Pan Marian G. zam. ……………… Wezwanie przedprocesowe

Komentarze

Transkrypt

Pan Marian G. zam. ……………… Wezwanie przedprocesowe
………………….
Pan
Marian G.
zam. ………………
Marek B. i Tomasz B.
………………………………..
Wezwanie przedprocesowe
W oparciu o art. 394 § 1 kc wzywamy Pana do zwrotu zadatku w podwójnej
wysokości tj. w kwocie 30.000 zł [trzydzieści tysięcy złotych], wynikającego z zawartej i
niedotrzymanej umowy przedwstępnej z dnia …………... sprzedaży nieruchomości położonej
w ………………………., oznaczonej w księdze wieczystej nr ……………., nr działki geodezyjnej
……………..
Zgodnie z art. 394 § 1 kc sprzedający, który odstępuje od wykonania przyrzeczonej
umowy sprzedaży nieruchomości jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego zadatku w
podwójnej wysokości.
Kwotę powyższą proszę przesłać przekazem na adres …………… w terminie 14 dni od
dnia otrzymania niniejszego wezwania – pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową
dochodząc powyższej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty