PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY - IT-Consulting Jarosław Żeliński

Komentarze

Transkrypt

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY - IT-Consulting Jarosław Żeliński
„Jeżeli nie potrafimy czegoś narysować to znaczy, że to dla nas nie istnieje. Jeżeli potrafimy coś narysować to
znaczy, że rozumiemy jak to funkcjonuje.”
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
NINIEJSZY DOKUMENT JEST EFEKTEM STALE ZBIERANYCH DOŚWIADCZEŃ W
DOTYCHCZASOWYCH PROJEKTACH, A CELEM JEST PODNOSZENIE
JAKOŚCI USŁUG, JAKIE OFERUJĘ ORAZ WDRAŻANIE DOBRYCH PRAKTYK
JAWNOŚCI TAKICH USTALEŃ.
Jarosław Żeliński, kluczowe kompetencje:
Modelowanie i dokumentowanie wszystkich lub wybranych obszarów biznesowych
organizacji takich jak: realizowane funkcje, procesy oraz dane i informacje. Definiowanie
wymagań do poprawy i ulepszenia procesów i systemów. Tworzenie praktycznych opisów i
specyfikacji do tworzenia systemów informacyjnych. Szkolenia z całego zakresu
kompetencji.
(wersja z dnia: niedziela, 9 sierpnia 2015 warunki finansowe ważne 90 dni)
IT-Consulting Jarosław Żeliński, 05-130 Zegrze, ul. Osiedle Wojskowe 55 m24, NIP: 536-137-05-83,
REGON: 012633010, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez Wójta Gminy Nieporęt
nr.: 2734, NRB: 42 1240 1024 1111 0010 0268 0324. Adres biura: IT-Consulting Jarosław Żeliński, Atrium
Centrum, ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Strona WWW: http://IT-Consulting.pl
IT-Consulting Jarosław Żeliński
Posiadanie egzemplarza tego opracowania nie stanowi nabycia jakichkolwiek praw do jego treści.
SPIS TREŚCI
TYPOWY ZAKRES USŁUG - KOMPETENCJE ............................................................................................ 3
Specyfika oferowanych usług eksperckich ........................................................................................ 3
ZASADY ZAWIERANIA, REALIZACJI UMÓW I WSPÓŁPRACY ............................................................... 4
Umowy i ich realizacja ............................................................................................................................ 4
Komunikacja ............................................................................................................................................. 4
KOSZT USŁUG .......................................................................................................................................... 5
Umowa na wykonanie analizy, opracowanie projektu ................................................................... 5
Wstępne wyliczenie kosztu usługi ..................................................................................................... 5
Audyty i recenzje dokumentów ............................................................................................................ 6
Szkolenia .................................................................................................................................................... 6
Wystąpienia publiczne, seminaria i prezentacje eksperckie .......................................................... 6
Konsultacje ................................................................................................................................................ 6
© Jarosław Żeliński
2/7
niedziela, 9 sierpnia 2015
IT-Consulting Jarosław Żeliński
Posiadanie egzemplarza tego opracowania nie stanowi nabycia jakichkolwiek praw do jego treści.
TYPOWY ZAKRES USŁUG - KOMPETENCJE
Podstawowe moje kompetencje to Analiza biznesowa i systemowa organizacji:
modelowanie i dokumentowanie wszystkich lub wybranych obszarów biznesowych
organizacji takich jak realizowane funkcje, procesy oraz dane i informacje. Definiowanie
wymagań do poprawy i ulepszenia procesów i systemów. Tworzenie praktycznych opisów i
specyfikacji do tworzenia systemów informacyjnych. Szkolenia z całego zakresu
kompetencji.
Dodatkowe informacje na temat moich kompetencji, stosowanych metod pracy,
doświadczenia oraz lista wybranych projektów dostępne na stronie http://it-consulting.pl/.
SPECYFIKA OFEROWANYCH USŁUG EKSPERCKICH
Usługi eksperckie można zdefiniować, jako zawodową działalność gospodarczą polegającą
na oferowaniu swoich kompetencji przez specjalistów posiadających ekspercką wiedzę w
określonej dziedzinie bądź dziedzinach, skierowaną do szeroko pojętych przedsiębiorców,
jako pomoc w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów.
Usługi takie prowadzone są na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej (o świadczenie
usług) w oparciu o informacje i dane dostarczone przez zlecającego. Wynikiem takiej usługi
są z zalecenia, rady natury specjalistycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta
bądź kompleksowe i wielopłaszczyznowe ekspertyzy oraz projekty rozwiązań.
Działalność ta i jej profesjonalizm polega na świadczeniu usług w sposób neutralny,
obiektywny, z dołożeniem szczególnej dbałości o interes podmiotu zlecającego. Jest to
praktycznie zawsze związane z koniecznością dochowania poufności, wynikającą z
charakteru świadczonej usługi oraz częstokroć z wagi danych przekazywanych przez
zlecającego.
Powstające opracowania to niezależne opinie eksperta (rekomendowane rozwiązania) i
projekty. Raporty z tych analiz są niezależnym dziełem eksperta, który – zgodnie z prawem jest ich jedynym autorem.
Każdy raport z analizy zawiera także dokument opisujący, na bazie otrzymanych danych,
sposób działania organizacji analizowanej. Treść tych dokumentów jest chroniona na mocy
USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz na mocy
USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chroni to knowhow analizowanej firmy oraz autora takiego opracowania.
Prawo nie chroni know-how firm, jeżeli nie zostało ono udokumentowane i nie jest chronione
przez tę firmę. Dlatego warto mieć udokumentowany model działania organizacji.
© Jarosław Żeliński
3/7
niedziela, 9 sierpnia 2015
IT-Consulting Jarosław Żeliński
Posiadanie egzemplarza tego opracowania nie stanowi nabycia jakichkolwiek praw do jego treści.
ZASADY ZAWIERANIA, REALIZACJI UMÓW I WSPÓŁPRACY
UMOWY I ICH REALIZACJA
Z uwagi na charakter usług:

