego oraz
powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin i
wydalin
K_W08 rozumie fizyczne podstawy procesów
biologicznych oraz metod pomiarowych stosowanych w
diagnostyce laboratoryjnej
K_W24 zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób
czynnościowych i metod oznaczeń
biochemicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania,
diagnostyki różnicowej,
monitorowania przebiegu choroby i oceny efektów
leczenia w różnych stanach
klinicznych
K_W38 zna metody diagnostyki serologicznej układów
krwi oraz diagnostykę powikłań poprzetoczeniowych i
konfliktów serologicznych
Strona 2 z 8
M2_W02
M2_W01
M2_W02
M2_W01
M2_W02
M2_W01
M2_W01
M2_W07
M2_W03
M2_W07
M2_W03
M2_W07
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
W7
K_W41 zna zasady interpretacji wyników badań
laboratoryjnych w celu różnicowania
stanów fizjologicznych i patologicznych
U1
K_U09 umie określić przydatność diagnostyczną badania
laboratoryjnego
M2_W03
M2_U05
M2_U06
M2_U08
K_U30 potrafi przygotować i przedstawić wybrane
problemy medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i
pisemnej – w sposób dostosowany do przygotowania
osób lub grup docelowych
U2
M2_U13
M2_U14
5. Formy prowadzonych zajęć
Forma
Liczba godzin
Wykład
30
Liczba grup
Minimalna liczba osób
w grupie
nieobowiązkowe
nieobowiązkowe
Seminarium
Ćwiczenia
nieobowiązkowe
45
6. Tematy zajęć i treści kształcenia
W1-Wykład 1
Fizjologia błon komórkowych Klasyfikacja kanałów jonowych, omówienie kanałów jonowych
kontrolowanych przez potencjał, przekaźniki i wtórne przekaźniki cytoplazmatyczne oraz bodźce
czuciowe. Mechanizm powstawania potencjału błonowego spoczynkowego oraz potencjału
czynnościowego.W1, W2, W3, W4, W7, U1
W2-Wykład 2
Mechanizm przekazywania sygnału w obszarze pojedynczej komórki nerwowej Przekazywanie
informacji w obrębie neuronu. Mechanizmy odpowiedzialne za przekazywanie informacji między
dendrytami i wzgórkiem aksonu. Przekazywanie informacji wzdłuż aksonu. W1, W2, W3, W4, U1
W3-Wykład 3
Fizjologia synaps nerwowych Przekazywanie informacji między neuronami. Mechanizm działania
synapsy chemicznej. Klasyfikacje synaps nerwowych ze względu na neurotransmiter, receptor,
strukturę i mechanizm działania. Receptory jonotropowe ze szczególnym uwzględnieniem synapsy
nerwowo-mięśniowej. W1, W2, W3, W4, U1
W4-Wykład 4
Mechanizmy przekazywania informacji między komórkami Receptory metabotropowe.
Mechanizm działania. Znaczenie funkcjonalne. Mechanizmy przekazywania informacji między
komórkami niezależne od synaps nerwowych. W1, W2, W3, W4, U1
W5-Wykład 5
Fizjologia układu autonomicznego Struktura układu współczulnego. Struktura układu
przywspółczulnego. Efektory układu autonomicznego. Regulacja funkcji efektorów układu
autonomicznego. W1, W2, W3, W4, U1
W6-Wykład 6
Fizjologia układu czuciowego Funkcja układu czuciowego. Struktura układu czuciowego.
Klasyfikacje receptorów czuciowych. Klasyfikacja dróg czuciowych. Kora czuciowa. W1, W2, W3, W4,
U1
W7-Wykład 7
Fizjologia układu ruchowego Ogólny schemat układu ruchowego. Pojęcie wspólnej końcowej drogi
układu ruchowego. Odruchowa kontrola motoneuronów. Kontrola motoneuronów przez drogi ruchowe
zstępujące. Fizjologia jąder podkorowych. Fizjologia móżdżku. W1, W2, W3, W4, U1
W8 –Wykład 8
Fizjologia układu hormonalnego Podwzgórze i przysadka. Hormony tarczycy. Hormony
przytarczyc. Hormony nadnerczy. Hormony trzustki. W1, W2, W3, W4, W7, U1
Strona 3 z 8
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
W9 -Wykład 9
Fizjologia serca. Układ bodźcoprzewodzący serca. Mechanizm powstawania potencjałów
rozrusznikowych. Potencjały czynnościowe komórek mięśnia sercowego. Sprzężenie
elektromechaniczne w komórkach mięśnia sercowego. W1, W2, W3, W4, U1
W10 –Wykład 10 Kontrola funkcji serca przez układ autonomiczny oraz przez odruchy neuronalne.
