Zgoda na wykorzystywanie wizerunku

Komentarze

Transkrypt

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego syna/córki
…………………………………………………………………………………………………………………………… na potrzeby realizacji
projektu „Zawodowa droga do przyszłości” (nr projektu: RPMA.10.03.01-14-3992/15).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu promocji i upowszechniania i zapewnienia trwałości projektu „Zawodowa droga do
przyszłości”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla
rozwoju regionu, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie
zawodowe uczniów”.
…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
…………………………………………………………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

Podobne dokumenty