Katalog Przedmiotów

Komentarze

Transkrypt

Katalog Przedmiotów
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Katalog Przedmiotów
Wydział Nauk Ekonomicznych
(język polski)
Katalog zawiera:




nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej
ilość punktów ECTS
kierunek
krótki opis przedmiotu
Analiza finansowa
6 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość,
Studenci w ramach przedmiotu poznają metody i podstawowe kierunki analizy finansowej
umożliwiające dokonanie wszechstronnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Wstępna część zajęć poświęcona jest w szczególności nabyciu wiedzy w zakresie wstępnej
analizy sprawozdań finansowych, w tym poznaniu treści ekonomicznej poszczególnych
pozycji sprawozdania finansowego oraz umiejętności ich odczytywania w analizie
finansowej. W dalszym etapie studenci nabywają umiejętność stosowania analizy
wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, poznają zasady kształtowania
struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w celu maksymalizowania jego wartości, metody
wyceny przedsiębiorstw, systemy wczesnego ostrzegania i sposoby oceny pogarszającej się
sytuacji finansowej jednostki, a także zdobywają umiejętność analizy progu rentowności i
opłacalności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Analiza systemów informatycznych
3 ECTS
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką analizy systemów informatycznych.
Przedmiotem szczególnej uwagi na wykładach będzie przedmiot i zadania analizy systemów
informatycznych, metody analizy systemów informatycznych, techniki analizy systemów
informatycznych, etapy rozwoju systemów informatycznych, cykl życia systemów
informatycznych.
Architektura systemów komputerowych 3 ECTS
Celami przedmiotu są:
- zapoznanie studentów z budową i zasadami działania procesora z architekturą von
Neumana wraz z wiedzą na temat uwarunkowań projektowych związanych ze stosowaną
technologią oraz sposobami uzyskiwania rozwiązań optymalnych ze względu na koszt i czas
działania;
- zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy architekturą procesora a realizacją
rozkazów języka poziomu asemblera;
- zaznajomienie studentów z wybranymi rodzajami pamięci komputera, ich budową i
sposobami działania;
- pokazanie sposobów współpracy komputera z urządzeniami wejścia/wyjścia.
Badania marketingowe
4 ECTS
Zarządzanie
Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami marketingowymi oraz zrozumienie
istoty i zakresu podstawowych rodzajów badań marketingowych.
Bankowość 6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności i kompetencji w zakresie:
-rozumienia zasad funkcjonowania systemu bankowego;
- rozumienia zasad działania instytucji centralnych regulujących sektor bankowy;
- oceny wpływu sektora bankowego na sytuację makroekonomiczną;
- oceny wpływu stabilności systemu finansowego na działalność bankową;
- rozumienia zasad i metod zarządzania bankiem;
- konstruowania oferty produktowo-usługowej;
- rozumienia zasad kalkulacji instrumentów bankowych;
- identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem bankowym;
- oceniania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków.
Bezpieczeństwo publiczne 3 ECTS
Zarządzanie
Współcześnie, przy tak złożonych kwestiach dotyczących funkcjonowania państwa,
sprawowanych przez niego funkcji, zaangażowania się w politykę międzynarodową, sprawy
bezpieczeństwa publicznego trzeba rozstrzygać w nieco inny sposób. Obecnie, przy tak
umiędzynarodowionych procesach społeczno-gospodarczych, to nie tylko domena policji i
wojska (sił zbrojnych). Aby osiągnąć zadawalający społeczeństwo stan bezpieczeństwa
nieodzowna jest integracja wszystkich służb, łącznie z Państwową Strażą Pożarną i Służbami
Medycznymi. W konstruowanie systemu i jego funkcjonowanie muszą się włączyć władze
lokalne i samorządowe. Trzeba przekonać i "przyciągnąć" ludność miejscową. Należy także
stworzyć poprawnie funkcjonujący system monitorowania, ostrzegania, powiadamiania i
alarmowania.
Biznes Plan 4 ECTS
Zarządzanie
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z teorią, metodologią i procedurą sporządzania
planów biznesowych dla przedsiębiorstw i pojedynczych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz
organizacyjnych.
Controlling
6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę umożliwiającą wykorzystanie koncepcji
controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Na podstawie modelowego przedsiębiorstwa
uczą się jak zaprojektować i wdrożyć system controllingu w konkretnym przedsiębiorstwie
począwszy od diagnozy sytuacji dotychczasowej i związanej z tym identyfikacji
problemów, przebudowy struktury organizacyjnej firmy ukierunkowanej na wyodrębnienie
ośrodków odpowiedzialności, poprzez proces budżetowania działalności poszczególnych
jednostek i konsolidację planów w budżet główny rachunku wyniku, bilansu, cash flow,
tworzenie systemu ocen poszczególnych centrów odpowiedzialności oraz budowę w oparciu
o te plany motywacyjnych systemów wynagradzania, a skończywszy na bieżącym
monitoringu osiąganych wyników, analizie odchyleń i poznawaniu sposobów reagowania na
nie.
Diagnostyka organizacji
3 ECTS
Zarządzanie
Zapoznanie z rozległą tematyką diagnozowania przedsiębiorstwa – zarówno w teorii nauk
ekonomicznych jak również na przykładach praktycznych.
Dowodzenie
3 ECTS
Zarządzanie
Istota dowodzenia – terminologia i definicje. Funkcje dowodzenia. Rola
i uprawnienia dowódcy. Cykle działań zorganizowanych w procesie dowodzenia. Organizacja
dowodzenia w czasie pokoju, akcji, kryzysu i wojny. Struktura systemów dowodzenia. Sztaby
(zespoły funkcjonalne) w procesie dowodzenia. Procedury dowodzenia. Techniczne środki
dowodzenia. Informatyczne wspomaganie procesów dowodzenia. Proces decyzyjny w
dowodzeniu. Dowodzenie zespołami (zgrupowaniami) zadaniowymi w czasie akcji, operacji
i walki.
Dowodzenie operacyjne
4 ECTS
Zarządzanie
Współczesne organizacje funkcjonują w nader złożonych warunkach. Aby nimi efektywnie
kierować (zarządzać) nieodzowna jest wszechstronna wiedza i umiejętności
interdyscyplinarne. W rozwiązywaniu problemów trzeba być elastycznym. Dowodzenie
operacyjne dostarcza informacji oraz umiejętności nie tylko z obszaru organizacji
zhierarchizowanych. To także poszerzenie spektrum o nowe środowiska, co zapewne nie
pozostanie bez wpływu na kompetencje studentów - absolwentów WSFiZ.