Kontrola funkcji układu bodźcoprzewodzącego serca i komórek roboczych mięśnia sercowego przez
układ autonomiczny współczulny i przywspółczulny. Kontrola układu bodźcoprzewodzącego serca i
komórek roboczych mięśnia sercowego przez odruch z baroreceptorów tętniczych, odruch z
chemoreceptorów tętniczych, odruchy z receptorów sercowych, odruch z receptorów bólowych. W1,
W2, W3, W4, U1
W11-Wykład 11 Fizjologia układu naczyniowego. Kontrola mięśniówki gładkiej naczyń układu krążenia przez układ
autonomiczny współczulny i przywspółczulny. Kontrola mięśniówki gładkiej naczyń przez hormony.
Kontrola mięśniówki gładkiej naczyń przez czynniki uwalniane miejscowo. Kontrola mięśni gładkich
układu naczyniowego przez odruch z baroreceptorów tętniczych, odruch z chemoroceptorów
tętniczych, odruchy z receptorów sercowych, odruch z receptorów czuciowych bólowych. W1, W2,
W3, W4, W5, U1
W12 –Wykład 12 Fizjologia układu pokarmowego. Funkcje przewodu U1, pokarmowego. Regulacja funkcji
efektorów układu pokarmowego: mięśniówki gładkiej i gruczołów przez układ autonomiczny i
hormonalny. Mechanizm powstawania potencjału błonowego i potencjałów czynnościowych komórek
mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Sprzężenie elektromechaniczne w komórkach mięśni
gładkich. W1, W2, W3, W4, U1
W13 –Wykład 13 Fizjologia układu pokarmowego. Funkcja i regulacja działania żołądka. Funkcja i regulacja
działania trzustki. Hormony trzustki. Funkcja i regulacja wydzielania żółci. Regulacja krążenia
trzewnego. W1, W2, W3, W4, W7, U2
W14 -Wykład 14 Fizjologia układu oddechowego. Receptory czuciowe układu oddechowego. Regulacja funkcji
efektorów autonomicznych układu oddechowego: mięśniówki gładkiej i gruczołów dróg oddechowych.
Kontrola odruchowa funkcji przepony i mięśni międzyżebrowych. Struktura i funkcja centralnego
generatora oddechowego. W1, W2, W3, W4, W5, W7, U1
W15 –W ykład 15 Fizjologia nerek i płynów ustrojowych Fizjologia nerek. Równowaga kwasowo-zasadowa.
Równowaga wodno-elektrolitowa. W1, W2, W3, W4, W7, U1
C1 – Ćwiczenia 1 Fizjologia komórki. Fizjologia krwi. Fizjologia i regulacja procesu krwiotworzenia. Fizjologia i
regulacja procesu krzepnięcia krwi. Transport substancji odżywczych i metabolitów przez krew.
Demonstracja komputerowa transportu substancji odżywczych i metabolitów przez krew. W1,
W2, W3, W4, W7, W6, U1
C2– Ćwiczenia 2 Fizjologia komórek pobudliwych. Funkcja i klasyfikacja kanałów jonowych. Mechanizm
powstawania potencjału spoczynkowego i czynnościowego. Fizjologia propagacji potencjału
czynnościowego wzdłuż aksonu. Demonstracja komputerowa mechanizmów działania kanałów
jonowych i potencjałów czynnościowych. W1, W2, W3, W4, W7, U1
C3– Ćwiczenia 3 Mechanizmy przekazywania informacji między komórkami. Mechanizm skurczu mięśni.
Przekazywanie informacji na drodze chemicznej: synaptycznej, parakrynowej, endokrynowej, za
pośrednictwem fermonów. Klasyfikacja synaps nerwowych. Budowa i mechanizm działania synapsy
nerwowo-mięśniowej. Blokery i aktywatory synapsy nerwowo-mięśniowej. Sprzężenie
elektrochemiczne. Potencjały czynnościowe mięśni poprzecznie prążkowanych. Sprzężenie
elektromechaniczne. Mechanizm skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych. Elektromiogram.
