PROGRAM UBEZPIECZENIOWY – GRUPA BLEGS

Transkrypt

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY – GRUPA BLEGS
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY – GRUPA BLEGS
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Łączna kwota świadczeń
60 000 PLN
Karencje
brak
40 000 PLN
brak
Śmierć Ubezpieczonego
20 000 PLN
6 m-cy
Trwały uszczerbek za zdrowiu wskutek NW
24 000PLN
brak
Śmierć Ubezpieczonego w środku lokomocji
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
Za 1% uszczerbku
Śmierć Współmałżonka
240 PLN
7200 PLN
6 m-cy
Śmierć Współmałżonka wskutek NW
14 400 PLN
brak
Śmierć Dziecka
2 000 PLN
6 m-cy
Osierocenie Dziecka
1 500 PLN
6 m-cy
Urodzenie Dziecka Martwego
2 000 PLN
9 m-cy
Urodzenie dziecka
1 300 PLN
9 m-cy
Śmierć Rodziców
1 350 PLN
6 m-cy
Śmierć Teściów
1 350 PLN
6 m-cy
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
9 000 PLN
Brak
Wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni/od 15 do 180 dni
90 PLN / 45 PLN
Wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dni
54 PLN / 45 PLN
Dodatkowo pobyt na OIOM maksymalnie do 5 dni
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW
w środku lokomocji
Do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Poważna choroba
Składka za ochronę ubezpieczeniową od osoby
6 m-cy
90 PLN
15 000 PLN
brak
150 PLN / 63 PLN
6 000 PLN
6 m-cy
55 PLN
Składkę za ubezpieczenie należy wpłacać na rachunek bankowy:
18 1020 4144 0000 6202 0006 4121
w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ,od którego chcemy zostać objęci ochroną
Ubezpieczenia (za który opłacamy składkę.)
OPIEKUN KLIENTA ( udzielanie informacji o programie, przyjmowanie deklaracji
Bogdan Górny ,tel. 604 266 365
DORADCA KLIENTA ( udzielanie informacji o programie, przyjmowanie deklaracji, obsługa wniosków
o wypłatę świadczeń) Lidia Fabian, tel. 614 424 096 lub 604 771 491
REGIONALNY DYREKTOR UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH (skargi, uwagi ,nadzór)
Beata Jedraszak tel. 510 000 560
Wyciąg z OWU Certum Max.
Przystąpienie i
wystąpienie z
ubezpieczenia
Początek
odpowiedzialności
Karencje (ograniczenie
odpowiedzialności )
Katalog Poważnych
Chorób
Pobyt Ubezpieczonego w
szpitalu
Pobyt Ubezpieczonego w
szpitalu wskutek NW w
środku lokomocji
Indywidualna
Kontynuacja
Ważne informacje.
Obowiązki
Ubezpieczonego
Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby, które ukończyły 15 rok życia i nie
ukończyły 50 roku życia.
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnego ubezpieczonego trwa
do ukończenia przez Niego 65 roku życia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w certyfikacie, nie
wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
została złożona deklaracja przystąpienia i opłacona zostanie składka.
Warunkiem objęcia ochroną jest złożenie deklaracji , opłacenie składki
i potwierdzenie znajomości OWU Certum Max. Ochrona ubezpieczeniowa kończy
się z ostatnim dniem miesiąca , za który została opłacona składka .
Osoby przystępujące do ubezpieczenia mają karencje :
- pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 30 dni,
- urodzenie dziecka i urodzenie martwego noworodka 9 miesięcy,
- wszystkie pozostałe świadczenia mają 6 miesięcy karencji.
Karencję znosi nieszczęśliwy wypadek ( NW).
Zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, leczenie
operacyjne choroby wieńcowej ( by-pass), przeszczep dużych narządów, utrata
wzroku, guzy mózgu, oparzenia, operacja aorty, angioplastyka naczyń
wieńcowych ,operacja zastawek serca, anemia plastyczna, choroba CreutzfeldaJakoba, zakażenie wirusem HIV.
Odpowiadamy za pobyt w szpitalu trwający min. 4 dni i maksymalnie do 180 dni
w roku trwania umowy Ubezpieczenia na terenie RP i całej Unii Europejskiej.
Dodatkowo odpowiadamy za pobyt na OIOM maksymalnie do 5 dni.
Zakres obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który został spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem w środku lokomocji, który zaistniał w okresie
odpowiedzialności Generali Życie TU S.A.
Odpowiadamy za pobyt trwający min. 4 dni i maksymalnie do 30 dni.
Prawo do Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia (IGK) przysługuje
Ubezpieczonemu po opłaceniu 12 miesięcy składek w ubezpieczeniu grupowym
w Programie ………………………………………………….
Termin płatności składki przypada na 20 –ty dzień miesiąca za kolejny miesiąc
( np. 20 sierpnia składka za miesiąc wrzesień).
Nieopłacenie składki we wskazanym terminie, opłata składki w niewłaściwej
wysokości lub po wskazanym terminie równoznaczne będzie z rezygnacją
Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczenia. Towarzystwo nie ma obowiązku
informowania Ubezpieczonego o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowa
w stosunku do niego.
Ewentualna
zmiana
warunków
ubezpieczenia
wymaga
pisemnego
poinformowania Ubezpieczonego o zakresie zmian, natomiast nie wymagana jest
pisemna zgoda poszczególnych Ubezpieczonych.
Ubezpieczony ma obowiązek informowania o zmianie adresu zamieszkania
i adresu do korespondencji; w przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu,
informację o ewentualnej zmianie warunków ubezpieczenia uznaje się za
doręczoną.
Ubezpieczonym w tym Programie przysługują dodatkowe zniżki :
Ubezpieczenia komunikacyjne:
 Ubezpieczenie OC w ruchu krajowym – 5%
 Ubezpieczenie AC i KR – 5 %
 Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera pojazdu – 5%
 Ubezpieczenie Assistance – 5%
 Ubezpieczenie Ochrony prawnej w ruchu drogowym – 5%
Ubezpieczenia majątkowe:
 Ubezpieczenie Mieszkań i Budynków Mieszkalnych – 10%
Ubezpieczenia turystyczne:
 Ubezpieczenie podróży zagranicznych – 10%
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe
informacje znajdują się w OWU Certum Max
Zatwierdzonych Uchwałą Zarządu z dn. 5 grudnia 2007 roku i w Aneksie nr 1z 15 września 2008 roku oraz w Polisie nr…………
( lub umowie ubezpieczenia). Pełna treść wymienionych dokumentów znajduje się u Panstwa Opiekuna , w biurze PW BLEGS
oraz w siedzibie Generali w Oddziale Wielkopolskim w Poznaniu ,przy ul. Bednarskiej 1.
Oświadczam ,że zapoznałem/(am) się z niniejsza propozycją ubezpieczenia i OWU oraz wyrażam zgodę na
przystąpienie do ubezpieczenia na załączonych warunkach.
Data i miejscowość
……………………………....................
czytelny podpis
…………………………………………