Regulamin Konkursu „NAJLEPSZY SĄSIAD 2016”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu „NAJLEPSZY SĄSIAD 2016”
Regulamin Konkursu
„NAJLEPSZY SĄSIAD 2016”
§1
Postanowienia ogólne
1. Tytuł „Najlepszego Sąsiada 2016 roku” jest przyznawany za życzliwość, aktywną postawę
sąsiedzką, bezinteresowne działanie na rzecz innych.
2. Do Konkursu może zostać zgłoszona każda osoba, której pomoc i życzliwość innym powinna
stać się wzorem postępowania. Kandydat do tytułu „Najlepszego Sąsiada 2016 roku” musi
mieszkać w najbliższym sąsiedztwie zgłaszającego.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie tytułu „Najlepszy Sąsiad 2016 roku” odbędzie się
podczas festynu osiedlowego organizowanego w dniu 21 maja 2016 na os. Kosmonautów w
Poznaniu.
§2
Zgłoszenia do konkursu
1. Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna i organizacja społeczna.
2. Każdy może zgłosić dowolną liczbę kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi
zostać nadesłane odrębnie z zachowaniem niżej wymienionych postanowień.
3. Zgłoszenia kandydatów do konkursu należy nadsyłać do 19 maja 2016 włącznie.
4. Zgłoszenia można przesłać:
a) Osobiście (poprzez wrzucenie do „skrzyni” znajdującej się w biurze Osiedlowego
Domu Kultury „Orbita”, os. Kosmonautów 118 w Poznaniu)
b) w wersji elektronicznej na adres: [email protected]
c) poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej znajdującej się na stronie internetowej
pod adresem:
5. Zgłoszenia należy składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej
www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-orbita
6. Każde zgłoszenie musi zawierać: dane kandydata, tj. imię, nazwisko, numer bloku.
7. Zgłoszenie pozbawione elementów, o których mowa w § 2 ust. 6 będzie uznane za
nieważne.
8. Osiedlowy Dom Kultury „Orbita” nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
§3
Tryb przyznawania nagrody
Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, zostaną one podliczone.
Zwycięzcą konkursu na „Najlepszego Sąsiada 2016 roku” zostaje osoba, która zdobędzie
największą liczbę głosów.
Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
Nagrodę główną Konkursu stanowi tytuł „Najlepszy Sąsiad 2016 roku”. Zwycięzca
otrzymuje również dyplom gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na festynie osiedlowym
21 maja 2016 oraz na stronie internetowej www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odkorbita
§4
Informacje dodatkowe
Regulamin konkursu udostępniony jest w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury „Orbita”
i na jego stronie internetowej www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-orbita
Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą osoby/ podmioty,
które je przesłały.
Deklarując wzięcie udziału w konkursie w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem
Kandydat wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem
telefonu 61 6303 328 lub emailem: [email protected]

Podobne dokumenty