Regulacja siły skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych. Demonstracja oceny siły mięśniowej w
skali Lovett'a. Komputerowa demonstracja mechanizmu działania złącza nerwowo-mięśniowego i
Strona 4 z 8
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
modelu ślizgowego skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego. W1, W2, W3, W4, U1
C4– Ćwiczenia 4 Fizjologia układu czuciowego. Klasyfikacje receptorów czuciowych. Klasyfikacje dróg czuciowych
ośrodkowych. Budowa kory czuciowej. Badanie czucia dyskryminacji przestrzennej bodźca, badanie
czucia powierzchniowego i głębokiego. Badanie rozmieszenia receptorów czuciowych na powierzchni
skóry przy pomocy włosów von Frey’a. Struktura i funkcja narządów zmysłów: smaku i węchu. W1,
W2, W3, W4, W5, U1
C5– Ćwiczenia 5 Fizjologia układu czuciowego. Struktura i funkcja narządów zmysłów: wzrok, słuch, narząd
równowagi. Demonstracja przewodzenia kostnego i powietrznego. Odruch źrenic na światło i
nastawność – anatomia, fizjologia, znaczenie diagnostyczne odruchu. Oglądanie dna oka przy
pomocy oftalmoskopu. Demonstracja złudzeń wzrokowych, kolorów dopełniających, istnienia plamki
ślepej. Badanie dominacji oka. Demonstracja komputerowa anatomii i fizjologii narządu słuchu. W1,
W2, W3, W4,W5, U1
C6– Ćwiczenia 6 Układ ruchowy. Funkcja i klasyfikacja odruchów neuronalnych. Odruch na rozciąganie. Odruch z
ciałek ścięgnistych Golgiego. Funkcja alfa i gamma motoneuronów. Klasyfikacja i funkcja dróg
ruchowych rdzeniowych. Struktura i funkcja jąder podkorowych. Struktura i funkcja móżdżku. Objawy
uszkodzenia móżdżku. Fizjologia kory ruchowej. Demonstracja i badanie odruchów rdzeniowych.
Demonstracja prób móżdżkowych. W1, W2, W3, W4, W5, U1
C7– Ćwiczenia 7; seminarium sprawdzające; podsumowanie omówionego materiału
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,U1,U2
C8– Ćwiczenia 8 Układ hormonalny ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego. Podwzgórze,
przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, nadnercza, jądra, jajniki.
W1, W2, W3, W4, W7, U1
C9– Ćwiczenia 9 Fizjologia serca. Struktura i funkcja układu bodźcoprzewodzącego serca. Elektrofizjologia komórek
układu bodźcoprzewodzącego serca. Potencjały czynnościowe komórek męśnia sercowego. EKG.
Sprzężenie elektromechaniczne w komórkach mięśnia serca. Unerwienie układu
bodźcoprzewodzącego i mięśnia sercowego przez układ autonomiczny współczulny i
przywspółczulny. Regulacja funkcji mięśnia sercowego przez odruch z baroreceptorów tętniczych,
chemoreceptorów tętniczych i receptorów czuciowych mięśnia sercowego. Praca mechaniczna
mięśnia sercowego. Autoregulacyjna odpowiedź mięśnia sercowego na obciążenie.
Rejestracja EKG. Demonstracja niemiarowości oddechowej. Komputerowa demonstracja
mechanizmu powstawania potencjału czynnościowego w komórkach mięśnia sercowego i szerzenia
się pobudzenia w mięśniu sercowym. W1, W2, W3, W4, W5, U1
C10– Ćwiczenia 10 Fizjologia układu krążenia. Biofizyka przepływu krwi. Struktura i organizacja naczyń
krwionośnych. Regulacja nerwowa, regulacja miejscowa i autoregulacja mięśniówki gładkiej naczyń
krwionośnych. Mikrokrążenie. Regulacja układu krążenia przez odruch z baroreceptorów tętniczych i
odruch z chemoreceptorów tętniczych. Odrębność regulacji mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych
wieńcowych, nerkowych, mięśniowych, płucnych i układu pokarmowego. Pomiar ciśnienia tętniczego
krwi. Osłuchiwanie serca. W1, W2, W3, W4, W5,U1
C11– Ćwiczenia 11 Fizjologia układu pokarmowego. Ogólna struktura układu pokarmowego człowieka. Mechanizm
rozdrabniania i absorbcji substancji pokarmowych. Struktura, funkcja i mechanizmy kontroli działania
żołądka. Regulacja i rola wydzielania trzustkowego. Regulacja i rola wydzielania żółci. Struktura,
funkcja, kontrola funkcji jelita cienkiego i jelita grubego. W1, W2, W3, W4, U1
C12– Ćwiczenia 12 Fizjologia układu oddechowego. Objętości i pojemności oddechowe. Opór i podatność w
układzie oddechowym. Dyfuzja gazów w pęcherzykach płucnych. Nerwowa kontrola układu
oddechowego: regulacja funkcji mięśnia przeponowego i mięśni międzyżebrowych przez nerwy