Standardowo zawieram z Zamawiającym umowy o dzieło (umowa rezultatu), którym
jest chronione prawem autorskim opracowanie, analiza, projekt lub specyfikacja.
Zawarcie takiej umowy wymaga jednak możliwości zdefiniowania produktu, jaki ma
powstać. Prawa majątkowe do tego produktu (powstałej treści) są przekazywane
Zamawiającemu. Jeżeli zdefiniowanie takiego produktu jest w danej sytuacji
niemożliwe, zawiera jest umowa rozliczana czasem pracy.

Kontynuacją takiej współpracy jest często zarządzanie powstałą dokumentacją, np.
jej aktualizacja w toku projektu wdrożeniowego lub w miarę rozwoju analizowanej
firmy czy organizacji (nadzór autorski).

Harmonogramy prac (deklarowanie jakichkolwiek terminów) uzgadniane są
wyłącznie po zawarciu umowy, przed jej podpisaniem żadne terminy nie są
gwarantowane, mogą być traktowane jedynie, jako proponowany plan realizacji
prac.

Używam do pracy wyłącznie własnych, sprawdzonych narzędzi i oprogramowania,
które stanowią zasób wykorzystywany do świadczenia usługi i stanowiący także
koszt jej świadczenia.
KOMUNIKACJA
Zrezygnowałem z poczty elektronicznej jako głównego medium wymiany danych z klientami
ze względu na jej zawodność i niemożność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Poczta
elektroniczna nie jest szyfrowana, istnieje możliwość niedostarczenia poczty do odbiorcy lub
jej przekłamania, informacja ginie w sieci lub przechwytują ją osoby niepowołane.
Bezpieczeństwo klienta i poufność przekazywanych mi informacji to jeden z moich
priorytetów. W celu wyeliminowania ryzyka ujawnienia przesyłanych informacji udostępniam
klientom aplikacje, które umożliwiają bezpieczną i pewną wymianę informacji.
Oczywiście nie zrezygnowałem z poczty elektronicznej całkowicie, nadal odbieram listy email
i wysyłam je, jednak są to informacje nie stanowiące ryzyka dla Państwa, korzystanie z poczty
elektronicznej w danej sytuacji jest decyzją każdego wysyłającego dane. Wysyłanie do mnie
informacji pocztą elektroniczną jest oczywiście możliwe, jednak by mieć 100% gwarancji
tego, że dotarła do mnie (potwierdzenie przyjęcia) oraz pewność, że nikt jej w drodze nie
czyta, na czas współpracy udostępniam stosowne narzędzia.
© Jarosław Żeliński
4/7
niedziela, 9 sierpnia 2015
IT-Consulting Jarosław Żeliński
Posiadanie egzemplarza tego opracowania nie stanowi nabycia jakichkolwiek praw do jego treści.
KOSZT USŁUG
UMOWA NA WYKONANIE ANALIZY, OPRACOWANIE PROJEKTU
Preferuję rozliczenia z góry uzgodnione, wynagrodzenia ryczałtowe. Ważne jest dla mnie ścisłe
określenie zakresu prac i zasad wynagradzania by nie zaskakiwać klientów niekontrolowanymi
kosztami.
Umowy o dzieło. W bardzo wielu przypadkach da się oszacować pracochłonność i tempo prac a więc
i koszt wykonania usługi. Dotyczy to w szczególności szkoleń, audytów organizacji, prac projektowych
i recenzji dokumentów. Koszt jest tu wynikiem trudności i skali problemu oraz ryzyka jakie rodzi
rozwiązywany problem.
Usługi rozliczane za czas zaangażowania. Aktualna rozliczeniowa stawka w tak rozliczanych
projektach to 275zł/godzina (2200zł/dzień) netto, jednorazowe minimalne zaangażowanie poza
