Ukraina - Prezydencja UE

Komentarze

Transkrypt

Ukraina - Prezydencja UE
Prezydencja UE
Źródło:
http://prezydencja.policja.pl/pre/wydarzenia/relacje/1059,Spotkanie-Dialogu-Politycznego-w-obszarze-narkotykow-Unia-Europ
ejska-Ukraina.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 17:40
Spotkanie Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska –
Ukraina
W dniu 5 października 2011 roku, w ramach Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG), odbyło się spotkanie
Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska – Ukraina.
Jedna z najważniejszych funkcji Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków jest prowadzenie współpracy międzynarodowej w
obszarze narkotyków z krajami/regionami trzecimi. Zadanie to realizowane jest poprzez realizację spotkań w formacie
Dialogów Politycznych lub tzw. Mechanizmów Współpracy.
Tym samym również prezydencja polska wybrała powyższą formę współpracy z partnerami z krajów/regionów trzecich.
Realizując zasadę zrównoważonego podejścia – podstawową ideę Unii Europejskiej w zakresie narkotyków - tematy
zaplanowane w ramach ww. spotkań uwzględniają problematykę zarówno ograniczenia podaży, jak i popytu na naroktyki. Ta
formuła dodatkowej aktywności w ramach grupy roboczej wymaga od zespołu prezydencji posiadania dodatkowych
umiejętności i właściwego przygotowania.
Podczas spotkania Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska – Ukraina omówiona została sytuacja na
scenie narkotykowej zarówno na Ukrainie, jak i Unii Europejskiej. Stosowne prezentacje ze strony UE przedstawiła Komisja
Europejska oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Podczas prezentacji
przedstawionych zostało wiele cennych danych obrazujących aktualną sytuację oraz trendy na nielegalnym rynku
narkotyków. Kolejnym ważnym punktem obrad była dyskusja na temat realizowanych strategii narkotykowych zarówno na
Ukrainie, jak i w Unii Europejskiej.
Polityka i działania realizowane na rzecz ograniczenia popytu na narkotyki były kolejnym punktem spotkania. Dyskusja
skupiała się, m.in. wokół możliwości realizacji programu terapii zastępczej.
W trakcie spotkania omówiono również zakres współpracy bilateralnej. Informację na ten temat przedstawiła zarówno strona
ukraińska, jak i UE (przedstawiciele Komisji Europejskiej, EEAS, Europol-u, EMCDDA, prezydencja, Państwa Członkowskie
UE). Dokonano podsumowania aktywności na płaszczyźnie bilateralnej, m.in. w zakresie funkcjonowania misji EU-BAM,
statusu Ukrainy we współpracy z Europolem oraz innych działań.
Szeroko omawianym zagadnieniem była współpraca regionalna. W punkcie tym omówione zostały działania UE na szlaku
przemytu heroiny, zmierzające do ograniczenia przemytu i rozbicia grup przestępczych. Należy wyszczególnić tutaj działania
realizowane w ramach projektu Herione Route Phase II oraz działania podejmowane w ramach European Pact to combat
international drug trafficking.
Przedstawiono również wyniki spotkania zorganizowanego przez EMCDDA w Kijowie, w dniach 29-30 września 2011 r.
Komisja Europejska przedstawiła stan przygotowania do uruchomienia nowego programu szkoleniowego skierowanego do
państw Partnerstwa Wschodniego Euroeast Police. Prezydencja przedstawiła stan realizacji projektu mini Euroeast (projekt
szkoleniowy), który jest inicjatywa polską i stanowi swego rodzaju projekt pilotażowy w zakresie Euroeast Police.
Osobny punkt spotkania stanowiła informacja prezydencji na temat stanu przygotowania oraz agendy spotkania
Międzynarodowej Konferencji Unia Europejska – Europa Wschodnia zaplanowanej w Warszawie w dniach 26-27 października
2011 roku.
Ocena: 0/5 (0)
Data publikacji 10.10.2011

Podobne dokumenty