Ekonometria
7 ECTS (6 ECTS IiE)
Finanse i Rachunkowość,
W ramach zajęć student poznaje metody analizy zjawisk ekonomicznych przy wykorzystaniu
metod ilościowych
Etyka w zarządzaniu
3 ECTS
Zarządzanie
Uświadomienie etycznych i nieetycznych form zachowań w podmiotach gospodarczych.
Poznanie i rozumienie zasad etycznego postępowania. Rozważenie dylematów moralnych
występujących w procesie zarządzania.
Finanse
7 ECTS
Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie:
- znajomości podstawowych działów i kategorii finansowych, alokacji zasobów z punktu
widzenia czasu i ryzyka,
- poznanie systemu i struktury finansów publicznych,
- rozumienie i analiza struktury dochodów i wydatków publicznych,
- zaznajomienie ze strukturą systemu bankowego,
- poznanie istoty, roli i funkcji Banku Centralnego oraz zasad polityki pieniężnej,
- specyfika banku jako podmiotu gospodarczego i podstawowe operacje bankowe, zrozumienie istoty i znaczenia rynku finansowego poznanie podstaw jego funkcjonowania i
instrumentów,
- Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie,
- System emerytalny.
- Finanse pozostałych podmiotów gospodarczych.
Celem przedmiotu jest także zdobycie kompetencji społecznych związanych z potrzebą
kształcenia się przez całe życie.
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Studenci w ramach przedmiotu poznają złożone zjawiska zachodzące w obrębie finansów
jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Studenci w oparciu o przykłady uczą się jak
funkcjonują finanse sektora publicznego, w tym w szczególności podsektora samorządowego,
poznają ich podstawy prawne, ich zakres i obowiązujące w nich zasady. Opanowują
podstawowe pojęcia związane z finansami samorządu terytorialnego (t.j. budżet j.s.t.,
dochody i wydatki budżetów j.s.t., samorządowe fundusze celowe, gospodarka budżetowa i
pozabudżetowa j.s.t. etc.). Studenci nabywają umiejętność interpretacji uchwały budżetowej i
wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz poznają mechanizm funkcjonowania
samorządowych jednostek budżetowych. Poznają również problematykę deficytu
budżetowego i długu publicznego oraz inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem
gospodarki budżetowej j.s.t.
Finanse międzynarodowe 6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką kursów walutowych
funkcjonowaniem międzynarodowego rynku dewizowego w warunkach globalizacji, oraz z
istotą międzynarodowych przepływów finansowych. Na zajęciach analizowane będą
następujące zagadnienia: rachunkowość dochodu narodowego, rachunki bilansu płatniczego,
rynek dewizowy, ceny walut, równowaga rynku dewizowego, ryzyko kursowe i zarządzanie
ryzykiem, kontrakty terminowe forward i futures, opcja walutowa i swap, pieniądz i stopa
procentowa a kurs walutowy
Finanse przedsiębiorstwa
6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:
- podejmowania decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie,
- rozumienia występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa,
- zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa,
- pozyskania źródeł finansowania przedsiębiorstwa,
- analizowania decyzji zarządczych.
Finanse publiczne
3 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Studenci w ramach przedmiotu poznają złożone zjawiska zachodzące w obrębie finansów
publicznych rozumianych jako finanse państwa i jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.).
Studenci w oparciu o przykłady uczą się jak funkcjonują finanse sektora publicznego, poznają
ich podstawy prawne, ich zakres i obowiązujące w nich zasady. Opanowują podstawowe
pojęcia związane z finansami publicznymi (t.j. dochody i wydatki publiczne, budżet państwa,
budżet j.s.t., fundusze celowe, gospodarka budżetowa etc.). Studenci nabywają umiejętność
interpretacji ustawy budżetowej oraz poznają mechanizm funkcjonowania państwowych
jednostek budżetowych. Poznają również problematykę deficytu budżetowego i długu
publicznego oraz inne zagadnienia związane z finansowaniem wydatków budżetu państwa i
j.s.t.
Geografia ekonomiczna
3 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
W ramach przedmiotu student nabędzie podstawową wiedzę z zakresu przyrodniczych,
demograficznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju.
Grafika komputerowa
4 ECTS
Zarządzanie
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z tworzeniem i edycją grafiki rastrowej i
wektorowej za pomocą takich programów jak GIMP i INKSCAPE.
Infrastruktura logistyczna
3 ECTS
Zarządzanie
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami
infrastruktury. Omówiona zostanie struktura infrastruktury logistycznej i sposób jej
wykorzystywania do realizacji zadań wykonywanych w ramach procesów logistycznych.
Komputerowe techniki w finansach i bankowości
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętności posługiwania się popularnymi
aplikacjami biurowymi (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych) w celu analizy i
prezentacji danych.
Komputerowe techniki w rachunkowości
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
W dobie informatyzacji konieczna jest umiejętność i wiedza w zakresie posługiwania się
różnorodnymi systemami informatycznymi. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z
technikami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości przedsiębiorstwa.
Koncepcje zarządzania
8 ECTS
Zarządzanie
Strukturalne koncepcje zarządzania. Podmiotowe koncepcje zarządzania – human relations,
podejście psychologiczne. Integratywne koncepcje zarządzania – koncepcja zachowania
administracyjnego, teoria gry organizacyjnej, podejście sytuacyjne, podejście systemowe.
Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania – orientacja na klienta, orientacja na jakość,
orientacja na innowacje i know-how, orientacja na wynik finansowy, orientacja na wartość
przedsiębiorstwa, orientacja na wiedzę, orientacja na człowieka, podejście zasobowe.
Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej. Paradygmaty
procesowości, elastyczności i zmiany w koncepcjach zarządzania. Omówienie wybranych
koncepcji zarządzania w kontekście praktycznego wykorzystanie wiedzy dotyczącej
współczesnych koncepcji zarządzania.
Laboratorium medialne - grafika medialna
4 ECTS
Informatyka i Ekonometria
Przedmiot pozwala na zwiększenie wydajności i efektywności pracy z komputerowymi
aplikacjami graficznymi oraz programami do tworzenia stron www poprzez poznanie
zagadnień dotyczących podstawowej funkcjonalności programów wybranych, złożonych
pakietów aplikacji, prezentując współdziałanie elementów pakietów różnorodnych
możliwości jakie w szczególności oferuje Corel DRAW.
Logistyka
4 ECTS
Zarządzanie
Przedmiot obejmuje takie treści jak: pojęcie logistyki; Istota i rola procesów logistycznych w
funkcjonowaniu organizacji; Kategorie logistyki; Obowiązujące procedury logistyczne;
Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. Zarządzanie procesami
logistycznymi. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji. Wsparcie
logistyczne zgrupowań (zespołów) zadaniowych.
