OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
Słupsk, dnia .............................. roku
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
Niniejszym oświadczam, że:
1. Budowa ….......….......….....................................................….....................................................
…....................................................….........................................................................................
….....................................................…........................................................................................
….....................................................…........................................................................................
(określić rodzaj obiektu, numer pozwolenia na budowę, adres obiektu – numer działki, miejscowość)
została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami,
2. doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, a także – w razie korzystania drogi*), ulicy*), sąsiedniej nieruchomości*), budynku lub lokalu*),
3. wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowanie „B” lub „CE” i załączoną
informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r., posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z
odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu
zgodnie z aktualnymi przepisami,
4. obiekt nadaje się do użytkowania,
5. *) budowa została wykona ze zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę – naniesionymi na kopii rysunków
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego …...................................…..........
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________
miejscowość, dnia
__________________________________________________________________________________________________________
pieczęć i podpis kierownika budowy
6. *) w przypadku budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną – informuję,
że dokonałem pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych,
w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust .6. pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane,
_____________________________________________________________________________________
miejscowość, dnia
__________________________________________________________________________________________________________
pieczęć i podpis kierownika budowy
*) POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY PRZEZ:
a) projektanta*):
_____________________________________________________________________________________
miejscowość, dnia
__________________________________________________________________________________________________________
pieczęć i podpis projektanta
b) inspektora nadzoru inwestorskiego*):
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
miejscowość, dnia
pieczęć i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego
*) niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty