Informator SGB 1/150/2010 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Komentarze

Transkrypt

Informator SGB 1/150/2010 - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Laur Klienta
„Odkrycie 2010”
dla kredytu
„14 dni 0%” – str. 1
Banki Spółdzielcze z tytułem
HIT GOSPODARCZY 2009 – str. 5
Banki SGB
liderami innowacji
– str 6
INFORMATOR SGB
Poznań, styczeń-luty 2010 nr 1/150
Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB,
po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej
przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA – str. 2
Akademia profesjonalnego
bankiera – str. 11
Leasing w ofercie BS – str. 12
Inicjatywa JEREMIE w Polsce
– str. 18
Od Redakcji
Techniki sprzedażowe w procesie budowania przewagi konkurencyjnej banków spółdzielczych
Prowadzenie biznesu polega na zarabianiu pieniędzy.
Z
arabianie to maksymalizacja dochodu z przeprowadzonej transakcji. Ogólna działalność sprzedażowa każdej firmy powinna być zorganizowana wokół celu, którym winno być
pozyskiwanie nowych źródeł przychodu.
Działanie takie, także w przypadku firmy finansowej, jaką jest bank możliwe
staje się poprzez wykorzystanie w procesie sprzedaży i obsługi klienta technik,
metod oraz mechanizmów wspierających sprzedaż w powiązaniu z merchandisingiem banku. Pod pojęciem merchandisingu rozumiemy technikę polegająca
na sposobie prezentacji i odpowiednim
wyeksponowaniu produktów (lub informacji o produktach) celem zainteresowania odbiorcy.
Stosowane w bankach strategie, upselling i cross-selling, mogą pomnożyć
zyski ze sprzedaży, właściwie użyte potrafią zmaksymalizować zysk z jednej
transakcji:
– up-seling (oferowanie dodatkowych
produktów lub usług wzbogacających
zamówienie),
– cross-seling (sprzedaż krzyżowa).
Banki korzystające z tych metod prowadzą ekstensywną politykę finansową
nastawioną na własne potrzeby z jednej
strony, z drugiej zaś strony chodzi o pozyskanie i zatrzymanie klienta.
Przykładem takich rozwiązań są
chociażby organizowane loterie z pulą
atrakcyjnych nagród, zakładanie lokat
pod zobowiązania do późniejszych inwestycji, czy kont z ubezpieczeniem od
zdarzeń losowych. Podejście modelowe
do klienta zwłaszcza ze strony banków
komercyjnych nie służy jednak budowaniu trwałych relacji z klientem a jest
jedynie działaniem krótkookresowo skutecznym. Nawiązana relacja z klientem
kończy się często już w momencie wygranej w loterii czy zdeponowaniu środków na koncie.
Wydaje się, że problem ten w coraz
mniejszej mierze zaczyna dotyczyć banków spółdzielczych, które decydują się
coraz częściej na wdrażanie popularnych zwłaszcza w Europie Zachodniej
zasad opieki posprzedażowej klienta.
Banki spółdzielcze tworzą bowiem taki
model bankowości, gdzie zaufanie do
klienta nie jest budowane na sztucznych
parametrach wynikających z formalnego wniosku, a opiera się na rzeczywistej
znajomości klienta.
Sprzedaż nie kończy się na zamknięciu transakcji kupna-sprzedaży ale ma
swoje dalsze miejsce w budowie relacji z klientem. I tak przykładem takiej
współpracy może być informowanie
klienta o wszelkich możliwych ofertach
i promocjach banku, przed ich faktycznym wdrożeniem do obsługi publicznej
banku. Utrzymywanie względnie stałego kontaktu z klientem tj. dotarcie
do jego wewnętrznego i zewnętrznego
świata, będzie procentowało w przyszłości dla banku. Klient nieświadomie
angażowany jest w działalność banku,
tym samym staje się jego lojalnym,
ważnym i identyfikującym się klientem
(„kibicem na rynku”).
Opieka posprzedażowa nad klientem
jest punktem wyjścia budowy bazy potrzeb klienta. Podstawowe potrzeby
klienta to przede wszystkim zapotrzebowanie na pieniądz, potrzeba korzyści z tytułu lokat, potrzeba przesyłania
pieniędzy, informacja oraz zapotrzebowanie na porady i ekspertyzy. Inne
z potrzeb klienta to: potrzeby psychologiczne (np. bezpieczeństwo, uznanie),
potrzeby proceduralne (np. zrozumienia
procedury) i merytoryczne (np. obsługa urządzenia, położenie). Podstawą do
zbudowania trójkąta satysfakcji klienta
jest umiejętne zdefiniowanie ww. potrzeb, które polegać będą na umiejętno-
ści stawiania i odpowiedzi na postawione pytania.
Techniki sprzedaży stają się obecnie
nieodzownym elementem w procesie
budowania przewagi konkurencyjnej
banków spółdzielczych i są szansą na
wzrost ich udziału w rynku. Oczywiście
nie można zapominać tu o wykorzystaniu całego szeregu nowoczesnych
instrumentów i infrastruktury sektora
spółdzielczego, przy wykorzystaniu takich atutów jak: bliskości klienta i gotowości do współpracy oraz szybkości podejmowania decyzji jako najważniejszej
cechy banku spółdzielczego.
Opanowanie technik sprzedaży wymaga czasu i wiary w końcowy sukces.
Niewątpliwie podstawą opanowania
i wdrożenia technik sprzedaży jest wypracowanie właściwej orientacji marketingowej przez bank, gdzie głównym
celem jest zaspokojenie potrzeb oraz
otrzymanie pełnej satysfakcji klienta,
a sam produkt jest jednym z wielu instrumentów do osiągnięcia tego celu.
Kluczowe umiejętności potrzebne dziś
bankom i ich pracownikom to indywidualne podejście do świadczenia usług
klientom (odpowiednie pakiety usług
dla każdego segmentu), wprowadzenie
modelu faz życia do procesu opieki nad
klientem, szersze świadczenie usług
bankowych w oparciu o marketingową
bazę danych, czy w końcu stworzenie
rozbudowanej, jednolitej sieci sprzedaży samoobsługowej. Wdrożenie dobrych
technik sprzedaży możliwe będzie jedynie wtedy, jeżeli z góry uwierzymy w ich
skuteczność. Oczywiście przy ciągłym
unowocześnianiu swojej oferty i poszerzaniu szeregu osób chętnych do obopólnie korzystnej współpracy.
dr Tomasz Wałowski
Łucja Kamińska
„Obecnie, w warunkach ostrej konkurencji – pisałam w poprzednim numerze Informatora SGB – klienci zyskali dostęp do szerokiej oferty produktów i usług w zbliżonych cenach, które spełniają także podobne standardy jakości. Dlatego, to właśnie jakość
obsługi klienta decyduje o sukcesie lub porażce w walce o lojalnego klienta i przewagę na rynku”.
Jak budować przewagę na konkurencyjnym rynku usług bankowych? Wpływać na jakość, jakość przejawiającą się nie tylko w jakości produktów, ale także wysokich umiejętnościach sprzedażowych personelu, w tym dobrej znajomości wspomnianych wyżej
technik sprzedaży, jakości back office w tym jakości i niezawodności systemów i urządzeń wspierających sprzedaż.
Na 2 stronie tego numeru Informatora SGB przedstawiam Państwu fotoreportaż z konferencji sprzedażowo-produktowej, której
celem było podkreślenie międzyzrzeszeniowej współpracy w promowaniu produktów i usług i ich wspólnej sprzedaży.
Natomiast na str. 10 piszemy o badaniach jakości obsługi klienta w bankach, które to badania są realizowane w kontekście przygotowywania w SGB „Standardów obsługi klienta”.
Zapraszam do lektury.
ŁK
Aktualności
Spółdzielcza Grupa Bankowa wyróżniona
Laur Klienta „Odkrycie 2010” dla kredytu „14 dni 0%”
P
rodukt „Konsumencki kredyt odnawialny w ROR z 14 dni 0 %” został
uhonorowany Godłem Laur Klienta
– Odkrycie 2010”. Laur Klienta to obecnie
największy program konsumencki realizowany w Polsce. Celem projektu jest wyłonienie produktów i usług, które cieszą
się dużym zainteresowaniem nabywców.
Godło świadczy, że produkt pozytywnie
wyróżnił się na rynku i zwrócił uwagę
klientów.
– Bardzo nas cieszy, że udało nam
się wprowadzić na rynek zupełnie nowy
produkt finansowy, który znalazł uznanie wśród klientów usług bankowych.
Jesteśmy dumni, że nasz produkt docenili
klienci i otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie – powiedziała Aldona Łuczak,
naczelnik w Departamencie Produktów
Bankowych GBW SA.
Bez wątpienia cechy nowości i unikatowości posiada wyróżniony „Konsumencki
kredyt odnawialny w ROR z „14 dni 0 %”.
Produkt oparty na kredycie odnawialnym
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym doskonale wpisuje się w potrzeby grupy klientów, do których został
skierowany. Mowa tu o mniej zamożnych
gospodarstwach domowych osiągających
Program „Laur Konsumenta Laur
Klienta Odkrycie 2010” prowadzony
jest w Polsce od pięciu lat. Ma na celu
wyłonienie spośród setek produktów,
usług i marek – te najbardziej znaczące,
cieszące się zainteresowaniem
odbiorców. Badanie prowadzone
wśród konsumentów ma za zadanie
uhonorować produkty i usługi
najwyższej jakości, godne polecenia.
W tym roku godło „Odkrycie 2010”
zdobyły oprócz SGB takie marki, jak
BZ WBK, PKN Orlen.
miesięczne dochody netto na poziomie
2-3 tysięcy złotych. W praktyce oznacza
to możliwość wcześniejszego uzyskania
środków finansowych – na 14 dni przed
terminem wpływu oczekiwanego wynagrodzenia, renty lub emerytury. Co ważne, ten 14 dniowy okres nie podlega oprocentowaniu (odsetki naliczane są dopiero
po upływie tego okresu, jeżeli uprzednio
zaciągnięte zobowiązanie nie zostało uregulowane), a uzyskane w ramach kredytu
środki można wydatkować w dowolny
sposób i na dowolny cel. Maksymalny
czas kredytowania został ustalony przez
GBW SA na 3 lata, przy czym automatycznie zachodzi możliwość jego odnowienia
bez konieczności sporządzania aneksu do
wcześniej podpisanej umowy. Większość
klientów może również ucieszyć fakt,
iż każdorazowo po upływie 12 miesięcy
limit kredytowy zostaje automatycznie
odnowiony na kolejny rok, co nie jest
warunkowane koniecznością spłaty wcześniej otrzymanego kredytu. Minimalnie
przyznawana wielkość kredytu odnawialnego w ROR z „14 dni 0%” to 800 PLN,
natomiast wielkość maksymalna to wysokość miesięcznie uzyskiwanych dochodów, przy czym nie może ona przekraczać
poziomu 3000 PLN.
Korzyści można doszukać się więcej,
a jedną z nich jest
możliwość szybkiego otwarcia kredytu poprzez kontakt
telefoniczny z bankiem, który pobiera
prowizję przygotowawczą w stałym
wymiarze 1% zaciągniętego zobowiązania.
Produkt dostępny
jest w oddziałach
GBW SA i w wybranych bankach Spółdzielczych. Więcej
na www.sgb.pl
Informator SGB nr 145
1
Aktualności
Sprzedażowo-produktowa Konferencja GBW SA i MR Bank S.A.
Styczniowa wspólna konferencja była
kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Porozumienia o współpracy obu zrzeszeń.
Zagadnienia poruszane na Konferencji
obejmowały mi.in. kierunki rozwoju kart
płatniczych w obu zrzeszeniach, leasing
jako ofertę uzupełniającą banków spółdzielczych, obligacje komunalne i komercyjne bancassurance.
Przedstawiono: alternatywne kanały
dystrybucji Call Center, Help Desk oraz
CRM w SGB.
Ponadto podczas konferencji można
było usłyszeć o: Digital Signage, Systemie
planowania i monitorowania sprzedaży,
o przekazach Western Union i Cash Processingu.
Gościem honorowym Konferencji była
Halina Wasilewska-Trenkner.
W konferencji udział wzięli: Krzysztof
Pietraszkiewicz – prezes ZBP, Alfred Domagalski – prezes KRS, Krzysztof Ksyta
– wiceprezes KZBS. Z uczestnikami Konferencji spotkał się Jerzy Owsiak.
Swoje oferty przedstawiły następujące firmy:
Concordia, Union Investment, Wincor Nixdorf, MEBI, Western Union, Visa, BIK, KRD, BONAIR, BODiE
2
Informator SGB nr 150
Aktualności
W loterii promocyjnej „Lokata SGB. Wielkie losowanie”
nagrodę – rower – wylosowało dwóch klientów I Oddziału
GBW SA w Poznaniu.
Szczepan Gruszczyński, klient GBS w Mosinie, otrzymał nagrodę główną
w promocyjnej lokacie depozytowej „Lokata SGB. Wielkie losowanie”, nagrodę – samochód osobowy marki Mercedes, odebrał z salonu 12 lutego br.
Na fot: Janusz Rogacki (z lewej) i Leszek Przybylski
Wspólna promocja lokat banków SGB i zrzeszenia MR Banku
Spektakularna akcja promocyjna
W
drugiej dekadzie stycznia br.
rozpoczęła się kolejna kampania reklamowa połączona z loterią promocyjną pod haslem „Lokata
z nagrodami”. Prasa uznała nową promocję za największy konkurs prowadzony
przez banki w Polsce od czasu konkursu
zorganizowanego przez jeden z banków
komercyjnych, w którym występował znany amerykański aktor Danny DeVito.
Nie ma tym stwierdzeniu cienia przesady, bowiem na zwycięzców w promocji „Lokata z nagrodami” czekają dwa
luksusowe BMW, popularne Toyoty Yaris,
motocykle, konsole PlayStation, laptopy
oraz ponad 600 nagród o łącznej wartości
ponad 1,3 miliona złotych.
Pierwszy raz w historii jest to wspólna
kampania produktowa dwóch zrzeszeń:
Spółdzielczej Grupy Bankowej i Mazowieckiego Banku Regionalnego. Promocja
dotyczy 6 miesięcznych lokat o wartości
minimum 500 zł. Co oznacza, że teraz
każde 500 zł na 6 miesięcznej lokacie
założonej w oddziale banku objętego promocją daje szansę nie tylko na atrakcyjne
oprocentowanie (nawet do 6 %) ale również wygranie atrakcyjnych nagród.
„Na rynku bankowym toczy się walka
o depozyty, a połączenie sił dwóch grup
bankowych daje nam jeszcze większe
możliwości zdobycia nowych klientów
oraz pozyskania środków, w szczególności że jest to pierwsza w tym roku akcja
depozytowa na rynku bankowym. Zarówno nasze dotychczasowe promocje, jak
i obecna opierają się przede wszystkim na
bardzo atrakcyjnych nagrodach. Dotychczasowe akcje potwierdziły, że właśnie
taka forma jest dla Klientów najatrakcyjniejsza – podczas ostatniej promocji
zebraliśmy ponad 637 mln ” – powiedział
Ziemowit Stempin dyrektor Departamentu Produktów Bankowych GBW SA.
Projekt „Lokata z nagrodami” ma bardzo silne wsparcie medialne. Na potrzeby
akcji został wyprodukowany spot telewizyjny, wykorzystujący technikę animacji poklatkowej, która pozwoliła nadać
przedstawionej historii wyjątkowo niecodzienny charakter i wyróżnić się na tle innych, emitowanych w telewizji. Spot jest
emitowany na antenie: TVP 1,2, TVP Info,
Polsat, TVN, TVN 24. Internauci mogą go
obejrzeć na portalu youtube.pl.
Na uwagę zasługuje również spot radiowy, który można usłyszeń w programie I Polskiego Radia oraz w największej
rozgłośni komercyjnej – RMF FM.
Kampania prowadzona jest również
w Internecie, reklamy emitowane są na
największych portalach: Onet.pl i wp.pl.