Makroekonomia
8 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju wielkich agregatów
gospodarczych. Celem przedmiotu jest analiza współzależności między podstawowymi
agregatami, takimi jak dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, oszczędności, dochody i
wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż
pieniądza, zmiany ogólnego poziomu cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia, zmiany
struktury gospodarki narodowej. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania
istniejących zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy. Określane są też
warunki sprawności instrumentów pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów
czynników wytwórczych. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących
mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa.
Marketing 7 ECTS
Zarządzanie
Student rozumie znaczenie marketingu z punktu widzenia przedsiębiorstwa i klienta. Student
potrafi opisać ewolucyjne uwarunkowania działalności marketingowej poprzez orientację
produkcyjną, orientację sprzedażową, orientację marketingową oraz marketing strategiczny.
Student potrafi rozróżnić dwie kategorie klientów: indywidualnych i instytucjonalnych,
wskazać zasadnicze różnice pomiędzy klientem indywidualnym a instytucjonalnym, opisać
czynniki wpływające na nabywców oraz omówić proces podejmowania decyzji zakupu na
przykładzie wybranych produktów.
Student potrafi wyjaśnić pojęcie segmentacji rynku i wskazać istotę segmentu rynku, niszy
rynkowej, rynku docelowego. Student zna procedurę segmentacji oraz potrafi wskazać
kryteria segmentacji rynku na rynku konsumenta i rynku przedsiębiorstw na przykładzie
wybranych produktów. Student potrafi wskazać różnice pomiędzy marketingiem masowym i
marketingiem zróżnicowanym.
Student potrafi wyjaśnić pojęcie konkurencji z punktu widzenia marketingu. Student potrafi
omówić poszczególne rodzaje konkurencji z uwzględnieniem stopnia substytucyjności
produktu, konkurencji cenowej i pozacenowej, stopnia zróżnicowania produktu i liczby
konkurentów, funkcji jakie może pełnić przedsiębiorstwo w odniesieniu do strategii
względem konkurencji. Student potrafi zdefiniować pojęcie analizy konkurencji oraz określić
jej cele i znaczenie.
Student potrafi określić marketingową definicję produktu i omówić strukturę produktu i jego
atrybuty - asortyment, jakość, marka, opakowanie, serwis i gwarancja - na wybranym
przykładzie. Student potrafi wyjaśnić pojęcie pozycjonowania produktu i wskazać jaki wpływ
mogą wywrzeć poszczególne atrybuty produktu na świadomość klienta. Student potrafi opisać
zalety marki i strategie marki. Student zna cykl życia produktu i potrafi dokonać dokładnej
analizy jego faz ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych mających w nich
zastosowanie. Student zna proces wprowadzenia nowego produktu na rynek.
Marketing międzynarodowy
3 ECTS
Zarządzanie
Student potrafi zdefiniować pojęcie globalizacji i internacjonalizacji działalności
gospodarczej. Student potrafi wskazać motywy i korzyści z internacjonalizacji.Student potrafi
określić definicję marketingu międzynarodowego i globalnego. Student potrafi określić
zadania producenta w ramach marketingu międzynarodowego oraz orientacje przedsiębiorstw
w marketingu międzynarodowym (etnocentryczną, policentryczną, regiocentryczną,
geocentryczną). Student potrafi wyjaśnić pojęcie euromarketingu i eurokonsumenta,
alterglobalizmu a marketingu globalno-lokalnego. Student potrafi omówić elementy składowe
międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstw (demograficznego, ekonomicznego,
polityczno-prawnego, techniczno-technologicznego, naturalnego, kulturowego) oraz
przeprowadzić analizę międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranym
przykładzie.
Marketing non profit
Zarządzanie
4 ECTS
Zapoznanie studentów ze specyfiką działalności marketingowej w organizacjach non profit.
Zapoznanie z elementami strategii marketingowej organizacji niedochodowych.
Marketing personalny
4 ECTS
Zarządzanie
Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami marketingu personalnego, jego istotą,
celami, zasadami działania, a także kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych
wiadomości z praktyką.
Marketing w handlu i usługach
4 ECTS
Zarządzanie
Studenci uczą się przenosić wiedzę i umiejętności nabyte w ramach podstaw marketingu na
sektor handlu i usług. Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę i umiejętności
konieczne do opracowania strategii marketingowych dla firm usługowych. Poznają cechy
usług oraz zasady funkcjonowania marketingu w sektorze usług. W ramach zajęć studenci
tworzą grupowe prace o tematyce marketingowej oraz przygotowują referaty na temat
wybranego sektora usług.
Matematyka
6 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość,
Przekazanie studentom umiejętności posługiwania się podstawowym aparatem
matematycznym w zakresie podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej.
Zapoznanie z kluczowymi pojęciami analizy matematycznej oraz algebry
liniowej. Pokazanie typowych zastosowań w naukach ekonomicznych w tym
finansowych w skali mikro- i makroekonomicznej.
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
3 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak: Wartość pieniądza w czasie. Rachunek rent.
Rozliczenie kredytów i pożyczek. Trwałość (duration) instrumentów finansowych. Wycena
instrumentów finansowych. Analiza portfelowa. Konstrukcja portfela o zadanych
charakterystykach (zwrot albo ryzyko). Konstrukcja portfeli na podstawie notowań polskiego
rynku
kapitałowego.
Elementy
rachunku
aktuarialnego.
Kalkulacja
stawek
ubezpieczeniowych.
Materialne prawo podatkowe
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów
nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do
rozumienia istoty podatku; podstawowych regulacji prawnych dotyczących opodatkowania;
rodzajów podatków i ich cech; wyszukiwania źródeł prawa podatkowego; wpływu
opodatkowania na funkcjonowanie procesów gospodarczych; łączenia wiedzy i praktyki
ekonomicznej z wiedzą prawną.
Metody i techniki przygotowywania projektu
3 ECTS
Europeistyka
Zapoznanie z rozległą tematyką zarządzania projektami, zarządzania zmianą, planowania
przygotowania projektu oraz sposobów i technik jego wdrażania i kontrolowania.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska
5 ECTS
Zarządzanie
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie funkcjonowania
współczesnych światowych rynków czynników produkcji, mechanizmów ekonomicznych
działających w sferze wymiany i współpracy międzynarodowej, rozumienia zmian w
gospodarce światowej i ich wpływu dla uczestników rynku światowego.
