Język angielski

Komentarze

Transkrypt

Język angielski
JEZYK ANGIELSKI
1. Zakres gramatyczny:
Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
Past Simple (czasowniki regularne I nieregularne), Past Continuous, Past Perfect
Past Perfect Continuous, Future Simple, Going to - dla wyrażenia przyszłości
Formy czasownikowe:
bezokolicznik (z ‘to’ i bez ‘to’) po czasownikach i przymiotnikach can dance; must go, start to read,
imiesłów czynny (-ing) po czasownikach i imiesłów jako podmiot i dopełnienie I love playing
football/after having breakfast.
Czasowniki modalne: can, could, may, might, shall, should, ought to, will, would, must.
Zdania warunkowe typu: 0,1, 2, 3
Końcówki pytające- „question tags”.
Zdania złożone zawierające zdania przydawkowe – „relative clauses”.
Zdania złożone zawierające zdania okolicznikowe czasu- „time clauses”.
Mowa zależna zdania twierdzące, pytania, przeczenia.
Strona bierna
Zaimki: wskazujące, osobowe, pytające, dzierżawcze, bezosobowe, względne, zwrotne, zaimki
i określniki nieokreślone.
Rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga (regularna & nieregularna), policzalne i niepoliczalne,
rzeczowniki złożone, złożone zwroty rzeczownikowe, dopełniacz z ‘of, ‘ dopełniacz saksoński,
rzeczowniki używane wyłącznie w liczbie mnogiej (jeans, pyjamas ) i określniki ilościowe (few/a few,
little/a little, many, much, etc.).
Spójniki - najczęściej używane: although, and, as, but, because, if, or, so, unless, while, when.
Przedimki: określone, nieokreślone, zerowe.
Przymiotniki: określające kolor, kształt, rozmiar, jakość, narodowość; stopniowanie przymiotników;
szyk przymiotników; wyrażenia ilościowe;
konstrukcja sb/sth is so + adjective ; konstrukcja sb/sth is such a (n) + adjective + noun;
konstrukcja z too i enough np. too weak, tall enough
Przysłówki: czasu określonego i nieokreślonego, częstotliwości, formy regularne i nieregularne,
kierunku, sekwencji i kolejności, sposobu, stopnia, stopniowanie przysłówków sposobu, pozycja
przysłówków w zdaniu, konstrukcje porównawcze z użyciem przysłówków:
1.... as + stopień równy + as ... np. You eat as quickly as I do.
2.... not so/as + stopień równy + as ... np. I cannot swim so/as well as you
Przyimki: miejsca, czasu, celu, ruchu, inne.
2.Zakres leksykalny:
Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,
zainteresowania.
Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie.
Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia
codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości.
Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły.
Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy.
Żywienie - np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne.
Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług,
reklamacja.
Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna,
orientacja w terenie, nazwy krajów i kontynentów itd.
Środki masowego przekazu
Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe.
Zdrowie – np. zdrowy tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie.
Nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich, komputer,
Internet.
Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego.
Kultura

Podobne dokumenty