Na potrzeby promocji została także utworzona specjalna strona internetowa www.
lokataznagrodami.pl oraz call center
0800 888 888.
Promocyjna sprzedaż lokat oraz działania reklamowe zostaną zakończone 7 kwietnia br. Więcej o promocji na
www.lokataznagrodami.pl
Pula nagród ponad 1,3 mln zł.
Informator SGB nr 145
3
Kronika
Spółdzielcza Grupa Bankowa w mediach – ponad 250 publikacji
Ruszyła ofensywa Banków Spółdzielczych
W
poniedziałek 11 stycznia br.
rozpoczęła się kampania promocyjna „Lokata z nagrodami”
(piszemy o niej na str. ) Już tego samego
dnia pierwsze wiadomości o promocji
zamieściły internetowe serwisy informacyjne m.in.: prnwes.pl, bankier.pl, epr.pl,
otwarty.pl. Kilka dni później informację
o loterii promocyjnej podała telewizja
komercyjna TVN 24 w programie „Portfel” – który poświęcony jest finansom
i bankowości. Program była kilkakrotnie
powtarzany.
Komu nacisną na odcisk
Banki Spółdzielcze?
Pierwsze spoty reklamowe, zgodnie
z opracowanym media planem telewizje
zaczęły emitować od 18 stycznia br. Wówczas baczniejszą uwagę na ofertę SGB
i MR Banku zwróciły największe dzienniki. „Gazeta Wyborcza” na swoich stronach
gospodarczych m.in. wyborcza.biz nazywa projekt „Lokata z nagrodami” „Największym bankowym konkursem od czasów
zeszłorocznej loterii BZ WBK”. Natomiast
dziennikarz Działu Gospodarka Gazety
Wyborczej Maciej Samcik w artykule „Rusza ofensywa banków spółdzielczych”,
zamieszczonym na swoim blogu napisał:
„Teraz uderzyło drugie z wiodących zrzeszeń
– Spółdzielcza Grupa Bankowa. W telewizji
można obejrzeć spoty zachęcające do założenia lokaty powiązanej z konkursem (…)
Skalę sukcesu akcji SGB można na razie
tylko prorokować, choć znając uwielbienie
Polaków do brania udziału w konkursach
(wykorzystał je już w zeszłym roku bank BZ
WBK) spółdzielcy mogą liczyć na duże zainteresowanie. (…) Akcja z konkursem z wysokimi nagrodami wydaje mi się strzałem
w dziesiątkę”.
Nieobecni wracają do gry
O projekcie „Lokata z nagrodami” szeroko informowały portale oraz prasa
poświęcona marketingowi i reklamie.
Wszystkie ważniejsze portale piszące o marketingu m.in. wirtulanemedia.
pl, mediarun.pl, marketingprzykawie.
pl, media.fm, marketing-news.pl obszernie informowały o akcji SGB i MR Banku.
Przeważały tytuły „Za 500 złotych możesz
wygrać BMW”, „Zarabiaj i wygrywaj na
lokacie”. Najbardziej prestiżowy tygodnik
z branży reklamowej „Media Marketing
Polska” w nr 4 z 27 stycznia br. opublikował artykuł pod tytułem „Nieobecni
wracają do gry”. Redakcja zauważa, że
kampania „Lokata z nagrodami’ prowadzona jest w telewizji, radiu, Internecie,
na outdoorze (siatki, wyklejki na okna)
i materiałach POS (plakaty, ulotki, standy,
wobblery). Autor artykułu zwraca także
uwagę, że z kryzysu finansowego banki
spółdzielcze wyszły obronną ręką, a ich
wyniki finansowe pozwalają im na szersze działania reklamowe.
Największe dzienniki o sektorze
banków spółdzielczych
Zmasowana akcja reklamowa miała
również wpływ na to, że sektorem banków spółdzielczych zainteresowały się
największe dzienniki ukazujące się w kra-
ju. Pierwsza rozpoczęła „Rzeczpospolita”
w artykule z 25 stycznia br. Monika Wrześniak, autorka artykułu kilkakrotnie cytuje prezesa zarządu GBW SA Pawła Pawłowskiego. Prezes opowiada, że podczas obecnego kryzysu banki SGB nie ograniczyły
akcji kredytowej, przejęły część klientów
od banków komercyjnych. „Mamy bardzo
dobrą sytuację płynnością. Nie mamy już
wprawdzie tak wysokiej nadwyżki depozytów nad kredytami jak rok temu, ale podjęte
ostatnio działania, w tym rozpoczęta właśnie duża akcja marketingowa, z pewnością
znacząco zwiększą wartość depozytów zgromadzonych przez banki skupione w SGB” –
deklaruje prezes Pawłowski.
Prezes wspomina też o nowej strategii
przygotowywanej przez GBW oraz o nowoczesnym systemie informatycznym,
który obecnie jest wdrażany. W podobnym tonie o sytuacji w sektorze oraz o pozycji SGB pisze dziennik „Gazeta Giełdy
Parkiet”.
Natomiast szerszą analizę polskiego
sektora bankowości spółdzielczej przedstawiła w dniu 28 stycznia br. redakcja
„Pulsu Biznesu” w specjalnym dodatku
„Banki Spółdzielcze – Finansiści z potencjałem”. W artykule „,Ani kroku w tył”
gazeta pisze o potencjale sektora: „Sporo
banków spółdzielczych konkuruje z komercyjnymi na lokalnych rynkach. Cały sektor to
4 tysiące oddziałów, przeszło 3 tysiące bankomatów, około 30 tysięcy pracowników i kilka milionów klientów. „Puls Biznesu” udostępnia swoje łamy dla prezesów trzech
banków zrzeszających i prosi o opinię na
temat przyszłości sektora. Prezes GBW SA
Paweł Pawłowski dzieli się z czytelnikami
m.in. swoimi poglądami na temat ewentualnej konsolidacji. „Moim zdaniem model
oparty o jedno zrzeszenie nie przyniesie bankom spółdzielczym tak znaczących efektów
ekonomicznych, o jakich wspominają zwolennicy tego rozwiązania. Ponadto ograniczyłoby to konkurencję między zrzeszeniami, a to przecież naturalny napęd sektora”.
„Rodzina na swoim” – najlepsza
oferta banków SGB
Tradycyjnie już media w Polsce bardzo
dużo uwagi poświęcają rynkowi kredytów hipotecznych, analizują sytuację kre-
4
Informator SGB nr 150
Kronika
dytobiorców, porównują oferty banków,
prognozują ożywienie na rynku nieruchomości itp. W dniu 3 lutego br. raport
o ofercie banków opublikował jeden z największych dzienników opiniotwórczych
na polskim rynku „Gazeta Wyborcza”
w dodatku „Dom”. Redakcja wspólnie
z Expanderem – znaną na rynku firmą zajmującą się analizami oraz doradztwem finansowym opracowały raport „Barometr
kredytów mieszkaniowych”. Analizie zostały poddane m.in. kredyty z rządowymi
dopłatami do oprocentowania „Rodzina
na swoim”. Na czternaście przeanalizowanych ofert – najlepszą propozycję dla
klientów ma Gospodarczy Bank Wielkopolski. W swoim artykule autorzy piszą:
„Najniższe oprocentowanie preferencyjnych
kredytów oferują Gospodarczy Bank Wielkopolski (5,72 proc.), BZ WBK (6,37 proc.)
oraz Lukas Bank (6,37 proc.) Oferta GBW
wypada również korzystanie biorąc pod
uwagę maksymalną kwotę kredytu, jaką
może otrzymać 4-osobowa rodzina, przy
dochodach 8 tysiecy złotych. Propozycja
GBW uplasowała się na piątym miejscu po
m.in. BOS i Banku Millenium.
Podobne analizy zamieściły także
„Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Polska. The Times”. Każdy tytuł informował
o ofercie SGB.
Laur Klienta – Odkrycie roku
W dniu 11 stycznia 2010 roku Spółdzielcza Grupa Bankowa otrzymała zaszczytne
wyróżnienie „Laur Klienta – Odkrycie
2010” za unikatowy na polskim rynku
produkt: „Konsumencki kredyt odnawialny w ROR z 14 dni 0 %”. (piszemy o tym
na str. ) Informacja o sukcesie została
upubliczniona na łamach „Rzeczpospolitej” w dodatku „Rzecz O Biznesie” w dniu
29 stycznia br. Następnie o sukcesie SGB
Banki Spółdzielcze z tytułami HIT Gospodarczy 2009
Z Wielkopolski tytuł otrzymały:
Bank Spółdzielczy w Białośliwiu – za
utworzenie nowych placówek bankowych
oraz wprowadzenie nowych technologii,
usług i produktów.
Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu – za nowoczesne i bezpieczne usługi
bankowe świadczone w oparciu o sieć
punktów samoobsługowych i centrum
zapasowe.
Z lubuskiego tytuł otrzymały:
Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
– za systematyczny rozwój sieci placówek
i skuteczne łączenie tradycyjnych form
bezpośredniej obsługi klienta z pełnym
zakresem nowoczesnej bankowości.
Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy z/s w Drezdenku – za pakiet usług
bankowych skutecznie stymulujący lokalny rozwój gospodarczy.
ŁK
XVI konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski zakończył się tradycyjną Galą
w Auli UAM. Gościem honorowym Gali był Adam Szejnfeld.
Organizatorzy konkursu po raz pierwszy w tym roku nagrodzili Tytułami HIT Promocji
Regionu starostwa powiatowe w Czarnkowie, Kępnie, Wolsztynie, Koninie i Rawiczu których
przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w kolejnych edycjach konkursu.
informowały portale zajmujące się gospodarką i bankowością m.in. bankier.
pl, euro-bankier.pl, twoja-fimra.pl. Informacja o nagrodzie dla kredytu 14 dni
O % pojawiła się 4 lutego br. na bs.net.pl
– największym i najpopularniejszym wortalu poświęconym polskiemu sektorowi
bankowości spółdzielczej. Była to główna
informacja dnia. Z danych uzyskanych od
Anny Lewkowskiej – redaktor naczelnej
wortalu, w ciągu dwóch dni 430 internautów zainteresowało się tą wiadomością.
W sumie 252 razy media (prasa, internet, radio, telewizja) informowały
o Spółdzielczej Grupie Bankowej. Liczba
publikacji dotyczy okresu od 1 stycznia do
5 lutego br.
Więcej informacji na temat obecności
SGB w mediach oraz obszerne streszczenia artykułów można przeczytać w Intrancie, wybierając: Aktualności i zakładkę: Prasa o SGB.
Już po raz siódmy odbyła się Gala Konkursu
„Rolnik Pomorza i Kujaw”. Tegoroczny koncert finałowy zgromadził w Filharmonii Pomorskiej im.
Jana Paderewskiego w Bydgoszczy kilkaset osób.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych
rolników i gospodarzy z województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprezentowanie ich osiągnięć
zawodowych, zaradności oraz szczególnego przywiązania do tradycji rolniczych. Tegoroczna edycja miała szczególne znaczenie, ponieważ rolnicy,
podobnie jak większość branż, musieli sobie poradzić z kryzysem.
Do bydgoskiej filharmonii w dniu 9 stycznia br. zostali zaproszeni najlepsi z najlepszych.
Podczas gali wyróżnionych statuetkami GRAND
PRIX zostało 14 gospodarzy (spośród ponad 40
nominowanych). Laureaci rywalizowali w różnych
kategoriach m.in. produkcji roślinnej i zwierzęcej,
ogrodnictwie.
Uroczystość uświetnił występ zespołu „Kruszowianki”. „Rolnik Pomorza i Kujaw” to wydarzenie,
które już od pierwszej edycji cieszy się ogromną
popularnością i na stałe wpisało się w kalendarz
imprez rolniczych organizowanych w kraju.
Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym
patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Konkurs szeroko relacjonowały środki masowego
przekazu z województwa kujawsko – pomorskiego.
Tytuł „Głównego Sponsora Gali” dumnie objęła
Spółdzielcza Grupa Bankowa. Banki SGB zawsze
aktywnie uczestniczą w życiu swoich klientów,
partnerów biznesowych oraz środowisk w których działają. Trudno wyobrazić sobie wydarzenie
społeczno – kulturalne o lokalnej lub regionalnej
skali bez udziału banków naszej Grupy.
Informator SGB nr 145
5
Aktualności
Banki SGB liderami innowacji
W
salach konferencyjnych hotelu Holiday Inn w Warszawie,
w dniu 15 grudnia 2009 roku,
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”.
Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazło się kilka Banków Spółdzielczych reprezentujących Spółdzielczą Grupę Bankową.
Banki Grupy zdobyły tytuły i wyróżnienia
w edycji regionalnej oraz ogólnopolskiej.
W edycji ogólnopolskiej tytuły „Krajowy Lider Innowacji 2009” otrzymali:
Bank Rumia Spółdzielczy – podkategoria
bank średni, Bank Spółdzielczy w Tucholi – podkategoria bank mały, natomiast
wyróżnienia Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim – podkategoria bank duży,
Bank Spółdzielczy w Wołczynie i Bank
Spółdzielczy w Chodzieży – podkategoria
bank średni (kilka słów o banku poniżej).
W edycji regionalnej wyróżnione zostały następujące banki skupione w Spółdzielczej Grupie Bankowej: Polski Bank
Spółdzielczy w Ciechanowie, Bałtycki
Bank Spółdzielczy w Darłowie, Bank
Spółdzielczy w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Gospodarczy Bank
Spółdzielczy Międzyrzecz i Powiatowy
Bank Spółdzielczy w Strzelinie w podkategorii bank duży oraz Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, Bank Spółdzielczy
w Grębocinie, Bank Spółdzielczy w Santoku w podkategorii bank średni.
Kapituła konkursu doceniła osiągnięcia i znaczenie, jakie odgrywają w swoim
otoczeniu biznesowym banki SGB. Bez
wątpienia są one innowacyjne, wciąż
unowocześniają ofertę, systematycznie
wdrażają nowe rozwiązania technologiczne, prowadzą wiele akcji na rzecz środowisk w których działają. Te cechy wyróżniają Banki Spółdzielcze na rynku usług
finansowych.
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji
2009” ma na celu promowanie w gospodarce inicjatyw oraz przedsięwzięć o cha-
Bank Spółdzielczy w Chodzieży
w ogólnopolskiej edycji „Innowacyjny Bank Spółdzielczy” otrzymał wyróżnienie.
prestiżowej nagrody Konsumenckiego
Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” oraz otrzymał
tegoroczną regionalną nagrodę za sukces
rynkowy „Orzeł Agrobiznesu”.
Osiągnięcia Banku są dowodem na to,
że dobrze zorganizowany i zarządzany
kapitał służy rozwojowi inicjatyw lokalnej społeczności, a misja zapoczątkowana
przez jego założycieli: „lokalny kapitał na
lokalnym rynku” – jest ciągle aktualna.
Komisja doceniła osiągnięcia Banku
Spółdzielczego w Chodzieży za kompleksowość oferty i rozwój bankowości elektronicznej, które mają odzwierciedlenie w
wynikach ekonomicznych oraz za wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze
edukacyjnym, w szczególności Szkolnych
Kas Oszczędności. Działalność edukacyjna prowadzona przez Bank polega na
wieloletniej współpracy z nauczycielami
i uczniami szkół znajdujących się na terenie działania Banku. Pod patronatem Banku działa 19 Szkolnych Kas Oszczędności,
ucząc dzieci gospodarowania i oszczędzania.
Bank Spółdzielczy w Chodzieży działa
na lokalnym rynku od 1913 roku, skupia
ponad 5.000 udziałowców, przekształcając się w nowoczesny, solidny i dynamicznie rozwijający się Bank, który trwale
zapisuje się w historii Ziemi Chodzieskiej.
Bank prowadzi działalność poprzez pięć
oddziałów, znajdujących się we wszystkich gminach powiatu chodzieskiego
oraz w gminie Kaczory w powiecie pilskim. Dwukrotnie Bank został laureatem
6
Informator SGB nr 150
Uczestnicy ubiegali się o tytuły
i wyróżnienia w różnych kategoriach.
Patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur oraz Narodowy Bank
Polski.
rakterze rozwojowym i innowacyjnym.
Ma on charakter otwarty. W 2009 roku
organizator programu – Fundacja Innowacji i Rozwoju w Warszawie otrzymała
z całego kraju 470 zgłoszeń. Do programu
przystąpiły m.in. przedsiębiorstwa, małe
i średnie firmy, gminy, organizacje pozarządowe oraz Banki Spółdzielcze.
ŁK
Kolejna nagroda dla wyróżnionego i obdarzonego tytułem Innowacyjny Bank Spółdzielczy
Jedyny reprezentant Spółdzielczej Grupy Bankowej na Opolszczyźnie – Bank
Spółdzielczy w Wołczynie został uhonorowany Srebrnym Laurem Umiejętności
i Kompetencji w kategorii „Instytucja finansowa”. Kapituła wyróżniła bank m.in.
za wysoką jakość oferowanych usług,
doskonałą sytuację finansową, systematyczny rozwój i poszerzanie oferty, prowadzenie działań mających na celu edukację
klientów w zakresie korzystania z usług
finansowych.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 7 stycznia br. w filharmonii opolskiej. Była to już dziesiąta edycja programu. Organizatorem przedsięwzięcia jest
Opolska Izba Gospodarcza. Izba nagradza osoby i firmy z Opolszczyzny, które
swoimi osiągnięciami wybijają się ponad
przeciętność, odnoszą sukcesy w bankowości, gospodarce, służbie zdrowia a także kulturze i w samorządach lokalnych.
Laury Umiejętności i Kompetencji
w Opolu są największymi regionalnymi
nagrodami przyznawanymi w środowisku gospodarczym.
Aktualności
Emisja obligacji Gminy Cekcyn
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu pełni funkcję agenta i gwaranta emisji obligacji Gminy
Cekcyn
D
okumenty związane z emisją obligacji komunalnych o wartości nominalnej 5 mln złotych podpisane
zostały w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie, 17 grudnia 2009 r.
W imieniu Gminy dokumenty podpisali: Jacek Brygman, Wój Gminy Cekcyn oraz
Waldemar Stosik, Skarbnik. W spotkaniu
uczestniczyli także: Dorota Gromowska,
Sekretarz Gminy, Marek Musiał, Wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz Waldemar Romanowski, Dyrektor Oddziału Banku w Cekcynie, który
obsługuje rachunek Gminy.
Emisja przeprowadzona zostanie w 10
seriach, z których ostatnia wykupiona zostanie w roku 2019. Oprocentowanie obligacji uzależnione będzie od stawki WIBOR
dla okresu sześciu miesięcy.
Środki pozyskane z emisji Gmina przeznaczy min. na budowę hali widowiskowo-sportowej, która nie tylko uzupełnieni
bazę sportowo-dydaktyczną Gminy, ale
Czy to nowa strategia rozwoju?
Pytam Wiesławę Kaźmierczak
viceprezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Witkowie
Pani Prezes, kilka tygodni temu Bank
Spółdzielczy w Witkowie otworzył w Poznaniu swoją nową placówkę, czy to
nowy pomysł na bankowy biznes?
Nowy nie, bowiem wiele BS posiada
swoje placówki w Poznaniu. Nasz Bank
dołączył do tego towarzystwa. Chcąc się
rozwijać musimy szukać nowych rynków. Uruchomiliśmy również bankomat w tej
placówce (jest to 7 bankomat
w naszym Banku) i mamy
nadzieję, iż spełniliśmy potrzeby okolicznych mieszkańców.
Było to świadome i przemyślane działanie, ale na
efekty musimy poczekać.
BS w Witkowie jest ubiegłorocznym laureatem Konsumenckiego Konkursu Jakości
i Usług „Najlesze w Polsce”
Od lewej: Marek Musiał wiceprezes BS w Koronowie, Dorota Gromowska Sekretarz Gminy, Waldemar Stosik Skarbnik, Jacek
Brygman Wójt Gminy Cekcyn, Roman Boguś GBW SA oraz Waldemar Romanowski Dyrektor Oddziału BS Koronowo w Cekcynie.
także umożliwi organizację koncertów,
szkoleń, wykładów oraz powiatowych
i wojewódzkich turniejów sportowych.
Ponadto środki pochodzące z emisji obligacji służyć będą finansowaniu budowy
dróg gminnych oraz budowy nowego
gimnazjum w Cekcynie. Budowa Gimnazjum umożliwi spełnienie głównych wymogów związanych z reformą systemu
oświaty, tj. oddzielenie uczniów gimna-
Bank to jego pracownicy czy to oni
stanowią o sile Banku Spółdzielczego
w Witkowie?
Bogactwem każdej firmy są przede
wszystkim ludzie. To od ich wiedzy
i umiejętności, doświadczenia i zaangażowania zależy przyszłość firmy. Mogę
powiedzieć, że udało się nam skupić wokół siebie pracowników zaangażowanych
i oddanych swojej pracy.
W jaki sposób Zarząd motywuje pracowników?
Pracownikom dajemy szansę rozwoju,
zjum od uczniów szkoły podstawowej.
Współpraca pomiędzy Gminą Cekcyn
a Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA nawiązana została z inicjatywy
Banku Spółdzielczego w Koronowie, który
aranżował już trzy emisje obligacji komunalnych, dla których funkcję agenta
emisji pełni GBW SA.
Roman Boguś
Zdzisław Lasek Kierownik placówki
podczas obsługi Klienta
przywiązujemy dużą wagę do szkoleń
i warsztatów podnoszących ich wiedzę
i umiejętności. Inwestujemy w rozwój
zawodowy pracowników. Nie ma pracownika w naszym Banku, który by przynajmniej raz nie skorzystał ze szkoleń dofinansowywanych ze środków unijnych.
Ile placówek posiada Bank Spółdzielczy w Witkowie?
Posiadamy Centralę i Oddział w Witkowie, Oddziały w Dąbiu i w Przedczu,
POK w Kłodawie, Agencje w Powidzu i 3
agencje w Witkowie. Poznański POK jest
9 placówką Naszego Banku i myślę, że nie
ostatnią.
Dziękuję i życzę sukcesów.
ŁK
Informator SGB nr 145
7
Cykl – z wizytą
W Kórniku nieopodal Poznania ma swoją centralę Bank Spółdzielczy należący do Spółdzielczej Grupy Bankowej. Bank z historią 140 letnią siegającą roku 1869
Historia Banku Spółdzielczego w Kórniku to powstanie Kasy Oszczędności i Pożyczki Kółka Włościańsko-Rolniczego pod opieką św. Stanisława w Kórniku
Od początku swojego powstania działalność Banku Spółdzielczego w Kórniku
wpływała na rozwój gospodarczy rolnictwa i rzemiosła, gdyż z tego kręgu zawodowego wywodzili się członkowie Kasy
i stanowili jej najliczniejszą grupę. Wzorem Kasy kilka lat później powstała także w Kórniku Kasa dla przemysłowców.
W wyniku podziałów, łączeń i rachunku
ekonomicznego w 1876 powstało Towarzystwo pożyczkowe w Kórniku. Rok 1906
przyniósł zmianę siedziby Towarzystwa
i jego nazwy na: Bank Ludowy w Bninie.
A w Kórniku powołano do życia Bank
Ludowy. Działalność Banku rozważnie
prowadzona w trudnych latach kryzysu,
następnie ożywienia gospodarczego miała wpływ na przejęcie sąsiedniego banku.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Ludowego w Bninie w dniu 30 czerwca
1936 roku podjęło uchwałę o połączeniu
z Bankiem Ludowym w Kórniku*.
Wznowienie działalności po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej nastąpiło już 1 kwietnia 1945 r.
Uruchomienie banku zainicjował jego
przedwojenny dyrektor Józef Mączkowski. W czasach gospodarki socjalistycznej bank funkcjonował tak jak wszystkie
inne banki spółdzielcze w Polsce. Przełom
społeczno-gospodarczy po roku 1989 spowodował zmiany w sposobie i zasadach
funkcjonowania spółdzielczości bankowej. Pan Marian Olejnik – członek zarządu
Banku, pamięta doskonale ten czas (zresztą także lata poprzednie, bo jak piszemy
obok, w Banku Spółdzielczym w Kórniku,
pracuje niezmiennie od 1960 roku) – powstanie wielu nowych placówek banków
komercyjnych spowodowało odchodzenie
klientów, jednakże po kilka latach, początkowo zachwyceni nowymi bankami i ich
ofertą, „wracali” do Naszego banku i to
jest nasze bogactwo, właśnie nasi klienci, doskonale nam znani, znający nas, nas
osobiście oraz nasz bank i naszą dla nich
propozycję.
Obecnie Bank skupia się na realizowaniu swojej misji opartej na bliskich kontaktach z klientem. Zaufanie klientów do
Banku to przede wszystkim zaufanie do
osób w nim pracujących, to kojarzenie
osoby z firmą, a kadra Banku to zespół
wspaniałych ludzi – mówi Katarzyna Zimniak – zaangażowani, z wysokimi umiejętnościami i właściwym podejściem do
klienta.
*A.Jazdon – Bank Spółdzielczy w Kórniku
1869-1999
K
órnik znany jest przede wszystkim
z rycerskiego zamku. Historia kórnickiego zamku sięga średniowiecza, gdy właścicielami Kórnika byli Górkowie, którzy najprawdopodobniej w XIV w.
rozpoczęli budowę rodowej siedziby.
Murowaną budowlę obronna otoczoną
fosą, ukończono ok. 1430 r. Dostęp do
niej umożliwiał jedynie zwodzony most
oraz opuszczana krata. Z tego okresu do
dziś zachowały się mury i piwnice obiektu, ponieważ w XVI w. zamek przebudowano w stylu renesansowym. W drugiej
połowie XVIII w. właścicielką zamku była
Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka. To ona – światła i gospodarna kobieta
przebudowała swoją siedzibę nadając jej
charakter barokowej rezydencji. Ostat-
8
Informator SGB nr 150
nią przebudowę zamku, w charakterze
nawiazaującym do budowli obronnych,
przeprowadził w XIX w. Tytus Działyński
przy pomocy miejscowych rzemieślników,
Wnętrza zamku robią ogromne wrażenie: bogato zdobione drewniane podłogi,
odrzwia oraz sufity. Zamek – obecnie Muzeum, prezentuje wyposażenie w postaci
mebli różnych stylów i epok, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra, oraz obrazy.
Na parterze mieszczą się dawne pokoje
mieszkalne, m.in. apartamenty i pokoje
właścicieli, salon i sala jadalna, a także zakątek myśliwski z kolekcją etnograficzną,
którą przywiózł Władysław Zamoyski z podróży do Australii, Nowej Zelandii i wysp
Pacyfiku. Na piętrze znajduje się duża sala
muzealna oraz biblioteka i pokoje gościnne
używane obecnie jako pomieszczenie biblioteczne i pracownie naukowe.
Do zespołu zamkowego należy także
wozownia, w której stoją powozy londyńskie, kupione przez Jana Działyńskiego
w 1856r. w Paryżu od lorda Pembrocka, na
ślub z księżniczką Izabellą z Czartoryskich.
…A nocami – jak głosi legenda – po
parku i zamkowych komnatach przechadza się Teofila z Działyńskich SzołdrskaPotulicka zwana „Białą Damą” (od koloru
sukni na jedynym jej portrecie). Unikalny
kompleks pałacowo-parkowy stwarza mozliwości rozwoju rekreacji i turystyki. Pobliski łańcuch jezior i ich walory krajobrazowe z nadwarciańskimi lasami sprzyjają
aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców
i przyciągają turystów.
Obecnie Kórnik to także położony
w jego obrębie Bnin, który od 1395 roku
– przerwami – do roku 1961 był odrębnym organizmem miejskim. Położenie
miasta (tylko 20 km od Poznania) jest
jego wielkim atutem i ma wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Tereny gminy są
atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.
Sąsiedztwo Poznania wpływa także na
standard życia mieszkańców, z których
część codziennie dojeżdża do Poznania,
zmodernizowaną i oddaną niedawno do
użytku obwodnicą miasta i tzw. „Trasą
katowicką”.
Cykl – z wizytą
Firma z prawie półtorawiekową
historią ma swego niezwykłego
pracownika. Pracownika, którego staż pracy w Banku Spółdzielczym w Kórniku w dniu 01 stycznia 2010 roku wyniósł 50 lat, co
stanowi 18.263 dni – tak zaczęła
swoje wystąpienie Katarzyna
Zimniak prezes zarządu Banku,
na Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Mariana Olejnika.
Jak długi jest to okres czasu i jak wiele
zmian niesie świadczą wydarzenia, które miały miejsce w Polsce i na świecie,
Katarzyna Zimniak podczas tegorocznej akcji WOŚP
i trwale zapisały się na kartach historii:
• 3 Polaków otrzymało nagrodę Nobla,
• w roku 1960 powstał zespół rockowy
The Beatles, który rozwiązał się w roku
1970,
• w roku 1970 odbyła się premiera filmu
Marka Piwowskiego „Rejs”, a Kazimierz
Górski został selekcjonerem reprezentacji narodowej,
• w roku 1980 Władysław Kozakiewicz
ustanowił rekord świata w skoku
o tyczce oraz dokonano rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku
Zawodowego „Solidarność”,
• w roku 1981 wprowadzono w Polsce
stan wojenny,
• w roku 1990 powstają pierwsze prywatne stacje radiowe RMF FM i Radio
Zet, zlikwidowano restrykcje w sprzedaży napojów alkoholowych – wódkę
można było znów kupować przed godziną 13, w Moskwie na Kremlu spotkali się Michaił Gorbaczow i Helmut Kohl.
Przywódca ZSRR wyraził zgodę na zjednoczenie Niemiec,
• w roku 2000 Andrzej Wajda otrzymał
Oscara za całokształt twórczości oraz
zakończono produkcję Fiata 126p.
W okresie minionego półwieku w Polsce nastąpiła transformacja ustrojowa,
zmieniło się 24 premierów, w Narodowym
Banku Polskim było 15 Prezesów Zarządu.
Bankiem Spółdzielczym w Kórniku zarządzało 3 Prezesów.
Rok 2010 jest rokiem wielu jubileuszy,
wśród których można wymienić :
• 1200 – lecie miasta Cieszyn,
• 600 – lecie bitwy pod Grunwaldem,
• 100 – lecie ustanowienia Dnia Kobiet
oraz ruchu harcerskiego,
• 30 – lecie powstania Solidarności,
• 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina,
• 5 rocznica śmierci Jana Pawła II,
Ale przede wszystkim dla nas, pracowników Banku Spółdzielczego w Kórniku, rok 2010 jest rokiem Jubileuszu 50
– lecia pracy zawodowej Naszego Kolegi
Mariana Olejnika.
Ale, zacznijmy od początku.
19 grudnia 1959 roku do Zarządu Kasy
Spółdzielczej w Kórniku wpłynęło podanie:
„Zwracam się uprzejmie z prośbą
o przyjęcie mnie do pracy w poczet pracowników umysłowych.”......
W odpowiedzi Zarząd Kasy Spółdzielczej podjął decyzję o przyjęciu obywatela
Mariana Olejnik z dniem 01 stycznia 1960
roku do pracy w charakterze pracownika
umysłowego – praktykanta – likwidatora
na okres próbny trzech miesięcy.
I wtedy rozpoczęła się historia życia zawodowego Naszego Dzisiejszego Jubilata.
• od 01 sierpnia 1960 roku zostały Panu
Marianowi powierzone obowiązki referenta kredytowego,
• od 1967 roku obowiązki samodzielnego
referenta kredytowego.