Mikroekonomia
8 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Celem przedmiotu jest:
- analiza zachowań podstawowych grup podmiotów gospodarczych (gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwo)
- badanie kategorii i prawidłowości składających się na mechanizm funkcjonowania rynku
Monitoring i ewaluacja Funduszy UE
4 ECTS
Zarządzanie
Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z celami i zadaniami monitoringu oraz ewaluacji,
które dotyczą programów, projektów i funduszy. Zostaną przedstawienie założenia, kryteria i
metody ewaluacji stosowane przez Komisję Europejską oraz instytucje przyznające środki
unijne. Studenci będą poznawali praktyczne metody monitoringu i kontroli projektów oraz
związane z tym narzędzia ewaluacji. Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętności stałego
monitorowania projektów oraz rozliczania wykonanych zadań. Nabędą też umiejętności
przygotowania i prezentacji okresowych i końcowych raportów kontroli i ewaluacji
projektów, oraz będą umieli wyciągać praktyczne wnioski oraz formułować prognozy na
podstawie raportów i wyników ewaluacji.
Nauka o organizacji
6 ECTS
Zarządzanie
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu:
- znajomość prawno-organizacyjnych form działania organizacji,
- znajomość współczesnych koncepcji zarządzania,
- definiowania kluczowych pojęć z zakresu organizacji,
- metod i koncepcji zarządzania organizacja,
- zasobów materialnych i niematerialnych organizacji
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie umiejętności w zakresie:
- rozpoznawania współczesnych koncepcji zarządzania
- potrafi wskazać obszary o strategicznym znaczeniu dla organizacji,
- umie identyfikować słabe i silne strony organizacji,
- potrafi zidentyfikować powiązania między poszczególnymi obszarami funkcjonowania
organizacji,
- oceniania zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na
funkcjonowanie firmy,
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
- szerszego rozumienia oczekiwań interesariuszy organizacji,
- umiejętności pracy w grupie (przedstawianie i argumentowanie własnych poglądów,
wymiana poglądów i opinii),
- wrażliwości na procesy i zjawiska zachodzące w organizacji,
- wrażliwości na przejawy dyskryminacji oraz zachowań nieetycznych w organizacji.
Negocjacje 3 ECTS
Zarządzanie
Strategie i style negocjacji. Cel negocjacji. Negocjacje wewnątrz
organizacji. Negocjacje międzynarodowe. Negocjacje w rejonach konfliktu i w sytuacjach
kryzysowych. Przygotowanie negocjacji. Zabezpieczenie informacyjne negocjacji.
Przewodniczenie negocjacjom. Ocena sytuacji. Style negocjacji. Formy i sposoby
prowadzenia negocjacji.
Ocena pracy i pracowników
3 ECTS
Zarządzanie
Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie procedury i instrumentarium ocen
okresowych pracowników. Praktyczne odejście od polityki pełnego zatrudnienia do
racjonalnego zatrudnienia sprawiło, że jakość zasad, kryteriów, systemów ocen ma dzisiaj
istotne znaczenie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Systemy ocen
okresowych, wartościując stopień realizacji indywidualnych celów pracowników, osiągane
przez nich wyniki pracy, informują, w jaki sposób pracownicy przyczyniają się do realizacji
celów strategicznych przedsiębiorstwa. Dlatego warunkiem sukcesu systemu ocen jest
starannie opracowana procedura, w pełni uwzględniając specyfikę działalności konkretnego
przedsiębiorstwa.
Ochrona własności intelektualnej
2 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Obecność Ochrony własności intelektualnej w programie nauczania na uczelniach wyższych
na wszystkich kierunkach studiów wynika z zaleceń Unii Europejskiej oraz z oczywistego
faktu szybkiego i dynamicznego rozwoju wymiany informatycznej na świecie. Tworzenie się
"społeczeństw informatycznych", w których liczy się przede wszystkim wymiana myśli i
możliwych do praktycznego zastosowania koncepcji, przy malejącym znaczeniu
bezpośredniej wymiany towarowej sprawia, że własność intelektualna, w tym prawa autorskie
i pokrewne, stają się coraz cenniejszym przedmiotem obrotu. Podstawowym celem
przedmiotu jest przedstawienie studentom systemu własności intelektualnej, ich kategorii oraz
ich ochrony prawnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Cel podstawowy będzie
uzupełniany celami szczegółowymi, polegającymi na zdobyciu przez studenta umiejętności
poruszania się w przepisach prawa autorskiego i rozwiązywania podstawowych problemów
związanych z wykorzystywaniem cudzych utworów. Studenci kierunków informatycznych
powinni w szczególności poznać zagadnienia prawa autorskiego w Internecie, ochrony
programów komputerowych, baz danych, sieci komputerowych, ochrony topografii układów
scalonych. Studenci kierunków finansowych i zarządzania powinni zaś w szczególności
zaznajomić się z rolą własności intelektualnej w obrocie gospodarczym (umowy) i
zagadnieniami podatkowymi związanymi z prawami autorskimi. Studenci kierunku
Gospodarka przestrzenna z kolei powinni dowiedzieć się na czym polega ochrona utworu
architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego. Uzasadnienie obecności tego
przedmiotu w programach nauczania na studiach wyższych jest więc niekwestionowane, gdyż
z własnością intelektualną mamy do czynienia wszędzie, codziennie i na każdym kroku.
Ordynacja podatkowa
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami z zakresu zobowiązań
podatkowych i postępowania podatkowego, z prawami i obowiązkami podatnika, płatnika i
inkasenta (a także ich następców prawnych i osób trzecich) oraz organów popdatkowych.
Podejmowanie decyzji
Zarządzanie
4 ECTS
Celem zajęć jest zaprezentowanie słuchaczom problematyki podejmowania decyzji we
współczesnym przedsiębiorstwie. Słuchacze będą mogli zapoznać się z kluczowymi
zagadnieniami teorii i praktyki podejmowania decyzji, planowania procesu podejmowania
decyzji, oraz ich wdrażania przy użyciu różnych technik decyzyjnych.
Podstawy zarządzania
8 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt
zarządzania. Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i
komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura
organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjnodecyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy
kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności
kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian.
Zarządzanie w warunkach globalizacji.
Polityka społeczna w Unii Europejskiej i Polsce
3 ECTS
Zarządzanie,
Celem przedmiotu jest zrozumienie problemów wyborów społecznych i warunków w zakresie
polityki społecznej, poznanie zadań polityki społecznej, roli i działań państwa oraz
organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz przekonanie o
podmiotowej roli człowieka i rodziny w życiu społecznym i rozwoju gospodarczym.
PORTFEL INWESTYCYJNY
7 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie:
- rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego,
- klasyfikacji instrumentów finansowych,
- rozumienia zasad analizy i wyceny ryzyka i dochodowości różnych instrumentów
finansowych,
- rozumienia zasad tworzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym,
- dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,
-zabezpieczenia wartości portfela inwestycyjnego za pomocą instrumentów pochodnych.
Celem przedmiotu jest także zdobycie kompetencji społecznych związanych ze zdolnością do
podejmowania ryzyka.
Postępowanie administracyjne
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów
nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do
rozumienia istoty postępowania administracyjnego oraz podstawowych zasad tego
postępowania w celu pogłębienia umiejętności posługiwania się w praktycznych
zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi w
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości.
Prawo
6 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów
nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do
rozumienia istoty prawa; podstawowych zasad i instytucji prawnych; wyszukiwania źródeł
prawa; rozumienia przepisów prawnych i umów obrotu gospodarczego; rozpoznawania
obszarów prawnych w działalności gospodarczej; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z
wiedzą prawną.
Prawo cywilne
3 ECTS
Zarządzanie
Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów
nauczania polegających na nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do
rozumienia istoty prawa cywilnego; rozumienia roli prawa cywilnego w obrocie prawnym;
wyszukiwania źródeł prawa cywilnego; rozumienia przepisów prawnych i umów obrotu
gospodarczego; posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi; łączenia
wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną; dokonywania podstawowych czynności
prawych.
Prawo handlowe
4 ECTS
Zarządzanie
Celem jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i normami prawa
handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa przedsiębiorców, w tym
spółek handlowych i prawa umów gospodarczych.
W ramach tego celu zakłada się, iż studenci:
- nauczą się prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym prawa handlowego,
- nauczą się prawidłowego stosowania instytucji prawa handlowego,
- poznają zasady funkcjonowania podmiotów prawa handlowego w obrocie
gospodarczym,
- nabędą umiejętność wskazania istotnych różnic i podobieństw między poszczególnymi
formami prowadzenia działalności gospodarczej ( typami przedsiębiorców),
- poznają prawne skutki niewypłacalności przedsiębiorcy,
- poznają ogólne zasady tworzenia, funkcjonowania, rozwiązywania i likwidacji spółek prawa
handlowego,
- nauczą się dopasowywać treść kontraktów gospodarczych do założonego celu transakcji;
- poznają zasady odpowiedzialności kontraktowej.
Prawo finansowe (podatkowe)
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Podstawowym założeniem i celem przedmiotu jest osiągniecie przez studenta efektów
nauczania polegających na nabyciu pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji
niezbędnych do rozumienia instytucji prawnych regulujących podatki; wyszukiwania źródeł
prawa podatkowego; rozumienia wpływu opodatkowania na funkcjonowanie procesów
gospodarczych; łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej z wiedzą prawną.
Projektowanie aplikacji internetowych 4 ECTS
Zarządzanie
Zapoznanie z podstawowymi regułami projektowania graficznego interfejsu użytkownika w
połączeniu z wybranymi metodami implementacji
Projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej
4 ECTS
Zarządzanie
W ramach przedmiotu studenci nabywają praktyczną umiejętność tworzenia stron WWW w
języku HTML. Poznają środowisko języka, składnię poleceń, zasadę ich stosowania i
wykorzystywania ich argumentów. Poznają kilka podstawowych edytorów tekstowych oraz
graficznych do tworzenia stron WWW. Poznają zasady tworzenia odsyłaczy aktywnych
(hiperłącz) do innych stron WWW, plików, poczty e-mail, oraz miejsc w tym samym
dokumencie. Zapoznają się z różnymi aranżacjami układów stron zależnych, kaskady, ramki.
Nabywają umiejętność publikacji w internecie dokumentów już wcześniej stworzonych w
dowolnym edytorze tekstowym (np. w Wordzie) jak i przygotowanie skomplikowanych i
złożonych projektów witryn WWW. Umiejętności te zostaną wykorzystane w przyszłości
przy własnej pracy naukowej, dla publikowania swego dorobku zawodowego jak i w
działalności zawodowej: marketingu, reklamie handlowej lub pracy przy systemach
informatycznych.
Projektowanie systemów informatycznych
5 ECTS
Informatyka i Ekonometria
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania systemów
informatycznych, ukierunkowanych na wspomaganie podejmowania decyzji ekonomicznych i
zarządczych oraz realizację procesów gospodarczych. Przedmiotem szczególnej uwagi na
zajęciach będą metody, techniki i narzędzia modelowania i konstrukcji procesów
biznesowych, tworzenia architektur systemów informatycznych (informacyjnych) oraz
problemy budowy i wykorzystywania programów wspomagających modelowanie i
konstrukcję procesów biznesowych i systemów informatycznych. Wiele uwagi zostanie
poświęcone podejściu obiektowemu projektowania systemów informatycznych ze względu na
zalety tego podejścia w przypadku analizy i modelowania problemów ekonomicznych i
zarządczych zakładających intensywne wykorzystywanie technologii informatycznych oraz
rosnącą popularność.
Przedsiębiorczość i innowacje
6 ECTS
Zarządzanie
Pojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych.
Przedsiębiorca, przedsiębiorczość wewnętrzna, przedsiębiorczość zewnętrzna. Cechy
przedsiębiorczej osoby. Przedsiębiorcza orientacja. Przedsiębiorczość jako proces.
Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim.
Planowanie przedsięwzięć. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego
planu. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa.
Przedsiębiorczość a innowacyjność. Typy innowacji. Źródła innowacji. Proces
innowacyjny.Przedsiębiorca,własciciel,innowator-rola,charakterystyka.
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
7 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Różne rodzaje prawdopodobieństwa - częstościowa, klasyczna. Niezależność zdarzeń i
twierdzenie Bayesa. Dystrybuanta i charakterystyki opisowe rozkładów zmiennych losowych.
Własności i zastosowanie wybranych rozkładów skokowych i ciągłych zmiennych losowych.
Zmienna losowa wielowymiarowa. niezależność i korelacja zmiennych losowych. Funkcje
zmiennych losowych. Funkcja tworząca momenty i jej własności. Rozkłady wybranych
statystyk z próby. Estymatory i ich własności. Metody estymacji punktowej. Estymacja
przedziałowa. Weryfikacja hipotez, metody konstrukcji testów statystycznych.
Rachunkowość 7 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętności księgowania różnorodnych operacji
gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych prowadzących działalność
produkcyjną, usługową i handlową w warunkach gospodarki rynkowej, bilansowania środków
gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz sporządzania rachunku wyników zgodnie z
przepisami prawa zawartymi w Ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
Rachunkowość finansowa 8 ECTS
Finanse i Rachunkowość
System rachunkowości jest w istotny sposób związany z gospodarką. Zrodził się on bowiem z
potrzeb praktyki życia gospodarczego i rozwijał szczególnie w warunkach gospodarki
rynkowej, pod wpływem rosnących potrzeb informacyjno-decyzyjnych zarządzania. Istotna
rolę w dostarczaniu potrzebnych informacji spełnia rachunkowość, o której można
powiedzieć, że jest sztuką interpretacji, pomiaru i opisu działalności ekonomicznej.
