Zróżnicowanie regionalne i rozwój lokalny w Europie Środkowo

Komentarze

Transkrypt

Zróżnicowanie regionalne i rozwój lokalny w Europie Środkowo
Informacja prasowa
Zróżnicowanie regionalne i rozwój lokalny w Europie ŚrodkowoWschodniej:
poprawa uwarunkowań lokalnych w kontekście integracji europejskiej
Warszawa, 10 listopada 2006
Uniwersytet Warszawski – ul. Krakowskie Przedmieście 32
Członkostwo w Unii Europejskiej niekoniecznie oznacza dla Krajów Europy
Środkowo-Wschodniej wyrównany rozwój społeczno-ekonomiczny: wskaźniki
bezrobocia nadal są wysokie, a brak zatrudnienia zagraża pozycji społecznej
młodych ludzi, jak również rozwojowi lokalnemu i spójności społecznej.
Międzynarodowe seminarium „Zróżnicowanie regionalne i rozwój lokalny w
Europie Środkowo-Wschodniej” zorganizowane zostało przez Fundację Unidea we
współpracy z Programem OECD/LEED, EUROREG-Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych (Uniwersytet Warszawski), Stowarzyszeniem Studiów
Regionalnych - Sekcją Polską, oraz Uniwersytetem w Trento. Dzisiejsze spotkanie
poświęcone jest dyskusji na temat utrzymujących się różnic regionalnych i
lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz strategii stymulujących rozwój
lokalny i regionalny, w kontekście wzajemnego oddziaływania na poziomie
regionalnym,
krajowym,
ponadnarodowym
i
europejskim
wszystkich
zaangażowanych podmiotów.
Podmioty te, zarówno publiczne jak i prywatne, mogą wnieść ogromny wkład w
rozwój gospodarczy dzięki promocji innowacji i podnoszeniu jakości zasobów
ludzkich, wpływając w ten sposób na tworzenie nowych miejsc pracy, w
szczególności dla ludzi młodych, wspierając tym samym integrację lokalnych
społeczności.
Rozwój lokalny i poprawa warunków rozwoju same w sobie nie gwarantują jednak
wyrównanego rozwoju gospodarczego, między innymi dlatego, że niektóre
regiony wydają się być bardziej uprzywilejowane w porównaniu z innymi,
ponieważ umieją lepiej wykorzystać pojawiające się możliwości.
Jakie mogą być w tej sytuacji ewentualne rozwiązania? Rozwój „od podstaw”
przez tworzenie lokalnych firm oraz poprawa jakości środowiska społecznoekonomicznego na poziomie regionów i wspólnot lokalnych są coraz bardziej
popularnym sposobem na tworzenie dobrobytu ekonomicznego i społecznego. W
tej części Europy, w krajach, gdzie system kapitalistyczny i demokratyczny
zastąpił poprzednie systemy polityczne i ekonomiczne, taka strategia jest
stosowana w celu pokonania problemów mających swoje źródło w przeszłości.
Miejsce wielkich przedsiębiorstw przemysłowych kontrolowanych odgórnie przez
państwo zajęły małe prywatne firmy charakteryzujące się elastycznością,
innowacyjnością oraz konkurencyjnością, przynoszące korzyści lokalnym
społecznościom,
dzięki
wzrostowi
zatrudnienia,
rozwojowi
umiejętności
zawodowych pracowników i pobudzaniu wzrostu gospodarczego. W nowej
rzeczywistości miejsce zcentralizowanego państwa zajmują władze regionalne i
lokalne, często o wiele lepiej rozpoznające potrzeby obywateli i je zaspokajające.
Optymistyczny scenariusz rozwoju „od podstaw” nie zawsze odpowiada
rzeczywistości. Od 1989 roku różnice regionalne i lokalne występujące w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej uległy pogłębieniu. Wszystkie regiony i lokalne
społeczności starają się, wykorzystując strategie rozwoju, wzmocnić środowisko
lokalne oraz wesprzeć wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczny - lecz jedynie
nieliczne z nich odnoszą sukcesy na tym polu.
Niektóre regiony i lokalne społeczności bardziej niż inne zdolne są do
generowania rozwoju „od podstaw”. Jednakże przyczyny sukcesu są złożone i
wymagają dokładnej analizy.
Zwykle obszary przylegające do stolic takich jak Warszawa, Bratysława czy
Bukareszt przejawiają wyższy potencjał rozwoju niż inne regiony w danym kraju.
Podobnie, obszary bardziej zurbanizowane mają większe szanse na osiągniecie
wyższego wzrostu gospodarczego i niższej stopy bezrobocia. Jest sprawą otwartą,
czy sytuacja taka jest do uniknięcia, czy też jest koniecznością we współczesnym
modelu rozwoju w otwartej, konkurencyjnej gospodarce globalnej opartej na
wiedzy.
Unidea zaprosiła naukowców i ekspertów pochodzących z różnych krajów
europejskich (Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumuni, Węgier i Czech), aby w trakcie
seminarium podzielili się swoją wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi tych
zagadnień.
Unidea – Fundacja UniCredit, jest prywatną Fundacją non profit założoną w
2003 r. przez Grupę UniCredit w celu rozwijania międzynarodowej współpracy i
inicjatyw solidarnościowych w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i rozwoju
lokalnego.
W Europie Środkowej i Wschodniej Unidea współpracuje z organizacjami
pozarządowymi dla wspierania rozwoju lokalnego, realizując program działań
mający na celu przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych
ludzi oraz ich integrację w społeczeństwie.
Kontakt
Media Relations:
+39 02 88628236; e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty