Samodzielny powrót ucznia ze świetlicy do domu

Komentarze

Transkrypt

Samodzielny powrót ucznia ze świetlicy do domu
Samodzielny powrót ucznia ze świetlicy do domu
Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko
.......................................................................... ucznia/ uczennicy klasy …………………………………..
(imię i nazwisko dziecka )
świetlicy szkolnej o godzinie ………………………w dniu* ...................................................................
Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu.
Lublin, dnia …………………………
………………………………………………...
(czytelny podpis rodzica)
* jednorazowo podać dzień; na stałe podać datę od kiedy

Podobne dokumenty