OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY Niniejszym oświadczam, że

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY Niniejszym oświadczam, że
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
Niniejszym oświadczam, że :



wbudowane w niżej wymieniony obiekt budowlany
wyroby budowlane posiadają
odpowiednie oznakowanie „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję
jeżeli była wymagana*,
wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r.
posiadają potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia*,
pozostałe wyroby są wprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami*,
….. …..................................................................................................................................... …
(nazwa obiektu)
…...............................................................................................................................................
…........................................................................................................................................... .
(adres)
…........................................................................................................................................... .
(Inwestor)
zrealizowanego na podstawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia z dn. ..................................
znak.................................................................
…......…..........., dnia.......................
............................................................
( pieczątka i podpis kierownika budowy)
(*) - wykreślić – jeżeli nie dotyczy;

Podobne dokumenty