Oświadczenie

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/ - ana wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu po zajęciach odbywających
się w ramach Półkolonii: Bajki, Baśnie i Legendy Świata w ,,Kamyku” , organizowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie
mojej córki/mojego syna / imię i nazwisko/ :
…………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że w tym czasie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
Data: ………………….
……………………………………..
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Podobne dokumenty