biurem to 3 godziny. Stawka ta zawiera zaangażowanie wszystkich zasobów Wykonawcy
(obsługa biurowa, dostęp do elektronicznego systemu zgłaszania spraw, przechowywania,
recenzowania i obiegu dokumentów, w tym wykonywania ich kopii zapasowych). Projekt „czas i
materiał” jest standardowo rozliczany za czas faktycznego mojego zaangażowania a nie za czas
trwania projektu, standardowo prace są zlecane i rozliczane zadaniowo.
Koszty dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego, oraz pobytu, poza Warszawą, są rozliczane
ustalonym z Zamawiającym ryczałtem (ryczałty ustawowe np. kilometrówka, ryczałtowa dieta dzienna
w delegacji, inne).
WSTĘPNE WYLICZENIE KOSZTU USŁUGI
Szacunkowy maksymalny rozliczeniowy czas mojego miesięcznego zaangażowania w trybie
zadaniowym w projekcie, to 10 stawek dziennych miesięcznie. W trybie zadaniowym
potwierdzam w ciągu dnia roboczego przyjęcie zlecenia a gwarantowany czas uzyskania
odpowiedzi to 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli oczekiwany
reakcji ma być krótszy, jest to uznawane za obciążenie permanentne (full-time) i tak
rozliczane.
Doświadczenie projektowe wskazuje na pewne ogólne prawidłowości:
- analiza biznesowa zakończona specyfikacją wymagań (w formie jaką oferuję, załącznik Metodyka
prowadzenia analiz …) to koszt 10% wartości kupowanego i wdrażanego oprogramowania gotowego
(pod klucz) oraz 20% oprogramowania (lub jego części) dedykowanego,
- nadzór autorski nad realizacją to ryczałtowa opłata rzędu 10% wartości (wyrażona w
roboczogodzinach) wykonanej w ramach umowy o dzieło dokumentacji wymagań, usługa ta trwa od
rozpoczęcia wyboru dostawcy do formalnego zakończenia wdrożenia.
© Jarosław Żeliński
5/7
niedziela, 9 sierpnia 2015
IT-Consulting Jarosław Żeliński
Posiadanie egzemplarza tego opracowania nie stanowi nabycia jakichkolwiek praw do jego treści.
AUDYTY I RECENZJE DOKUMENTÓW
Przyjmuję do audytu lub recenzji dokumenty, których merytoryczna treść leży w granicach
moich kompetencji i doświadczenia. Ryczałtowe wynagrodzenie za zapoznanie się z
dokumentacją i opracowanie rekomendacji, to koszt wynikający z przeliczenia każdych
pełnych 10 stron dokumentu (strona A4, min. margines 2,5 cm, czcionka min. 11 pkt, w tym
ilustracje) na jedną godzinę pracy. Wynikiem recenzji są uwagi i ewentualne rekomendacje
do zmian w treści oraz działań zmierzających do minimalizacji ryzyka związanego z
wykorzystaniem dokumentu.
SZKOLENIA
Autorskie szkolenia dedykowane zamknięte dla grup nie przekraczających 12 osób:
6.000zł/jeden dzień szkolenia (obejmują koszty wynajmu sali z wyposażeniem, obsługę i
całodzienny katering w tym obiad), cena obejmuje autorski program, egzemplarze
materiałów oraz 60-dniowe wsparcie (zdalne konsultacje) dla uczestników szkolenia po jego
zakończeniu. We własnym biurze zapewniam: klimatyzowane sale szkoleniowe, bezpłatny
dostęp do Internetu Wi-Fi.
Firmy chcące swoim klientom oferować moje autorskie szkolenia otrzymują rabat zależny od
ich zaangażowania w organizacje szkolenia (koszty z jakich ja zostanę zwolniony).
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SEMINARIA I PREZENTACJE EKSPERCKIE