• dniu 28 marca 1973 roku została wydana decyzja o przeszeregowaniu od dnia
Katarzyna Zimniak
prezes Zarządu
i Marian Olejnik
Wśród gości Jubilata obecni byli: Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik, Irena Kaczmarek – Przewodnicząca Rady Miasta Kórnik, Paweł
Pawłowski – Prezes zarządu GBW SA,
Tadeusz Matuszewski były dyrektor kórnickiego banku oraz członkowie Rady
Nadzorczej, zarząd i pracownicy. Trzech
przedstawicieli Bractwa Kurkowego, którego aktywnym i najstarszym członkiem
jest Jubilat, dzięki tradycyjnym uniformom wspaniale uzupełniali, zebrane
w restauracji Biała Dama towarzystwo.
01 stycznia na stanowisko Kierownika
Sekcji Kredytowej.
• od 27 kwietnia 1976 roku powierzono
stanowisko starszego inspektora,
• od 01 października 1980 roku obowiązki starszego inspektora ekonomicznego,
• od 31 grudnia 1984 roku powierzono
stanowisko Kierownika Sekcji Kredytów, które podlegało bezpośrednio dyrektorowi Banku,
• w dniach 12 maja do 16 maja 1986 roku
Pan Marian ukończył z wynikiem bardzo dobrym I etap szkolenia podstawowego kursu dla rezerwy kadrowej kandydatów na stanowiska kierownicze,
Współpracownicy
Informator SGB nr 145
9
Aktualności
• od 17 kwietnia 1996 roku powierzono
obowiązki Naczelnika Wydziału Kredytów i Spraw Członkowskich,
W 1991 roku Rada Nadzorcza powołała pana Marian na Członka Zarządu,
a w roku 1999 na stanowisko Zastępcy
Prezesa Zarządu, które zajmuje do dziś.
Każdy z minionych dni zapisał się w historii Banku tysiącami:
• Wydanych decyzji kredytowych,
• Złożonych podpisów,
Niezliczoną ilością spotkań z naszymi
klientami. To wiele godzin spędzonych
nad lekturą obowiązujących przepisów
oraz opracowywaniu nowych regulacji.
To również zaangażowanie i trud włożony w dzieło kształcenia kolejnych pokoleń
naszych pracowników. To setki godzin
wspólnej pracy na posiedzeniach Zarządu.
W imieniu własnym Zarządu oraz
wszystkich pracowników pragnę złożyć
Panu wyrazy najwyższego uznania i sza-
cunku. Pańska wieloletnia wytężona praca i głębokie zaangażowanie przyczyniły
się w znaczący sposób do rozwoju Banku
Spółdzielczego w Kórniku i umocnienia
pozycji jaką możemy się poszczycić.
Dostojny Jubilacie ! Proszę o przyjęcie
najszczerszych życzeń zdrowia i dalszych
sukcesów na miarę dotychczasowych,
które w imieniu Zarządu, pracowników
i swoim własnym składam...
(skrót pochodzi od Redakcji)
Jak podnieść jakość obsługi Klienta? – propozycja banku zrzeszającego dla banków SGB
Audyty monitorujące jakość obsługi klienta
W
yobraźmy sobie bank o dobrej
jakości. Zapewne skojarzenia
byłyby różne: bank o atrakcyjnej ofercie produktowej, gdzie biurokracja jest sprowadzona do niezbędnego minimum, a obsługa taktowna,
miła i kompetentna; gdzie pracownicy
rozumieją potrzeby Klientów, a Klienci
z zadowoleniem korzystają z szerokiej
palety produktów.
Aby pytać o jakość dobrze wiedzieć, co
się na nią składa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że są to aspekty związane z wizerunkiem banku, z kompetencjami pracowników, relacjami z Klientami oraz ze
sprzedażą. Jesteśmy na etapie tworzenia
„Standardów Obsługi Klienta”, odnoszących się do sposobu obsługi Klienta, obsługi poczty elektronicznej i tradycyjnej,
prowadzenia rozmów telefonicznych, zasad dyskrecji oraz wyglądu pracowników.
Standardy te będą zawierały także „Przewodnik po sztuce sprzedaży”. W tym
miejscu koniecznie trzeba podkreślić, że
część Banków Spółdzielczych już posiada
swoje standardy, albo ma zestandaryzowaną część aspektów obsługi. W takich
przypadkach jesteśmy otwarci na współpracę w modyfikowaniu, dopracowaniu
lub dopełnieniu standardów. Korzystamy
z doświadczeń Banków Spółdzielczych,
a jednocześnie dzielimy się swoją wiedzą i pomagamy w monitorowaniu, na ile
standardy są przestrzegane.
W przypadku Banków nie posiadających standardów, a zainteresowanych ich
wdrożeniem, oferujemy pomoc w ich zredagowaniu oraz wcieleniu w życie. Po co?
Wyobraźmy sobie, że dzwonimy do banku
jako nowy, wyedukowany Klient, a po odebraniu telefonu słyszymy… ciszę. Albo
zamiast przedstawienia się pracownika
10
Informator SGB nr 150
słyszymy: „Kto mówi?”. Wówczas odczuwamy nieodpartą chęć upewnienia się,
czy to na pewno jest bank. Czy nie lepiej
byłoby, gdyby pracownik banku obligatoryjnie rozpoczynał rozmowę powitaniem,
przedstawieniem się z imienia i nazwiska
oraz powiedzeniem nazwy banku?
Możemy też wyobrazić sobie taką sytuację, że idziemy do banku i jesteśmy
niezdecydowani, czy chcemy lokatę, czy
może konto oszczędnościowe. Pracownik jest miły, ale monotonnym głosem
opowiada nam o lokacie i nie dopyta niezdecydowanego, nie określi jego potrzeb,
tylko pozwoli odejść z suchą informacją o produkcie. My akurat należymy do
niezdecydowanych – więc wychodzimy
z placówki niewiele wiedząc. Czy nie lepiej byłoby, aby pracownik banku umiejętnie poprowadził rozmowę, dążąc do finalizacji transakcji. I Bank i Klient mieliby
z tego korzyść.
Kiedy wprowadzimy standardy obsługi
jako obowiązujące, to wówczas ważnym
elementem będzie monitorowanie poziomu ich przestrzegania. Chodzi o to, żeby
np. wdrożenie standardów dotyczących
rozmów telefonicznych wyeliminowało
przypadkowe powiedzenie pracownika
do słuchawki: „Bank! Słucham?”. Stosowanie standardów rozmów telefonicznych spowoduje, że nasi Klienci będą
mieli pewność, że dodzwonili się do właściwego banku.
Uwzględniając ten proces, wnioskujemy, że będziemy mieli wiele zamówień
z Banków Spółdzielczych, które zechcą
podjąć z nami współpracę (do której gorąco zachęcamy), na audyty monitorujące jakość obsługi. Współpraca nie będzie
sprowadzała się tylko i wyłącznie do realizowania przez nas audytów w placów-
kach. Co prawda, do roli Tajemniczych
Klientów jesteśmy przygotowani, ale
oprócz tego pomagamy zainteresowanym
Bankom Spółdzielczym w tworzeniu lub
modyfikowaniu wszelkich standardów
jakości oraz w realizacji odpowiednich
warsztatów we współpracy z Zespołem
ds. Relacji z Bankami Spółdzielczymi, który przeprowadził już ich 14.
Obecnie realizujemy audyty diagnostyczne dla Banków, które zleciły nam
takie działania. Jesteśmy Tajemniczymi
Klientami, którzy od początku istnienia
Zespołu ds. Jakości i Wsparcia Pracowników Obsługi (czyli od października ubr.)
dotarli do 26 Oddziałów Banków należących do SGB. Dokonaliśmy 47 wizyt w placówkach Banków Spółdzielczych, a łącznie zrealizowaliśmy 126 pojedynczych
audytów.
Wyniki audytów diagnostycznych zaowocowały chęcią dalszej współpracy
Banków Spółdzielczych objętych takimi
działaniami. Realizujemy we współpracy
z Bankami Spółdzielczymi badania poziomu wdrożenia dotychczasowych standardów lub tworzenie nowych, na użytek zainteresowanych Banków Spółdzielczych.
Coraz częściej Banki Spółdzielcze chcą
dokładnie poznać obecny stan obsługi
Klientów. Mamy nadzieję, że audyty dotyczące poziomu jakości obsługi Klientów
będziemy mogli zrealizować dla coraz
większej liczby Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej, co zaowocuje współpracą
na rzecz wzrostu poziomu jakości obsługi
Klienta, przekładającą się na zwiększenie
sprzedaży.
Grażyna Nader
Departament Sieci i Sprzedaży GBW SA
Edukacja
Akademia profesjonalnego bankiera na półmetku
J
uż 201 osób rozpoczęło doskonalenie kwalifikacji i umiejętności w ramach – realizowanego przez konsorcjum 7
banków spółdzielczych z terenu województwa łódzkiego – projektu szkoleniowego dofinansowanego
z środków Europejskiego
Marian Fita
Funduszu Społecznego.
Konsorcjum powstało w 2008 roku
z inicjatywy Mariana Fity, Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie,
który dostrzegł ogromną szansę jaką dają
środki unijne przeznaczone na kształcenie. Do konsorcjum zostały zaproszone
banki spółdzielcze w: Białej, Błaszkach,
Działoszynie, Ruścu, Sieradzu i Zduńskiej
Woli. Po przeanalizowaniu potrzeb szkoleniowych uczestnicy konsorcjum zwrócili
się o merytoryczne wsparcie przy pisaniu
projektu do Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji z Poznania.
Dzięki wspólnej pracy zarządów siedmiu banków został wypracowany projekt
szkoleniowy pt. „Dla rozwoju lokalnego
– Akademia Profesjonalnego Bankiera”.
Wartość projektu to prawie 1.000.000,00
złotych z tego blisko 800.000,00 to
środki unijnego wsparcia.
W ramach Akademii Profesjonalnego Bankiera realizowane są
następujące bloki tematyczne:
1. aktywna sprzedaż
2. skuteczny doradca finansowy
3. skuteczny lider
4. europejskie studium bankowości
5. szkolenia e-learningowe z zakresu
umiejętności miękkich
Tematyka szkoleń i zakres działań
w projekcie wynikają ze strategii rozwoju banków oraz badania ich potrzeb
szkoleniowych. Dofinansowanie projektu
pozwoliło przełamać istniejącą barierę
kosztową, przyczynia się do podniesienia jakości obsługi poprzez przeszkolenie
pracowników z wiedzy ogólnobankowej
i obsługi klienta. Realizowany projekt
wpływa na poprawę efektywności pracy
i, dzięki udziałowi kadry kierowniczej,
zwiększeniu skuteczności zarządzania.
Podczas ostatniego spotkania Komitetu Sterującego projektem, w którym
uczestniczyli Prezesi i główni księgowi
banków spółdzielczych w Lututowie,
Białej, Błaszkach, Działoszynie, Ruścu,
Sieradzu i Zduńskiej Woli podkreślono, iż
mimo koniecznego dużego nakładu pracy
związanego z przestrzeganiem procedur
unijnych warto było zawiązać konsorcjum, gdyż dzięki temu pracownicy mogą
uczestniczyć na miejscu w profesjonalnych szkoleniach dostosowanych do oczekiwań i bazujących na produktach i usługach oferowanych przez te banki. W okresie od kwietnia do grudnia 2009 roku
odbyły się 28 zjazdy szkoleniowe podczas
których zrealizowano 420 godzin szkolenia. To prawie 9400 uczestnikogodzin.
Redakcja Informatora gratuluje uczestnikom konsorcjum umiejętności wsparcia
rozwoju kadr przy wykorzystaniu środków unijnych i życzy wytrwałości w realizacji projektu oraz wielu nowych śmiałych inicjatyw edukacyjnych.
Konkurs Promotor Wiedzy rozstrzygnięty!
Konkurs Promotor Wiedzy ogłoszony przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji jesienią
2009 roku został rozstrzygnięty.
C
elem konkursu było uhonorowanie
banków spółdzielczych, które będąc liderami w zakresie uczestnictwa swoich pracowników w organizowanych przez nas szkoleniach, w minionym
kwartale okazały nam najwięcej zaufania
i w najwyższym stopniu przyczyniły się
do rozwoju spółki, poszerzenia jej oferty szkoleniowej, zachodzących zmian
jakościowych oraz nakreślenia wskazówek na przyszłość. Celem konkursu było
także podkreślenie ich niezwykle aktywnej postawy i wyjątkowego zrozumienia
i poparcia dla idei „uczenia się przez całe
życie” (ang. lifelong learning), która ma
coraz większe znaczenie na silnie konkurencyjnym rynku, wymuszającym wysoką
specjalizację i profesjonalizację pracy.
W oparciu o analizę zebranych danych
Komisja Konkursowa przyznała nagrody
w trzech kategoriach:
1. Bank Spółdzielczy, który w okresie od
1 września do 31 grudnia 2009r. przeszkolił w BODiE największą liczbę osób.
2. Bank Spółdzielczy, który w okresie od
1 września do 31 grudnia 2009r. przeszkolił
w BODiE największą liczbę osób w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników.
3. Bank Spółdzielczy, który w okresie od
1 września do 31 grudnia 2009r. miał najwyższe obroty z BODiE w zakresie zakupu
usług edukacyjnych.
Dla wszystkich laureatów konkursu
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji
ufundował: Nagrodą główną w każdej
kategorii – profesjonalny, multimedialny
laptop wraz z pakietem szkoleń e-learningowych o wartości 5 000,00 zł.
Dodatkowo Komisja Konkursowa postanowiła przyznać w każdej z kategorii po
dwie nagrody specjalne dla banków spółdzielczych, które zajęły drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii. Nagrody specjalne
to specjalne bony edukacyjne o wartości
1 000,00 zł do wykorzystania na szkolenia realizowane w oddziałach BODiE w Poznaniu,
Bydgoszczy, Tczewie lub Warszawie w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2010 r.
W pierwszej kategorii (największa
liczba przeszkolonych): nagrodę główną
otrzymał: Bank Spółdzielczy w Koronowie, nagrody specjalne otrzymały: Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie,
Bank Spółdzielczy w Chodzieży.
W drugiej kategorii (największa liczba
przeszkolonych w stosunku do liczby zatrudnionych): nagrodę główną otrzymał:
Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, nagrody
specjalne otrzymały: Bank Spółdzielczy
w Osiu, Bank Spółdzielczy w Błaszkach.
W trzeciej kategorii (najwyższe obroty):
nagrodę główną otrzymał: Rejonowy Bank
Spółdzielczy w Lututowie, nagrody specjalne otrzymały: Bank Spółdzielczy w Sztumie, Bank Spółdzielczy we Wschowie.
Wszystkim nagrodzonym w imieniu Zarządu i pracowników Bankowego Ośrodka
Doradztwa i Edukacji składam serdeczne
gratulacje.
info. Bodie
Informator SGB nr 145
11
Leasing
POL­SKI LE­ASING SGB
­to leasing bankowości spółdzielczej
to co naj­lep­sze w le­asin­gu...
...Konkur s 2009 r ozstr zygnięty...
Oto wyniki kolejnej edycji organizowanego przez SGBTRANS-LEASING konkursu dla banków i doradców współpracujących z nami w zakresie Polskiego Leasingu SGB.
Co roku nagradzamy najlepsze Banki i najlepszych Doradców bankowych, którzy osiągnęli najwyższe wartości i ilości podpisanych umów leasingowych z naszym udziałem.
W roku 2009 Komisja nagrodziła następujących zwycięzców:
Liderzy leasingowi 2009 wśród Banków SGB, to:
I miejsce: Poznański Bank Spółdzielczy nagroda:
projektor multimedialny
II miejsce: Bank Spółdzielczy w Przemkowie
Nagroda: projektor multimedialny
III miejsce: GBW SA I Oddz. w Poznaniu nagroda:
fotoaparat cyfrowy
...Konferencja SGB i MBR...
W dniu 19 stycznia 2010r. nasza Spółka miała możliwość
zaprezentowania swojej oferty współpracy z bankami na
Konferencji SGB i MBR.
Nasza propozycja, to:
bs-leasing, czyli leasing bankowości spółdzielczej opracowany w celu poszerzenia oferty
Banków Spółdzielczych o popularne na rynku
narzędzie wspierające rozwój Państwa klientów prowadzących działalność gospodarczą.