Rachunkowość rejestruje operacje gospodarcze i przetwarza je dla zaprezentowania ich w
takiej formie, aby ich interpretacja służyła podejmowaniu przez kierownictwo jednostki
racjonalnych decyzji. Tak więc celem rachunkowości jest zapewnienie prawidłowego,
rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego
oraz rentowności podmiotu gospodarczego.
Rachunkowość podatkowa
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarami prawa podatkowego
i prawa bilansowego. Istotą przedmiotu jest ukazanie dualizmu wynikającego z przepisów
rachunkowych i podatkowych, które mają swój efekt w sposobie prowadzenia ewidencji.
Student nabywa wiedzę dotyczącą wpływu regulacji podatkowych na system rachunkowości
przedsiębiorstwa.
Rachunkowość zarządcza 3 ECTS (8 ECTS FiR)
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Jednym z zarzutów stawianych tradycyjnej rachunkowości jest fakt niedostosowania jej
informacji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem. Efektywne zarządzanie firmą wymaga
dostosowania informacji do potrzeb wewnętrznych użytkowników. W związku z tym w
strukturze rachunkowości obserwuje się rozgraniczenie procedur informacyjnych
zorientowanych na tworzenie zbiorów informacji typowych dla rachunkowości finansowej od
procedur związanych z rachunkowością zarządczą. Rachunkowość zarządcza jest bowiem
tym działem rachunkowości, który jest bezpośrednio związany z procesami zarządzania
przedsiębiorstwem.
Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą 5 ECTS
Zarządzanie
Zapoznanie z rozległą tematyką restrukturyzacji, zarządzania zmianą, planowania jej i
wdrażania. Zdobyta wiedza teoretyczna poparta zostanie praktyką.
Rynki Finansowe
6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Zajęcia mają na celu nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:
- znajomości instrumentów finansowych i rozumienia reguł ich stosowania,
- rozumienia zasad funkcjonowania rynków finansowych,
- rozumienia zadań instytucji finansowych na rynkach finansowych,
- znajomości mechanizmu emisji dłużnych papierów wartościowych,
- dokonywania analizy rentowności inwestycji w dłużne papiery wartościowe,
- rozumienia zasad wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego oraz regulowanego obrotu
pozagiełdowego,
- rozpoznawania i oceny wydarzeń na rynkach finansowych.
Sieci komputerowe 4 ECTS
Informatyka i Ekonometria
Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z podstawami budowy i funkcjonowania sieci
komputerowych, poznają klsyfikacje sieci. W oparciu o referencyjny model ISO/OSI zostają
zapoznani z pojęciem warstwy, protokołu sieciowego oraz stosu protokołów. Omawiane są
różne topologie sieci, stosowane w nich protokoły i sposoby strukturalizacji przesyłanych
danych. Bardziej szczegółowo omówione sa trzy pierwsze warstwy modelu ISO/OSI.
Przedstawione są podstawy realizacji bezpiecznej transmisji danych, a także reprezentatywne
algorytmy doboru tras w sieci.
Omawiane są podstawy budowy i działania systemu TCP/IP, który stanowi podstawę
internetu. W szczególności studenci poznają jego architekturę, podstawowe protokoły oraz
organizację przesyłania danych. Omówione są szczegóły rutowania, a także podstwowe
usługi sieciowe. Oddzielny wykład poświęcony jest przegladowi zagadnienień związanych z
bezpieczeństwem w sieci.
Socjologia
3 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kategoriami opisu małych struktur
społecznych, jak również analiza i krytyczna dyskusja wokół wybranych generalizacji
teoretycznych oraz twierdzeń objaśniających procesy grupowe i zachowania jednostek w
grupach. Ponadto zadaniem tych zajęć jest uściślanie pojęć, które służą do opisu małych grup
społecznych w kategoriach socjologicznych, a także przyjrzenie się strukturze, dynamice i
funkcjom grupowym.
Socjologia i psychologia sportu
4 ECTS
Zarządzanie
1. Rozumienie mechanizmów rządzących relacjami interpersonalnymi
2. Umiejętność stworzenia współpracującego zespołu (drużyny): etyczne i nieetyczne
formy zachowań
3. Uświadomienie własnych źródeł motywacji
4. Poznanie mechanizmów motywacji zawodników, konieczne w pracy trenerskiej
Społeczeństwa i kultury Europy 3 ECTS
Europeistyka
Wykłady służą poznaniu problematyki cywilizacyjnej współczesnej Europy. Omawiane będą
zagadnienia zarówno z zakresu socjologii (społeczeństwa, migracje, grupy mniejszościowe w
Europie, polityka różnych państw wobec mniejszości) jak i cechy stylistycznie różnych epok i
krajów europejskich (zabytki architektury, malarstwa i muzyki, style życia, historia mody), co
pozwoli na lepsze zrozumienie zarówno społeczeństw jak i kultur europejskich, a przez to
sprawne funkcjonowanie w ich obrębie
Sprawozdawczość finansowa
6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa stanowi podsumowanie rachunkowości finansowej.
Sprawozdania finansowe są obecnie głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej
przedsiębiorstw, stanowią one praktyczne narzędzie pozwalające na uporządkowanie
informacji finansowych oraz na szybką analizę danych jednostki gospodarczej. Sprawozdania
finansowe prezentują skutki finansowe zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w okresie
(okresach) poprzedzającym ich sporządzenie. Rzetelność i wiarygodność przedstawionej
sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki zależy od posiadania przez
sprawozdania finansowe podstawowych cech jakościowych i zastosowania właściwych
standardów rachunkowości. Celem przedmiotu jest wskazanie na zakres informacji jakich
oczekują korzystający ze sprawozdań finansowych, przedstawienie podstawowych założeń
koncepcyjnych i cech jakościowych warunkujących ich przygotowanie, prezentacja struktury
i treści sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości.
Sprawozdawczość i analiza finansowa banku
6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Zajęcia mają na celu nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:
- rozumienia zasad i standardów rachunkowości bankowej,
- wyceny pozycji sprawozdawczych,
- rozumienia zawartości poszczególnych pozycji sprawozdań banku i powiązań między nimi,
- przeprowadzania analiz finansowych banku,
- oceny kondycji finansowej banku.
Standardy Sprawozdawczości Finansowej
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem przedmiotu jest analiza struktury i wymogów standardów rachunkowości i standardów
sprawozdawczości finansowej
Strategie finansowe przedsiębiorstw
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat zasad kształtowania strategii finansowych
przedsiębiorstw oraz nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się narzędziami analizy
działalności przedsiębiorstwa w trzech wymiarach - ekonomicznym, finansowym i
majątkowym.