Opracowanie, przygotowanie i wygłoszenie referatu (do 1 godz.) na konferencji:
750zł.
Prowadzenie konferencji w roli gospodarza: 500zł (nie obejmuje referatu).
Przygotowanie i wygłoszenie całodniowej (od 4 do 8 godzin w tym przerwy)
prezentacji, seminarium, prelekcji-wykładu: 2800zł.
Rozliczenia barterowe nie stanowią standardowej alternatywy wynagrodzenia, zachowuję
prawo odmowy barteru bez podania przyczyny. Lokalizacje poza Warszawą wymagają
pokrycia kosztów dojazdu.
KONSULTACJE
Konsultacje doraźne, rozumiane jako: zasięganie opinii u specjalisty, udzielanie rad i wyjaśnień
przez specjalistę, udział w naradzie specjalistów w jakiejś sprawie, są rozliczne stawką
godzinową (patrz rozdz. Usługi rozliczane za czas zaangażowania).
© Jarosław Żeliński
6/7
niedziela, 9 sierpnia 2015
IT-Consulting Jarosław Żeliński
Posiadanie egzemplarza tego opracowania nie stanowi nabycia jakichkolwiek praw do jego treści.
UWAGI KOŃCOWE
UWAGA! Elementy nie podlegające negocjacjom:


Stawki dzienna i godzinowa reprezentują moje kompetencje oraz zasoby i nie
podlegają negocjacjom. Negocjowany jest wyłącznie zakres usług (nakład pracy) i
terminy realizacji oraz ryzyka i ich koszt.
Nie podpisuje weksli, kary umowne nie mogą przekraczać wartości pracy wykonanej
wykazanej jako wadliwa.
Z uwagi na Kodeks Cywilny, Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawę o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz na profesjonalizm usług
eksperckich jakie świadczę:


W zawieranych umowach nie zrzekam się wykonywania autorskich praw osobistych.
Podstawą zapłaty dla Wykonawcy jest dostarczenie (poświadczenie dostarczenia)
Zamawiającemu produktu zgodnego z umową, a nie oświadczenie odbiorcy o jego
przyjęciu. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do dostarczonych
produktów, mogą one jednak dotyczyć wyłącznie ich merytorycznej strony i
niezgodności z zakresem umowy. Wykonawca odnosi się do uwag nanosząc korekty
w swoim produkcie lub uzasadniając przekazaną treść.
Jako osoba świadcząca niezależne usługi eksperckie:


Nie zajmuję się sprzedażą produktów ani nawiązywaniem kontaktów handlowych.
Nie pobieram i nie wypłacam żadnych prowizji z tytułu zawieranych umów.
Wzór umowy jaki przekazuję jest integralną część oferty.
© Jarosław Żeliński
7/7
niedziela, 9 sierpnia 2015