Chcemy, żeby POLSKI LEASING SGB był prototypem dla bs-leasing, który połączy doświadczenia wszystkich dotychczasowych i kolejnych Banków Spółdzielczych
współpracujących z nami i oferujących leasing SWOIM
KLIENTOM.
..odr obina statystyki...
W kolejnych latach współpracy największe obroty
w zakresie leasingu w Grupie SGB uzyskali:
2. Liderzy leasingowi 2009 wśród Doradców pod względem sumy wartości netto zrealizowanych umów w roku
kalendarzowym 2009:
I miejsce: Pani Magdalena Prentka
Nagroda: Monitor LCD 42”
II miejsce: Pan Marek Brych
Nagroda: Kamera cyfrowa
III miejsce: Pani Barbara Litowińska
Nagroda: Kuchenka mikrofalowa
3. Najaktywniejszy Doradca 2009 pod względem liczby
zrealizowanych transakcji leasingowych w roku kalendarzowym 2009:
I miejsce: Pan Łukasz Koźliński
Nagroda: Lodówka + foto aparat cyfrowy
Komisja postanowiła wyróżnić spośród wszystkich
uczestników konkursu, tych doradców, którzy doprowadzili do zawarcia przynajmniej jednej umowy leasingowej
z SGB-TRANS-LEASING w 2009r. i przyznała im nagrody
pocieszenia w postaci gadżetów z logo firmy. Lista nagrodzonych znajduje się na naszej stronie www.TL.com.pl
Gratulujemy zwycięzcom życząc
kolejnych sukcesów.
12
Informator SGB nr 150
PBS Poznań
PBS Poznań
GBW SA
BS Gniezno
BS Pleszew
2005
2006
2007
2008
2009
Tendencje w sprzedaży w Grupie w poszczególnych latach
prezentują się następująco:
2005
2006
2007
2008
2009
... zapr oszenie...
Zapraszamy do współpracy kolejne Banki z Grupy SGB.
POLSKI LEASING SGB – to Wasz produkt.
Aktualności
Informator SGB nr 145
13
SGB i JST
10. coroczna Konferencja Bodie Sp. z o.o. i GBW SA
dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego
Fotoreportaż z Konferencji
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji, która odbyła się
16 lutego br. było „Kreowanie wizerunku Jednostek Samorządu Terytorialnego i Banków Spółdzielczych na wspólnym rynku usług”.
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat
roli instytucji finansowych i JST w promocji lokalnego rynku, prof. dr
hab. Henryka Mruka z UE w Poznaniu, świetnego mówcy i fachowca
z dziedziny marketingu.
14
Informator SGB nr 150
Maciej Orłoś, który był prelegentem konferencji przedstawił narzędzia kreowania zmian w społecznościach lokalnych z naciskiem na
komunikację społeczną.
Blisko 250 osób uczestniczących w konferencji, miało możliwość
wysłuchania oferty dla JST, prezentowanej przez Ryszarda Lorka,
wiceprezesa zarządu GBW SA. O współpracy SGB i JST piszemy obok,
w artykule Jarosława Wiśniewskiego „Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego”.
Ł.K
SGB i JST
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego
O tym że jednostki samorządu terytorialnego są strategicznymi klientami Banków Spółdzielczych i jedną z głównych grup klientów Spółdzielczej Grupy Bankowej nie trzeba już nikogo informować i przekonywać.
W
ieloletnia i udana współpraca
oparta o bezpośrednie i bliskie
relacje między samorządami
a bankami umożliwia rozwój społeczności lokalnej i rozbudowę infrastruktury
komunalnej po stronie samorządu oraz
bezpieczne rozwijanie działalności finansowej po stronie banku spółdzielczego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zaangażowanie SGB w finansowanie samorządów z roku na rok wzrasta. W ciągu
ubiegłego – 2009 roku – zaangażowanie
Grupy w finansowanie samorządów przekroczyło miliard złotych i wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 47%,
a nie było to łatwe wobec obowiązku stosowania procedur Prawa zamówień publicznych przy praktycznie każdym kredycie. Przyrost obliga kredytowego jest
stały i dynamiczny. Obrazuje go poniższy
wykres – dane w mln zł.
Po stronie depozytowej panuje stan
równowagi – depozyty samorządów terytorialnych w SGB zmalały w porównaniu
z końcem roku 2008 o 2%. Jako bankowcy, zauważamy stały wzrost potrzeb
kredytowych naszych klientów, jednakże
przyrost potrzeb samorządów terytorialnych jest tak gwałtowny, że może budzić
niepokój sektora bankowego.
Nasze wieloletnie doświadczenie w finansowaniu tego sektora i indywidualne
traktowanie każdej gminy, miasta i powiatu powoduje, że możemy z większym
zaufaniem podejść do każdego z tych kredytobiorców i jego potrzeb. A powody
zwiększenia finansowania zewnętrznego
mogą być i najczęściej są bardzo różne.
Począwszy od zmniejszających się możliwości finansowania inwestycji dotacjami
celowymi z budżetu centralnego i funduszy krajowych przez opóźniające się
płatności przedsięwzięć finansowanych
ze środków UE, do wzrastających kosztów
generowanych przez szeroko rozumianą
oświatę, czy konieczność wsparcia placówek ochrony zdrowia. Jednym z powodów sięgania po kredyt czy obligacje
jest też konieczność spłaty wcześniejszych zobowiązań. Możliwość taką dają
wprawdzie przepisy ustawy o finansach
publicznych lecz nieodmiennie kojarzy
się to z „rolowaniem” kredytów – przy-
Zaangażowanie kredytowe SGB w JST
1029
678
698
563
398
349
2004
2005
2006
czyną upadku wielu przedsiębiorstw na
początku lat 90-tych. Finansowanie spłaty wcześniejszych zobowiązań łączy się
też ze zmianą warunków kredytowania
przeważnie na mniej korzystne. Rosną
więc koszty obsługi i zmniejsza się możliwość pozyskiwania kolejnych kredytów
czy emisji obligacji. Mimo to korzystanie
z kredytów lub szerzej – zewnętrznych
źródeł finansowania – należy traktować
jako zjawisko generalnie korzystne dla
samorządów. Pozwala na szybszą realizację niezbędnych lokalnej społeczności
inwestycji oraz absorpcję środków UE.
Cierpliwość i pracowitość
samorządowców i finansujących
je banków były wystawione
na cięższe próby
Zjawiskiem, które z punktu widzenia
banków jest najmniej korzystne dla wzajemnej współpracy, a przy tym całkowicie
niezależnym od samorządów, jest zmiana
warunków funkcjonowania budżetów samorządów lokalnych i zasad w oparciu
o które współpraca ta przebiega. W minionym roku przyjęta została nowa ustawa o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1240) oraz dwie nowelizacje Prawa
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 206 poz.
1591 oraz Dz.U. Nr 223 poz. 1778). Zmiana warunków funkcjonowania zawsze,
a w szczególności zmiana środowiska
prawnego i ekonomicznego klienta, powoduje zwiększenie kosztów obsługi po
stronie współpracujących z nim banków.
Banki muszą „nauczyć się” nowych prze-
2007
2008
2009
pisów, przełożyć je na własne regulacje
i procedury. Nawet w bankach tak elastycznych jak nasze proces ten trwa i niestety kosztuje.
Komentując wprowadzone zmiany
najważniejsze wydaje się wprowadzenie
zmian w zasadach wyznaczania zdolności
kredytowej jednostek samorządu terytorialnego ujęte w art. 243 i następnych
nowej ustawy o finansach publicznych.
Przejście z systemu dwóch wskaźników
15% spłat w roku do dochodów i 60%
zadłużenia ogółem do dochodów (art.
169 i 170 ustawy o finansach publicznych
z 2005 roku) na system oparty na relacji
spłat do dochodów, która nie może być
większa niż średnia relacja z trzech poprzednich lat, dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem (art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.). Aby zaoszczędzić samorządom „szoku bezkredytowego” oraz
umożliwić realizację wielu zadań finansowanych w oparciu o środki zewnętrzne
wejście w życie tego przepisu odroczono
do czasu opracowywania uchwał budżetowych na 2014 rok (art. 121 ustawy przepisy wprowadzającej ustawę o finansach
publicznych – Dz.U. nr 157 poz. 1241).
Zmiana ta wymusza nie tylko bardzo
rozsądne planowanie obciążenia budżetu
samorządu kosztami obsługi zobowiązań,
ale stymuluje również do generowania
nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (a tym samym ograniczania wydatków bieżących) w latach
2011-2013.
Informator SGB nr 145
15
Aktualności – oferta
Oczywiście można stwierdzić, że wystarczy by samorząd dokonał kilku spektakularnych transakcji na rynku nieruchomości sprzedając atrakcyjne elementy
majątku komunalnego, by zapewnić sobie
formalną możliwość zaciągania większych zobowiązań w kolejnych latach.
Implikuje to jednak konieczność znalezienia w budżecie samorządu środków
na spłatę zaciągniętych zobowiązań przy
względnie stałym poziomie dochodów
bieżących i wydatków bieżących). Zmiana
ta wymusza również zmianę podejścia
bankowców do problemu zdolności kredytowej samorządu. Nie wystarczy już
„mieszczenie się w procentach” wytyczonych przez ustawę, należy opracować
i wdrożyć metodę badania relacji spłat do
dochodów oraz relacji nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku i pomniejszonych
o wydatki bieżące do dochodów ogółem.
Nie wystarczy już prognoza długu jednostki samorządowej i pozytywna opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Banki będą musiały otrzymać dane wygenerowane przez
skarbników jednostek samorządowych
lub samodzielnie wyłuskać je z dostępnej
sprawozdawczości budżetowej.
Również zmiany wprowadzone w prawie zamówień publicznych zmienią dotychczasowe relacje banków z samorzą-
dami terytorialnymi. O ile zmiany wprowadzone przez tzw. mała nowelizację
(zwaną też antykryzysową) z 5 listopada
2009 r. nie powodują większych zmian
to duża nowelizacja z 2 grudnia 2009r.
bardzo poważnie zmienia (a nawet ogranicza) środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Podjęta w celu przyśpieszenia postępowania likwidacja środka o nazwie „protest” likwiduje możliwość zmuszenia zamawiającego do przeanalizowania kwestionowanej czynności pod kątem szans
wygrania ewentualnego sporu prawnego,
czego nie gwarantuje dodane w zamian
„informowanie o naruszeniu prawa”.
Uczynienie z Krajowej Izby Odwoławczej
organu pierwszej instancji w sporach
między zamawiającymi a oferentami przy
jednoczesnym wyznaczeniu 15 dniowego
terminu na rozstrzygnięcie sprawy, może
doprowadzić do jego szybkiego zablokowania ilością wpływających spraw i paraliżu właściwego polskim sądom.
Z doświadczenia Spółdzielczej Grupy
Bankowej możemy stwierdzić, że spory
powstałe na tle stosowania przepisów
Prawa zamówień publicznych do usług
bankowych niezwykle rzadko wychodziły
poza poziom protestu, a fachowość samorządowców i skrupulatność bankowców
pozwalały na wydawanie rozstrzygnięć
satysfakcjonujących dla uczestników postępowań a przy tym uwzględniającego interes zamawiającego. Pozbawienie
nas tego narzędzia załatwiania sporu
we własnym gronie – zamawiający i oferenci – raczej nie przyśpieszy postępowań. Działająca metodą zerojedynkową
(tzn. spełnia / nie spełnia wymagań lub
warunków) Krajowa Izba Odwoławcza
w specyficznych sprawach bankowych
prawdopodobnie będzie jedynie oddalała
odwołania lub nakazywała powtórzenie
czynności.
Reasumując powyższe rozważania możemy śmiało stwierdzić, że cierpliwość
i pracowitość samorządowców (i finansujących je banków) była wystawiana
już na cięższe próby, jak choćby przekazanie finansowania oświaty, obowiązek
tworzenia gimnazjów, reforma finansów
publicznych i zmiana systemu podziału
dochodów z podatku dochodowego od
osób fizycznych, reforma systemu ochrony zdrowia i przerzucenie szpitali na barki powiatów i województw. Samorządy
radziły i radzą sobie z tamtymi wyzwaniami więc na pewno pokonają następne
przeciwności w czym zawsze mogą liczyć
na pomoc banków Spółdzielczej Grupy
Bankowej.
Jarosław Wiśniewski
Departament Kredytów
Linia kredytowa KfW dla MŚP
„Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są motorem gospodarki europejskiej.
Są one głównym źródłem zatrudnienia, budzą ducha
przedsiębiorczości i innowacji w UE.”
Günter Verheugen
MŚP/MMP, czyli o kim mowa
Definiując i kategoryzując przedsiębiorców w pierwszej kolejności należy
przywołać zalecenie Komisji Wspólnot
Europejskich, według którego przedsiębiorstwem jest podmiot prowadzący
działalność gospodarczą bez względu na
jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność
Kategoria przedsiębiorstwa
Mikroprzedsiębiorstwa
Małe
Średnie
16
Informator SGB nr 150
na własny rachunek oraz firmy rodzinne
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.1 Kategorię przedsiębiorstwa określają
próg zatrudnienia oraz pułapy finansowe,
zgodnie z poniższym zestawieniem:
Wyżej wymieniona unijna definicja
MŚP rozróżnia też trzy typy przedsiębiorstw, w zależności od ich związków
Liczba zatrudnionych osób
< 10
< 50
< 250
i
Roczny obrót
< 2 mln euro
< 10 mln euro
< 50 mln euro
z innymi przedsiębiorstwami pod względem udziału w kapitale, prawach głosu
lub wywierania dominującego wpływu.
Rozróżnienie to jest konieczne, aby ustalić jasny obraz sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstwa i wykluczyć te podmioty, które tak naprawdę nie są MŚP. Generalnie większość MŚP to przedsiębiorstwa
niezależne, gdyż działają one całkowicie
samodzielnie lub posiadają mniejszościo-
lub
Suma aktywów bilansu
< 2 mln euro
< 10 mln euro
< 43 mln euro
Aktualności – oferta
we udziały (mniej niż 25%) w jednym lub
kilku innych przedsiębiorstwach. Jeśli
wysokość tych udziałów wzrośnie maksymalnie do 50%, wówczas uznaje się, że są
to przedsiębiorstwa partnerskie. Powyżej
tego pułapu przedsiębiorstwa uważa się
za związane.2
„Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają główną rolę w gospodarce europejskiej. (…) W rozszerzonej Unii Europejskiej liczącej 25 państw około 23 mln MŚP
stanowi 99% wszystkich przedsiębiorstw
i zapewnia około 75 mln miejsc pracy.”3
Nie inaczej jest w Polsce, gdzie procentowy udział firm z sektora MŚP w ogólnej
liczbie firm jest porównywalny z unijnym.
W 2007 r. W ramach MSP, małe i mikroprzedsiębiorstwa (MMP) stanowiły ponad
99% przedsiębiorstw zarejestrowanych
w REGON, zaś przedsiębiorstwa średniej
wielkości blisko 1%.4 Właśnie owa liczebność, jak również duży wkład w tworzenie PKB, sprawiają, iż pomimo niewielkiego zasięgu działania i małego wpływu na
otoczenie, w którym funkcjonują, małe
i średniej wielkości przedsiębiorstwa
mają duże znaczenie w kształtowaniu gospodarki zasługując nawet na miano siły
napędowej gospodarki5.
MŚP często napotykają jednak na bariery rynku. Mają trudności z uzyskaniem
kapitału lub kredytu, zwłaszcza w fazie
uruchamiania przedsiębiorstwa. Ich ograniczone zasoby mogą utrudniać dostęp do
nowych technologii lub innowacji.6 Od lat
głównym źródłem finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są
środki własne. W odniesieniu zaś do pozyskiwania środków zewnętrznych podstawowym źródłem finansowania jest kredyt
bankowy.7 Jednak, jak wynika z Raportu
o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przygotowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskanie kredytu przez małe firmy
nie jest łatwe a kredytu długoterminowego szczególnie trudne.8
Międzynarodowa współpraca
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
sektora MŚP Spółdzielcza Grupa Bankowa udostępniła linię kredytową dedykowaną właśnie małym podmiotom
gospodarczym na inwestycje długoterminowe. W czerwcu 2007 r. Gospodarczy
Bank Wielkopolski SA, reprezentując Spółdzielczą Grupę Bankową, podpisał umowę
z niemieckim bankiem Kreditanstalt für
Wiederaufbau Bankengruppe (KfW) dotyczącą refinansowania kredytów z Programu dla małych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Program wiąże się ze wsparciem Unii
Europejskiej w ramach tzw. Pomocniczego
Programu Działań. Częściowe refinansowanie zapewnia również Bank Rozwoju
Rady Europy (CEB). Podpisana umowa to
równowartość w złotych 5 milionów EUR,
które na korzystnych warunkach banki SGB oraz spółka SGB-TRANS-LEASING
mogą zaoferować swoim klientom.
Garnitur szyty na miarę,
czyli Kredyt z linii KfW
Z oferty, tj. kredytu KfW mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne, osoby fizyczne i prawne
mogące uzyskać wpis do rejestru sądowego, spełniające przedstawione na wstępie
kryteria MŚP i będące przedsiębiorstwami
niezależnymi. Podmiotami preferowanymi przy udzielaniu kredytu są mikroprzedsiębiorstwa.
W ramach linii nie jest możliwe refinansowanie, czyli zastępowanie jednego
finansowania innym. Wyłączone z finansowania są również projekty związane
z hazardem (sic!), obrotem nieruchomościami, bankowością, ubezpieczeniami,
pośrednictwem finansowym oraz produkcją i handlem bronią.
Kredyty udzielane są przez wszystkie
Oddziały GBW SA oraz Banki Spółdzielcze
SGB, które podpisały lub podpiszą z GBW
SA umowę o współpracy w tym zakresie.
Nowa linia kredytowa dała również
szansę podniesienia jakości obsługi sektora MŚP poprzez wykorzystanie środków
pomocy technicznej z budżetu UE. Dzięki tym środkom została przeprowadzona
analiza konkurencji SGB w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw oraz analiza
lokalnego rynku wybranych banków spółdzielczych. Opracowano również strategię komunikacji marketingowej z sektorem małych i mikroprzedsiębiorstw
oraz zrealizowano kampanię promocyjną
w oparciu o tę strategię. Przeprowadzone
w ramach wspomnianych środków bada-
Warunki linii kredytowej KfW dla MŚP
Linia kredytowa
Program dla mikro i małych przedsiębiorstw
w Polsce
Przeznaczenie kredytu:
długoterminowe finansowanie nowych inwestycji w środki trwałe z możliwością finansowania
do 30% nakładów na środki obrotowe związane
z uruchomieniem inwestycji
bezgotówkowo poprzez dokonanie przez bank
zapłaty za przedstawione faktury lub też na
wskazany przez kredytobiorcę rachunek wykonawcy, po przedstawieniu przez kredytobiorcę
zaakceptowanych przez bank dokumentów
poświadczających zakup lub wykonanie usługi
do 275.000,00 PLN; preferowane są kredyty do
95.000,00 PLN (jedno przedsiębiorstwo w ramach całej linii może otrzymać łącznie kredyty na
kwotę maks. 475.000,00 PLN)
do 10 marca 2017 r.
do 1 roku
WIBOR 6M + marża do 4,5 p.p.
Forma i sposób wypłaty kredytu:
Kwota kredytu:
Okres kredytowania:
Karencja w spłacie kapitału:
Oprocentowanie maksymalne dla
kredytobiorcy:
Prowizja dla kredytobiorcy:
Spłata kapitału przez kredytobiorcę:
do 2,5%
miesięcznie lub kwartalnie
Informator SGB nr 145
17
Aktualności – oferta
nia co do potrzeb banków SGB w zakresie
narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania relacjami z klientami sektora MŚP pozwoliły zmodyfikować funkcjonujący system EURO-KONSULTANT.
Przeprowadzono również serię szkoleń
kadry banków spółdzielczych i GBW SA
w zakresie m.in.:
• analizy finansowo-ekonomicznej sektora MMP,
• oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
sektora MŚP,
• podstaw marketingu i promocji produktów bankowych adresowanych do sektora MMP oraz
• praktycznych technik sprzedaży produktów i usług bankowych dla sektora
MMP.
Naturalni partnerzy
duże przedsiębiorstwa sporadycznie.
Także w zakresie funkcjonowania banków
w sektorze prywatnych podmiotów gospodarczych, mikro i mały przedsiębiorca
będzie podstawowym klientem.9 Badania wskazują, iż bank spółdzielczy jest
wybierany przez mikroprzedsiębiorstwa
jako drugi główny bank, z którego najczęściej korzystają.10 Dlatego też naturalnym
wydaje się, że właśnie tam, u znanego
i sprawdzonego partnera, mały lokalny
przedsiębiorca będzie poszukiwać źródła
finansowania swoich inwestycji a ciągle
wzbogacana oferta Spółdzielczej Grupy
Bankowej stanie się szansą na poprawienie konkurencyjności i pozycji rynkowej
oraz rozwój mikro, małych i średnich firm.
Bogna Sadowska-Wawrzyniak
Departament Kredytów GBW SA
Przypisy:
Wyciąg z zalecenia Komisji 2003/361/WE
z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji
małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124
z 20.05.2003 r.,
2., 3., 6.
Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników
i wzór oświadczenia, Wspólnoty Europejskie,
2006,
4., 5.
Aleksander Żołnierski, Znaczenie sektora MŚP
w Polsce w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008,
red. Aleksander Żołnierski, Radom 2009,
7., 8.
Robert Wolański, Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w: Raport o stanie sektora
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
2007-2008, red. Aleksander Żołnierski, Radom
2009,
9.
Mruk Marketing, Analiza konkurencji Spółdzielczej
Grupy Bankowej w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Analiza przygotowana dla Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu,
10. Miejsce, znaczenie i perspektywy rozwoju dla bankowości spółdzielczej w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem Spółdzielczej Grupy Bankowej na
podstawie Audytu Mikroprzedsiębiorstw 2008,
Pentor RI 2009.
1.
W mikrootoczeniu większości banków
spółdzielczych zrzeszonych w SGB dominują MMP. Przedsiębiorstwa średniej wielkości występują zdecydowanie rzadziej,
Inicjatywa jeremie szansą dla banków spółdzielczych
K
rajowe przedsiębiorstwa mają
możliwość korzystania z unijnego
tortu jakim są fundusze europejskie. Obecny okres (lata 2007-2013) charakteryzuje się tym, że część kompetencji
w zakresie dysponowania funduszami
unijnymi przekazano na niższy szczebel
administracyjny w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych. Środkami zarządzają Urzędy Marszałkowskie, również
tymi o które ubiegać się mogą mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa na inwestycje,
także te charakteryzujące się innowacyjnością. Środki te zaliczane są do dotacyjnych instrumentów, polegających na
refundacji poniesionych kosztów. Jednak
Komisja Europejska postanowiła również
zastosować innowacyjne od dotychczasowych podejście do wsparcia sektora MSP
w postaci instrumentów inżynierii finansowej. W tym celu stworzono nowy mechanizm wsparcia – Inicjatywę JEREMIE.
Inżynieria finansowa
– charakterystyka
Nasilające się procesy globalizacyjne i liberalizacyjne doprowadziły do przenikania kapitału pomiędzy inwestorami oraz
poszczególnymi rynkami. Z pewnością
18
Informator SGB nr 150
oba procesy były źródłem
wielu korzyści osiąganych
na współczesnych rynkach
finansowych. Jednak z drugiej strony stały się również
przyczyną zwiększającego
się ryzyka transakcji finansowych, co wywołało poszukiwanie nowych metod
i sposobów jego redukcji.
Doprowadziło to do powstania i upowszechnienia
się inżynierii finansowej,
którą można określić jako Przemysław Pluskota
jedną z dziedzin nowoczesnych finansów
dostarczającą narzędzia do modelowania
i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz zarządzania ryzykiem
związanym z inwestycjami finansowymi.
Inżynieria finansowa poza wiadomościami czysto finansowymi w realizacji swych
celów wykorzystuje również techniki
ekonometryczne i matematyczne, które
umożliwiają modelowanie i prognozowanie zdarzeń na rynkach finansowych.
Łączy więc wiedzę i zdobycze z zakresu
finansów, matematyki finansowej oraz
informatyki i ekonometrii. Inżynieria finansowa może być również rozumiana
jako sposób finansowania projektów go-
spodarczych, w których wykorzystywane są różne kombinacje instrumentów, form
i instytucji finansowych.
Instrumenty inżynierii finansowej postanowiła również wykorzystać Komisja
Europejska w okresie programowania na lata 20072013 w celu wspierania rozwoju gospodarczego Unii
Europejskiej. Poza wsparciem sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw
(JEREMIE) będą również wykorzystywane w rewitalizacji ośrodków miejskich
(JESSICA), czy w popularyzacji, rozwoju
i wzmocnieniu instytucji mikrokredytowych (JASMINE).
Instrumenty inżynierii finansowej wykorzystywane w realizacji polityki spójności na terenie UE charakteryzując się odnawialnym (rewolwingowym) charakterem,
nie mają cech bezzwrotnych dotacji jak
dotychczas, co daje szansę skorzystania
przez większą liczbę beneficjentów. Pojawia się również możliwość wykorzystania
efektu dźwigni finansowej, gdyż środki są
reinwestowane, a także istnieje szansa ich
zwiększenia poprzez pozyskanie dodatko-
Aktualności
wego finansowania w postaci środków
prywatnych. Nowością jest również możliwość stosowania (opcjonalnie) instytucji
Funduszu Powierniczego (Holdingowego),
który będzie zarządzał środkami i organizował instrumenty zwrotne wsparcia dla
przedsiębiorstw.
Geneza Inicjatywy JEREMIE
JEREMIE (Joint European Resources for
Micro-to-Medium Enterprises) czyli pozadotacyjny mechanizm wsparcia mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw. Jest
to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego (EFI)1, która opiera się na
instrumentach odnawialnych. Ideą utworzenia Inicjatywy JEREMIE było wypełnienie luki finansowej w zakresie instrumentów wparcia sektora MSP, zwiększenie
podaży kapitału, w tym również kapitału
ryzyka, dla przedsiębiorstw, zwłaszcza
najmniejszych na szczeblu regionalnym.
Instrumenty oddziaływania powinny zostać ukierunkowane w szczególności na
obszar w którym występują znaczne niesprawności rynku.
W celu wzrostu innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki,
niezbędne jest umożliwienie rozwoju
w szczególności mikro i małym przedsiębiorstwom poprzez łatwiejszy dostęp do
kapitału. Niedostateczny dostęp lub jego
brak są głównymi przyczynami ograniczania ich rozwoju. Bariery te chociaż w części ma zniwelować Inicjatywa JEREMIE
dzięki dostarczeniu kapitału przedsiębiorstwom, które z wielu przyczyn (wysokie
ryzyko związane z innowacyjnością, krótki okres funkcjonowania, krótka historia
kredytowa lub jej brak, brak zabezpieczenia) nie mogą korzystać z zewnętrznego
zasilania np. w postaci kredytów. Inicjatywa JEREMIE istotną rolę przywiązuje również do kapitału podwyższonego ryzyka
(venture capital) oraz wzrostu jego dostępności. Instrumenty inżynierii finansowej
w ramach JEREMIE mają docierać w miejsca, w które nie dociera komercyjny sektor bankowy. W szczególności w obszary
i grupy przedsiębiorców ograniczanych
niedoskonałościami rynku (wysokie ryzyko, innowacyjny pomysł).
Koncepcja JEREMIE została po raz
pierwszy zaprezentowana na spotkaniu
Komisji Europejskiej w październiku 2005
roku, jako narzędzie służące rozwojowi
przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie
dostępu do finansowania w kontekście
środków unijnych w latach 2007-20132.
Następnie w maju 2006 roku podpisano
memorandum pomiędzy Komisją Europejską i EFI dotyczące współpracy przy rozwijaniu Inicjatywy oraz zostały przeprowadzone pierwsze analizy ewaluacyjne
dotyczące istoty i zakresu występowania
luki finansowej w poszczególnych regionach. W roku 2007 została podpisana
pierwsza umowa finansowa z instytucją
zarządzającą, a w marcu 2009 roku uruchomiono platformę współpracy JEREMIE,
służącą wymianie informacji, doświadczeń oraz poglądów na temat wdrażania
i funkcjonowania Inicjatywy.
Warunkiem wdrożenia JEREMIE było
sporządzenie studiów ewaluacji, w każdym kraju lub regionie zainteresowanym
wsparciem, polegającej na zidentyfikowaniu i skwantyfikowaniu luki pomiędzy podażą i popytem na produkty inżynierii finansowej (venture capital, w tym również
seed capital, kredyty, pożyczki, poręczenia). Każda ewaluacja zakończona została
proponowanym planem działania w celu
zredukowania oszacowanej luki oraz propozycjami rozwiązań. Określono również
stopień wykorzystania instrumentów finansowych oraz zaproponowano te, które mają być wykorzystywane w ramach
Inicjatywy wraz pośrednikami finansowymi3. EFI sfinalizował 55 narodowych
i regionalnych studiów ewaluacyjnych (19
na poziomie krajowym, 36 na poziomie
regionalnym). 15 państw złożyło ewaluacje wyłącznie na poziomie krajowym, co
oznacza, że JEREMIE będzie na tym właśnie poziomie wdrażane, 2 kraje – ewaluacje tylko na poziomie regionalnym, na-
tomiast 4 kraje przygotowały ewaluacje
na poziomie tak krajowym, jak i regionalnym (w tym również Polska). Łącznie
ewaluacje przeprowadziło 21 państw UE4.
W naszym kraju Inicjatywa wdrażana
jest na dwóch poziomach, dlatego zostało przeprowadzonych 5 raportów na
poziomie regionalnym (województwa:
dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz 1 na
poziomie krajowym5. Województwa te
brały udział w negocjacjach umowy o finansowaniu z EFI. Niestety negocjacje te
zakończyły się fiaskiem, co spowodowało
uruchomienie programu inną drogą, czyli
poprzez wybór Menadżera Funduszu Powierniczego spośród krajowych instytucji
finansowych.
Kolejnym etapem wdrażania programu (od 2007r.) było (jest) zorganizowanie
przez poszczególne regiony (kraje) konkursów na Menadżera Funduszu Holdingowego, czyli instytucje odpowiedzialne
za uruchomienie i funkcjonowanie projektu oraz podpisanie umów z pośrednikami
finansowymi. Etap trzeci (od 2008r.) to
już rzeczywista faza realizacji programu,
mianowicie uruchomienie oferty instrumentów inżynierii finansowej.
Modele Funduszu Holdingowego
w ramach Inicjatywy JEREMIE
Kraje członkowskie mają pewną dowolność w zakresie umiejscowienia Funduszu
Holdingowego (Powierniczego) i podmiotu, który będzie spełniał rolę Menadżera
Funduszu. Wśród dostępnych wariantów
wyróżnia się modele, w których rolę Funduszu Holdingowego mogą spełniać:
Rysunek 1.
Schemat wdrażania Inicjatywy JEREMIE
Źródło: opracowanie własne.
Informator SGB nr 145
19
Aktualności
Tabela 1.