Strategie logistyczne przedsiębiorstw
3 ECTS
Zarządzanie
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strategiami logistycznymi
przedsiębiorstw.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu:
- zarządzania strategicznego w obszarze logistyki,
- etapów procesu planowania strategicznego,
- podstawowych rodzajów strategii logistycznych,
- mapowania procesów logistycznych,
- współczesnych koncepcji logistycznych.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie umiejętności w zakresie:
- analizy strategii logistycznej,
- diagnozowania i mapowania procesów logistycznych,
- analizy standardów obsługi klienta,
- zna metody i narzędzia diagnostyczne,
- określenia kryteriów wyboru strategii logistycznych.
Statystyka
7 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość,
Przekazanie studentom umiejętności czytania i przetwarzania danych statystycznych,
stosowania metod statystycznych do opisu różnego rodzaju zjawisk.
Zapoznanie z kluczowymi pojęciami, twierdzeniami i własnościami dotyczącymi metod
statystycznych (z zakresu opisu statystycznego), dokonywania samodzielnej interpretacji
wyników oraz przypadków opisywanych w literaturze. Nauczenie dostrzegania zastosowań
zagadnień teoretycznych w praktyce.
Statystyka matematyczna 7 ECTS
Zarządzanie
Statystyka matematyczna należy do grupy przedmiotów ilościowych, wykładanych w polskim
wyższym szkolnictwie ekonomicznym na studiach drugiego stopnia. Zasadniczą treścią
nauczania statystyki matematycznej jest prezentacja numerycznych i graficznych metod
wnioskowania statystycznego o nieznanych liczbowo populacjach generalnych na podstawie
znanych liczbowo prób losowych. Odniesieniem są zatem analizy procesów masowych w
danym przypadku na przykładzie zjawisk ekonomiczno-społecznych.
Studium wykonalności projektów inwestycyjnych
3 ECTS
Zarządzanie
Przedmiot koncentruje się na metodologii opracowania studium wykonalności projektów
inwestycyjnych jako podstawy decyzji inwestorskich i finansowych.
Symulacje biznesowe
4 ECTS
Zarządzanie
W ramach tego przedmiotu studenci mają się zapoznac z funkcjonowaniem
przedsisiębiorstwa na płaszczyźnie praktycznej uczestnicząc w internetowej grze
symulacyjnej MARKETPLACE.
System informacji i komunikacji personalnej
3 ECTS
Zarządzanie
Zapoznanie studentów z istotą informacji i komunikacji interpersonalnej oraz sposobami
komunikacji wewnątrz firmy. Pokazanie roli systemów komunikacji i informacji jako
elementu kreowania wizerunku. Wprowadzenie elementów zachowań asertywnych w
kontekście komunikacji w przedsiębiorstwie.
Systemy motywacyjne
4 ECTS
Zarządzanie
Studenci w ramach przedmiotu nabywają wiedzę w zakresie zagadnień związanych z
działaniem i tworzeniem systemów motywacyjnych w organizacjach. Studenci porządkują
wcześniej zdobytą wiedzę obejmującą teorie motywacyjne oraz ich praktyczne aspekty. W
ramach zajęć wykonywane są ćwiczenia praktyczne pozwalające sprawdzić umiejętność
przyswajania przez studentów wiedzy, a także zdolności kreatywnego myślenia dotyczących
motywacji w organizacjach.
Techniki zarządzania
4 ECTS
Zarządzanie
Głównym założeniem przedmiotu jest szczegółowa analiza technik zarządzania, w zakresie
zarządzania relacjami społecznymi. Z uwagi na przypisywanie priorytetu zasobom ludzkim,
jako najcenniejszym w organizacji, jest zasadna kompleksowa analiza możliwych do
zastosowania w tym wymiarze technik.
Technologia informacyjna
7 ECTS
Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość,
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat możliwości zastosowania pakietu Office
2007 i Internetu pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne i gospodarcze oraz
procesy w nich i między nimi zachodzące. W ramach przedmiotu studenci nabywają
umiejętności posługiwania się typowymi aplikacjami (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
edytor prezentacji multimedialnej) w celu przetwarzania danych do praktycznego
analizowania konkretnych procesów i zjawisk specyficznych dla nauk o zarządzaniu, poznają
możliwości prezentacji wyników swojej pracy w projektach multimedialnych. W trakcie
przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie zrozumienia potrzeby uczenia się przez całe
życie, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii informacyjnej.
Technologie informatyczne na rynku kapitałowym
6 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programów komputerowych
służących analizie i prognozowaniu cen na giełdzie papierów wartościowych oraz
zapoznanie z zasadami klasycznych i nowoczesnych metod analizy rynku kapitałowego z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, jak również zastosowanie
systemów inteligentnych do opisu polskiego rynku kapitałowego.
Zachowania organizacyjne
3 ECTS
Zarządzanie
1.Rozumienie istoty zachowań organizacyjnych, czynników kształtujących te zachowania
oraz roli zachowań organizacyjnych w funkcjonowaniu organizacji.
2.Rozumienie istoty zachowań grupowych a także źródeł konfliktów w organizacji; nabycie
umiejętności zarządzania konfliktem.
3.Rozumienie istoty komunikowania się w organizacji i jej wpływu na zachowania
organizacyjne.
4.Rrozumienie roli autorytetu oraz umiejętność wskazania źródeł i postaci władzy w
organizacji.
5. Rozumienie istoty zmiany w organizacji, ich przyczyn oraz powodów, dla których nie
mogą zaistnieć.
6. Rozumienie etyki zachowań organizacyjnych; poznanie źródeł dylematów etycznych oraz
wypracowanie reguł etycznego postępowania.
Zamówienia Publiczne
3 ECTS
Zarządzanie
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i procedurami
udzielania zamówień publicznych.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie wiedzę z zakresu:
- ogólnych zasad udzielania zamówień publicznych,
- etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- uprawnień i odpowiedzialności kierownika zamawiającego,
- obowiązków komisji przetargowej,
- zasad opisu przedmiotu zamówienia,
- trybów udzielania zamówienia,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert,
- środków odwoławczych,
- kontroli zamówień publicznych.
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
4 ECTS
Finanse i Rachunkowość
Studenci w ramach przedmiotu poznają podstawy określania strategii i modelu
funkcjonowania instytucji kredytowej, rozumienia zasad planowania i działalności bankowej;
podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie bieżącego funkcjonowania banku;
rozumienia zasad kalkulacji finansowych typowych dla działalności bankowej, zarządzania
ofertą produktowo-usługową banku, narzędzi oceny i ograniczania ryzyka bankowego,
dokonywania oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banku.
