karta przedmiotu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

Komentarze

Transkrypt

karta przedmiotu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie
Nazwa modułu/przedmiotu
Instytut Elektroniki i
Telekomunikacji
Kod
Fale i Anteny
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Rok / Semestr
(ogólnoakademicki, praktyczny)
2/4, 3/5
ogólnoakademicki
Elektronika i Telekomunikacja
Specjalność
Przedmiot oferowany w języku:
polskim
Kurs (obligatoryjny/obieralny)
obligatoryjny
Liczba punktów
Godziny
Wykłady: 30
Stopień studiów:
I
Ćwiczenia: 15
Laboratoria: 15
Forma studiów
(stacjonarna/niestacjonarna)
Obszar(y) kształcenia
Podział ECTS (liczba i %)
nauki techniczne
4
100%
stacjonarne
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)
Liczba punktów
4
Projekty / seminaria:
(ogólnouczelniany, z innego kierunku)
specjalnościowy
Jednostka prowadząca przedmiot:
xx
Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
Osoba odpowiedzialna za przedmiot / wykładowca:
Prof. Dr hab. inż. Wojciech Bandurski
e-mail: [email protected]
tel. 61 424 ????
Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
xxx
Lista osób prowadzących zajęcia:
Prof. Dr hab. inż. Wojciech Bandurski
e-mail: [email protected]
tel. 61 424 ????
Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Ks. S. Wyszyńskiego 36, 62-200 Gniezno
ul. Ks. S. Wyszyńskiego 36, 62-200 Gniezno
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii obwodów, podstaw fizyki i matematyki
1
Wiedza:
2
Umiejętności: kacją i elektroniką jako wybranym kierunkiem studiów
3
Kompetencje
społeczne
Umiejętność efektywnego samokształcenia w dziedzinach związanych z telekomuniMa świadomość konieczności poszerzania swoich kompetencji oraz gotowość do
podjęcia współpracy w ramach zespołu
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z obliczaniem linii transmisyjnych w stanie ustalonym i nieustalonym oraz z wybranymi
typami anten (z uwzględnieniem ich budowy oraz zasady działania i parametrów). Wprowadzenie elementów
kompatybilności elektromagnetycznej. Wprowadzenie do komputerowej symulacji linii transmisyjnych, oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych z układami elektronicznymi oraz wybranych typów anten.
Efekty kształcenia
Wiedza.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien/ będzie w stanie:
01
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
Posiada usystematyzowaną, podbudowaną matematycznie, wiedzę w zakresie K1_W06+++
elementów transmisji przewodowej i bezprzewodowej z wykorzystaniem fal elek- K1_W02++
tromagnetycznych
K1_W01+++
02
Posiada uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę z K1_W04+++
podstaw teorii obwodów o parametrach rozłożonych
03
Ma wiedzę podstawową dotycząca budowy i własności anten.
1
K1_W06+++
K1_W23+
35
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie
Instytut Elektroniki i
Telekomunikacji
Nazwa modułu/przedmiotu
Kod
Fale i Anteny
Umiejętności.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie potrafił:
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
01
Potrafi rozwiązywać proste obwody o parametrach skupionych i rozłożonych w stanie ustalonym oraz w nieustalonym-metodą operatorową.
K1_U07+++
K_U08+++
02
Potrafi poprawnie określić i obliczyć podstawowe parametry wybranych
rodzajów anten
K_U10+++
Wykazuje umiejętność posługiwania się programami: Matlab, Mathcad, K_U12++
Spice.
03
Kompetencje społeczne.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie następujące kompetencje:
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
01
Rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i przekazywania w
sposób zrozumiały informacji z najbliższym otoczeniem w działalności
zawodowej.
K_K01
02
Rozumie pozatechniczne ( w tym ekologiczne) skutki swojego działania i
jego wpływu na środowisko, szczególnie w zakresie elektrotechniki.
K_K02
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia
Wykład

pisemny egzamin
Ćwiczenia i laboratoria:

Raporty (Sprawozdania) z ćwiczeń laboratoryjnych

ocenianie ciągłe na każdych zajęciach (premiowanie aktywności i jakości percepcji).

sprawdzian i premiowanie przyrostu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych problemów w danym obszarze tematyki przedmiotu;

ocenianie ciągłe, na każdych zajęciach - premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania
się poznanymi zasadami i metodami;

ocena poprawności działania w ramach pracy własnej.
Uzyskiwanie punktów dodatkowych za aktywność podczas zajęć, a szczególnie za:

proponowanie omówienia dodatkowych aspektów zagadnienia;

efektywność zastosowania zdobytej wiedzy podczas rozwiązywania zadanego problemu;

umiejętność współpracy w ramach zespołu praktycznie realizującego zadanie szczegółowe
w laboratorium;

uwagi związane z udoskonaleniem materiałów dydaktycznych;

staranność estetyczną opracowywanych sprawozdań i zadań – w ramach nauki własnej;
wskazywanie trudności percepcyjnych studentów umożliwiające bieżące doskonalenia procesu dydaktycznego.

Treści programowe
2
35
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie
Nazwa modułu/przedmiotu
Instytut Elektroniki i
Telekomunikacji
Kod
Fale i Anteny
 Równania linii transmisyjnej, sposoby ich rozwiązywania w stanie ustalonym i nieustalonym.
 Źródła promieniowania elektromagnetycznego, rola anteny w torze radiowym, podstawowe para
metry anten, zasada wzajemności, najprostsze anteny – dipol krótki, dipol półfalowy, dipol pętlowy.
Szyki antenowe linowe i planarne
Literatura podstawowa:
1. T. Morawski, W. Gwarek, Teoria pola elektromagnetycznego, WNT , Warszawa, 1978 i następne
2. Fale i Anteny, Szóstka J., Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000 i następne.
Literatura uzupełniająca:
1. L. Różański, Pole i fale elektromagnetyczne, WPP, Poznań, 1997
2. W. Zieniutycz, Anteny podstawy polowe, WK Ł. Warszawa 2001.
Obciążenie pracą studenta
forma aktywności
godzin
Łączny nakład pracy
100
Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z
nauczycielem
70
Zajęcia o charakterze praktycznym
30
1)
ECTS
4
2)
3
3)
1
1 pkt ECTS 25-30 h pracy studenta – do określenia poszczególnych składowych proszę przyjąć dotychczasową liczbę punktów.
1)
– łączne obciążenie studenta
2)
- zajęcia dydaktyczne {w+c+L+p} + konsultacje +egzamin; dla stacjonarnych liczba godzin > 50 % godzin z poz1.
3)
Zajęcia laboratoryjne+przygotowanie do tych zajęć+opracowanie sprawozdań+zajęcia projektowe+przygotowanie do
zajęć projektowych+konsulatcje w sprawie projektów+realizacja projektu.
UWAGA: Zaleca się opis efektów kształcenia dla przedmiotu (modułu) od 4 – 8 pozycji.
3
35