Inicjatywa JEREMIE – proces wdrażania
EFI jako Fundusz
Powierniczy
Grecja
Rumunia
Łotwa
EFI wraz z instytucją
krajową
Poziom krajowy
Słowacja
Bułgaria
Litwa
Cypr
Malta*
Estonia*
Krajowa instytucja finansowa
Węgry
Hiszpania
Polska (PO Rozwój Polski
Wschodniej)
Litwa
Słowenia*
Poziom regionalny
Langwedocja-Roussillon
(Francja)
Campania, Sycylia,
Veneto*, Abruzja*
(Włochy)
Wyspy Kanaryjskie*
(Hiszpania)
Walia (Wielka Brytania) (plus
kredyt z EBI)
North-East (plus kredyt z EBI),
North-West* (EFI jako doradca)
(Wielka Brytania)
Owernia (Francja)
Andaluzja, Katalonia
(Hiszpania)
Dolnośląskie, Łódzkie,
Pomorskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie (Polska)
* Fundusze Powiernicze w trakcie negocjacji • Europejski Fundusz Inwestycyjny,
• Europejski Fundusz Inwestycyjny wraz
z instytucją krajową,
• krajowa instytucja finansowa.
Instytucja Funduszu Holdingowego
(Powierniczego) odgrywa kluczową rolę
w programie, gdyż zarządza środkami
przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO (IZ RPO). W złożonej wraz
z dokumentacją konkursową strategii
inwestycyjnej, wskazuje w jaki sposób
zamierza wspierać sektor MSP i za pomocą jakich instrumentów. Rolą Menadżera
Funduszu jest również nadzorowanie całego projektu poprzez jego monitorowanie, kontrolę oraz raportowanie o wynikach do IZ (schemat przedstawia rys. 1).
W Polsce Menadżerem Funduszu będzie krajowa instytucja finansowa.
W odniesieniu do pięciu wymienionych
województw jest to Bank Gospodarstwa
Krajowego, który uczestniczy także we
wdrażaniu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Działania „Instrumenty inżynierii finansowej”, w ramach
którego wesprze w pięciu regionach fundusze poręczeniowe dla zwiększenia dostępności MŚP do zewnętrznych źródeł
finansowania.
W pozostałych krajach (regionach) Unii
Europejskiej, które przeprowadziły analizy ewaluacyjne stosowane są wymienione wyżej modele. W niektórych krajach
20
Informator SGB nr 150
Źródło: opracowanie własne
rolę Funduszu Holdingowego (FH) będzie
pełnił EFI, w innych EFI wraz z instytucją krajową. Trzecim modelem, stosowanym również w Polsce jest pełnienie roli
FH przez krajową instytucję finansową
(tab. 1).
Inicjatywa JEREMIE w Polsce
Po przeprowadzeniu przez EFI procesu
ewaluacji oraz analizy luki finansowej
w poszczególnych regionach, zdiagnozowano stan sektora instytucji bankowych
(banki komercyjne, banki spółdzielcze)
oraz parabankowych (m.in. funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, instytucji
kapitału wysokiego ryzyka). Po niepowodzeniach negocjacyjnych z EFI, postanowiono wdrażać Inicjatywę JEREMIE bez
EFI jako Funduszu Holdingowego. W tym
celu ogłoszono konkurs na Menadżera za-
rządzającego Funduszem Holdingowym
JEREMIE. Wyniki konkursu poznano w III
kw. 2009 r., zwycięzcą został Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym Instytucje
Zarządzające podpisały umowy (tab. 2),
a następnie przekazały wkład finansowy.
W I kwartale 2010 roku planowany jest
termin ogłoszenia konkursów dla pośredników finansowych, po czym zostaną z nimi podpisane umowy (I stopnia)
i przekazane środki finansowe, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom (ok.
II kwartału 2010r.).
Zadania Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE sprowadzają się do
opracowania, realizacji oraz aktualizacji
Strategii Inwestycyjnej, opracowania zasad przeprowadzenia konkursów wśród
pośredników, negocjowania i zawierania
umów z pośrednikami, aktualizacji ich
biznes planów. Ponadto Menadżer Funduszu odpowiedzialny będzie za nadzorowanie Pośredników Finansowych, przeprowadzanie konkursów i zarządzanie
portfelem wkładów do Funduszu oraz
kontrolę umów zawieranych z pośrednikami. Natomiast pośrednicy finansowi
będą zawierać umowy II stopnia z przedsiębiorstwami (rys. 3.). Do instytucji pośredniczących między BGK a przedsiębiorcami zalicza się: fundusze poręczeniowe,
fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze,
banki komercyjne, fundusze transferu
technologii, parki technologiczne czy fundusze mezzanine.
Szczególną rolę powinny odegrać instytucje parabankowe (fundusze pożyczkowe
i doręczeniowe) oraz banki spółdzielcze.
BS-y, które charakteryzują się inną filozofią działania niż banki sieciowe (komercyjne), będąc bliżej klientów, lepiej znając ich
potrzeby, w tym właśnie powinny upatrywać możliwość skorzystania z programu,
osiągnięcia korzyści i przewagi.
Wachlarz instrumentów możliwych do
zastosowania w ramach JEREMIE jest dość
szeroki, w zależności od stadium rozwoju
Tabela 2.
Alokacja środków na Inicjatywę JEREMIE oraz data zawarcia umowy
w poszczególnych województwach
Województwo
Dolnośląskie
Łódzkie
Pomorskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Łącznie
Źródło: opracowanie własne
Alokacja środków (w mln zł)
405,73
188,63
287,39
501,30
280,00
1 663,05
Data zawarcia umowy
23.09.2009
25.09.2009
07.08.2009
21.07.2009
29.09.2009
Aktualności
Rysunek 2.
Schemat wspierania przedsiębiorstw poprzez Menadżera Funduszu JEREMIE
uzyskają dostęp do kredytów, elastyczność wsparcia, kilkukrotne wykorzystanie
funduszy. To czy Inicjatywa JEREMIE odniesie sukces, zależy od trafności wyboru
instrumentów inżynierii finansowej w regionach oraz stopnia ich wykorzystania
przez pośredników i przedsiębiorców. Instrumenty, które są udostępniane pośrednikom finansowym powinny efektywnie
i kompleksowo realizować potrzeby ostatecznych beneficjentów oraz umożliwiać
im zwiększenie absorpcji funduszy zewnętrznych w przyszłości. Czy Inicjatywa
JEREMIE spełni pokładane w niej przez
Komisję Europejską oczekiwania okaże się
w 2015 roku, czyli po upływie okresu na
jaki zostały podpisane umowy z BGK.
dr Przemysław Pluskota
Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński
Źródło: opracowanie własne
przedsiębiorstwa (tab. 3, 4). Każde województwo uzyskało pewną dowolność
w wyborze dostępnych instrumentów,
najbardziej odpowiednich dla danego regionu.
pierwszy podpisał umowę na stworzenie
Menadżera Funduszu była Grecja, która dokonała tego w czerwcu 2007 roku.
Następnie w jej ślady poszły Rumunia,
Łotwa i Litwa. Innowacyjność wsparcia
Tabela 3.
Produkty finansowe w ramach Inicjatywy JEREMIE
Wczesna faza
Faza
rozwoju
ekspansji
Kapitał ryzyka (venture capital)
Kredyty/pożyczki
Mikrokredyt
Gwarancje, poręczenia i reporęczenia
Pożyczki udziałowe
Instrumenty typu mezzanine
Finansowanie
transferu
Inwestorzy indywidualnie
technologii
Start-up
Kapitał założycielski
Instrumenty dłużne
Gwarancje i poręczenia
Instrumenty dłużne
Inne instrumenty
Źródło: opracowanie własne
Komisja Europejska z wielkim przekonaniem wdraża Inicjatywę JEREMIE. Po
raz pierwszy część środków dotacyjnych
(bezzwrotnych) została zamieniona na
instrumenty zwrotne (rewolwingowe),
które wraz z upływem umowy wracają do
Menadżera Funduszu. Krajem, który jako
przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom tego procesu. Przeprowadzone
wstępne analizy wskazują, że wiele instytucji odnosi (będzie odnosiło) korzyści. Do
najważniejszych zalicza się: zwiększony
dostęp do finansowania zewnętrznego,
dzięki któremu mikro, małe i średnie firmy
Przypisy:
1. COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July
2006 laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund
and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC),
No 1260/1999, art. 36.
2. Executive Summaries of Evaluations Studies on SME
Access to Finance n EU Member States/Regions carried
out by EIF in the Context of the JEREMIE Initiative
from 2006 to 2008, European Investment Fund ,1
march 2009, s. 4.
3. Memorandum of Understanding in respect of a coordinated approach to improving access to finance for
micro to medium enterprises in the regions supported
by the European Regional Development Fund between
The European Commission and The European Investment Fund, Brussels, 30may 2006 s. 2.
4. Kraje, które nie przeprowadziły u siebie badań
ewaluacyjnych to: Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Holandia.
5. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej (Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie,
Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie).
Tabela 4.
Produkty finansowe oraz ich procentowy udział w poszczególnych województwach
Produkty
Pożyczka globalna dla funduszy
pożyczkowych
Pożyczka globalna dla banków
Reporęczenie dla funduszy
poręczeniowych
Poręczenie portfelowe dla banków
Finansowanie transferu technologii
Finansowanie typu Mezzanine
Dolnośląskie
% alokacji środków w poszczególnych województwach
Łódzkie
Pomorskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
20
40
15
25
40
30
40
30
20
-
20
-
25
35
40
20
5
5
20
-
20
5
5
20
-
20
-
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BGK
Informator SGB nr 145
21
Aktualności
Szybko odpływająca rzeka funduszy unijnych
Nowe nurty działalności firmy doradczej POLSPA SGB CONSULTING
S
ytuacja gospodarcza i polityczna
kraju, spowodowała ogólnokrajowy wyścig w wydawaniu funduszy
unijnych na lata 2007-2013. Realizacja
szczytnego celu, jakim jest pobudzanie
gospodarki oraz „przy okazji” poprawa
wskaźników wydatkowania funduszy
unijnych, spowodowały, że na początku
roku 2010, praktycznie brak jest funduszy oferujących przedsiębiorcom dotacje na tradycyjne projekty inwestycyjne.
Najbardziej wyczerpane są zasoby regionalne (Regionalne Programy Operacyjne),
które stanowić miały podstawowe źródła
wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
Przykładowo w województwach wielkopolskim, lubuskim, pomorskim i dolnośląskim, z wyjątkiem konkursów zawężonych tematycznie oraz dla młodych
mikroprzedsiębiorstw, praktycznie nie są
już planowane konkursy dla przedsiębiorców. Jedynie w województwie kujawskopomorskim i zachodniopomorskim, planowane są konkursy dla MSP w tym roku.
Dobrym przykładem jest bank
Spółdzielczy w Nowym Tomyślu,
który otrzymał ze środków unijnych dofinansowanie na projekt
obsługiwany przez POLSPA
Można powiedzieć, że ci, którzy zdążyli
skorzystać z dotacji unijnych to szczęściarze, ale szczęście to za mało – potrzebna
jest pomoc profesjonalistów. Przekonało
się o tym wielu klientów firmy POLSPA,
którym pomogła ona skutecznie pozyskać dotacje na zaplanowane inwestycje.
Dobrym przykładem jest Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, który po długiej
i trudnej drodze po fundusze, trwającej
od lipca 2008 do grudnia 2009 uzyskał
dofinansowanie na modernizację technologiczną banku i zakup nowoczesnego
wyposażenia. Projekt na wszystkich etapach, od doradztwa na początku, po rozliczenie finansowe na końcu, obsługiwany
był przez firmę POLSPA. W opinii Instytucji Zarządzającej funduszami unijnymi
w Wielkopolsce, był to jeden z najsprawniej zaplanowanych, przeprowadzonych
i rozliczonych projektów finansowanych
z funduszy unijnych w Wielkopolsce. Od
momentu podpisania umowy w czerwcu
22
Informator SGB nr 150
2009, minęły niecałe cztery miesiące do
oficjalnego zakończenia projektu i złożenia wniosku o płatność w październiku
2009. Audyt projektu w listopadzie 2009,
w pełni potwierdził prawidłowość realizacji i rozliczenia projektu, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Zaowocowało to transferem dotacji do Banku
jeszcze przed końcem roku 2009.
Wobec opisanej wcześniej tendencji do
szybkiego wydatkowania środków unijnych dla przedsiębiorców i w konsekwencji ich wyczerpywania się w programach
regionalnych, pojawia się pytanie:
Na jakie inwestycje przedsiębiorca
może jeszcze dostać dofinansowanie?
Fundusze jeszcze są, lecz przede
wszystkim na projekty związane z wdrażaniem nowych technologii, pracami badawczo-rozwojowymi (B+R) oraz wykorzystaniem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ITC). Stosunkowo
najwięcej jest środków na projekty o wysokiej innowacyjności oraz związanych
z transferem technologii lub inwestycjami
energetycznymi. Fundusze te są głównie
zgromadzone w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka, w działaniach
dotyczących wsparcia prac badawczorozwojowych i wdrożenia wyników tych
prac, kredytu technologicznego, promocji
eksportu, gospodarki elektronicznej (e-usługi) i wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
Na tych właśnie działaniach, koncentruje się obecnie aktywność firmy POLSPA. Szczególnie duży potencjał kryje się
w Kredycie technologicznym, który daje
możliwość uzyskania tzw. premii technologicznej, czyli umorzenia części kredytu,
w wysokości nawet do 70%. Tak się pomyślnie składa, że GBW SA, jest jednym
z banków, który ma podpisaną umowy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w zakresie dystrybucji Kredytu technologicznego, czyniąc go dostępnym dla klientów Spółdzielczej Grupy Bankowej a być
może także dla samych Banków Spółdzielczych. By uzyskać premię technologiczną, niezbędne jest uzyskanie opinii dot.
wdrażanych technologii, wydanej przez
uprawnioną jednostkę oraz opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej. Firma POLSPA
wraz ze swoimi partnerami biznesowymi,
posiada kompetencje i doświadczenie by
skutecznie taki projekt zrealizować.
W naszej codziennej pracy, często
spotykamy się z sytuacją, kiedy podczas
rozmowy członek zarządu banku spółdzielczego lub firmy, mówi „szkoda, że
nie wiedzieliśmy wcześniej, że są takie
możliwości”. Bez wzajemnej znajomości
potrzeb i możliwości ich zaspokojenia,
bardzo trudne jest przygotowanie i zrealizowanie dobrego projektu.
POLSPA z ofertą doradztwo techniczno-organizacyjne
Naprzeciw powyższym potrzebom
wychodzi nowy produkt doradczy firmy
POLSPA, jakim jest doradztwo techniczno-organizacyjne dla Banków Spółdzielczych, wsparte szkoleniem oraz analizą potencjalnych źródeł finansowania
planowanych działań. Istotą usługi jest
wsparcie kadry zarządzającej banków
spółdzielczych, które dynamicznie się rozwijają i modernizują. Zarządy tych banków, przy wprowadzaniu zmian, muszą
stawić czoła wielu problemom organizacyjnym i technicznym. Wieści o planach
inwestycyjnych banku z reguły szybko
rozchodzą się w branży, co skutkuje zalewem ofert od firm dostarczających usługi
i technologie bankowe. Każdy dostawca
zachwala swoją ofertę, deprecjonując często rozwiązania proponowane przez konkurencję. Ponadto regułą jest, że dostawcy
technologii celowo pomijają możliwości
pozyskania dofinansowania na inwestycje, gdyż komplikuje to i wydłuża cykl
inwestycyjny. Skutkiem tego, decydenci
w bankach, zmuszeni są do samodzielnej
analizy dużej ilości bardzo złożonych oraz
często sprzecznych lub niekompletnych
danych.
Tymczasem zaproszenie do współpracy
niezależnego partnera, jakim jest POLSPA,
nie tylko usprawnia cały proces ale daje
wymierne korzyści w postaci redukcji ryzyka podjęcia błędnej decyzji, obniżenia
kosztów inwestycji lub pozyskania dodatkowego dofinansowania na inwestycję.
Piotr Lancmański
Prezes Zarządu
PolSpa SGB Consulting sp. z o.o.
Prawnik radzi
Akt poświadczenia dziedziczenia
P
rzedmiotem niniejszego artykułu
jest przybliżenie podstawowych
regulacji związanych z instytucją
aktu poświadczenia dziedziczenia, która
została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy – Prawo
o notariacie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 181, poz. 1287).