Zarządzanie jakością
3 ECTS
Zarządzanie
W ramach zajęć studenci nabywają wiedzę na temat możliwości i znaczenia zastosowania
technik zarządzania jakością w praktyce. Analizują ich wpływ na sprawność funkcjonowania
oraz wyniki osiągane przez organizacje. Opanowują umiejętność definiowania istoty
poszczególnych technik, zasad posługiwania się nimi, a także warunków skutecznego ich
zastosowania. Na podstawie prezentowanych i omawianych dokumentów źródłowych
zapoznają się z doświadczeniami przedsiębiorstw i rozwojem wiedzy o metodach
zarządzania.
Zarządzanie kapitałem ludzkim 7 ECTS
Zarządzanie
Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się przede wszystkim z poszczególnymi etami
procesu kadrowego i praktyką ich prowadzenia w zakładzie pracy. Niezależnie od
powyższego głównego obszaru zarządzania kadrami w pierwszej części przedmiotu
omawiane są elementy zarządzania kadrami w skali szerszej niż zakład pracy (rynku pracy).
Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy
terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Formy zatrudnienia.
Struktura i treść podstawowych elementów procesu kadrowego – planowanie kadr,
pozyskiwanie pracowników, doskonalenie i rozwój, kierowanie ludźmi, ocenianie,
wynagradzanie, odejścia pracowników. Audyt personalny. Podmioty i narzędzia zarządzania
zasobami ludzkimi. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy
informacji personalnej. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Strategiczne aspekty
zarządzania zasobami ludzkimi.
Zarządzanie marketingowe
3 ECTS
Zarządzanie
Przedmiot ma na celu pokazanie jak w praktycznej działalności przedsiębiorstw i instytucji
należy stosować wiedzę marketingową, ażeby zarządzanie firmą było zgodne z zasadami
"orientacji marketingowej". Istotą zarządzania marketingowego jest zapewnienie
konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie
marketingowych aspektów planowania, organizowania, motywowania i kontroli w procesach
zarządzania. Zrozumienie istoty planowania marketingowego jako podstawy podejmowania
decyzji w procesie zarządzania. Rola analiz marketingowych dostarczających informacji
(wiedzy) o procesach zachodzących w firmie i jej otoczeniu. Zrozumienie znaczenia wyboru
rynków docelowych i świadomego kształtowania celów w realizacji strategii marketingowej
firmy. Zrozumienie strategicznych i operacyjnych aspektów realizacji celów marketingowych
i zasad doboru instrumentów marketingu mix.
Zarządzanie procesami
3 ECTS
Zarządzanie
Celem nauczania przedmiotu jest:
zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie organizowania procesów oraz
zarządzania nimi w przedsiębiorstwach i instytucjach,
nauczenie myślenia kategoriami procesowymi w projektowaniu podstawowych funkcji
przedsiębiorstwa,
Zarządzanie projektami
3 ECTS
Zarządzanie
Projekt jest środowiskiem tworzonym przez organizację do wytworzenia unikalnych
produktów. Zarządzanie projektami jest połączeniem zagadnień organizacyjnych,
logistycznych, technicznych i psychologicznych. Zarządzający projektem powinien poruszać
się w szerokim spektrum zagadnień. W praktyce są wykorzystywane metodyki, metody i
techniki realizacji zadań zarządzania projektami prowadzące do skutecznej i efektywnej
realizacji projektu. Wykład służy poznaniu w/w aparatu metodycznego oraz pozyskaniu
umiejętności jego zastosowania. Kształcenie w zakresie zarządzania projektami obejmuje
m.in. następujące treści kształcenia: Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje
projektów. Dojrzałość projektowa. Cykl życia projektów. Inicjowanie i definiowanie
projektów. Ocena wykonalności projektów. Analiza ryzyka projektów. Określanie struktury
projektów. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Budżetowanie projektu. Sterowanie
przebiegiem projektu. Organizacja zespołu projektowego. Instytucjonalne formy zarządzania
projektami. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami. Prezentacja zarządzania
projektami na przykładzie praktycznym.
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
3 ECTS
Zarządzanie
Program zajęć nastawiony jest na przekazanie słuchaczom doświadczeń, które pozwalają
doprowadzić do uruchomienia bezzwrotnych źródeł zewnętrznego finansowania oraz zdobyć
wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego i skutecznego funkcjonowania w instytucjach
użyteczności publicznej. Celem jest przygotowanie kadr profesjonalnie przygotowanych do
prowadzenia projektów w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Studenci uzyskają
niezbędną wiedzę o dostępnych środkach pomocy finansowej, a także wsparcia sektora
gospodarki i samorządowego od strony szkoleniowo – doradczej z funduszy Unii
Europejskiej. Istotnym rezultatem zajęć będzie dostarczenie wiedzy o praktycznych
sposobach poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych.
Zarządzanie strategiczne 7 ECTS
Zarządzanie
Istota strategii i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego.
Poziomy i rodzaje klasycznych strategii. Globalny i lokalny kontekst strategii. Wizja, misja i
cele strategiczne organizacji. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego
organizacji. Metody planowania strategicznego. Implementacja strategii. Strategia a struktura
oraz strategia a kultura organizacji. Controlling strategiczny. Zarządzanie strategiczne
charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja ucząca się. Strategie kooperacji i
tworzenia wartości dodanej. Modele businessu (bezpieczeństwa). Zarządzanie strategiczne w
narastającej turbulencji otoczenia.
Zarządzanie usługami publicznymi
3 ECTS
Zarządzanie
W ramach prowadzonego przedmiotu studenci uzyskują wiedzę o historycznym i
współczesnym spojrzeniu w europejskiej i polskiej myśli ekonomicznej na usługi. Analizując
systematykę funkcji usług w gospodarce narodowej oraz prawne uwarunkowania świadczenia
usług publicznych, studenci zapoznają się z problematyką realizacji usług publicznych w
oparciu o różnorodne przepisy prawne, w tym dotyczące zamówień publicznych. Opisując
nowoczesne struktury organizacji zarządzania usługami publicznymi, jednocześnie zwraca się
uwagę na podział kompetencji pomiędzy jednostki sektora publicznego a podmioty
świadczące usługi, jak też uwarunkowania sprawnego działania organizacji i jednostek
realizujących usługi publiczne. Wykład przedstawia formy świadczenia usług publicznych,
regulacje i formy organizacyjno-prawne świadczenia tychże usług, kwestię ich powierzania
wykonawcom zewnętrznym. W dalszej części analizie poddaje się znaczenie specyfikacji i
standaryzacji oraz mierniki oceny jakości w zarządzaniu usługami publicznymi. Opisując
zasady finansowania tych usług, ukazaniu podlega także problematyka partnerstwa publicznoprywatnego.
Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej
4 ECTS
Zarządzanie
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania w jednostkach
administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych pojęć z zakresu
New Public Management (profesjonalizacja zarządzania, podnoszenie sprawności
instytucjonalnej itp.)