Opinia

Komentarze

Transkrypt

Opinia
SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ul. Pszczyńska 85 pok. 8, 44-100 Gliwice
tel./fax. (032) 237 23 82
email: [email protected]
www.samorzad.polsl.pl
Opinia
Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego
z dnia 23 kwietnia 2015 roku
w sprawie programu studiów pierwszego stopnia dla kierunku zarządzanie
i inżynieria produkcji uruchamianego w Centrum Naukowo-Dydaktycznym
Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
Opinię wydaje się na podstawie art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz § 29 pkt 8 Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej.
Jako środowisko studenckie bardzo pozytywnie przyjęliśmy deklarację władz Uczelni
wyrażoną w uchwale Senatu Politechniki Śląskiej powołującą do życia Centrum
Naukowo-Dydaktyczne Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że pozytywnie oceniamy starania autorów
programu kształcenia, żeby zapewnić szeroką możliwość indywidualizacji kształcenia
poprzez wybór aż 4 specjalności, również w trybie niestacjonarnym.
W związku z pracami nad programem kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na
kierunku
zarządzanie
i
inżynieria
produkcji
uruchamianego
w
Centrum
Naukowo-Dydaktycznym Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku pragniemy zgłosić
nasze uwagi do proponowanego programu studiów:
1. dla studiów stacjonarnych w specjalności Inżynieria elektryczna wyznaczono
kierunki dyplomowania, czego nie przewidują obecne przepisy prawne.
2. Dla studiów stacjonarnych w specjalności Inżynieria Infrastruktury Budowlanej
i Środowiskowej wyznaczono przedmiot „Geoinżynieria komunalna” do prowadzenia
w języku angielskim. W przesłanej dokumentacji zaznaczono, że wyłącznie wykład
będzie prowadzony w języku obcym, co jest niezgodne z wytycznymi Senatu
WWW.SAMORZAD.POLSL.PL
(wszystkie rodzaje zajęć wchodzące w skład przedmiotu powinny być prowadzone
w języku obcym.
3. Wątpliwości członków UZSS-u budzi wyznaczony do prowadzenia w języku
angielskim
przedmiot
„Elektrotechnika”,
który
dla
specjalności
Inżynieria
telekomunikacji został wyznaczony na 3 semestrze. Rodzi to uzasadnione obawy,
że studenci nie będą posiadali wystarczających umiejętności językowych do
opanowania materiału realizowanego w ramach przedmiotu, który dla danej
specjalności wydaje się być krytyczny, co znajduje również swoje odzwierciedlenie
w przydzielonych 5 punktach ECTS.
4. Brak dla studiów niestacjonarnych zajęć z Wychowania Fizycznego, co jest
niezgodne z wytycznymi Senatu.
5. Zauważamy bardzo duży problem w różnicach pomiędzy trybem stacjonarnym
i niestacjonarnym. Oba tryby studiów powinny prowadzić do osiągnięcia tych
samych efektów kształcenia. Już na etapie przedstawionego podsumowania
programu można zauważyć krytyczne rozbieżności w rozkładzie punktów ECTS.
Dla trybu niestacjonarnego są to następujące różnice:

brak zajęć z Wychowania Fizycznego,

większa
o
1
liczba
punktów
ECTS
dla
zajęć
z
obszarów
nauk
humanistycznych i społecznych,

znacząco mniejsza liczba punktów ECTS przyporządkowana praktyce
studenckiej (ograniczenie z 30 punktów na studiach stacjonarnych do
14 punktów).
Różnice
są
również
widoczne
w
realizacji
poszczególnych
specjalności.
Dla specjalności Inżynieria elektryczna studia w trybie niestacjonarnym przewiduje
przedmioty wybieralne, czego nie przewiduje tryb stacjonarny.
Ponadto przedmioty o tej samej nazwie mają przyporządkowaną różną liczbę
punktów
ECTS.
Dla
specjalności
Inżynieria
Infrastruktury
Budowlanej
i Środowiskowej planowany jest przedmiot „Konstrukcje budowlane i inżynierskie”.
Według autorów programu osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia będzie
wymagało pracy studenta przeliczonej na 16 punktów ECTS (12+4), a dla studiów
niestacjonarnych na 24 punkty ECTS (15+9).
Kolejną
różnicą
jest
brak
w
ramach
przedmiotu
kluczowych
zajęć
praktycznych. Jaskrawym przykładem jest przedmiot Elektrotechnika (prowadzony
w języku angielskim na specjalności Inżynieria telekomunikacji), gdzie w trybie
2
WWW.SAMORZAD.POLSL.PL
stacjonarnym wymiar godzin kształtuje się: W: 15 Ćw: 30 Lab: 15 ECTS: 5, zaś
w trybie niestacjonarnym: W: 30 ECTS:5.
Wszystkie opisane uchybienia doprowadziły do sytuacji, gdy na studiach
w
trybie
niestacjonarnym
studenci
realizują
więcej
zajęć
wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (226 punktów ECTS w stosunku
do 210 punktów na studiach stacjonarnych).
6. Wnosimy również zastrzeżenie do naszym zdaniem dużej liczby przedmiotów
(szczególnie na specjalności Inżynieria Infrastruktury Budowlanej i Środowiskowej)
o liczbie ECTS ponad 6 punktów – niezaliczenie takiego przedmiotu będzie
skutkowało brakiem możliwości warunkowego zaliczenia semestru w przypadku
niezaliczenia jednego przedmiotu. Jednocześnie sytuacja taka nie ma miejsca na
innych specjalnościach. Zalecamy ujednolicenie zasad budowania programu
studiów dla wszystkich specjalności.
7. Brak
w
dokumentacji
informacji
o
potencjalnych
partnerach
z
otoczenia
społeczno-gospodarczego, które są niezwykle istotne w przypadku studiów o profilu
praktycznym.
8. Brak również informacji o osobach prowadzących zajęcia warsztatowe, które
posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
Biorąc pod uwagę powyższe Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego wydaje
negatywną opinię wobec przedstawionego do zaopiniowania programu studiów.
Przedstawiony
program
posiada
wiele
niezgodności
z
przepisami
uczelnianymi,
a rozbieżności pomiędzy trybami studiów są w naszej opinii zbyt duże i nie gwarantują
uzyskania tych samych kompetencji.
Piotr Wodok
Przewodniczący
Samorządu Studenckiego
Politechniki Śląskiej
3
WWW.SAMORZAD.POLSL.PL