Powyższy akt prawny, który wszedł
w życie z dniem 2 października 2008r.,
znowelizował m. in. ustawę – Prawo
o notariacie z dnia 14 lutego 1991r. (Dz. U.
z 2002r., nr 42, poz. 369 ze zm.) poprzez
dodanie do działu drugiego rozdziału
3a zatytułowanego „Akty poświadczenia
dziedziczenia” (art. 95a – art. 95p).
Według założeń ustawodawcy akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza ma stanowić alternatywę dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Od tej
pory spadkobierca ma możliwość wyboru
pomiędzy udaniem się do sądu i przeprowadzeniem postępowania o stwierdzenie
nabycia spadku a odwiedzeniem notariusza celem sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia
dziedziczenia wywołuje bowiem takie
same skutki jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
wydane przez sąd.
Co więcej, należy wskazać, iż akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić każdy notariusz, co stanowi dużą
dogodność w porównaniu z sądowym
stwierdzeniem nabycia spadku, gdzie
właściwość sądu określa ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, względnie położenie majątku spadkowego. Tym
samym, akt poświadczenia dziedziczenia jest zdecydowanie wygodniejszy dla
spadkobierców, albowiem pozwala na jego sporządzenie w każdym miejscu kraju
niezależnie od miejsca śmierci spadkodawcy. Ważne jest również, iż w przeciwieństwie do sądowego postępowania
o stwierdzenie nabycia spadku, uzyskanie
aktu poświadczenia dziedziczenia nie wymaga sporządzenia pisemnego wniosku,
a cała procedura może zakończyć się
w ciągu jednego dnia.
Zakres zastosowania
Zgodnie art. 95a znowelizowanego Prawa
o notariacie notariusz może sporządzić akt
poświadczenia dziedziczenia w przypadku
dziedziczenia zarówno ustawowego, jak
i testamentowego, z wyłączeniem jednak
poświadczenia dziedziczenia na podstawie
testamentów szczególnych. Tym samym,
wyłączona jest możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia jeżeli podstawą powołania do spadku jest testament
ustny (testament sporządzany w sytuacji,
gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych
okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione – art. 952 Kc), testament podróżny (testament ustny sporządzony podczas podróży statkiem morskim lub powietrznym – art.
953 Kc) lub testament wojskowy (testament
sporządzony w czasie mobilizacji lub wojny
albo przebywania w niewoli – art. 954 Kc).
Powyższe wynika z faktu, że w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku na
podstawie w/w testamentów regułą jest
przeprowadzanie postępowania dowodowego, co wiąże się z koniecznością przesłuchania świadków oraz oceną wiarygodności
ich zeznań, które to czynności należą do
wyłącznej kompetencji sądów.
Ponadto pokreślenia wymaga, że
przepisów ustawy nie stosuje się do
spadków otwartych przed dniem 1 lipca 1984 r. (spadków po osobach, które
zmarły przed tą datą); wtedy stwierdzenie nabycia spadku odbywa się wyłącznie
na drodze sądowej.
Protokół dziedziczenia
Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale
wszystkich osób, mogących być spadkobiercami ustawowymi bądź też testamentowymi. Jednocześnie notariusz poucza
osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich
okoliczności objętych treścią protokołu
oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Jak wynika z powyższego, do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
konieczna jest zgoda wszystkich zainteresowanych. Oznacza to, iż sprzeciw chociaż jednego z możliwych spadkobierców
testamentowych lub ustawowych, stanowi przeciwwskazanie do sporządzenia
omawianego aktu. Konsensus pomiędzy
spadkobiercami jest wymagany zarówno
na etapie sporządzenia protokołu dziedziczenia, jak i przy podpisywaniu aktu
dziedziczenia.
I tak protokół dziedziczenia obejmuje w szczególności:
1) zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia
złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu Michał Mikołajczak
protokołu,
2) oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych
spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,
3) oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów,
4) oświadczenia, że w odniesieniu do
spadku nie zostało uprzednio wydane
postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku i nie toczy się postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku ani nie
został sporządzony akt poświadczenia
dziedziczenia,
5) oświadczenia, czy w skład spadku
wchodzi gospodarstwo rolne oraz który
spośród spadkobierców powołanych do
spadku z ustawy odpowiada warunkom
przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego,
6) oświadczenia, czy spadkodawca
w chwili śmierci był cudzoziemcem lub,
nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie
zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej
albo w skład spadku wchodzą prawa
rzeczowe lub posiadanie nieruchomości
położonej za granicą,
7) oświadczenia, czy były składane
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku, czy zostało wydane orzeczenie
dotyczące niegodności dziedziczenia oraz
czy były zawierane umowy z przyszłym
spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia
się dziedziczenia po nim,
8) wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń
Ponadto, dodatkowym koniecznym elementem protokołu sporządzanego przez
notariusza jest oświadczenie o przyjęciu
spadku (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza) bądź też o odrzuceniu spadku.
Powyższe oświadczenia składane są, jeśli
od otwarcia spadku nie upłynęło 6 miesięcy
oraz jeśli spadkobiercy nie złożyli wcześniej
takich oświadczeń. W przeciwnym razie
w akcie należy zamieścić wzmiankę o dacie,
miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń.
Informator SGB nr 145
23
Aktualności
Do protokołu dziedziczenia notariusz
załącza również odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego
osób powołanych do spadku z ustawy oraz
inne dokumenty mogące mieć wpływ na
ustalenie praw do spadku. Natomiast jeśli dziedziczenie następuje na podstawie
testamentu, spadkobiercy przedkładają
notariuszowi testament, ten go otwiera
i ogłasza, jak również sporządza protokół
z w/w czynności. Jeżeli notariusz nie ma
wątpliwości co do osób spadkobierców
oraz udziałów spadkowych, sporządza
akt poświadczenia dziedziczenia.
Akt poświadczenia dziedziczenia
Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać: 1) dzień, miesiąc i rok oraz
miejsce sporządzenia aktu, 2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli
akt sporządził zastępca notariusza – nadto
imię i nazwisko zastępcy, 3) imię i nazwisko
spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz
jego numer PESEL, 4) datę i miejsce zgonu
spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce
zamieszkania, 5) wskazanie spadkobierców,
którym spadek przypadł – imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce
urodzenia osób fizycznych, a w przypadku
osób prawnych – nazwę i siedzibę, 6) tytuł
powołania do spadku i wysokość udziałów
w spadku wraz ze wskazaniem w razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był
małżonkiem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z określeniem
formy testamentu, 7) wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne
podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz
ich udziały w nim, 8) powołanie protokołu
otwarcia i ogłoszenia testamentu, 9) podpisy
wszystkich biorących udział w spisywaniu
protokołu dziedziczenia, 10) podpis notariusza, 11) adnotację o dokonaniu rejestracji
zgodnie z art. 95i ustawy – Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r.
Warto także wspomnieć, iż jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne, notariusz sporządzi
w tym przedmiocie akt uzupełniający,
a także, iż oryginały aktów poświadczenia dziedziczenia nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.
Odmowa sporządzenia aktu
poświadczenia dziedziczenia
Notariusz odmówi sporządzenia aktu
poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:
24
Informator SGB nr 150
1) w stosunku do spadku został już
uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie
były obecne wszystkie osoby, które mogą
wchodzić w rachubę jako spadkobiercy
ustawowi lub testamentowi albo istnieją
lub istniały testamenty, które nie zostały
otwarte i ogłoszone,
3) wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako
spadkobiercy ustawowemu, gminie albo
Skarbowi Państwa, 4) spadkodawca w chwili śmierci był
cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład
spadku wchodzą prawa rzeczowe lub
posiadanie nieruchomości położonej za
granicą. Poza powyższym, oczywistym jest, iż
notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia m. in. jeżeli – jak
wspomniano wcześniej – dziedziczenie następuje na podstawie testamentu
szczególnego; brak zgodnego wniosku
stron na załatwienie sprawy spadkowej
przed notariuszem; od otwarcia spadku
nie upłynęło sześć miesięcy, a nie wszyscy spadkobiercy złożyli oświadczenia
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku; strony
nie przedłożyły notariuszowi wszystkich
wymaganych prawem dokumentów do
sporządzenia protokołu dziedziczenia;
notariusz poweźmie, po spisaniu protokołu dziedziczenia, wątpliwość co do
osoby spadkobiercy i wysokości udziałów
w spadku.
Rejestr poświadczeń dziedziczenia
Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia
dokonuje jego wpisu do rejestru aktów
poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, stosownych danych.
Notariusz opatruje wpis bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zgodnie z ustawą rejestr ma utworzyć
i prowadzić Krajowa Rada Notarialna.
Głównym zadaniem rejestru, który jest
dostępny od dnia 1 marca 2009 r., jest
uniemożliwienie powtórnego poświadczenia dziedziczenia po tym samym
spadkodawcy (np. u innego notariusza).
Podkreślić należy, iż tylko zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma
skutki prawomocnego postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku. Oznacza to, iż dopiero zarejestrowany akt
stwarza domniemanie prawne, że osoba
wymieniona w akcie jest spadkobiercą.
Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że pełny zakres danych zawartych w rejestrze
udostępniany będzie na żądanie sądów,
prokuratur, izb skarbowych i urzędów
oraz osób, które wykażą istnienie interesu
prawnego, np. wierzycieli zmarłych dłużników. Natomiast pozostałe osoby mogą
znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Notarialnej jedynie informacje
na temat: numeru wpisu, daty, godziny
i minuty dokonania wpisu, daty i miejsca
sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, danych notariusza który sporządził akt poświadczenia dziedziczenia oraz
imienia, nazwiska spadkodawcy, imion
jego rodziców, numeru PESEL, daty i miejsca zgonu spadkodawcy oraz jego ostatniego miejsce zamieszkania. Nie uzyskają
natomiast informacji, kto dziedziczy po
danym spadkodawcy.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Na końcu należy wskazać, iż chociaż
omawiana instytucja istnieje w polskim
systemie prawnym stosunkowo krótki okres czasu, doczekała się pierwszej
uchwały Sądu Najwyższego. W orzeczeniu z dnia 17 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy, w sprawie II CZP 89/09, orzekł, iż
“notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia także wtedy, gdy jeden ze
spadkobierców powołanych do dziedziczenia nie żyje.” W uzasadnieniu wskazano,
że wyłączenie możliwości sporządzenia
aktu poświadczenia dziedziczenia w razie śmierci któregoś ze spadkobierców
jest sprzeczne z wykładnią celowościową
i funkcjonalną regulujących to zagadnienie przepisów. W związku z powyższym
przyjąć należy, że dotychczasowa praktyka notariuszy wyłączająca możliwość
sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku, gdy jeden ze spadkobierców powołanych do dziedziczenia nie
żyje, ulegnie zmianie.
Michał Mikołajczak
radca prawny
Kancelaria A. Pieścik W. Pietrzykowski
W. Wolniewicz Spółka Komandytowa
z siedzibą w Poznaniu
Aktualności
Człowiek Roku Ubezpieczeń 2009
Kapituła „Gazety Ubezpieczeniowej”
po raz 8 wręczyła Nagrodę Człowiek
Roku Ubezpieczeń. Za rok 2009 tytuł
otrzymał Piotr Narloch, prezes zarządu
Concordia Polska TUW. Wręczenie odbyło się w czwartek, 18 lutego w Galerii Zadra w Warszawie. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele Banków
Spółdzielczych i prominenci rynku ubezpieczeniowego a także prezesi zarządu
banków zrzeszających: Paweł Pawłowski GBW S.A., Mirosław Potulski BPS S.A.
i Danuta Kowalczyk MR Banku SA.
Kapituła uhonorowała Piotra Narlocha za wybitne osiągnięcia w promowaniu nowoczesnych ubezpieczeń rolnych
i ważną dla całego tego sektora pracę edu-
kacyjną, a także za ponadprzeciętne wyniki finansowe w trudnym, kryzysowym
roku. Doceniła również wkład pracy prezesa P. Narlocha na rzecz PIU oraz stwarzanie efektywnych ścieżek rozwoju kariery dla młodych kadr polskich ubezpieczeniowców. Laureat podziękował przede
wszystkim Partnerom biznesowym,
w tym przedstawicielom bankowości
spółdzielczej: prezesom zrzeszeń BPS SA,
GBW SA i MRBANK S.A oraz środowisku bankowemu za wspólne dokonania
w bancassurance.
GRATULUJEMY!
Fot. autor Sławomir Okrzesik
INFORMATOR Spółdzielczej
Odszedł zasłużony spółdzielca
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Golona, wieloletniego prezesa Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim w latach 1980-2006. Odszedł współtwórca KBS, który całe swe życie
zawodowe związał z bankami spółdzielczymi z powiatu radziejowskiego
i aleksandrowskiego. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Kasie Spółdzielczej
w Radziejowie w roku 1958 na stanowisku kontysty. W styczniu 1977 r.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Radziejowie powołał Józefa Golona na stanowisko kierownika Oddziału w Dobrem. Funkcję tą pełnił 3 lata, kiedy to
został powołany przez BGŻ na stanowisko dyrektora Banku Spółdzielczego
w Aleksandrowie Kujawskim, a następnie na prezesa zarządu. Był inicjatorem
połączenia sąsiadujących ze sobą banków i utworzenia Kujawskiego Banku
Spółdzielczego, którego został prezesem. 16 lutego br. niespodziewanie zakończył swe życie przeżywszy 70 lat.
Niespodziewane pożegnanie
Pani Urszula Otto była długoletnim pracownikiem BS Wschowa. Swoją
karierę w bankowości spółdzielczej rozpoczęła w roku 1976 na stanowisku
referenta, kolejnym etapem zawodowym było objęcie w roku 1983 stanowiska
głównego księgowego. Od 2005 r. pełniła zaszczytną funkcję członka zarządu
w BS Wschowa. Zawsze zaangażowana w sprawy Banku Spółdzielczego we
Wschowie, podczas wieloletniej pracy dała się poznać jako kreatorka rozwoju
oraz inicjatorka wielu innowacyjnych, nowatorskich i ciekawych rozwiązań.
Odeszła nagle 17 lutego br.
Grupy Bankowej
nr 1/150/2010
ISSN 1429-902X
nakład 1500 szt. Pismo branżowe
RADA PROGRAMOWA:
Ryszard Lorek (przewodniczący)
wiceprezes zarządu GBW SA
Stanisław Ormiński
członek Rady Nadzorczej GBW SA
przewodniczący RN BS Koronowo
Janusz Pawlak
członek Rady Zrzeszenia
prezes BS Biała
Grzegorz Poniatowski
członek Rady Zrzeszenia
prezes BS Ziemi Kaliskiej
Mirosław Stachowiak
członek Rady Zrzeszenia
prezes NBS Rakoniewice
Czesław Banaszewski
dyrektor I Oddziału GBW SA w Poznaniu
Adres redakcji
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań
tel. 061 856 23 50, fax 061 856 23 67
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelny
Łucja Kamińska
Wydawca
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
Szarych Szeregów 23a, Poznań
tel. 061 856 24 00, fax 061 852 27 30
e-mail: [email protected]
www.sgb.pl
a
g
n
r
z
o
a
d
t
a
a
m
k
o
i
L
7
26
47
201
246
120
Zarabiaj i wygrywaj!
Zobacz, jak na lokacie razem z imponującym zyskiem rośnie szansa na
wygraną. Zakładając Lokatę z nagrodami możesz wygrać luksusowy
samochód marki BMW oraz jedną z setek wartościowych nagród. Każda lokata,
założona na minimum 500 złotych, to dodatkowa szansa na wygraną.
Lokata z nagrodami dostępna w oddziałach GBW SA oraz wybranych placówkach
Spółdzielczej Grupy Bankowej i Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego.
Bezpłatna infolinia:
800 888 888
www.lokataznagrodami.pl
Szczegółowy regulamin promocji wraz
z opisem i dostępnością wybranych
nagród na www.lokataznagrodami.pl