Zgoda na samodzielny powrót do domu po zajęciach na basenie

Komentarze

Transkrypt

Zgoda na samodzielny powrót do domu po zajęciach na basenie
Zgoda na samodzielny powrót do domu po zajęciach na basenie /
zajęciach dodatkowych
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego syna / mojej córki
……………………………..……………… po zajęciach na basenie / dodatkowych w roku
szkolnym ……../….… . Jednocześnie oświadczam, że biorę za niego / nią całkowitą
odpowiedzialność.
……………………………………..
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Podobne dokumenty