Strona 5 z 8
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
somatyczne, regulacja funkcji mięśniówki gładkiej i gruczołów dróg oddechowych przez nerwy układu
autonomicznego. Odruchowa kontrola mięśni oddechowych poprzecznie prążkowanych, mięśniówki
gładkiej i gruczołów dróg oddechowych. Pojęcie centralnego generatora oddechowego. Komputerowa
prezentacja cyklu oddechowego, demonstracja zmian ciśnienia zewnątrzopłucnowego i
wewnątrzopłucnowego w czasie cyklu oddechowego. Spirometria. W1, W2, W3, W4, W5, W7, U1
C13– Ćwiczenia 13 seminarium sprawdzające; podsumowanie omówionego materiału
W1,W2,W3,W4,W5,W7,U1,U2
C14– Ćwiczenia 14 Fizjologia nerek. Anatomia czynnościowa nerek. Struktura i funkcja nefronu. Mechanizmy
tworzenia i zagęszczania moczu. Demonstracja komputerowa mechanizmu filtracji kłębuszkowej i
mechanizmu funkcjonowania nefronu. W1, W2, W3, W4, W7, U1
C15– Ćwiczenia 15 Równowaga kwasowozasadowa. Równowaga wodnoelektrolitowa. W1, W2, W3, W4, W7, U1
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol
przedmiotowego
efektu
kształcenia
Symbole form
prowadzonych zajęć
Sposoby weryfikacji efektu
kształcenia
np. W, S, C
Pole definiuje metody
wykorzystywana do
oceniania studentów np.:
kartkówka, kolokwium,
raport z ćwiczeń itp. Każda
metoda powinna być
opisana odrębnie.
W1
W, C
Kolokwium
W1
W, C
Egzamin
W2
W, C
Kolokwium
W2
W, C
Egzamin
W3
W, C
Kolokwium
W3
W, C
Egzamin
W4
W, C
Kolokwium
W4
W, C
Egzamin
W5
W, C
Kolokwium
W5
W, C
Egzamin
W6
C
Kolokwium
W6
C
Egzamin
W7
W, C
Kolokwium
W7
W, C
Egzamin
U1
W, C
Kolokwium
np. W1, U1, K1
Strona 6 z 8
Kryterium zaliczenia
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
U1
W, C
Egzamin
U2
C
Kolokwium
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
Uzyskanie co najmniej 51% punktów
8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy (test jednokrotnego wyboru)
ocena
kryteria
W tym polu definiujemy kryteria zaliczenia dla konkretnej
metody oceniania. Wymagane jest określenie jedynie
kryterium zaliczenia. Wymagania związane z uzyskaniem
różnych oceny można określić fakultatywnie
2,0 (ndst)
Do egzaminu dopuszczone są osoby które uzyskały na
obu kolokwiach co najmniej 51 % punktów. Kryterium
zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51%
punktów na egzaminie
3,0 (dost)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
9. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Fizjologia człowieka; skrypt dla studentów farmacji i medycyny laboratoryjnej pod redakcją Pawła
Szulczyka i Magdaleny Okarskiej-Napierały.
2. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Autorzy: Władysław Traczyk,
Andrzej Trzebski;
Literatura uzupełniająca:
1. Fizjologia Człowieka, Autor: Stanisław Konturek.
10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)
Forma aktywności
Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
30
1
45
2
Seminarium
Ćwiczenia
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej pracy
przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. konieczność
przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp.
Strona 7 z 8
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
Przygotowanie studenta do zajęć
30
1
Przygotowanie studenta do zaliczeń
56
2
161
6
Inne (jakie?)
Razem
11. Informacje dodatkowe
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Ewa Nurowska, tel.: 22 116 61 63, email:
[email protected]
Strona internetowa Zakładu Fizjologii i Patofizjologii WUM: https://zfc.wum.edu.pl/
Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, osoba odpowiedzialna: mgr Przemysław
Kurowski
Wykłady odbywają się w sali im. Prof. J. Derynga w budynku Wydziału Farmacji, ul Banacha 1 w czwartki
według schematu:
w dniach 8 października- 19 listopada o godz. 10.15-12.00
w dniach 26 listopada – 28 stycznia o godz. 8.15-10.00
Seminaria i ćwiczenia odbywają się we wtorki o godz. 16.30-19.00 w salach: im. Prof. Bolesława
Olszewskiego (grupy 1 i 2) oraz w sali im. Prof. Jakuba Derynga.(grupy 3 i 4)
.
Podpis Kierownika Jednostki
Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus
Strona 8 z 8

Podobne dokumenty