Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych

Komentarze

Transkrypt

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych
Wymagania
edukacyjne z zajęć artystycznych
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 posiada fragmentaryczną
wiedzę z dziejów teatru,
z zagadnień sztuki XX
i XXI w., problematyki
plastyczno-teatralnej m.in.
potrafi wymienić niektóre
kierunki w sztuce w
przestrzeni publicznej,
pojedyncze przykłady
realizacji, niektóre formy
realizacji teatralnej, zna
kilka podstawowych
środków artystycznego
wyrazu, potrafi wymienić
kilka cech teatru antycznego,
zna podstawowe gatunki
dramatyczne
Uczeń:
 posiada podstawowy
zasób informacji z zakresu
teatru, sztuki XX i XXI w.
problematyki plastycznej
i teatralnej m.in. potrafi
wymienić kilka kierunków
w sztuce nowoczesnej,
podać głównych
przedstawicieli, kilka form
teatralnych, przykłady
realizacji, potrafi podać
cechy teatru antycznego
i elżbietańskiego,
dokonuje
fragmentarycznej analizy
dzieła sztuki
Uczeń:
 posiada wiedzę
programową na
poziomie dobrym, m.in.
wymienia nazwy
kierunków w sztuce XX
i XXI w. oraz nazwy
form teatralnych i
gatunków
dramatycznych, potrafi
krótko je
scharakteryzować, podać
nazwiska głównych
przedstawicieli i ich
dzieła, zna historię teatru
w ogólnym zarysie,
charakteryzuje teatr
antyczny i elżbietański,
wymienia twórców,
dokonuje częściowej,
poprawnej analizy dzieła
sztuki
Uczeń:
 posiada pełną
uporządkowaną wiedzę
programową z zakresu
teatru, jego dziejów, sztuki
XX i XXI w.,
problematyki plastycznej
i teatralnej, sprawnie
i ciekawie dokonuje
analizy i interpretacji
dzieła sztuki




wykazuje się minimalną
postawą twórczą w działaniu
często jest nieprzygotowany
do zajęć, nie posiada
materiałów niezbędnych do
realizacji zadań
artystycznych
rzadko wykonuje ćwiczenia
plastyczno-teatralne, często
są to prace niezgodne
z tematem, niestaranne,
nieestetyczne
bardzo rzadko używa
terminologii plastycznej
i teatralnej

zna tylko niektóre
określenia plastycznoteatralne i rzadko używa
ich w wypowiedziach

poprawnie wykonuje
ćwiczenia artystyczne

nie zawsze dba o estetykę,
oryginalne wykonanie
prac

rzadko włącza się
w dyskusję i planowanie
działań, posiada zdolność
analizy i syntezy

odrabia zadania domowe
choć nie zawsze



posługuje się
podstawową
terminologią plastycznoteatralną
w wypowiedziach, zna
znaczenie używanych
pojęć
posiada zdolność analizy
i syntezy, czasem bierze
udział w dyskusji
i planowaniu działań
starannie, estetycznie,


celowo i prawidłowo
używa terminologii
plastyczno-teatralnej
w wypowiedziach ustnych
i pisemnych, zna
znaczenie używanych
słów
posiada zdolność analizy
i syntezy, bierze udział
w dyskusjach, wyrażając
swoje poglądy
i formułując wnioski

starannie, estetycznie,
zgodnie z tematem
wykonuje ćwiczenia
plastyczne i teatralne
poszukując oryginalnych
rozwiązań i realizacji
artystycznych

efekt końcowy jego pracy
jest zawsze zgodny
z tematem
Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania na
ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
 chętnie realizuje
dodatkowe zadania

jest zainteresowany
teatrem i sztuką XX
i XXI w. w sposób
szczególny – uczestniczy
w wydarzeniach
kulturalnych,
artystycznych, zdaje
relacje w formie
pisemnej

wykazuje wyjątkową
postawę twórczą
w działaniach na
lekcjach i realizacji
projektów artystycznych,
bierze odpowiedzialność
za ich koordynację

inspiruje własnymi
pomysłami zespół,
którego jest członkiem, a
powierzone zadania
wykonuje profesjonalni



nie angażuje się w sposób
odpowiedzialny w projekt
artystyczny, nie uczestniczy
aktywnie w działaniu
grupowym i życiu
kulturalnym klasy i szkoły
wykazuje małą wolę zmiany
postawy
poprawnie



często nie odrabia prac
domowych

z reguły jest
przygotowany do lekcji
zgodnie z tematem
wykonuje ćwiczenia
plastyczno-teatralne

dokonuje niepełnej oceny
własnej pracy oraz pracy
innych uczniów
odrabia poprawnie
zadania domowe

rzadko angażuje się
w życie klasy i szkoły, nie
realizuje projektów
w przestrzeni publicznej
w sposób właściwy, choć
niewystarczający
angażuje się w pracę
zespołu

dokonuje oceny własnej
pracy i innych uczniów

jest zawsze
przygotowany, posiada
wymagane materiały
umożliwiające pracę na
lekcji
słabo angażuje się
w działania zespołu,
wykonuje tylko niektóre
z powierzonych zadań

wykazuje twórczą
postawę na lekcji i chęć
do działania

samodzielnie
opracowuje zagadnienia,
korzystając z różnych
źródeł, dokonuje
poprawnej prezentacji na
forum klasy

czasem uczestniczy w
życiu kulturalnym klasy
i szkoły, rzadko realizuje
projekty w przestrzeni
publicznej

bierze czynny udział
w życiu kulturalnym klasy
i szkoły, w wydarzeniach
kulturalnych

jest pomysłodawcą
i koordynatorem zadań
w zespole, w sposób
sprawny i oryginalny
wywiązuje się
z przydzielonych zadań

w sposób prawidłowy
i wyczerpujący dokonuje
oceny własnej pracy
i pracy innych uczniów

jest zawsze przygotowany
do zajęć ( zadania
domowe, materiały )

samodzielnie opracowuje
zagadnienia, korzystając
z różnych źródeł,
dokonuje, dokonuje
prezentacji w sposób
ciekawy na forum klasy

wykazuje twórczą postawę
na lekcji i chęć do
działania